รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โคตวงษ์
 
1. นางรุจิรา  อิ่นอ้อย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวประภัสสร  จงพิมาย
 
1. นางสาววานิตย์  มะโนนึก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงขัติยาภรณ์  ไชยเหนือ
 
1. นางพิมลรัตน์  ราชโยธี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวศิริรักษ์  บัวเคน
 
1. นางสาวสุชีรา  สำแดงชัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์กร  มงคล
 
1. นางจารุวรรณ  เครือทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นายเมืองมล  ด้วงชรา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเสถียร  จุติมา
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  นันทะกุล
2. เด็กหญิงวรัญรัตน์  ณ นคร
3. เด็กหญิงสินทอง  สว่างศรี
 
1. นายณรงค์  เหมุทัย
2. นางฐิตินันท์  อุปการ
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  บุญกว้าง
2. นายถิรวุฒิ  อาจสยาม
3. นายวีระชัย  สมอหมอบ
 
1. นางสาวกรรณิกา  มีลา
2. นางปุณยนุช  ปัทถาพงษ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงมนัสญา  แก้วกล่ำประเสริฐ
2. เด็กหญิงหฤทัย  ปราบพาล
 
1. นางสุภาพร  พันธ์ชัย
2. นางสาวจิตตมาส  ตรีรัตน์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายภูมินทร์  ประกายศรี
2. นางสาวรัตติยาพร  ทองเนื้อนิ่ม
 
1. นายมงคล  คำดวง
2. นางทิวาวรรณ  คำดวง
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงโสภิดา  คำรังษี
 
1. นายชัยวัฒน์  สุรภีร์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นายวิทวัฒน์  คำเกิด
 
1. นางวาสนา  บุญชู
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงกฤษณา   รังกุล
2. เด็กหญิงมนฤทัย   กระมลคร
3. เด็กหญิงสิรินทิพย์   จันภูถิ่น
 
1. นางสุกัลยา   บุญพงศ์
2. นางสาวศิรินทรา   พาเฮือง
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นางสาววัชราภรณ์  สุรภักดิ์
2. นางสาวศศิธร  กลุ่มศิลป์
3. นางสาวอัญชลี  ชาวดร
 
1. นายวันเฉลิม  บุญเกษม
2. นางสาวชมภู  เรืองประเสริฐ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงมุฑิตา  พิมพิศาล
2. เด็กชายสันห์ฤทัย  แข็งขัน
3. เด็กชายอานนท์  ชาวดร
 
1. นางอรสิน  พรมสิทธิ์
2. นายสำรวย  บรรเลงรมย์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 1. นางสาวกนกทิพย์  จันทะแสง
2. นางสาวจุรีรัตน์  บำเพ็ญศิลป์
3. นางสาวอรธิมา  สมคะเณย์
 
1. นางมรกต  หมั่นวิชา
2. นางลลนา  ชูทองดี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  มาลาศรี
2. เด็กหญิงศิรประภา  อุฮาด
 
1. นางสาวรสรินทร์  สาระดี
2. นายวรวิทย์  สิทธิบุญมา
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นางสาววิชรญาณ์  สระมูล
2. นายสุริยา  เสียงใส
 
1. นายสมัย  มาลา
2. นายพิทักษ์  เนืองมัจฉา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงอนุธิดา  ปราบคนชั่ว
 
1. นางรุ่งนภา  ทองทิพย์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นางสาวทวิตรา  เพ็งด้วง
 
1. นายพิทักษ์  เนืองมัจฉา
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กชายพลังยุทธ   แสงแก้ว
2. เด็กหญิงรดาภัทร์   บุญสุข
3. เด็กหญิงวนิดา   แลดไธสงค์
 
1. นางมยุรี   เถาวัลย์
2. นางสาวอรพรรณ    ฉัตรกระโทก
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95.11 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นางสาวชมพูนุช  แข็งขัน
2. นางสาวปวีณา  สุทธิแพทย์
3. นางสาวสุทธิดา  ไชยจันหอม
 
1. นายประจักษ์  ราชโยธี
2. นางเงินตรา  กิจนุกร
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 1. นางสาวกันยาวีร์  พันธุ์คำภูแก้ว
2. นางสาวชลดา  สุวรรณไกรษร
3. นางสาวสุธาทิพย์  บุดดาชัย
 
1. นางทัศนีย์  นรินทร์
2. นางรติกานต์  ปราบพาล
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นางสาวจันทมณี  โคตพัฒ
2. นางสาวจันทร์วิลัย  โคตพัฒ
3. นางสาวอารียา  บุญหลาย
 
1. นางจันทร์ประภา  ภูละมูล
2. นางสาวเพชรัตน์  อินทรศิลา
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   คำราช
2. เด็กชายธนภัทร   โคตรเพชร
3. เด็กหญิงอัมรินทร์   อุ่นแสง
 
1. นางไอรดา   สารไกรกร
2. นางสาวอรพรรณ   ฉัตรกระโทก
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นายพงษ์โยธิน  อุ่นหล้า
2. นายพัฒนศักดิ์  ทองแสง
3. นายอภินันชัย  อินสา
 
1. นายชัยพร  พัฒนจักร
2. นางสาวศุภลักษณ์  ผดุงเวียง
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชลดา  ชนะไชย
2. เด็กหญิงภิดาพร  บุตรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงสกุลกาญจน์  พันสว่าง
 
1. นางมะลิวัลย์  ตู้เชียงเพ็ง
2. นางสาวอิสรา  ดวงอุตธา
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 1. นายธีระพจน์  ฤทธิบุญ
2. นางสาวปาลินี  พิกุลทอง
3. นางสาวอุลัยพร  เบ้าแก้ว
 
1. นางประกายดาว  เครือเขื่อนเพชร
2. นางสาววะธิดา  สีม่วง
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 1. เด็กชายธีรพงษ์  ลอยบัว
2. เด็กชายวรภัทร  ดุลบดี
 
1. นางประกายดาว  เครือเขื่อนเพชร
2. นายนิรัตน์  สุวรรณศรี
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายอภิชิต   ศรีคุณ
2. นางสาวอินทร์ธิพร   สีหาพรม
 
1. นางมยุรี  เถาวัลย์
2. นายประสิทธิ์  แก้วงาม
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 1. นายยุทธิยง  ทรงกลาง
2. เด็กชายวรพล  ประสานไทย
 
