หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-yst1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางฉายรัศมี บุญพาโรงเรียนทรายมูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญชลัช ศรีลามาโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอุไรวรรณ มณีล้ำโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูล กรรมการ
4. นางสาวเปรมกมล มาศขาวโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นางอุษณี วรรณชัยมงคลโรงเรียนค้อวังวิทยากรรมการ
6. นางดวงตา เวชกามาโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
7. นางอุไร โสภาโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการ
8. นางสาวศิริวรรณ วงศ์อนันต์โรงเรียนเลิงนกทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นางวันลี หมุนอุดม โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ วงษ์หนองแวง โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยา กรรมการ
3. นายประสิทธิ์ ช้อนศรี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ กรรมการ
4. นางประภาพร ประเสริฐศิลป์ โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ กรรมการ
5. นางบัวจูม เยี่ยมรัมย์ โรงเรียนทรายมูลวิทยา กรรมการ
6. นางสาวชลธิชา จันทร์ขาว โรงเรียนเลิงนกทา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางละออง ทองมูลโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางกมลชนก เพชรโรจน์โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวสารินี โสภาวรรณ์โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยา กรรมการ
4. นางจิราพร บุ้งทองโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการ
5. นางสาวศศิยาพร ยาศรีโรงเรียนโพนงามพิทยาคม กรรมการ
6. นางระเบียบ เพชรไกรโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม กรรมการ
7. นางชนกนันท์ จันดี โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการ
8. นางวิไลวรรณ ศรีธรรมโรงเรียนเลิงนกทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสุภาพร พจน์ชนะชัยโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายสุวรรณ ผ่องสุขโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ กรรมการ
3. นางบุษยา บุญยืนโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรกรรมการ
4. นางสาวสุจินดา ป้องเขตโรงเรียนค้อวังวิทยาคม กรรมการ
5. นางปราณี วงษ์ยะราโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
6. นางอรุณี มาลัยโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการ
7. นางสาวอรุชา สุฉายาโรงเรียนเลิงนกทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางศุภพร บุุญพาโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นางจริยาวดี คุณสุทธิ์โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม กรรมการ
3. นางฉัตรวิไล ตั้งสุภวงษ์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ กรรมการ
4. นางอันชลี แก้ววรรณาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นายเปรมปรีชา ใจตรงโรงเรียนป่าติ้ววิทยากรรมการ
6. นางลักขณา พรมสุวรรณโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวกิตติยา วงศ์ทองโรงเรียนเลิงนกทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางสาวมะลิ สำโรง โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นางคณิชภัทร ทองสุข โรงเรียนโพนงามพิทยาคม กรรมการ
3. นางธัญวรัตน์ เสนาพรมโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ กรรมการ
4. นางทัศนีย์ เสาหงส์โรงเรียนค้อวังวิทยา กรรมการ
5. นางสมพร นามไพรโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการ
6. นางวิไลวรรณ มาศขาวโรงเรียนน้ำคำวิทยา กรรมการ
7. นางประคอง พราวศรีโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการ
8. นางสาวพิมพ์นารา เกษมราชโรงเรียนเลิงนกทากรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสมปอง จันทคงโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา พื้นพรหมโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ กรรมการ
3. นางมลัยศรี โพธิวรรณาโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
4. นายสมบูรณ์ ประเสริฐศิลป์โรงเรียนห้องแซงวิทยาคม กรรมการ
5. นายแมนพงษ์ เมฆเสนาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
6. นางพิไลวรรณ์ สร้อยสิงห์โรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการ
7. นางจันทร์ฉาย ภักดีสุวรรณ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการ
8. นางรจนา มาลอยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ กรรมการ
9. นางวิภานุรักษ์ พรหมศรีโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการ
10. นางศศินันท์ สมประสงค์ โรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์กรรมการ
11. นางเนตรดาว ศิวประสิทธิ์กุลโรงเรียนเลิงนกทากรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปริยฉัตร พรหมศรีโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นางจิราภรณ์ หอมกลิ่นโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสิริญา มิ่งขวัญโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษากรรมการ
4. นายอนรรธวรรธน์ สมประสงค์ โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ กรรมการ
5. นางสาวรจรินทร์ กุดเป่งโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววราภรณ์ ไวพจน์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
7. นางยุพิณ เหมือนชาติโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการ
8. นางกชกร สุ่มมาตย์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘ กรรมการ
9. นายธนกร พุทธพรหมโรงเรียนทรายมูลวิทยา กรรมการ
10. นางวราภรณ์ อมรฤทธิ์โรงเรียนเลิงนกทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางทิพวรรณ พันธ์หยุดโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ กกแก้วโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายพงศ์ธวัช จรูญฐิติวัฒน์โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมกรรมการ
4. นางพจนีย์ สว่างวงษ์โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการ
5. นางลมุลศรี แก้วลีโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษา กรรมการ
6. นางอมร สายเนตรโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยากรรมการ
7. นางขวัญตา สมคะเณย์โรงเรียนเลิงนกทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางสุภิน กงเงินโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางอุไร พุ่มดีโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมกรรมการ
3. นางสมพร เพียรทำโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการ
4. นางนวลฉวี โสมเกษตรินทร์โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นางณัฏฐนิชา สุวรรณโสโรงเรียนค้อวังวิทยากรรมการ
6. นายสังวาลย์ เมืองพิลโรงเรียนห้องแซงวิทยาคม กรรมการ
7. นางกฤตอร บุบผามาลาโรงเรียนเลิงนกทากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายชิษณุชา พระสว่างโรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางอรวรรณ ดิษยโสธรศิลป์โรงเรียนคำเขืี่อนแก้วชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางไกรวรรณ คำมูลโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
4. นางภาพตะวัน มาสขาวโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศุภวิมล ผลดีโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายชิษณุชา พระสว่างโรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสำเนียง บุญทรัพย์โรงเรียนค้อวังวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายไพบูลย์ ภูมิเรศสุนทรโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายณัฐวุฒิ อ่อนคำโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นายโยธิน สิงห์คำโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวศุภวิมล ผลดีโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางสาวอุไรพร ดำรงค์ศิริศึกษานิเทศก์ สพม.28ประธานกรรมการ
2. นางลดาวัลย์ ไชยสัตย์โรงเรียนเลิงนกทารองประธานกรรมการ
3. นายเอกชัย นาครินทร์โรงเรียนคำเขืี่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางวราภรณ์ สายศรีโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยากรรมการ
5. นางสาวศุภวจี ศรีแสนโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนุชรี โสภณโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางสาวอุไรพร ดำรงค์ศิริศึกษานิเทศก์ สพม.28ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬารัตน์ ทองอร่ามโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางรจนา พุ่มจันทร์โรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
4. นายบุญมี วาฤทธิ์โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวฌรัณฌา ชายทวีปโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
6. นางฐิติมญษุ์ โสดกโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางสาวอุไรพร ดำรงค์ศิริศึกษานิเทศก์ สพม.28ประธานกรรมการ
2. นางลดาวัลย์ ไชยสัตย์โรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
3. นายเอกชัย นาครินทร์โรงเรียนคำเขืี่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางวราภรณ์ สายศรีโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยากรรมการ
5. นางสาวศุภวจี ศรีแสนโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางนุชรี โสภณโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นางสาวอุไรพร ดำรงค์ศิริศึกษานิเทศก์ สพม.28ประธานกรรมการ
2. นางรจนา พุ่มจันทร์โรงเรียนเลิงนกทาประธานกรรมการ
3. นางสาวฌรัณฌา ชายทวีปโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
4. นางฐิติมญชุ์ โสดกโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการ
5. นางบุญมี วาฤทธิ์โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจุฬารัตน์ ทองอร่ามโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายสำราญ นามเรืองศรีโรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพรวัล ดวงตาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
3. นายปิยะวุฒิ ศรีชนะโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยากรรมการ
4. นายนิติ แนวบุตรโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการ
5. นายอาติคม สาระวันโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางนรีรัตน์ นาครินทร์โรงเรียนคำเขืี่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นายไพรวัลย์ ดวงตาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสำราญ นามเรืองศรีโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
