หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนหนองหานวิทยา อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 6 - 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   6 ต.ค. 2557   7 ต.ค. 2557   8 ต.ค. 2557   24 เม.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 6 ต.ค. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 416 6 ต.ค. 2557 09.00-10.30
2 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 415 6 ต.ค. 2557 09.00-10.30
3 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 426 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร4 ชั้น 2 ห้อง 421 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
5 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 414 6 ต.ค. 2557 09.00-10.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร3 ชั้น 4 ห้อง 342 6 ต.ค. 2557 09.00-11.00
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร3 ชั้น 4 ห้อง 343 6 ต.ค. 2557 09.00-11.00
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 324 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 324 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 322 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 323 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร3 ชั้น 4 ห้อง Math Lab 341 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร3 ชั้น 4 ห้อง Math Lab 341 6 ต.ค. 2557 13.00-16.00
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 333 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร3 ชั้น 3 ห้อง 334 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร2 ชั้น 1 และ 2 ห้อง 214 , 215 , 225 6 ต.ค. 2557 09.00-15.30
2 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 221 6 ต.ค. 2557 09.00-15.30
3 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 222 6 ต.ค. 2557 09.00-15.30
4 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ห้อง เวทีกลางข้างอาคาร5 6 ต.ค. 2557 09.00-15.30
5 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 226 6 ต.ค. 2557 09.00-15.30
6 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 223 6 ต.ค. 2557 09.00-15.30
7 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 224 6 ต.ค. 2557 09.00-15.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ห้อง ห้อง 501 ห้องประชุมไอ่คำ 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ห้อง ห้อง 501 ห้องประชุมไอ่คำ 6 ต.ค. 2557 13.00-16.00
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา ใต้ถุนอาคาร3 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา ใต้ถุนอาคาร3 6 ต.ค. 2557 13.00-16.00
5 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ห้อง 501 ห้องประชุมไอ่คำ 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
6 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 325 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง 228 ห้องพุทธศาสตร์ 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา สนามตะกร้อ 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร3 ชั้น 4 ห้อง 344 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร3 ชั้น 4 ห้อง 345 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคารศิลป์ 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคารศิลป์ 6 ต.ค. 2557 13.00-16.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคารศิลป์ 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคารศิลป์ 6 ต.ค. 2557 13.00-16.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคารศิลป์ 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคารศิลป์ 6 ต.ค. 2557 13.00-16.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคารศิลป์ 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคารศิลป์ 6 ต.ค. 2557 13.00-16.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคารศิลป์ 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคารศิลป์ 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคารศิลป์ 6 ต.ค. 2557 13.00-16.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคารศิลป์ 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคารศิลป์ 6 ต.ค. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีหอประชุมเชียงงาม 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีหอประชุมเชียงงาม 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีหอประชุมเชียงงาม 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา ห้องดนตรี 1 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา ห้องดนตรี 1 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา ห้องดนตรี 1 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา ห้องดนตรี 1 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา ห้องดนตรี 1 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา ห้องดนตรี 1 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา ห้องดนตรี 1 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา ห้องดนตรี 1 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา ห้องดนตรี 1 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
13 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา ห้องดนตรี 1 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
14 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา ห้องดนตรี 1 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา ห้องดนตรี 1 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
16 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา ห้องดนตรี 1 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
17 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีหอประชุมเชียงงาม 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00
18 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีหอประชุมเชียงงาม 6 ต.ค. 2557 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีหอประชุมเชียงงาม 6 ต.ค. 2557 13.00-16.00
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีหอประชุมเชียงงาม 6 ต.ค. 2557 13.00-16.00
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีหอประชุมเชียงงาม 6 ต.ค. 2557 13.00-16.00
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีหอประชุมเชียงงาม 6 ต.ค. 2557 13.00-16.00