1. นางสาวเชาวรัตน์  แก่นดี
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  เทพชนะ
2. เด็กชายศันสนะ  มาตรพันธ์
 
1. นายสานนท์  เพ็ชรหิน
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวธันยชนก   พิมพิสาร
2. เด็กหญิงประภาพร  ผงอ้วน
3. นางสาวยุวดี   ใจธรรม
4. เด็กหญิงเสาวณีย์  ใจยุทธ
5. นางสาวแขฤดี   ศรีบุญมา
 
1. นางสาวนงคพร   ชื่นบุญเพิ่ม
2. นางสาวตรีรญา   ซาโตะ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นายธรรมนูญ  ฮวดชัย
2. นางสาวนัฐมล  ใจยั่งยืน
3. นางสาวภิรมย์ยา  ไชยวงศ์คต
4. นางสาวสุจิรัตน์  พรมเทศ
5. นางสาวเจนจิรา  สุทธิแพทย์
 
1. นางสาวสุจิมพร  ธนะสูตร
2. นางณาฏินี  ศิริบรรพต
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  บุตตะคาม
2. เด็กชายจักรกฤษ  บุญประคม
3. เด็กหญิงณิชชาภัทร  แก้วพิลา
4. เด็กหญิงนันทชา  สิงห์วงษ์
5. เด็กหญิงอาธิติยา  อินทะศรี
 
1. นายถนอม  ทีคำ
2. นางสาวนิตยา  ศรีรักษา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวจิราวรรณ   จันจวง
2. นางสาวจุฬาลักษณ์   วาริสาร
3. นางสาวณัฐฐินันท์   ทองนาค
4. นางสาวศิริลักษณ์   พาหลทับ
5. นางสาวศิริลักษณ์   แก้วอยู่
 
1. นางสาวอรอุมา   บุญศาสตร์
2. นางสาวจันทร์จิรา   คำเขียว
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 1. นายณัฐพล  แพงแก้ว
2. นางสาวปนัดดา  แสงไชยวัน
3. นางสาวมนัสชนก  แสนอภัย
4. เด็กชายอธิวัฒน์  ราชคูณ
5. นางสาวเบญจพร  โอดกิ่ง
 
1. นายสิทธิชัย  ฮ่มป่า
2. นางสาวกรรณิกา  กุณรักษ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ดีมั่น
2. นางสาวธิติมา  เรืองเจริญผล
3. นางสาววสุทธิชา  สุขส่ง
4. นายวีรพันธ์  คันธี
5. นางสาวสุจิตรา  พันสีภูมิ
 
1. นายนันทวัฒน์  วงษ์เวียง
2. นายชานนท์  นาสุริวงษ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. นายกรรชัย  บุตรวงษ์
2. นางสาวกรรณิกาณ์  คันธี
3. นางสาวจิตฐามาศ  บัวชน
4. เด็กชายชิดณรงค์  บำรุงสุข
5. นายธนพงษ์  ชัยเดช
6. นายธวัชชัย  ภู่ระหงษ์
7. นางสาวนฤทัย  เรืองประทีป
8. นายรณพร  พันธ์สง่า
9. เด็กหญิงรุ่งนภา  สุดใจ
10. นายวีระยุทธ  คนงาม
11. นางสาวศศิวิมล  มาระตา
12. นายสกรรจ์  จันทาทอง
13. นายสนธยา  ติดบุญช่วย
14. นางสาวสริญญา  รัตนวิชัย
15. นางสาวสุดารัตน์  พินิจมนตรี
16. เด็กหญิงสุพัฒตรา  นาลาดทา
17. เด็กหญิงอรชร  อินทร์ประดิษฐ์
18. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ลุนทอง
19. นายเผชิญ  จำปาบุรี
20. นางสาวแสงดาว  เจริญศรี
 
1. นางสาวจีราภรณ์  วรเจริญ
2. นายนันทวัฒน์  วงษ์เวียง
3. นายสันทนา  คำหาญ
4. นางสาวปรานีต  ทนน้ำ
5. นางเยาวทิฎา  กุศลมานิตย์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงจรรยาพร  ชัยเดช
 
1. นางเยาวทิฎา  กุศลมานิตย์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นายคฑาปก  คลังภูเขียว
 
1. นางสมปอง  เขมะสัจจกุล
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  ประทุมรัตน์
2. เด็กชายพัฒนพงษ์   หระเสริฐ
 
1. นางไพเราะ   สิงห์วงษ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  สวนสีดา
2. นางสาวพัชรัตน์  ราชหุ่น
 
1. นายอัครวัต  ดุริยกรณ์
2. นางสาวนิมาธร  อุดมเดชโภคิน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกนกวรรณ  พรหมทอง
2. นางสาวกิ่งแก้ว  ใจพี่
3. นางสาวปิยะวรรณ   ผลทรัพย์
4. นางสาวศศินันท์  รัชโน
5. นางสาวศิรนาฏ  บุตรีสุวรรณ
6. นางสาวสิริภากร  แน่นอุดร
7. นางสาวอภัสรา  หมายชัย
8. นางสาวอรญา  โทมถา
9. นางสาวอรวี  คำภา
10. นางสาวอัญทวรรณ  นาดี
 
1. นายณรงค์  ภูนายาว
2. นายยุทธศิลป์  พงษ์จินดารัศมี
3. นายพงษ์ศักดิ์  โอทาตะวงษ์
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวขวัญจิรา    ศรีหงษา
2. นางสาวจุฑามาศ   จำปาทอง
3. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์   นันทกุล
4. นายธนันชัย   หลวงราช
5. นางสาวธิดา  ภูขีด
6. เด็กหญิงนริศรา   จำปาเพชร
7. นายนันทวัฒน์  นางัว
8. นางสาวพิจิตรา  เผ่าน้อย
9. นางสาวพิชยา  เผ่าน้อย
10. เด็กหญิงพิมนภา   กองพันธ์
11. นางสาวภนิดา   จำปาทอง
12. นายวัฒนา  วรกรรณ์
13. นางสาวศศินิภา   มหาศรี
14. เด็กชายศุภกร   พานอนันต์
15. นางสาวสุทธิกานต์  ศรีโนนม่วง
 