3. นายปิยะวุฒิ ศรีชนะโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยากรรมการ
4. นายนิติ แนวบุตรโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการ
5. นายอาติคม สาระวันโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางนรีรัตน์ นาครินทร์โรงเรียนคำเขืี่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพงษ์ สุรศิลป์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไสว ผ่านเมืองโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางโสภา เนาวโรจน์โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรกรรมการ
4. นางบุศรา ศรีษะคำโรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุพัตรา วงศ์อินตาโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
6. นางจริยาภรณ์ พรมเสนโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
7. นางจันทร์แรม แดงท่าขามโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
8. นางสุปรียาภรณ์ ไชยวิชิตโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
9. นายปรีชา กุมภากูลโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายจักรพงษ์ สุรศิลป์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไสว ผ่านเมืองโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์กรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา วงศ์อินตาโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
4. นางโสภา เนาวโรจน์โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรกรรมการ
5. นางบุศรา ศรีษะคำโรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
6. นางจันทร์แรม แดงท่าขามโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
7. นางสุปรียาภรณ์ ไชยวิชิตโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
8. นางจริยาภรณ์ พรมเสนโรงเรียนกรรมการ
9. นายปรีชา ุกุมภากูลโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเดือนฉาย พลเยี่ยมโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพบูลย์ จำปาปั่นโรงเรียนกู่จานวิทยาคมกรรมการ
3. นางแก่นจันทร์ ทอนศรีโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
4. นางธนัญญาภัค อินไชโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
5. นางอรพร วงษ์ไกรโรงเรียนทรายมูลวิทยา กรรมการ
6. นางประนอม พรหมจารีย์โรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕กรรมการ
7. นางวิชชุกร ฤกษ์ดีโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์กรรมการ
8. นางนิภรณ์ เนตรหาญโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสมปอง มิคคสิงห์โรงเรียนทรายมูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรหมลิขิต อาษาไชยโรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕กรรมการ
3. นางสาวศุภวรรณ สุเกียรติชัยสกุลโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
4. นางนุชนาฏ โชติสุวรรณโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯกรรมการ
5. นางภัทราลี เหรียญทองโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘กรรมการ
6. นายปฤษฎางค์ เกี้ยงเก่า โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
7. นางสาวพจนี สร้อยเงินโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางยุภาพร ตรันเจริญโรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายผดุงศักดิ์ มาสขาวโรงเรียนกู่จานวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวนิตยา มุลตรีภักดิ์โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรีรัตน์ ศิริโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
5. นางวัชรา พรหมจารีย์ โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวสุดาวดี พิลาภโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
7. นางพวงทิพย์ ธิมาชัยโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
8. นางเบญจมาศ จันทะมาลาโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการ
9. นางปิ่นมนัส แสนมนตรีโรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕กรรมการ
10. นางรจนา สาธุสัตย์โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางผกาทิพย์ อาจวิชัย โรงเรียนเลิงนกทาประธานกรรมการ
2. นางสาวเยาวลักษณ์ มะลาหอมโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวยาใจ เจริญพงษ์โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯกรรมการ
4. นายสมาน สุระสรโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางพิมพ์พร ดวงตาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
6. นางบุญสิตา เจือจุลโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
7. นางรักษ์มณี สารเสวกโรงเรียนโพนงามพิทยาคารกรรมการ
8. นางทัศนีย์ เนื่องแนวน้อยโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายวุฒิไกร ปัดภัยโรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาคร ทองเทพโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯกรรมการ
3. นางอาลร สังกษัตริย์โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพัศตราภรณ์ สมนึกโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
5. นายปวเรศ อินทนาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘กรรมการ
6. นางสาววัชราภรณ์ วิเศษโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายพงษ์เทพ วงษ์ไกรโรงเรียนทรายมูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรรุ่ง สิทธิศรีจันทร์โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวปราณี วงเวียนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
4. นายปรัชญา โมระดาโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
5. นายธีรวิทย์ จันทองโรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕กรรมการ
6. นางสาวอารี นาบงโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษากรรมการ
7. นางสาวเกวลิน บุญทวีโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ ค้าคล่องโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา มิรัตนไพรโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
3. นายวิเชียร จันทร์สุขโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสาวศิรยากิต มุกธะวัตรโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
5. นายโกศล ทวยทนโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษากรรมการ
6. นายอนุชา อุ่นตาโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางวาสนา แก่นลาโรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวแสงเดือน บกน้อยโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯกรรมการ
3. นางกัญทิมา วชิรัตนพงษ์เมธีโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
4. นางสาววิรัญญา ขุณิกากรณ์โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นางกชพร จันทร์งาม โรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
6. นายเมธี หินทองโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางพรรณพร บุญทศโรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ บุญสารโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯกรรมการ
3. นางมะลิวัลย์ แสงภัคดีโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
4. นายชัยวิชิต ศรีโชคโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุวิช แสงโชติโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
6. นายฐาปนัท เทียบสีโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางรำพรรณ สิงหาโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางเยาวดี เลิศเสรีโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
3. นายธงชัย มารารัมย์โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุปรีชา นาชัยฤทธิ์โรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
5. นายนิกร โพธิ์กฎโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
6. นายสกล เดชพละโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
7. นางจารุวรรณ จุ้ยสุวรรณทัตโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวิทยา กรแก้วโรงเรียนตระกูลประเทือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบัญขา คำชัยโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิสัน โพนทันโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลกรรมการ
4. นายนันทวุธ คณาดาโรงเรียนศรีธรรมวิทยากรรมการ
5. นายคมกริช วชิรัตนพงษ์เมธีโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
6. นายเมธี หินทองโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูประถัมภ์กรรมการ
7. นายนิเทศก์ ศิริโสมโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
8. นายเดชมณี เนาวโรจน์โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯกรรมการ
9. นายเพิ่มพูน บุ้งทองโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
10. นายทรงศักดิ์ ทองเลิศโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
11. นายณัฐพล ห้องแซงโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวิทยา กรแก้วโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบัญชา คำชัยโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิสัน โพนทันโรงเรียนเมืองกลางประชานูกูลกรรมการ
4. นายนันทวุธ คณาดาโรงเรียนศรีธรรมวิทยากรรมการ
5. นายคมกริช วชิรัตนพงษ์เมธีโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
6. นายเมธี หินทองโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นายนิเทศก์ ศิริโสมโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
8. นายเดชมณี เนาวโรจน์โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรญฯกรรมการ
9. นายเพิ่มพูน บุ้งทองโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
10. นายทรงศักดิ์ ทองเลิศโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
11. นายณัฐพล ห้องแซงโรงเรียนระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนิตยา ผาจำปาโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวประกายแก้ว ดีล้วนโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
3. นางณัฐนิภา ศรีวิเศษโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีสมยงค์ มีแก้วโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศุภธิดา กันภัยโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยากรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสร้อยสุวรรณ พันธราชโรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกรรณิการ์ ยาวะโนภาสโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยากรรมการ