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีหอประชุมเชียงงาม 6 ต.ค. 2557 13.00-16.00
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีหอประชุมเชียงงาม 6 ต.ค. 2557 13.00-16.00
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีหอประชุมเชียงงาม 6 ต.ค. 2557 13.00-16.00
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีหอประชุมเชียงงาม 6 ต.ค. 2557 13.00-16.00
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีหอประชุมเชียงงาม 6 ต.ค. 2557 13.00-16.00
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีหอประชุมเชียงงาม 6 ต.ค. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 531 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 531 6 ต.ค. 2557 13.00-16.00
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 533 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 533 6 ต.ค. 2557 13.00-16.00
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 534 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 534 6 ต.ค. 2557 13.00-16.00
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 535 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 535 6 ต.ค. 2557 13.00-16.00
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ห้อง 502 ศูนย์ ERIC 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ห้อง 502 ศูนย์ ERIC 6 ต.ค. 2557 13.00-16.00
11 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 528 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
12 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 528 6 ต.ค. 2557 13.00-16.00
13 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 527 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
14 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 527 6 ต.ค. 2557 13.00-16.00
15 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 536 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
16 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 536 6 ต.ค. 2557 13.00-16.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา สนามฟุตบอล 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา สนามฟุตบอล 6 ต.ค. 2557 13.00-16.00
3 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร4 ชั้น 1 ห้อง 418 6 ต.ค. 2557 09.00-15.00
4 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร4 ห้อง ห้องสมุด 6 ต.ค. 2557 09.00-14.30
5 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร4 ห้อง ห้องสมุด 6 ต.ค. 2557 09.00-14.30

หมวดหมู่ : กิจกรรมท้องถิ่น

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 686 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีหอประชุมเชียงงาม 6 ต.ค. 2557 12.00-16.00
2 687 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีหอประชุมเชียงงาม 6 ต.ค. 2557 12.00-16.00
3 688 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีหอประชุมเชียงงาม 6 ต.ค. 2557 12.00-16.00
4 689 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีหอประชุมเชียงงาม 6 ต.ค. 2557 12.00-16.00
5 690 การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา เวทีหอประชุมเชียงงาม 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 525 ห้องคอมพิวเตอร์3 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
2 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 525 ห้องคอมพิวเตอร์3 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
3 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 521 ห้องคอมพิวเตอร์1 6 ต.ค. 2557 13.00-16.00
4 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 521 ห้องคอมพิวเตอร์1 6 ต.ค. 2557 13.00-16.00
5 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 521 ห้องคอมพิวเตอร์1 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 521 ห้องคอมพิวเตอร์1 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
7 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 525 ห้องคอมพิวเตอร์3 6 ต.ค. 2557 13.00-16.00
8 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 525 ห้องคอมพิวเตอร์3 6 ต.ค. 2557 13.00-16.00
9 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 523 ห้องคอมพิวเตอร์2 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
10 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 523 ห้องคอมพิวเตอร์2 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
11 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา อาคาร5 ชั้น 2 ห้อง 521 ห้องคอมพิวเตอร์1 6 ต.ค. 2557 09.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา ใต้ถุนอาคาร3 6 ต.ค. 2557 13.00-16.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา ใต้ถุนอาคาร3 6 ต.ค. 2557 13.00-16.00
3 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา ศาลาธรรม 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
4 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา ศาลาธรรม 6 ต.ค. 2557 13.00-16.00
5 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา ลานขามข่อย 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
6 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา ลานขามข่อย 6 ต.ค. 2557 13.00-16.00
7 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา ลานขามข่อย 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
8 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา ลานขามข่อย 6 ต.ค. 2557 13.00-16.00
9 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา ใต้ถุนอาคาร3 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
10 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา ใต้ถุนอาคาร3 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
11 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา ใต้ถุนอาคาร3 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
12 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา ใต้ถุนอาคาร3 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
13 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนหนองหานวิทยา ใต้ถุนอาคาร3 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00
14 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองหานวิทยา ใต้ถุนอาคาร3 6 ต.ค. 2557 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]