1. นายอดิเรก  กล้าหาญ
2. นางสาวกุลยา  พงษ์เจริญ
3. นางบัวพันธ์  ปรัชญาประชากร
4. นายบุญทัน  ไชยนนท์
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎาพร   พื้นแสน
2. เด็กหญิงวรรณิภา  เขียวผ่อง
 
1. สิบเอกสุวิทย์  ผางเวช
2. นายทวีศักดิ์  จำปาเรือง
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกมลวรรณ  มีลา
2. นางสาววริสรา  ยามใสย์
 
1. นางพิศมัย  บรรเลงรมย์
2. นางสาวภควลัญชญ์  อำเคน
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูพระบาทวิทยา 1. เด็กชายจิตติพงษ์  ภูนุพา
 
1. นายชัชวาล  เจริญชนม์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นายเสาวภาคย์  เพ็ชรหงษ์
 
1. นายสงวนชัย  ทีปสว่าง
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นายภัทรพงศ์  เจริญชนม์
 
1. นายอนุสิฏฐ์  ปัสนิตย์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 1. นายพิทักษ์ชัย  โพนบุญ
 
1. นายมัฆวาน  ผดุงโกเม็ด
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิพิชญ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ปิตาทะเส
 
1. นางสาวจตุภรณ์  ชาลีกุล
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นางสาวยุภาพร  เคนคำ
 
1. นายอนุสิฏฐ์  ปัสนิตย์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูพระบาทวิทยา 1. เด็กชายภูริณัฐ  ผลบุญ
 
1. นายชัชวาล  เจริญชนม์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นางสาวสุกัลยา  จำปาแก้ว
 
1. นายอนุสิฏฐ์  ปัสนิตย์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงปวีณา  ชัยภักดี
2. เด็กชายสุมณฑา  ผิวพรรณ์
 
1. นางสาวกรองพรพรหม  เพ็งนวม
2. นางสาวอุทิศา  เขียวอรุณ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกัลยาณี  ศรีนาเมือง
 
1. นายสงวนชัย  ทีปสว่าง
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นายการัณยภาส  ภูผาใจ
 
1. นายสงวนชัย  ทีปสว่าง
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิพิชญ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพ็ชรตะกั่ว
2. เด็กชายเจษฎา  แคนหนอง
3. เด็กชายเลิศชัย  แจ่มมณี
 
1. นางสาวจตุภรณ์  ชาลีกุล
2. นายอรรถวัตร  ทิพยเลิศ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวณัฐธิดา   ลุนละวงษ์
2. นางสาวณัฐมล   โคตรเพชร
3. นางสาวรัชนีกร   ปิ่นแก้ว
 
1. นายฉัททันต์   วิโย
2. นางสาวศุกล   ชาญยุทธ
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพิจิตรา   แสนพันดร
 
1. นางสาววิไลพร   เสือสีหา
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. เด็กชายธนาคม  ไชยงาม
 
1. นายฉลอง  วิประทุม
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. เด็กชายพีรพล  ศรีวันแก้ว
 
1. นายฉลอง  วิประทุม
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงเกยุรา  เทศตะวงศ์
 
1. นายฉลอง  วิประทุม
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 1. นางสาวจริญญา  พรมเทศ
 
1. นางสาววิไลพร  เสือสีหา
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติวินต์  ตะแก้ว
2. เด็กชายคณิศร  ศรีหริ่ง
3. เด็กชายปริญญา  กรมแสง
4. เด็กชายภานุพงษ์  คำดี
5. เด็กชายเกรียงไกร  ลาพาศ
 
1. นายจิระยุทธ  ยศอ่อน
2. นายวิทยา  ขันธุลา
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 1. นายชัยวัฒน์  เศรษฐาชัย
2. นายวีรวัฒน์  วงษา
3. นายศราวุธ  ยั่งยืน
4. นายหฤทธิ์  เดชบุญ
 
1. นายจิระยุทธ  ยศอ่อน
2. นายวิทยา  ขันธุลา
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกนกพร  บุญเลิศ
2. นายกฤษฏา  สีหาปัญญา
3. นายกฤษฏา  การช่วง
4. นางสาวกัญญามาส  ใจบุญ
5. นายขจรเกียรติ  พรมชาติ
6. นางสาวขนิษฐา  ชาวดร
7. นายคามิน  ตวนกู
8. นางสาวจฑามาศ  บุญหลาย
9. นางสาวจิรวรรณ  ไชยเดช
10. นางสาวชลธิชา  พุ่มเพือง
11. นางสาวชลลดา  สุทธหลวง
12. นางสาวฐิติรัตน์  แสนศรี
13. นายธนพล  ทองไทย
14. นายธนวัฒน์  ศรีธาวิรัตน์
15. เด็กชายธวัชชัย  วรวิเศษ
16. นางสาวธาราภรณ์  ลิชผล
17. นางสาวนิรมล  ชาวดร
18. นางสาวบุษกร  สวรรค์พรม
19. นางสาวปวีณา  แสนปากดี
20. นางสาวพรพรรณ  โพธิหล้า
21. นายพิมผกา  กะตะศิลา
22. นายรัฐธรรมนูญ  โรจนธรรม
23. นางสาวรุจิรดา  เทียมแก้ว
24. เด็กชายวรวุฒิ  คันธี
25. เด็กชายวีรภัทร์  จันทร์ดวง
26. เด็กชายศราวุธ  กลางไชย
27. นางสาวศุภกานต์  เที่ยงตรง
28. นางสาวสบาไพร  ชัยทวี
29. นางสาวสาวิตรี  ศรีหาชัย
30. นางสาวสุจิตรา  สิงห์วงษ์
31. นางสาวสุวรรณา  จันทราพูล
32. เด็กชายอดิเทพ  แพทย์ไทย
33. นายอนุวัฒน์  กันยะวงศ์
34. นายอมรวัฒน์  ภายไธสง
35. นางสาวอันทกรานต์  สุพรรณ
36. นางสาวอารียา  ไชยยอด
37. เด็กชายเจษฏา  แก้วสังข์
38. นางสาวเฟื่องฟ้า  พนมเขต
39. นางสาวโฉมวรา  โนรินยา
 
1. นายอรุณ  จันทะแจ้ง
2. นายอนุชม  นามโส
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายทนงศักดิ์  ศรีสุขา
 
1. นายบรรจง  ภูเขียวคราม
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 1. นายยุทธิชัย  มีกรอบทอง
 
1. นางเอมอร  พรมวัง
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  นาสมใจ
 