3. นางสาวจตุพร เตียตระกูลโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายเวียงชัย สวัสดีโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมเกียรติ แก้วหาญโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายสุนทร แพงคำโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นายบุญเพียร เยี่ยมรัมย์โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมกรรมการ
3. นายพิพัฒน์ พันธ์พรหมโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นางสไบพร เศษสุวรรณโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษากรรมการ
5. นายสมาน มาตขาวโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรกรรมการ
6. นางสาวอัจฉราพรรณ พลเวียงพลโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายไชยา คำแพงโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางยุวดี บุญฑลโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
3. นางอรรัมภา ธรรมโรเวชโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเยาวดี คาวีโรงเรียนกู่จานวิทยาคมกรรมการ
5. นางสิริลักษณ์ วายโสกาโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
6. นางสาวกิตติมา สาระรักษ์โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายทินกร เสียงใสโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสุดาวดี หอมวงษ์โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายเสรี สามาอาพัฒน์โรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
4. นายนพคุณ ดาโรจน์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ โคตรเสนโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
6. นางอาภาพร วรรณะสุขโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายทินกร เสียงใสโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสุดาวดี หอมวงษ์โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายเสรี สามาอาพัฒน์โรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
4. นายนพคุณ ดาโรจน์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวจารุวรรณ โคตรเสนโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
6. นางอาภาพร วรรณะสุขโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางทัศนัย งามเนตรโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญลักษณ์ สุภาโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
3. นางสุรีมาศ สุขทาษโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
4. นางสาวสมพิศ ดิษดำโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28กรรมการ
5. นายคุณากร แก้วหลวงโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายวันวิวัฒน์ จิรเมธาภัทรโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายเจตน์ สิงห์ตาโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
3. นายทนงศักดิ์ ดวงแก้วโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการ
4. นายนิวาส แสนสุขโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
5. นางรัตติยา คณารักษ์โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางอรพิน สว่างวงษ์โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอนัญพร สุขเฉลิมโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
3. นายวรรณ ช่อจำปีโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางกาญจนา ทองสมบัติโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายสหมอน ประชาชิตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายมานิต พ่อพันสายโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอ่อนสี เหมือนมาตโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางญาณันธร ธิมาชัยโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยากรรมการ
4. นางสาวโสรัจจ์ บุญช่วยโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางสุภัสสรา ไชยรักษ์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสมพิศ บุญทัยโรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชุมพร เวชกามาโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมกรรมการ
3. นางบังอร ดุมกลางโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางณิชชาภัทร ศิริโสมโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการ
5. นางสาวจุฑามาศ เสริมทรัพย์โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสุนทรา เชยกลิ่นเทศโรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจุรี คำทวีโรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ เนื่องแนวน้อยโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางนิภาภรณ์ บุญทวีโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการ
5. นายรัชชานนท์ พรมะณาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายสังคม ทองนาคโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฐภูมินทร์ กฤษณาโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
3. นายกมลวัฒน์ มุ่งงามโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวราตรี นามแก้วโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นางวไลพร แก่นคูณโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางลำพูน ปรัชญคุปต์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุมมนนมาลย์ ทะวันทาโรงเรียนเลิงนกทารองประธานกรรมการ
3. นายคมกริช ปัดถาทุมโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
4. นางสุภัชญา ผาเวชโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์กรรมการ
5. นายอุทัย ทองลุมโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางลำพูน ปรัชญคุปต์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสุมมนนมาลย์ ทะวันทาโรงเรียนเลิงนกทารองประธานกรรมการ
3. นายคมกริช ปัดถาทุมโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
4. นางสุภัชญา ผาเวชโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์กรรมการ
5. นายอุทัย ทองลุมโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายมนิต ปรัชญคุปต์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรฤดี มีชัยโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสุธันยานาตย์ อินชนะโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายมงคล ขุณิกากรณ์โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคมกรรมการ
5. นายยุธนา ผาเวชโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายมนิต ปรัชญคุปต์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพรฤดี มีชัยโรงเรียนคำเข่ือนแก้วชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
3. นางสุธันยานาตย์ อินชนะโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายมงคล ขุณิกากรณ์โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคมกรรมการ
5. นายยุธนา ผาเวชโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายอุทัย ทองลุมโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พยนต์ ไชยยงค์โรงเรียนป่าติ้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายปิยะพงษ์ ตรังเจริญพานิชย์โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
4. นายกิตติกรณ์ บุญยืนโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรกรรมการ
5. นายวัฒนา ยอดมงคลโรงเรียนโพนงามพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายอุทัย ทองลุมโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
2. นายพงศ์พยนต์ ไชยยงค์โรงเรียนป่าติ้ววิทยากรรมการ
3. นายกิตติกรณ์ บุญยืนโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรกรรมการ
4. นายปิยพงษ์ ตรังเจริญพานิชย์โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นายวัฒนา ยอดมงคลโรงเรียนโพนงามพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายเชตวัน ชูรัตน์โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวนิสา อุตราโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางจำปี สุขขาโรงเรียนราชประชานุเคระห์ 28 ยโสธรกรรมการ
4. นายคุณากร สมสายโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายอิทธิพล ไชยสุทธิืโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายเชตวัน ชูรัตน์โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวนิสา อุตราโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจำปี สุขขาโรงเรียนราชประชานุเคระห์ 28 ยโสธรกรรมการ
4. นายคุณากร สมสายโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายอิทธิพล ไชยสุทธิืโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสุธันยานาตย์ อินชนะโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปลอบขวัญ สมสอางค์โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคมกริช ปัดถาทุมโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
4. นางรำพรรณ เสียงใสโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสุภัชญา ผาเวชโรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายพงศ์พยนต์ ไชยยงค์โรงเรียนป่าติ้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายมงคล ขุณิกากรณ์โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเชตวัน ชูรัตน์โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ ตรังเจริญพานิชย์โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีรยุทธ สุขกุลโรงเรียนเลิงนกทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายพงศ์พยนต์ ไชยยงค์โรงเรียนป่าติ้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายมงคล ขุณิกากรณ์โรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายเชตวัน ชูรัตน์โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ ตรังเจริญพานิชย์โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นายธีรยุทธ สุขกุลโรงเรียนเลิงนกทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายนพดล อารีรมย์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย สอนเผือกโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายมนิต ปรัชญคุปต์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
4. นายยุธนา ผาเวชโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบัติ ม่วงมูลตรีโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายนพดล อารีรมย์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศุภชัย สอนเผือกโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายมนิตย์ ปรัชญคุปต์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
