หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 018 โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคม 38 80 53
2 016 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม 105 247 166
3 010 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 52 91 64
4 008 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 128 334 196
5 026 โรงเรียนคำเตยวิทยา 35 66 51
6 007 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 99 330 172
7 024 โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคม 46 113 71
8 012 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 79 167 117
9 023 โรงเรียนทรายมูลวิทยา 92 213 143
10 029 โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ 34 55 47
11 025 โรงเรียนน้ำคำวิทยาคม 35 61 48
12 030 โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม 60 171 100
13 021 โรงเรียนป่าติ้ววิทยา 73 193 119
14 006 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 92 214 148
15 001 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 132 369 210
16 037 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 0 0 0
17 002 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 64 118 94
18 022 โรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา 50 88 67
19 027 โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์ 52 112 78
20 005 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 66 164 116
21 009 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 88 163 118
22 003 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 82 161 126
23 004 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 61 126 89
24 020 โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม 33 66 49
25 017 โรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล 51 109 77
26 028 โรงเรียนเลิงนกทา 103 348 153
27 019 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร 53 95 79
28 011 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 48 106 67
29 034 โรงเรียนซ่งแย้ทิพยา 0 0 0
30 035 โรงเรียนมูลนิธิรุ่งนภายโสธร 0 0 0
31 033 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 2 4 2
32 015 โรงเรียนกีฬาจังหวัดยโสธร 21 50 28
33 014 โรงเรียนสามัคคีวัฒนา 0 0 0
34 013 โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 37 69 51
35 036 โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 0 0 0
36 031 โรงเรียนหนองแหนพัฒนวิทยาคม 39 76 57
37 032 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 81 212 110
รวม 2031 4771 3066
7837

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ esan.spm28@gmail.com Facebook : http://www.facebook.com/esan.spm28
ผู้ประสานงาน : ศน.ไมตรี บุญเรือง (086) 868-2344 , ศน.วิมลวรรณ เปี่ยมจาด (085) 102-3109
ผู้ดูแลระบบ : นายภูเบศ เศรษฐบุตร (082) 751-6003 , นายไกรลาศ จิบจันทร์ (085) 764-2520
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]