หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   6 ต.ค. 2557   7 ต.ค. 2557   8 ต.ค. 2557   24 เม.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 6 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 335 6 ต.ค. 2557 09.00
2 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 334 6 ต.ค. 2557 09.00
3 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 333 6 ต.ค. 2557 09.00
4 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 332 6 ต.ค. 2557 09.00
5 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 336 6 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 326 6 ต.ค. 2557 09.00
2 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ห้อง เต้นท์ หน้าอาคาร 1 6 ต.ค. 2557 09.00
3 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ห้อง เต้นท์ หน้าอาคาร 1 6 ต.ค. 2557 09.00
4 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 6 ต.ค. 2557 09.00
5 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 327 6 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง LAB เคมี และ LAB ม.1 6 ต.ค. 2557 09.00
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 2 ห้อง เต้นท์ หน้าอาคาร 2 6 ต.ค. 2557 09.00
3 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 2 ห้อง เต้นท์ หน้าอาคาร 2 6 ต.ค. 2557 09.00
4 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง ICT 3 6 ต.ค. 2557 09.00
5 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 2 ห้อง เต้นท์ หน้าอาคาร 2 6 ต.ค. 2557 09.00
6 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สนามบาสเกตบอล 2 6 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 6 ต.ค. 2557 09.00
2 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ห้อง เต้นท์ หน้าอาคาร 1 6 ต.ค. 2557 09.00
3 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 441 6 ต.ค. 2557 09.00
4 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวทีหน้าเสาธง 6 ต.ค. 2557 09.00
5 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 6 ต.ค. 2557 09.00
6 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 6 ต.ค. 2557 09.00
7 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 442 6 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สนามบาสเกตบอล 1 6 ต.ค. 2557 09.00
2 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง LAB ชีวภาพ 6 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 1 - 2 6 ต.ค. 2557 09.00
2 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 1 - 2 6 ต.ค. 2557 09.00
3 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 1 - 2 6 ต.ค. 2557 09.00
4 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 1 - 2 6 ต.ค. 2557 09.00
5 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 1 - 2 6 ต.ค. 2557 09.00
6 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 1 - 2 6 ต.ค. 2557 09.00
7 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ศิลปะ 1 - 2 6 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวที 1 ห้อง หน้าเสาํธง 6 ต.ค. 2557 09.00
2 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวที 1 ห้อง หน้าเสาํธง 6 ต.ค. 2557 09.00
3 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวที 1 ห้อง หน้าเสาธง 6 ต.ค. 2557 09.00
4 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวที 1 ห้อง หน้าเสาธง 6 ต.ค. 2557 09.00
5 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวที 1 หน้าเสาธง 6 ต.ค. 2557 09.00
6 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวที 2 ห้อง โรงอาหาร 6 ต.ค. 2557 09.00
7 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวที 1 ห้อง หน้าเสาธง 6 ต.ค. 2557 09.00
8 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวที 1 ห้อง หน้าเสาธง 6 ต.ค. 2557 09.00
9 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวที 2 ห้อง โรงอาหาร 6 ต.ค. 2557 09.00
10 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวที 2 โรงอาหาร 6 ต.ค. 2557 09.00
11 156 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวที 2 โรงอาหาร 6 ต.ค. 2557 09.00
12 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวที 2 โรงอาหาร 6 ต.ค. 2557 09.00
13 611 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวที 2 โรงอาหาร 6 ต.ค. 2557 09.00
14 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวที 2 โรงอาหาร 6 ต.ค. 2557 09.00
15 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวที 2 โรงอาหาร 6 ต.ค. 2557 09.00
16 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวที 2 โรงอาหาร 6 ต.ค. 2557 09.00
17 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวที 1 หน้าเสาธง 6 ต.ค. 2557 09.00
18 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวที 1 หน้าเสาธง 6 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวทีหอประชุม 6 ต.ค. 2557 09.00-15.00
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวทีหอประชุม 6 ต.ค. 2557 09.00-15.00
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวทีหอประชุม 6 ต.ค. 2557 09.00-15.00
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวทีหอประชุม 6 ต.ค. 2557 09.00-15.00
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวทีหอประชุม 6 ต.ค. 2557 09.00-15.00
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวทีหอประชุม 6 ต.ค. 2557 09.00-15.00
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวทีหอประชุม 6 ต.ค. 2557 09.00-15.00
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวทีหอประชุม 6 ต.ค. 2557 09.00-15.00
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เวทีหอประชุม 6 ต.ค. 2557 09.00-15.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 446 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 435 6 ต.ค. 2557 09.00
3 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ERIC 6 ต.ค. 2557 09.00
4 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 434 6 ต.ค. 2557 09.00
5 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ICT 1 6 ต.ค. 2557 09.00
6 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444 6 ต.ค. 2557 09.00-11.00
7 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 4 ห้อง 444 6 ต.ค. 2557 11.00
8 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 436 6 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สวนป่าข้างอาคาร 4 6 ต.ค. 2557 09.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ สวนป่าข้างอาคาร 4 6 ต.ค. 2557 09.00
3 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง LAB ชีววิทยา 6 ต.ค. 2557 09.00
4 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 138 6 ต.ค. 2557 09.00
5 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 4 ห้อง ห้องสมุด 6 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 6 ต.ค. 2557 09.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 5 6 ต.ค. 2557 09.00
3 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 6 ต.ค. 2557 09.00
4 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 4 6 ต.ค. 2557 09.00
5 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 5 6 ต.ค. 2557 09.00
6 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 5 6 ต.ค. 2557 09.00
7 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง หน้าห้องคอมพิวเตอร์ 1 - 3 6 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคารอุตสาหกรรม 2 6 ต.ค. 2557 09.00-14.00
2 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคารอุตสาหกรรม 1 6 ต.ค. 2557 09.00
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคารชั่วคราว 6 ต.ค. 2557 09.00
4 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ เต้นท์ หน้าอาคาร 1 6 ต.ค. 2557 09.00
5 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคารชั่วคราว 6 ต.ค. 2557 09.00
6 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคารชั่วคราว 6 ต.ค. 2557 09.00
7 623 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคารชั่วคราว 6 ต.ค. 2557 09.00
8 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคารชั่วคราว 6 ต.ค. 2557 09.00
9 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ อาคารชั่วคราว 6 ต.ค. 2557 09.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 093 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 โรงเรียนราชินูทิศ ๒ 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]