หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดยโสธร
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น ชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 โรงเรียนที่เข้าแข่งขันต้องติดตั้งโปรแกรมที่จะใช้งานตั้งแต่เวลา 08.00-09.00 น. ณ สถานที่แข่งขัน 12 ก.ย. 2557 09.00-14.00 -
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น ชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 5 ขอความอนุเคราะห์ครูผู้ควบคุมให้นำนักเรียนมาถึงสถานที่แข่งขันเพื่อติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขันตั้งแต่เวลา 08.00-09.00 น. หัวข้อในการแข่งขัน 1) ร้านกาแฟ 2) ห้องครัวสมัยใหม่ 3) ร้านอินเทอร์เน็ต 4) ห้องรับแขก 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00 -
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น ชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 5 ขอความอนุเคราะห์ครูผู้ควบคุมให้นำนักเรียนมาถึงสถานที่แข่งขันเพื่อติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขันตั้งแต่เวลา 08.00-09.00 น. หัวข้อในการแข่งขัน 1) กระเป๋าแฟชั่น 2) External Harddisk 3) บั้งไฟ 11 ก.ย. 2557 13.00-16.00 -
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น ชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 3 (หัวข้อ ต่อต้านยาเสพติด,ภาวะโลกร้อน,วัฒนธรรมท้องถิ่น) 11 ก.ย. 2557 09.00-14.00 -
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น ชั้น 1 ห้อง 512 (ห้องอัตลักษณ์ฯ) หัวข้อจับสลากใหม่ 12 ก.ย. 2557 09.00-14.00 -
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น ชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 (อาเซียน,เศรษฐกิจพอเพียง,ภาวะโลกร้อน,ยาเสพติด) 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00 -
7 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น ชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 (หัวข้อ เศรษฐกิจพอเพียง,อาชีพ) 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00 -
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น ชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 (หัวข้อ ก้าวสู่ AEC,เศรษฐกิจพอเพียง,เด็กดีศรีแผ่นดิน) 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00 -
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น ชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 (หัวข้อ ก้าวสู่ AEC,เศรษฐกิจพอเพียง,เด็กดีศรีแผ่นดิน) 12 ก.ย. 2557 13.00-16.00 -
10 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น ชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 (หัวข้อ กลุ่มประเทศอาเซียน,แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดยโสธร,ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) 11 ก.ย. 2557 13.00-16.00 -
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น ชั้น 4 ห้อง คอมพิวเตอร์ 5 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00 -
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น ชั้น 1 ห้อง 512 (ห้องอัตลักษณ์ฯ) หมายเหตุ โรงเรียนที่แข่งขันจัดเตรียมโต็ะขนาดมาตรฐานมาเอง พร้อมอุปกรณ์ และต้องส่งรูปเล่มโครงงาน 5 บท จำนวน 5 เล่ม ภายในวันที่ 5 กันยายน 2557 ที่ ครูยุพา ภูมิฐาน โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00 -
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น ชั้น 1 ห้อง 512 (ห้องอัตลักษณ์ฯ) หมายเหตุ โรงเรียนที่แข่งขันจัดเตรียมโต็ะขนาดมาตรฐานมาเอง พร้อมอุปกรณ์ และต้องส่งรูปเล่มโครงงาน 5 บท จำนวน 5 เล่ม ภายในวันที่ 5 กันยายน 2557 ที่ ครูยุพา ภูมิฐาน โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 11 ก.ย. 2557 13.00-16.00 -
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม อาคาร 5 ชั้น ชั้น 1 ห้อง ห้อง 511 หมายเหตุ โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันต้องจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการตัดต่อมาเอง (หัวข้อในหลวงของเรา) 12 ก.ย. 2557 09.00-14.00 -


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ esan.spm28@gmail.com Facebook : http://www.facebook.com/esan.spm28
ผู้ประสานงาน : ศน.ไมตรี บุญเรือง (086) 868-2344 , ศน.วิมลวรรณ เปี่ยมจาด (085) 102-3109
ผู้ดูแลระบบ : นายภูเบศ เศรษฐบุตร (082) 751-6003 , นายไกรลาศ จิบจันทร์ (085) 764-2520
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]