1. นายวิทยา  ขันธุลา
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 1. นางสาวพิมพ์จรัสศรี  สินเกษม
 
1. นางสาวจารุมาส  สาน้อย
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายศุภกิตต์  น้อยแก้ว
 
1. นางดารารัตน์  สมศรี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นายศุภสัณห์  ผิวขาว
 
1. นางดารารัตน์  สมศรี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงพรทิวา  วิชากุล
 
1. นางดารารัตน์  สมศรี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงนิภาดา  หริ่งแก้ว
 
1. นางดารารัตน์  สมศรี
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายทศพล  สังมีแสง
 
1. นางดารารัตน์  สมศรี
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. นายศิลาชัย  คำหาญ
 
1. นางสาวมัณฑนา  วรรณขันธ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงดรุณี  คำคุณ
 
1. นางสาวมัณฑนา  วรรณขันธ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นางสาวนิภาดา  หริ่งแก้ว
 
1. นางดารารัตน์  สมศรี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายศุภกิตต์  น้อยแก้ว
 
1. นางดารารัตน์  สมศรี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 1. นายพิทักษ์  จอมรัตน์
 
1. นางเอมอร  พรมวัง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงพรธิดา  ไชยจันหอม
 
1. นางดารารัตน์  สมศรี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวกิ่งกมล  โนนสง่า
 
1. นายบรรจง  ภูเขียวคราม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. เด็กชายกมล  เรืองทอง
2. เด็กหญิงกรวิกา  มิตรภาพ
3. เด็กชายกฤษณพงษ์  ชาวดร
4. เด็กหญิงกานท์ธิดา  แก้วกงพาน
5. เด็กหญิงชลดา  หิมวัน
6. เด็กชายชินภัทร  ทองโชติ
7. เด็กหญิงณัฐนันท์  นันณัฐบุญมา
8. เด็กหญิงณัฐริดา  ขั้วกลาง
9. เด็กหญิงดารุณี  คำภูแก้ว
10. เด็กหญิงทองคูณ  พรมวงษา
11. เด็กหญิงทัศนีย์  อินกอง
12. เด็กชายธนาวุฒิ  วงษ์ศรีธาตุ
13. เด็กชายธวัชชัย  พานนิยา
14. เด็กหญิงนลินทิพย์  จักษุดำ
15. เด็กหญิงนุชรา  ประทุมมา
16. เด็กหญิงปริศนา  จันทรมณี
17. เด็กหญิงปวิมล  ศรีวงษ์
18. เด็กหญิงปิยธิดา  โคกโพธิ์
19. เด็กหญิงพัชรี  ชัยยอด
20. เด็กหญิงพิรุฬรัตน์  คำผิว
21. เด็กหญิงพีรญา  ชาวดร
22. เด็กหญิงยุวธิดา  ชัยมาตย์
23. เด็กชายรพีพัฒน์  ก่อแก้ว
24. เด็กชายลัทธพล  วงศ์สมชาติ
25. เด็กหญิงวรรณวิษา  บัวศรี
26. เด็กหญิงวรัญญา  จันทหาร
27. เด็กหญิงศศิมา  เพ็งคำ
28. เด็กหญิงศศิวิมล  ฤทธิ์วิเศษ
29. เด็กหญิงสิรินภา  เรืองหอม
30. เด็กหญิงสิริยาพร  มุงคุณคำชาว
31. เด็กชายสืบศานติ์  ศิริกลิ่น
32. เด็กหญิงสุภัสสร  ใจบุญ
33. เด็กหญิงสุภัสสร  บัวชม
34. เด็กชายสุรเดช  พิมมะทา
35. เด็กหญิงอริยา  นามดี
36. เด็กหญิงอลิศตา  โคนะแสง
37. เด็กหญิงอัญมณี  แก้วชัย
38. เด็กหญิงอารียา  เข็มพุฒไทย
39. เด็กชายเจษฏา  สานยศ
 
1. นายอรุณ  จันทะแจ้ง
2. นายอนุชม  นามโส
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นางสาวจริยาภรณ์  ปิ่นแก้ว
2. นายณัฐนนท์  รักษาวงษ์
3. นายณัฐนนท์  อินทรภูมิ
4. นายณัฐพล  ศรีนวล
5. นายธนพล  อุ่นเที่ยว
6. นางสาวธิดา  เอกศิริ
7. นายธีรวัฒน์  แก้วชัย
8. นายธีรวัฒน์  มงคุณ
9. นางสาวนัฐทิยา  บุดดีคำ
10. นางสาวนัฐมล  บุญแยง
11. นางสาวนารีรัตน์  แท่นแก้ว
12. นายบรรดาศักดิ์  พรมเทศ
13. นายปิยะพงษ์  วงษ์ท้าว
14. นางสาวพรสวรรค์  สองเมือง
15. นายพุทธศร  ดวงจันทร์
16. นายภานุวัฒน์  ใจซื่อ
17. นายยุทธศักดิ์  พานทอง
18. นายฤทธิพร  ดอนเป้
19. นางสาววราวรรณ  เกียรติเจริญศิริ
20. นายวิทยา  มีมาก
21. นายวีรชัย  ศิริทุย
22. นายวุฒิศักดิ์  เห็มกอง
23. นางสาวศรัญญา  ฝากากีบ
24. นางสาวศศิพร  วงศ์ยศ
25. นายสมรักษ์  โยธา
26. นายสามารถ  วงษ์สุพรรณ
27. นายสิทธินันท์  ทองตัน
28. นายสุดเขต  วิรุฬปักษี
29. นายสุทธิพงษ์  สุวรรณดี
30. นางสาวสุพรรณษา  พรมภักดี
31. นางสาวสุพรรษา  บุตตะโยธี
32. นายสุรเชษฐ์  ชาลีอ่อน
33. นางสาวอนุชจิรา  ทองอินทร์
34. นายอนุชา  ไชยภูมี
35. นางสาวอรทัย  จันทะสอน
36. นางสาวอุไรพร  นามเชียงศรี
37. นายเฉลิมพัฒน์  ดรสุวรรณ
38. นางสาวแสงเดือน  ยาใต้
 