4. นายยุธนา ผาเวชโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมบัติ ม่วงมูลตรีโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิชัย เทียบดอกไม้โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นายอาคม คำแก้วโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิชัย เทียบดอกไม้โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นายอาคม คำแก้วโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิชัย เทียบดอกไม้โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นายอาคม คำแก้วโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิชัย เทียบดอกไม้โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นายอาคม คำแก้วโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิชัย เทียบดอกไม้โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นายอาคม คำแก้วโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิชัย เทียบดอกไม้โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นายอาคม คำแก้วโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิชัย เทียบดอกไม้โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นายอาคม คำแก้วโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิชัย เทียบดอกไม้โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นายอาคม คำแก้วโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิชัย เทียบดอกไม้โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นายอาคม คำแก้วโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิชัย เทียบดอกไม้โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นายอาคม คำแก้วโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิชัย เทียบดอกไม้โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นายอาคม คำแก้วโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิชัย เทียบดอกไม้โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นายอาคม คำแก้วโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิชัย เทียบดอกไม้โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นายอาคม คำแก้วโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิชัย เทียบดอกไม้โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นายอาคม คำแก้วโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิชัย เทียบดอกไม้โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นายอาคม คำแก้วโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิชัย เทีียบดอกไม้โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุำภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นายอาคม คำแก้วโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิชัย เทียบดอกไม้โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นายอาคม คำแก้วโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิชัย เทียบดอกไม้โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นายอาคม คำแก้วโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิชัย เทียบดอกไม้โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นายอาคม คำแก้วโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิชัย เทียบดอกไม้โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นายอาคม คำแก้วโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโ่พนทันเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิชัย เทียบดอกไม้โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นายอาคม คำแก้วโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิชัย เทีียบดอกไม้โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นายอาคม คำแก้วโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิชัย เทียบดอกไม้โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นายอาคม คำแก้วโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสาธิต ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายธีระวุฒิ ภูมิแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพิชัย เทียบดอกไม้โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นายอาคม คำแก้วโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐศักดิ์ แก้วหนองแสงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายเอกราช บัวหอมโรงเรียนทรายมูลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคมสันต์ เสาหงส์โรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิชาต พวงชมพูโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิรชร ชายทวีปโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
6. นายศักดา พันธ์ศรีโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
7. นายไพศาล ผลกระโทกโรงเรียนเลิงนกทากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายประเสริฐศักดิ์ แก้วหนองแสงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายเอกราช บัวหอมโรงเรียนทรายมูลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคมสัน เสาหงส์โรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวนิรชร ชายทวีปโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นายศักดา พันธ์ศรีโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
6. นายอภิชาต พวงชมพูโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมกรรมการ
7. นายไพศาล ผลกระโทกโรงเรียนเลิงนกทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายประเสริฐศักดิ์ แก้วหนองแสงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายเอกราช บัวหอมโรงเรียนทรายมูลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคมสัน เสาหงส์โรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิชาต พวงชมพูโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิรชร ชายทวีปโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
6. นายศักดา พันธ์ศรีโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววราพร แก้วใสโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
8. นางกนกอร มูลสารโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมกรรมการ
9. นายไพศาล ผลกระโทกโรงเรียนเลิงนกทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายประเสริฐศักดิ์ แก้วหนองแสงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายเอกราช บัวหอมโรงเรียนทรายมูลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคมสัน เสาหงส์โรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิชาต พวงชมพูโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนิรชร ชายทวีปโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
6. นายศักดา พันธ์ศรีโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
7. นางสาววราพร แก้วใสโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
8. นางกนกอร มูลสารโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมกรรมการ
9. นายไพศาล ผลกระโทกโรงเรียนเลิงนกทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกองทอง จันธิมาโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์เผด็จ คำลือโรงเรียนคำเืขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายยุทธนา ผาเวชโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการ
5. นายยุทธพงษ์ อุสิงห์คำโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกองทอง จันธิมาโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์เผด็จ คำลือโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายยุทธนา ผาเวชโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการ
5. นายยุทธพงษ์ อุสิงห์คำโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกองทอง จันธิมาโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์เผด็จ คำลือโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายยุทธนา ผาเวชโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการ
5. นายยุทธพงษ์ อุสิงห์คำโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสุภาพ แก่นบุผาโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางกองทอง จันธิมาโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์เผด็จ คำลือโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายยุทธนา ผาเวชโรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการ
5. นายยุทธพงษ์ อุสิงห์คำโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางจิตรา ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย บุญมาตย์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพงศธร ห้องแซงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวนิรชร ชายทวีปโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นายธีระพงศ์ แก้วเนตรโรงเรียนป่าติ้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางจิตรา ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย ุุบุญมาตย์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพงศธร ห้องแซงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวนิรชร ชายทวีปโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นายธีระพงศ์ แก้วเนตรโรงเรียนป่าติ้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางจิตรา ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย บุญมาตย์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพงศธร ห้องแซงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวนิรชร ชายทวีปโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นายธีระพงศ์ แก้วเนตรโรงเรียนป่าติ้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางจิตรา ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย บุญมาตย์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพงศธร ห้องแซงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวนิรชร ชายทวีปโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นายธีระพงศ์ แก้วเนตรโรงเรียนป่าติ้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสนธยา ไชยวิชิตโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกราช บัวหอมโรงเรียนทรายมูลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคมสัน เสาหงส์โรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิชาต พวงชมพูโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายอนันต์ กังสดารโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสนธยา ไชยวิชิตโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกราช บัวหอมโรงเรียนทรายมูลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคมสัน เสาหงส์โรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิชาต พวงชมพูโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายอนันต์ กังสดารโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสนธยา ไชยชิตโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกราช บัวหอมโรงเรียนทรายมูลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคมสัน เสาหงส์โรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิชาต พวงชมพูโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายอนันต์ กังสดารโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสนธยา ไชยวิชิตโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกราช บัวหอมโรงเรียนทรายมูลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคมสัน เสาหงส์โรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิชาต พวงชมพูโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายอนันต์ กังสดารโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางจิตรา ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย บุญมาตย์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพงศธร ห้องแซงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวนิรชร ชายทวีปโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นายธีระพงศ์ แก้วเนตรโรงเรียนป่าติ้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางจิตรา ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย บุญมาตย์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพงศธร ห้องแซงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวนิรชร ชายทวีปโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นายธีระพงศ์ แก้วเนตรโรงเรียนป่าติ้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางจิตรา ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย บุญมาตย์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพงศธร ห้องแซงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวนิรชร ชายทวีปโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นายธีระพงศ์ แก้วเนตรโรงเรียนป่าติ้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางจิตรา ไทยเครือวัลย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ประธานกรรมการ
2. นายสุรชัย บุญมาตย์โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพงศธร ห้องแซงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวนิรชร ชายทวีปโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรในพระสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นายธีระพงศ์ แก้วเนตรโรงเรียนป่าติ้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสนธยา ไชยวิชิตโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกราช บัวหอมโรงเรียนทรายมูลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคมสัน เสาหงส์โรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิชาต พวงชมพูโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายอนันต์ กังสดารโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสนธยา ไชยวิชิตโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกราช บัวหอมโรงเรียนทรายมูลวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายคมสัน เสาหงส์โรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
4. นายอภิชาต พวงชมพูโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายอนันต์ กังสดารโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสมสวาท โพธิ์กฎโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปลอบขวัญ สมสอางค์โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอังคณา ดลสุขโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวกนกอร วายโสกาโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม กรรมการ
5. นายนภัศกร ชัยสุรชำนาญกุลโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววราพร แก้วใสโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสายสมร วงศ์สิรภัคโรงเรียนเลิงนกทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสมสวาท โพธิ์กฎ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางปลอบขวัญ สมสอางค์โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา รองประธานกรรมการ
3. นางอังคณา ดลสุขโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการ
4. นางสาวกนกอร วายโสกา โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม กรรมการ
5. นายนภัศกร ชัยสุรชำนาญกุลโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววราพร แก้วใสโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสายสมร วงศ์สิรภัคโรงเรียนเลิงนกทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสมสวาท โพธิ์กฎ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางปลอบขวัญ สมสอางค์โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอังคณา ดลสุขโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวกนกอร วายโสกา โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายนภัศกร ชัยสุรชำนาญกุลโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววราพร แก้วใสโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสายสมร วงศ์สิรภัคโรงเรียนเลิงนกทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสมสวาท โพธิ์กฎ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางปลอบขวัญ สมสอางค์โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอังคณา ดลสุขโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวกนกอร วายโสกาโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม กรรมการ
5. นายนภัศกร ชัยสุรชำนาญกุลโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววราพร แก้วใสโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสายสมร วงศ์สิรภัคโรงเรียนเลิงนกทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสมสวาท โพธิ์กฎ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางปลอบขวัญ สมสอางค์โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอังคณา ดลสุขโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการ
4. นางสาวกนกอร วายโสกาโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม กรรมการ
5. นายนภัศกร ชัยสุรชำนาญกุลโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววราพร แก้วใสโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสายสมร วงศ์สิรภัคโรงเรียนเลิงนกทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสมสวาท โพธิ์กฎ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางปลอบขวัญ สมสอางค์โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอังคณา ดลสุขโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวกนกอร วายโสกาโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม กรรมการ
5. นายนภัศกร ชัยสุรชำนาญกุลโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการ
6. นางสาววราพร แก้วใสโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสายสมร วงศ์สิรภัคโรงเรียนเลิงนกทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสมสวาท โพธิ์กฎ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางปลอบขวัญ สมสอางค์โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอังคณา ดลสุขโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวกนกอร วายโสกาโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม กรรมการ
5. นายนภัศกร ชัยสุรชำนาญกุล โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววราพร แก้วใสยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสายสมร วงศ์สิรภัคโรงเรียนเลิงนกทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสมสวาท โพธิ์กฎ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางปลอบขวัญ สมสอางค์โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอังคณา ดลสุขโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการ
4. นางสาวกนกอร วายโสกาโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม กรรมการ
5. นายนภัศกร ชัยสุรชำนาญกุลโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววราพร แก้วใสโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสมร วงศ์สิรภัคโรงเรียนเลิงนกทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสมสวาท โพธิ์กฎ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางปลอบขวัญ สมสอางค์โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอังคณา ดลสุขโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวกนกอร วายโสกาโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายนภัศกร ชัยสุรชำนาญกุลโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววราพร แก้วใสโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสายสมร วงศ์สิรภัคโรงเรียนเลิงนกทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสมสวาท โพธิ์กฎโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางปลอบขวัญ สมสอางค์โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอังคณา ดลสุขโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ กรรมการ
4. นางสาวกนกอร วายโสกาโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม กรรมการ
5. นายนภัศกร ชัยสุรชำนาญกุลโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววราพร แก้วใสโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
7. นางสายสมร วงศ์สิรภัคโรงเรียนเลิงนกทากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นางอิ่มใจ ฤทธิยงค์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ์ คุณาพันธ์โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางประภากร ทองน้อยโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
4. นางประภาพร แผลงศรโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยากรรมการ
5. Mr.Malilay,JR. NoLi Susaโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวอัมพัน วิเศษสมโรงเรียนกำแมดขันติธรรมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางพงษ์เพ็ญ นาเมืองรักษ์โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นางประภาภรณ์ ทีมาโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการ
3. นางจันทร์ฉาย ยลพันธ์โรงเรียนป่าติ้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวศศิรินทร์ แสงสว่างกอบกุลโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษากรรมการ
5. MissSarah Mulderrigโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวกตัญญ์ชนกญ์ วงษ์ศรีแก้วโรงเรียนโพนงามพิทยาคาร กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางรินี โนภาศโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
