สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 2]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กุมภวาปี 93 10 4 2 107
2 วังสามหมอวิทยาคาร 91 8 3 2 102
3 ศรีธาตุพิทยาคม 72 7 5 6 84
4 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ 44 8 4 8 56
5 ห้วยเกิ้งพิทยาคาร 41 6 8 6 55
6 หนองแสงวิทยศึกษา 33 11 5 8 49
7 หนองแดงวิทโยดม 27 3 3 3 33
8 ประจักษ์ศิลปาคม 24 13 5 7 42
9 เสอเพลอพิทยาคม 23 7 9 4 39
10 กุงเจริญพิทยาคม 20 5 4 3 29
11 ทมนางามวิทยาคม 19 5 4 1 28
12 นานกชุมวิทยาคม 17 7 4 6 28
13 สามพาดพิทยาคาร 16 2 5 5 23
14 กุมภวาปีพิทยาสรรค์ 14 8 4 1 26
15 คำยางพิทยา 12 1 3 3 16
16 ตาดทองพิทยาคม 11 2 4 3 17
17 แชแลพิทยานุสรณ์ 10 7 7 5 24
18 กมลาลักษณ์ 10 7 3 3 20
19 สีออศิลปศาสตร์ 10 4 4 3 18
รวม 587 121 88 79 796