1. นายอรุณ  จันทะแจ้ง
2. นายอนุชม  นามโส
3. นายนวพล  กัลยา
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 1. นางสาวจุฑารัตน์  วาดสูงเนิน
2. นางสาวธิญาภรณ์  พะสุนิ
3. เด็กชายธีรภัทร  ราชแทน
4. นางสาวนภาพร  ตันสีนนท์
5. นายนวนัย  คุณธรรม
6. เด็กหญิงวันเพ็ญ  คำผาย
7. เด็กชายศิริพัฒน์  พันธุ
8. เด็กชายศิริมงคล  บุตรวัง
9. นางสาวศิริวิมล  น้อยบุตร
10. นายอภิวัฒน์  อ่อนแสง
 
1. นางศิวพร  ราชพรหมมา
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นายคุณากร  เสียงใส
2. นายทรงฤทธิ์  นามเคน
3. นายทราวุฒิ  โสกุล
4. นายพัฒนพล  ศรีจันทร์ทา
5. นางสาวพิมลธินันท์  จ่าฝาย
6. นางสาวภัณฑิลา  ทองแถม
7. นางสาวสุนิสา  ทองแถม
8. นางสาวหทัยชนก  ดวงศรี
9. นายอัษฎา  โชคบุญมา
10. นายอาทิตย์  บัวประทุม
 
1. นางณิชาภัทร  บุตรไชย
2. นางบุปผา  ชาวดร
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงฐาปนี  โคตรสงคราม
2. เด็กหญิงนริศรา  สอนฮุ่ง
3. เด็กหญิงปิยะวรรณ  ตะวงษา
4. เด็กหญิงพนิตนันท์  ตุนา
5. เด็กหญิงมัลลิกา  เพ็งวงษา
6. เด็กหญิงอริยา  เพ็งวงษา
 
1. นางพัฒสดา  ล้วนกล้า
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 1. นางสาวจิรดา  กันฤทธิ์
2. นางสาวจุฑารัตน์  น้อยแนว
3. นางสาวฉัตตญา   ดงท่า
4. นางสาววรรณวิภา  สีขาว
5. นางสาวสุมาลี  จันปุ่ม
6. นางสาวเกตุชรินทร์  เฮ้าพา
 
1. นายสุวิทย์  พิมหา
2. นางสาวเชาวรัตน์  แก่นดี
3. นางสาวแอนนา  ปัดชาเขียว
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงจอมแก้ว  หมายปูนกลาง
2. เด็กหญิงชนิกานต์   แสนศรี
3. เด็กหญิงช่อฟ้า   ใจหาญ
4. เด็กหญิงณัฐริยา   บุญอ่ำ
5. เด็กหญิงปิยะธิดา    วงษ์ละคร
6. เด็กหญิงพัชริดา   สอนบัว
7. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   ภูแซมโชติ
8. เด็กหญิงลักษณา   สิงห์หัดชัย
9. เด็กหญิงวิลาวัลย์   มิ่งโอโล
10. นางสาวอริสา   แจ้งคำ
 
1. นางสาวธิดาวดี  วิลาศรี
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 1. นางสาวจิรดา  กันฤทธิ์
2. นางสาวจุฑารัตน์  น้อยแนว
3. นางสาวฉัตตญา   ดงท่า
4. นางสาววรดา  ลุนละวงษ์
5. นางสาวสุมาลี  จันปุ่ม
6. นางสาวเกตุชรินทร์  เฮ้าพา
 
1. นายสุวิทย์  พิมหา
2. นางสาวเชาวรัตน์  แก่นดี
3. นางสาวแอนนา  ปัดชาเขียว
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  นามดี
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สีลาคำ
3. เด็กหญิงณัฐริกา  มาริบุตร
4. เด็กหญิงนิตติญา  บุญศรี
5. เด็กหญิงปวีณา  แสนปากดี
6. เด็กหญิงปิยะทิพย์  วงษาบุตร
7. เด็กหญิงพรรณิดา  นามมี
8. เด็กหญิงอรวรรณยา  วันสา
9. เด็กหญิงเนตรชนก  รุ่งสว่าง
 
1. นางณิชาภัทร  บุตรไชย
2. นางบุปผา  ชาวดร
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นางสาวกมลวรรณ  เจริญยศ
2. นายคุณากร  เสียงใส
3. นางสาวจุฑาทิพย์  แก่นจันทร์
4. นายทรงฤทธิ์  นามเคน
5. นางสาวประภาพร  ใจมั่น
6. นางสาวพิมลธินันท์  จ่าฝาย
7. นางสาวภัณฑิลา  ทองแถม
8. นางสาววีรตี  เบ้าคำ
9. นางสาวสุนิสา  ทองแถม
10. นางสาวหทัยชนก  ดวงศรี
 
1. นางณิชาภัทร  บุตรไชย
2. นางบุปผา  ชาวดร
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤษดา  แสนอภัย
2. เด็กชายจารุเดช  ใจหาญ
3. นายพรชัย  หลักมั่น
4. เด็กชายอัษฎายุธ   อินทสร้อย
5. เด็กชายเชษฐบุตร   ปราบพาล
 
1. นายศราวุธ  สาระวงค์
2. นางสาวสมปอง  ใจแก้ว
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ชาวหมู่
 
1. นางสาวกุนตี  ภูพานเพชร
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นายอธิปไตย  อรัญปักษ์
 
1. นางปานทอง  ศิริอารยะพันธ์
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงอินทิรา  บุตรวงษ์
 
1. นางรสลิน  เจริญเขต
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นายศรายุทธ  พรหมแสงสิงห์
 
1. นางเจียมจิต  โคตรชมภู
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิราพร  ดุลบดี
 
1. นางสาวพัชรี  เปรมปรีด์
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นางสาวเอื้อกาญจน์  สีลาพันธ์
 
1. นางสาวนงลักษณ์  รักเสรี
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงสุดาวรรณ  สุทธิรักษ์
 
1. นายปัญญา  พิมพ์ศรี
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. นายธนัช  ณ หนองคาย
 
1. นางสาววชิกา  สาระขันธ์
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 87.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจีราภรณ์  ดุลบดี
2. เด็กชายธนบดี  สิทธิโคตร
3. เด็กหญิงประพัชชา  สุขล้าน
4. เด็กชายพิมพ์ลภัส  ไชยสอาด
5. เด็กหญิงอารียา  ผาสุข
 