2. นางปรียาวดี วิเวกโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการ
3. นางสาวหนึ่งฤทัย สวยรูปโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
4. Mr.Robert Smithโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
5. นายอุทัย สุภาพัฒน์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวพรฤดี ส่องศรีโรงเรียนกุู่จานวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นายคำตัน ป้องศรีโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวกรพินทุุ์ เสงี่ยมศักดิ์โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
3. Mr.lam Towerโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวประพิณ เกษมสุขโรงเรียนกู่จานวิทยาคมกรรมการ
5. นายจีระศักดิ์ หมื่นแสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางวันวิสาข์ จตุรภัทรพงศ์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสายใจ มหารักษ์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการ
3. นางทัชริยาพร วรแก่นทรายโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสุมณฑา จันทร์จรูญโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
5. นางสาวดวงเนตร แสนทรสินโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสุพิศ โพธิ์ศรี โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์กรรมการ
2. นางเบญจวรรณ แพงศรีโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการ
3. นางสาวทิพย์สุคนธ์ มณีเขียวโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการ
4. นางสาวกุลชนก ทิพฤาชาโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
5. นางสาวสิริรัตน์ งามสายโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายสง่า จันละมาโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
2. นางพวงอ้อย ไชยดีโรงเรียนเทศบาล ๑ สุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕กรรมการ
3. นางสาววิภา จินนะงาม โรงเรียนเลิงนกทา กรรมการ
4. นางสาวยุวธิดา ศรีชนะโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
5. Mr.David Hadwinโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
6. Mr.Kevin Stummโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
7. นายนิวัฒน์ สุรเสนโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางเบญจพร คงสุขโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางโสภณ เชื้อแก้วโรงเรียนเลิงนกทา กรรมการ
3. นางสาวปิยะพร พราวศรีโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นายกณวรรธน์ บุญหล้าโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคม กรรมการ
5. นายรุ่งโรจน์ ทองโสมโรงเรียนกุดชุมวิทยาคม กรรมการ
6. Mr.Brooks Pottsโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
7. นางนันทนา บุญโสภาโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาววรุณศิริ มาตขาวโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางนันทนา บุญกองโรงเรียนโพนงามพิทยาคารกรรมการ
3. นายอุดร ผิวคำสิงห์โรงเรียนนาโปร่งประชาสรรค์ กรรมการ
4. นายนิรันดร์ ศาลาศักดิ์โรงเรียนน้ำคำวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุคนธ์ทิพย์ พิจารสฤษดิ์โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวพรทิพย์ สุนทราโรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางพันธุ์ปวีร์ จันทร์เหลืองโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
3. Mr.Robert Balnavesโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการ
4. นางวิไลลักษณ์ มาสขาวโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร กรรมการ
5. นางจิราพร ใยวันโรงเรียนศรีแก้วประชาสรรค์กรรมการ
6. นางวิไลรัตน์ มาตขาวโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นายวิเศษ น้อยพึ่งโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาววรัญชรี มั่นสนธ์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
3. Mr.Simone Zagaresโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐญา ศรีเมืองโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ ติลาชัยโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
3. นางสาวอินทิรา สาลีสิงห์โรงเรียนป่าติ้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวสุกัลยา พงษ์สุวรรณโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
5. นางสาวเกศินี บรรจงโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
6. Missํ๊YU Yixuanโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐญา ศรีเมืองโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ ติลาชัยโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
3. นางสาวอินทิรา สาลีสิงห์โรงเรียนป่าติ้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวสุกัลยา พงษ์สุวรรณโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
5. นางสาวเกศินี บรรจงโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
6. Missํ๊YU ํYixuanโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์กรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวพินัยลักษณ์ ก้อนมณีโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยากรรมการ
2. นางสาวโชติมา แก่นคำโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวพินัยลักษณ์ ก้อนมณีโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยากรรมการ
2. นางสาวโชติมา แก่นคำโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นางธันยพร สงเคราะห์โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางศิริพร พันธ์ละออโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
3. นางสาวกองกานต์ แก้วแกมคำโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายศิวนันท์ นานาคโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา กรรมการ
5. Mr.Robert Jesson Smithโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจารวี งามตาโรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นางอัญชลี ฤกษ์ใหญ่โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. MissDorothy Haruyamaโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสุพรรณี นามบุตรโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการ
4. นางชญานิศ เขื่อนควบโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายสมเกียรติ นิติสุขโรงเรียนคำเตยวิทยา กรรมการ
6. นางสาวพิศสวาท ศรีเสนโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม กรรมการ
7. นายเศกสรรค์ สังขทิพย์โรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายเทพปทาน สีแก้วโรงเรียนป่าติ้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิจจา ไชยเยศโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยากรรมการ
3. นางจิราวรรณ มีตน โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายรักเสมอ ไชยมาโย โรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุดใจ นามไพร โรงเรียนยโสธรพิทยาคม กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยโทประสาน ทองยอด โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการ
7. นายพนมศักดิ์ กุสโรโรงเรียนป่าติ้ววิทยากรรมการ
8. นายต้อม จันทร์งามโรงเรียนศรีธรรมวิทยากรรมการ
9. นายเสกสันต์ แสงใสแก้วโรงเรียนศรีธรรมวิทยากรรมการ
10. นายอำนวย เวชกามาโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
11. นายสง่า แสวงหาโรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายเทพปทาน สีแก้วโรงเรียนป่าติ้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิจจา ไชยเยศโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยากรรมการ
3. นางจิราวรรณ มีตนโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์กรรมการ
4. นายรักเสมอ ไชยมาโย โรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุดใจ นามไพรโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยโทประสาน ทองยอดโรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการ
7. นายพนมศักดิ์ กุสโรโรงเรียนป่าติ้ววิทยากรรมการ
8. นายต้อม จันทร์งามโรงเรียนศรีธรรมวิทยากรรมการ
9. นายเสกสันต์ แสงใสแก้วโรงเรียนศรีธรรมวิทยากรรมการ
10. นายอำนวย เวชกามาโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
11. นายสง่า แสวงหา โรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายเชิดชัย สิงคิบุตรโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยเอกสุริยะศุภกร แสนไทโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
3. นางพาณี วงศ์เหลาโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
4. นายวุฒิศักดิ์ เนื่องแนวน้อยโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวอนัญพร สุขเฉลิมโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
6. นางบุญสร้าง ทองเข็มโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยากรรมการ
7. นางนนทิรา พิจารณ์โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยากรรมการ
8. นายนัฐพล จำปาโรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายเชิดชัย สิงคิบุตรโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวรฯประธานกรรมการ
2. นางพาณี วงศ์เหลาโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
3. นางบุญสร้าง ทองเข็มโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยากรรมการ
4. นายวุฒิศักดิ์ เนื่องแนวน้อยโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวอนัญพร สุขเฉลิมโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยเอกสุริยะศุภกร แสนไทโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
7. นางนนทิรา พิจารณ์โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยากรรมการ
8. นายนัฐพล จำปาโรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายวิทยา กรแก้วโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา วงศ์พานิชย์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
3. นางจรรยา ศรีใสคำ โรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
4. นางยลดา ทองภูบาล โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวนงเยาว์ พิญญศักดิ์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนันทา ทุมจันทร์โรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
7. นางสาวสุจินดา ป้องเขตโรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายวิทยา กรแก้วโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา วงศ์พานิชย์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