1. นางสาววนิสา  ศูนย์ประทุม
2. นางสาวพรพิมล  คำมะยอม
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวกรรณาภรณ์  รัตนปรารมย์
2. นางสาวจิราภรณ์  มณีโรจน์
3. นางสาวทัศน์วรรณ  ชาวดร
4. นางสาวปรางทิพย์  นามเกตุ
5. นายศราวุธ  สุภาพ
 
1. นางสมคิด  พลทัศสะ
2. นายเสมาพิสุทธิ์  พลทัศสะ
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. นางสาวมณีวรรณ  สิงห์คำป้อง
 
1. นางสาวกุนตี  ภูพานเพชร
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 98.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. นายตะวัน  กัลยากุล
 
1. นางสาวนิตติยา  โทอาสา
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงนันทนัช  คันธี
 
1. นางสาวพิมพ์ดาว  คนไว
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นางสาวชนิตา  ทองอุดร
 
1. นางสาวรัตนา  มีศรี
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นางสาววรรณวิภา  โทมถา
2. นางสาวสายธาร  เอ็นมี
 
1. นางอาภาภรณ์  สงศรี
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. นางสาวรุ่งฤดี  พะทองยศ
2. นางสาวสมหญิง  เวียงอินถา
 
1. นางสาวดอกซ้อน  สุพรมอิน
2. นางสาวรัฐนิดา  หารมนตรี
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. นายจิตติชัย  สุรินทร์
2. นายชวลิตคณาธิป  ดอนลามผา
3. เด็กชายณัฐชัย  คำสวัสดิ์
4. นายธีรวัฒน์  คะแก้ว
5. นายศุภสันห์  คันที
6. นายสุนทร  โภคนา
7. นายอดิศร  คันที
8. นายอัตธยงค์  ชาวดร
 
1. นายวัฒนา  แข่งขัน
2. นายสุปัญโญ  คำมุงคุณ
3. นายพงศพล  คำโสภา
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. นายทวี  พรมเลิศ
2. นายปริญญา  คะแก้ว
3. นายปิยะณัฐ  กำเนิดกาลึม
4. นายศราวุธ  ขระจีฟ้า
5. นายอนุรักษ์  ชาวดร
6. นายอภิสิทธิ์  สีจำรัส
 
1. นายวัฒนา  แข่งขัน
2. นายสุปัญโญ  คำมุงคุณ
3. นายพงศพล  คำโสภา
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายคุณากร  ฤทธิค่อม
2. นายณัฐพล  รัตนานนท์
3. นายตะวัน  แข็งแรง
4. นายธนาธรณ์  สุทธิไชย
5. นางสาวธัญกร  แก้วมาเหนือ
6. นางสาวยุพารัตน์  จันทร์หล่ม
7. นายวราวิชช์  โลทัง
8. นางสาววันทนา  ทองย้อม
9. นายศิริวงศ์  ชาวดร
10. นางสาวอรอนงค์  สาลีกงชัย
 
1. นางสาวพุทธชาด  แสนอุบล
2. นางสาวละมัย  แก้วสุวรรณ
3. นายอัษฎายุทธ  โพธิ์นอก
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชลดา  ผิวผ่อง
2. เด็กหญิงญารินดา  บุญราช
3. เด็กหญิงวรฤทัย  ศรีหาบุตร
4. เด็กหญิงวรัญญา  จันทะบาล
5. เด็กหญิงอารดา  แก้วกล่ำประเสริฐ
 
1. นางเยาวภรณ์  สุทธิประภา
2. นางสาวยุภาภรณ์  ไชยฮ้อย
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นายวัทธิกร  ชาวดร
2. นางสาวสุดารัตน์  อุ่นนาวิน
3. นางสาวสุภาวดี  ศรีษะ
4. นางสาวอัจราพร  เพชรดี
5. นางสาวเวธนี  ชัยภุมี
 
1. นางเยาวภรณ์  สุทธิประภา
2. นางสาววยุรี  โสภา
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพรรณ  ชาวัตร์
2. นายวรชัย   เพ็ญวิเชียร
3. เด็กหญิงศิริรักษ์  โตสง่า
 
1. นายมงคล  คำดวง
2. นางทิวาวรรณ  คำดวง
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  สอนคำจันทร์
2. นางสาวธิดาแก้ว   แวงคำ
3. นางสาวเกศแก้ว   ทองชุม
 
1. นายมงคล  คำดวง
2. นางทิวาวรรณ  คำดวง
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 1. นางสาวกุลธิดา  มีปากดี
2. นางสาวฉัตรฑริกา  ปัสสีแก้ว
3. นายวชิรวิทย์  กลุ่มกระโทก
 
1. นางพนารัตน์  กำเนิดสิงห์
2. นางฉัตรสุดา  ชูโชติรส
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 1. นางสาวธัญวรัตน์  ลอยขุนทด
2. นางสาวธิวาธร  คำก้อน
3. นางสาวโกลัญญา  มิฉายา
 
1. นางพนารัตน์  กำเนิดสิงห์
2. นางมาลัย  แก่นพุฒิ
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงนฤมล  มหัสกุล
2. เด็กหญิงอารยา  ไชยเชียงพิณ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ทองเภ้า
2. นางสาวอุบล  กุตัน
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 1. นายธนกร  สรธรโชติ
 
1. นายบำรุง  ประภาษา
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กชายมกรธวัช    แก่งสันเทียะ
2. เด็กชายสหศักดิ์   หลินลาโพธิ์
 
1. นายพรชัย  ทุมพัง
2. นางสุกัลยา  บุญพงศ์
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. นางสาวศรินดา  วงษา
 
1. นางเบญจพร  นาคจันทร์
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. นางสาวอารียา  คนบุญ
2. นายเนรมิต  ดวงศรี
 
1. นางสาวสุรัส  ง้วนพันธุ์
2. นางเบญจพร  นาคจันทร์
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. นางสาวรุ้งพราย  หวังเงากลาง
 
1. นางเบญจพร  นาคจันทร์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายอาทตย์  นันทะกัง
 
1. นางสาวรัชดา  ชารีแสน
 
128 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ 1. นายชัยวัฒน์  เศรษฐาชัย
 
1. นายจิระยุทธ  ยศอ่อน
 
129 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายเอกราช  ภูทองแน่น
 
1. นายไพฑูรย์  ศรีสุขา
 
130 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิพิชญ 1. นายนพเก้า  มณีบู่
 
1. นายอรรถวัตร  ทิพยเลิศ
 
131 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายสิทธิพร  เจริญสิงห์
 
1. นายไพฑูรย์  ศรีสุขา
 
132 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 1. เด็กชายจรูญชัย  โสภา
2. เด็กชายชยางกูล  อ่อนเกิด
3. นายณัฐวุฒิ  บัวมี
4. เด็กหญิงตะวันฉาย  ต้นไทร
5. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  โมลี
6. นายนันทวัฒน์  ชินุแหน
7. นางสาวน้ำฝน  ผลาพรม
8. เด็กหญิงพรทิวา  กาฬหว้า
9. เด็กชายพิพัฒน์  ขุริหา
10. เด็กชายพีรพัฒน์  นิลทอง
11. เด็กหญิงภัทราพร  งอกไข่น้ำ
12. นายภานุ  หนองผือ
13. นางสาวภิรัณยา  มูลหาร
14. นายวสันต์  เผดิมผล
15. นางสาวศิรินดา  วรบัณฑิต
16. เด็กหญิงศิรินาท  ขุริดี
17. เด็กชายศิริพร  เสวะโก
18. นางสาวศุภลักษณ์  จันทร์กลิ่น
19. เด็กชายสิทธิพร  เจริญสิงห์
20. นายสิทธิพล  กลิ่นหอมอ่อน
21. เด็กหญิงสุกัญญา  คำจันทร์
22. เด็กหญิงสุนิสา  ลาดเพ็ง
23. นางสาวสุภาณี  แสนบุตรดี
24. นายอดิศักดิ์  พรมสมบัติ
25. เด็กชายอานนท์  รัตนทิพย์
26. เด็กชายอิทธิพัทธ์  สาระสินธ์
27. นายอุทิศ  พาชัย
28. เด็กชายเกียรติชัย  แพงกัลยา
29. นายโยธิน  โพธิ์ชัยยา
30. เด็กหญิงไพรริน  คุณตา
 
1. นายไพฑูรย์  ศรีสุขา
2. นายภัทร  พูลสาทรกูล
3. นายปิยวัฒน์  มีคุณ
4. นายไมตรี  โมระดา
5. นางพิสมัย  สระบัวคำ
6. นางวราภรณ์  สุ่มมาตย์
7. นางสาวพรพิมล  นามพรมมา
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. นางสาวจิราวดี   ดวงสี
2. นางสาวนุชรัตน์  คำสวัสดิ์
 
1. นายพงศพล  คำโสภา
2. นายณัฐพร  ตองอ่อน
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายพันกร  อินตุ้ย
2. เด็กชายวันเฉลิม  ถิ่นก้อง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ดิษเจริญ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวศศิธร  จันเทโพ
2. นางสาวศิริลักษณ์  มณีศรี
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ดิษเจริญ
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงกณิการ์  ลาวัลย์พร
2. เด็กชายเจษฎากร  ลุนระวงษ์
 
1. นางสาวสุภาพร  สีส่อง
2. นางสาวศิรยากร  ประสานศักดิ์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  แสนประเสริฐ
2. เด็กชายธนะชัย  ศรีสุภะ
 
1. นายกิติกร  ขัยติยะ
2. นางสาวศิริพจนา  ไชยที
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 1. เด็กชายสยามภัทร์  ตะวงษา
2. เด็กหญิงสุภาวรรณ  แก้วรักษา
 
1. นางสาวประดิษฐ์  นามสุโพธิ์
2. นางสาวศิริพจนา  ไชยที
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริรัตน์   มีลา
2. เด็กชายสุทธิพงษ์   ศรีนาเวช
 
1. นางพัชรินทร์   อุชชิน
2. ว่าที่ร้อยตรีจักราชัย   ใจซื่อ
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กชายคุณากร   ลีลาคุณากร
2. นายนฤมินทร์   สมโชค
 
1. นางสาวรจนา   ศรีทุม
2. นางพัชรินทร์   อุชชิน
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวกัญญาณัฐ   ทีปสว่าง
2. นางสาวโสรยา   ระดาฤทธิ์
 
1. นางพัชรินทร์   อุชชิน
2. ว่าที่ร้อยตรีจักราชัย  ใจซื่อ
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นายธนาธิป  พุ่มสงวน
2. นายวัยวุฒิ   ชุมเมืองปัก
 
1. นางสาวทิพวรรณ  รสชา
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ 1. นายพิสิฏฐ์  ชาวสวน
2. นายอานนท์  สนิทพจน์
 
1. นายศักดิ์ชัย  คันธี
 
144 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรารักษ์  เวียงสุข
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  จันทร์สมุทร
3. เด็กชายอดุลย์  ดิษเจริญ
 
1. นางสาวศิรยากร  ประสานศักดิ์
2. นางสาวสุภาพร  สีส่อง
 
145 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. นางสาวศศิพร  วงษ์แสน
2. นายสุริยา  ชาวดร
3. นางสาวเพชรรัตน์  ลุนระวงศ์
 
1. นายพงศพล  คำโสภา
2. นายณัฐพร  ตองอ่อน
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นายกิตติชาติ   โคฮาด
2. นางสาวมัทธนา   สายรัตน์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ดิษเจริญ
2. นางพัชรินทร์  อุชชิน
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 1. นายคฑาวุธ  ชาวดร
2. เด็กชายศราวุธ  กงนรินทร์
3. นายเฉลิมเกียรติ  มีลา
 
1. นายพงษ์พันธ์  ปราบพาล
2. นายอดิศร  พงษ์เซียงซา
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 1. นายชาญณรงค์  กล้าแข็ง
2. นายภาสกร  สุวงษ์โพธิ์
3. นายวรนน  แขงขัน
 
1. นายพงษ์พันธ์  ปราบพาล
2. นายอดิศร  พงษ์เซียงซา
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 1. เด็กชายถิรญาณ  กันหาวาปี
2. เด็กชายสันทัต  ชนชี
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  อัศวภูมิ
 
1. นายมัฆวาน  ผดุงโกเม็ด
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูพระบาทวิทยา 1. นายธงชัย  บริบูรณ์มังษา
2. นายอนุปกรณ์  หอมสุวรรณ
3. นายเอกชัย  ใจดี
 
1. นายมานัส  มณีโรจน์
2. นายสมบัติ  บุตรโคตร
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร 1. เด็กชายภานุกริช  ชาวดร
2. เด็กชายวัชรพล  นนทะแสง
3. เด็กชายอภิชัย  ผ่านสำแดง
 