3. นางจรรยา ศรีใสคำโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
4. นางยลดา ทองภูบาลโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวนงเยาว์ พิญญศักดิ์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวนันทา ทุมจันทร์โรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
7. นางสาวสุจินดา ป้องเขตโรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเต็มดวง วรรณเชษฐ์โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรุณี มาลัย โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสุณีภัสร์ คำมะลุนพัฒนะกุล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28กรรมการ
4. นางวันเพ็ญ กาศักดิ์ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางราตรี วามะลุน โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางอุษณี วรรณชัยมงคล โรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
7. นางสมพร เพียรทำ โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
8. นางจิราภรณ์ หอมกลิ่นโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวไพศาล สุนทราโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28กรรมการ
10. นางสาววันวิสาข์ ครองสินโรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางเต็มดวง วรรณเชษฐ์โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยาประธานกรรมการ
2. นางอรุณี มาลัยโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสุณีภัสร์ คำมะลุนพัฒนะกุลโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28กรรมการ
4. นางวันเพ็ญ กาศักดิ์โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางราตรี วามะลุนโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
6. นางอุษณี วรรณชัยมงคลโรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการ
7. นางสมพร เพียรทำโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
8. นางจิราภรณ์ หอมกลิ่นโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์กรรมการ
9. นางสาวไพศาล สุนทราโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28กรรมการ
10. นางสาววันวิสาข์ ครองสินโรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นายนิคม ไชยะนา โรงเรียนค้อวังวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประคอง พราวศรีโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา จันทร์ขาวโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ กาศักดิ์โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางวิราภรณ์ บำรุงภักดี โรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
6. นางทัศนีย์ เสาหงษ์ โรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นายนิคม ไชยะนาโรงเรียนค้อวังวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประคอง พราวศรีโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวชลธิชา จันทร์ขาวโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ กาศักดิ์โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการ
5. นางวิราภรณ์ บำรุงภักดีโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
6. นางทัศนีย์ เสาหงษ์โรงเรียนค้อวังวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายศราวุธ กัลปดีโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ผลกระโทก โรงเรียนเลิงนกทารองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาต พวงชมภูโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายพงศธร ห้องแซงโรงเรียนคำเขื่องแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายคมสันต์ การถวิล โรงเรียนกู่จานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นายศราวุธ กัลปดีโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ผลกระโทกโรงเรียนเลิงนกทารองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาต พวงชมภูโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายพงศธร ห้องแซงโรงเรียนคำเขื่องแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายคมสันต์ การถวิลโรงเรียนกู่จานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายศราวุธ กัลปดีโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ผลกระโทกโรงเรียนเลิงนกทารองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาต พวงชมภูโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายพงศธร ห้องแซงโรงเรียนคำเขื่องแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายคมสันต์ การถวิลโรงเรียนกู่จานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. นายศราวุธ กัลปดีโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายไพศาล ผลกระโทกโรงเรียนเลิงนกทารองประธานกรรมการ
3. นายอภิชาต พวงชมภูโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมกรรมการ
4. นายพงศธร ห้องแซงโรงเรียนคำเขื่องแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายคมสันต์ การถวิลโรงเรียนกู่จานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายศักดิ์ชัย ครู่แก้วโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายคมสันต์ พิมแพทย์ โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุรสิทธิ์ กองสินแก้ว โรงเรียนศิลาทองพิทยากรรมการ
4. นายอนุรัตน์ ชมภพ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๘กรรมการ
5. นายเอกราช บัวหอม โรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางดนุภัค เชาว์ศรีกุลโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
2. นายยุทธชัย โกลิยวงศ์สกุลโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายวุฒิศักดิ์ วราห์สินโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายกรกช ประเสริฐสังข์โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวศิริลักษณ์ เครือชารีโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางดนุภัค เชาว์ศรีกุลโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางอัมพร จันทร์เหลืองโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางฐิติรัตน์ ลีลาเอกนิติโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางจุฬาลักษณ์ พิทยารัตน์ตระกูลโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกรนิกา โอบอ้อมโรงเรียนกำแมนขันติธรรมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางดนุภัค เชาว์ศรีกุลโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางอัมพร จันทร์เหลืองโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางฐิติรัตน์ ลีลาเอกนิติโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุธาภรณ์ ศรีทนโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวกรนิกา โอบอ้อมโรงเรียนกำแมนขันติธรรมวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายนายสมรินทร์ อุทสารโรงเรียนเคำเตยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมสมัย อินทะมนโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายชานล นนทกุลพงศ์โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นายศิวพล ลันละนาโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการ
5. นายธัญกร อรัญโสติโรงเรียนกู่จานวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นาย นายสมรินทร์ อุทสารโรงเรียนคำเตยวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมสมัย อินทะมนโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายธัญกร อรัญโสติโรงเรียนกู่จานวิทยาคมกรรมการ
4. นายศิวพล ลันละนาโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการ
5. นายชัชวลย์ ศรีสุวรรณโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางอรุณี ช่างปันโรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ใจแจ้งโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายวุฒินันท์ บุญพาโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
4. นายธวัชชัย รัตนะวันโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกาญจนา ทองหนุนโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายวุฒิศักดิ์ วราห์สินโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ อินไชโรงเรียนเลิงนกทารองประธานกรรมการ
3. นายยุทธชัย โกลิยวงศ์สกุลโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายจิตติชัย ภูภู้โรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมกรรมการ
5. นายสมพงษ์ ศรีมันตะโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายธัญกร อรัญโสติโรงเรียนกู่จานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัฒนชัย กาญจนศิริรัตน์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ศรีละโคตรโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ อักษรโรงเรียนป่าติ้ววิทยากรรมการ
5. นายชาตรี สมคะเณย์โรงเรียนเลิงนกทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายธัญกร อรัญโสติโรงเรียนกู่จานวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวัฒนชัย กาญจนศิริรัตน์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ศรีละโคตรโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
4. นายยุทธศักดิ์ ถนอมบุญโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
5. นายชาตรี สมคะเณย์โรงเรียนเลิงนกทากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางวนิดา ผุดผ่องโรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายยุทธชัย โกลิยวงศ์สกุลโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ศรีละโคตรโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
4. นายยุทธศักดิ์ ถนอมบุญโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ อุทัยโรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางงามจิตร แก้วพรมโรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ แสงกล้าโรงเรียนกู่จานวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ อักษรโรงเรียนป่าติ้ววิทยากรรมการ
4. นายยุทธศักดิ์ ถนอมบุญโรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
5. นายนายฉัตรชัย บุบผาดา โรงเรียนห้องแซงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางอรทัย วิเวกโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ วราห์สินโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกรกช ประเสริฐสังข์โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ เครือชารีโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวยุพา ภูมิฐานโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางอรทัย วิเวกโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยาประธานกรรมการ
2. นายวุฒิศักดิ์ วราห์สินโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายกรกช ประเสริฐสังข์โรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิริลักษณ์ เครือชารีโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวยุพา ภูมิฐานโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางพัชรินทร์ กองสินแก้วโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษาประธานกรรมการ
2. นายชัชวลย์ ศรีสุวรรณโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายวุฒิชัย สุภาพโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวนันทรัตน์ ชาญชูวงศ์โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นายสมสมัย อินทะมนโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมป์ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย สุภาพโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมป์กรรมการ
3. นายยุทธชัย โกลิยวงศ์สกุลโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมป์กรรมการ
4. นายสมพงษ์ แสงกล้าโรงเรียนกู่จานวิทยาตมกรรมการ
5. นายอนุชิต กุบแก้วโรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕กรรมการ
6. นางกนิษฐา มูลสารโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลกรรมการ
7. นายเอนก เนินภูโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลกรรมการ
8. นายทศพล ชัยวิวัฒน์ตระกูลโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
9. นางสาวสุภาพ แก้วหลวงโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
10. นายนัฐวุฒิ ศรีละโคตรโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
11. นายศุภเกียรติ สร้างโศกโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
12. นายพิสัน โพนทันโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นายสมสมัย อินทะมนโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมป์ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย สุภาพโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมป์กรรมการ
3. นายยุทธชัย โกลิยวงศ์สกุลโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมป์กรรมการ
4. นายสมพงษ์ แสงกล้าโรงเรียนกู่จานวิทยาตมกรรมการ
5. นายอนุชิต กุบแก้วโรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร ๑๕กรรมการ
6. นางกนิษฐา มูลสารโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลกรรมการ
7. นายเอนก เนินภูโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลกรรมการ
8. นางสาวสุภาพ แก้วหลวงโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
9. นายทศพล ชัยวิวัฒน์ตระกูลโรงเรียนเลิงนกทากรรมการ
10. นายนัฐวุฒิ ศรีละโคตรโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
11. นายศุภเกียรติ สร้างโศกโรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
12. นายพิสัน โพนทันโรงเรียนเมืองกลางประชานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสุภาวดี จำรูญโรงเรียนคำเตยวิทยาประธานกรรมการ
2. นาง่่่อรุณี มอญพันธ์โรงเรียนป่าติ้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเสรี สามาอาพัฒน์โรงเรียนทรายมูลกรรมการ
4. นางศิวาพร ครองสินโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
5. นางรัชนี คุณานุวัฒน์โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมถ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางรัชนี คุณานุวัฒน์โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมถ์ประธานกรรมการ
2. นางศิวาพร ครองสินโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาวดี จำรูญโรงเรียนคำเตยวิทยากรรมการ
4. นายเสรี สามาอาพัฒน์โรงเรียนทรายมูลวิทยากรรมการ
5. นางอรุณี มอญพันธ์โรงเรียนป่าติ้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางดวงจันทร์ เสนาพรหมโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางผ่องศรี บัวขาวโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมถ์รองประธานกรรมการ
3. นางอมร มูลสารโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญเลี้ยม โทขันธ์โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายสุนทร พยัคฆ์โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางดวงจันทร์ เสนาพรหมโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางผ่องศรี บัวขาวโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมถ์รองประธานกรรมการ
3. นางอมร มูลสารโรงเรียนดงมะไฟพิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญเลี้ยม โทขันธ์โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์กรรมการ
5. นายสุนทร พยัคฆ์โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางบุษบา ครองยุทธโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสถารพร เขียวศรีโรงเรียนค้อวังวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวัชรินทร์ ภูมิลีโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรพิมล วิชาธรโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
5. นางเกียรติสุดา สุดชาฎาโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางบุษบา ครองยุทธโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสถารพร เขียวศรีโรงเรียนค้อวังวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางวัชรินทร์ ภูมิลีโรงเรียนบุ่งค้าวิทยาคมกรรมการ
4. นางพรพิมล วิชาธรโรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการ
5. นางเกียรติสุดา สุดชาฎาโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางมยุรี โพธิแสนโรงเรียนทรายมูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญเดชทรง นามวงษ์โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาคร ทองเทพโรงเรียนสมเด็จพระญานสังวรกรรมการ
4. นายนิยม พันธ์แก้วโรงเรียนป่าติ้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางมยุรี โพธิแสนโรงเรียนทรายมูลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายบุญเดชทรง นามวงษ์โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์รองประธานกรรมการ
3. นางสาคร ทองเทพโรงเรียนสมเด็จพระญานสังวรกรรมการ
4. นายนิยม พันธ์แก้วโรงเรียนป่าติ้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสง่า พันธ์พิพัฒน์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐวดี วังสินธุ์โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศุภชัย ไชยงามโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษากรรมการ
4. นายวิชิต แทบท้าวโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมถ์กรรมการ
5. นางสาวมยุรี มีแก้วโรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสง่า พันธ์พิพัฒน์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐวดี วังสินธุ์โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายศุภชัย ไชยงามโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษากรรมการ
4. นายวิชิต แทบท้าวโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมถ์กรรมการ
5. นางสาวมยุรี มีแก้วโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพรธิดา โสมาบุตรโรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยาประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา พรหมชาติโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมถ์รองประธานกรรมการ
3. นางอรพิน เข็มเพชรโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษากรรมการ
4. นางสาวยุภาพร สิทธิมาตย์โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์กรรมการ
5. นางดอกไม้ แสงพันธ์โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางพรธิดา โสมาบุตรโรงเรียนประธานกรรมการ
2. นางวิจิตรา พรหมชาติโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมถ์รองประธานกรรมการ
3. นางอรพิน เข็มเพชรโรงเรียนศรีฐานกระจายศึกษากรรมการ
4. นางสาวยุภาพร สิทธิมาตย์โรงเรียนกรรมการ
5. นางดอกไม้ แสงพันธ์โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางจิตตรี พรหมมาศโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา บุญเรืองโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางผกาวดี ศรีวสุทธิ์โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
4. นางทิพวรรณ พันธ์สายหยุดโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางอุบลวดี วงศ์ใหญ่โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางจิตตรี พรหมมาศโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา บุญเรืองโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางผกาวดี ศรีวสุทธิ์โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
4. นางทิพวรรณ พันธ์สายหยุดโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางอุบลวดี วงศ์ใหญ่โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางจิตตรี พรหมมาศโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา บุญเรืองโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางผกาวดี ศรีวสุทธิ์โรงเรียนกรรมการ
4. นางทิพวรรณ พันธ์สายหยุดโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางอุบลวดี วงศ์ใหญ่โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางจิตตรี พรหมมาศโรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา บุญเรืองโรงเรียนยโสธรพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางผกาวดี ศรีวสุทธิ์โรงเรียนกุดชุมวิทยาคมกรรมการ
4. นางทิพวรรณ พันธ์สายหยุดโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางอุบลวดี วงศ์ใหญ่โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางเรณู ซื่อตรงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมถ์ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์วิมล วงษ์รัตน์โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางชื่น วรรณจันทร์โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางวงพลอยภรณ์ อมรศักดิ์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางเรณู ซื่อตรงโรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมถ์ประธานกรรมการ
2. นางจันทร์วิมล วงษ์รัตน์โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางชื่น วรรณจันทร์โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางวงพลอยภรณ์ อมรศักดิ์โรงเรียนยโสธรพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ esan.spm28@gmail.com Facebook : http://www.facebook.com/esan.spm28
ผู้ประสานงาน : ศน.ไมตรี บุญเรือง (086) 868-2344 , ศน.วิมลวรรณ เปี่ยมจาด (085) 102-3109
ผู้ดูแลระบบ : นายภูเบศ เศรษฐบุตร (082) 751-6003 , นายไกรลาศ จิบจันทร์ (085) 764-2520
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]