1. นายโยธิน  ทองทิพย์
2. นางอภิสรา  ซินเม
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวนิภาพร  สามกุล
2. นางสาวสิรินธร  นิลโฉม
3. นางสาวสุพัตรา  ผาสี
 
1. นายประครอง  บัวศรี
2. นางรัชฎากรณ์  คงประเสริฐ์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนิตรา  เบิกบานดี
2. เด็กหญิงชิดชนก  สุทธิแสน
3. เด็กหญิงธัญญา  สีดาวงค์
4. เด็กหญิงสุกัญญา  สีออน
5. เด็กหญิงหนึ่งธิดา  เทพเสนา
6. เด็กหญิงอรณี  คันธี
 
1. นางโอรัตน์  หอมสมบัติ
2. นายสมสวัสดิ์  ศรีนันท์ดอน
3. นายอานนต์  นาคจันทร์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม 1. นางสาวจิราภา  ศิริโส
2. นางสาวจุฑามาศ  ชาวดอน
3. นางสาวปนัดดา  โคตรสมบัติ
4. นางสาวรัชนีกร  พรมสมบัติ
5. นางสาวอรณี  ถาวโรฤทธิ์
6. นางสาวอายการณ์  ทองสุขแจ้ง
 
1. นางสาวปวีณา  สัตย์ซื่อ
2. นางเสาวรินทร์  มงคุณ
3. นางสาวศิริพจนา  ไชยที
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวณัฐมล   เสนาเมือง
2. นางสาวธนัชชา    พนมทิพย์
3. นางสาวอทิตยา   ศรีกงพาน
 
1. นางวรางคณา   ทรัพย์เจริญพันธ์
2. นางเสาวนีย์   สินธุภูมิ
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ 1. นางสาววิภาดา  ดียะตาม
2. นางสาววิไล  โมกงาม
3. นางสาวศิริวรรณ  พันธฤทธิ์
 
1. นางปินอนงค์  พะนิจรัมย์
2. นางพิสมัย  สระบัวคำ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. นางสาววราพร  วิปุระ
2. นางสาวสุพัตรา  ขันอาสา
3. เด็กชายอัษฎาวุธ  ขันอาสา
 
1. นายสมสวัสดิ์  ศรีนันท์ดอน
2. นางโอรัตน์  หอมสมบัติ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร 1. นางสาวนรินทร์ทร  สุขขา
2. นางสาวรัชนี  หาญกล้า
3. นางสาวสุภาพร  วิปุระ
 
1. นายสมสวัสดิ์  ศรีนันท์ดอน
2. นางสาวกุนตี  ภูพานเพชร
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   นาทองบ่อ
2. นางสาวบริมาส   ฉลาดสุข
3. นางสาววันวิสาข์    สอนทอง
 
1. นางวรางคณา   ทรัพย์เจริญพันธ์
2. นางเสาวนีย์   สินธุภูมิ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. นางสาวฐิดิกานต์   กาญจนดี
2. นางสาวพรทิพย์   แสงมณี
3. นางสาวศิรินญา   ศรีนาเมือง
 
1. นางวรางคณา   ทรัพย์เจริญพันธ์
2. นางเสาวนีย์   สินธุภูมิ
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  กันระเรด
2. เด็กหญิงนุสรา  ทองยืน
3. เด็กหญิงปริศนา  แก้วพล
 
1. นางพะเยาว์  หลักมั่น
2. นางสาวศรัณญ์ภัทร  ผลประสาท
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. นางสาวรัชนีกร  น่าบัณฑิต
2. นายศักดิ์ชัย  กอเขียวหล้า
3. นางสาวเจนจิรา  ศรีจำปาน้อย
 
1. นางพะเยาว์  หลักมั่น
2. นางสาวศรัณญ์ภัทร  ผลประสาท
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชาญา
2. เด็กหญิงอรอนงค์  เรืองประทีป
3. เด็กหญิงเมธาพร  สารารัตน์
 
1. นางพะเยาว์  หลักมั่น
2. นางสาวศรัณญ์ภัทร  ผลประสาท
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยูงทองพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  มณี
2. นางสาวพรนภา  แก้วตัน
3. นางสาวรัตนา  ประชาเยี่ยม
 
1. นางสาวศรัณญ์ภัทร  ผลประสาท
2. นางพะเยาว์  หลักมั่น
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม 1. เด็กหญิงนิสาชล   ทิมพุฒ
2. เด็กหญิงมณีวรรณ   โคตรคันทา
3. เด็กหญิงอภิญญา   แก้วสาธร
 
1. นางสาววิภาวรรณ  วรเมธาพงศ์
2. นางสาวศิรยากร  ประสานศักดิ์
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงเพ็งวิทยา 1. นางสาวณัฐกานต์  พิมหา
2. นางสาวสุติภรณ์  อุ่นแสนสุข
3. นางสาวสุทธินันท์  เหล็กเพชร
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  สุริยเดช
2. นางสาวสิริกัลยา  วงษ์วิเศษ
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูพานวิทยา 1. เด็กหญิงนาตยา  ทองสุข
 
1. นางสาววรนุช  มูลกาย
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูพานวิทยา 1. เด็กชายธนกฤต  แก้วประดับ
2. เด็กหญิงปรางทิพย์  มามขุนทด
3. เด็กหญิงวิภาดา  สีชมภู
 
1. นางฉวีวรรณ  เพ็ญจันทร์
2. นางสุชาดา  ทิพยวิชิน
 
169 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ 1. เด็กชายธนา  พวงทอง
2. เด็กชายประกาศิต  นาเจริญ
 
1. นางแสงทอง  มาตย์สุริย์
2. นางนุสรีย์  กันยา
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงอภัสรา  มณีศรี
 
1. นางสาววิลาภรณ์  แพงวงษ์
 
171 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูพานวิทยา 1. เด็กชายวรากร  สำแดงไชย
 
1. นายทรงพล  ทิพยวิชิน
2. นางสุชาดา  ทิพยวิชิน
 
172 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ 1. เด็กชายชินวัตร  นันทะกุล
2. เด็กชายวุฒินันท์  ภูหลงเพีย
 
1. นายศราวุธ  เลิศอำรุงกุล
2. นางสาวณิชนันทน์  ธรรมสา