สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 กุมภวาปี 38 17 16 71 93 10 4 2 107
2 วังสามหมอวิทยาคาร 34 27 21 82 91 8 3 2 102
3 ศรีธาตุพิทยาคม 23 25 13 61 71 7 4 6 82
4 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ 12 7 13 32 43 8 4 8 55
5 ห้วยเกิ้งพิทยาคาร 7 9 9 25 37 6 8 6 51
6 หนองแสงวิทยศึกษา 5 5 7 17 32 11 5 8 48
7 เสอเพลอพิทยาคม 5 2 4 11 17 7 9 4 33
8 กุงเจริญพิทยาคม 4 6 4 14 20 5 4 3 29
9 หนองแดงวิทโยดม 4 5 1 10 23 3 3 3 29
10 ประจักษ์ศิลปาคม 3 6 5 14 24 13 5 7 42
11 ทมนางามวิทยาคม 3 5 3 11 19 5 4 1 28
12 สามพาดพิทยาคาร 3 4 3 10 16 2 5 5 23
13 กมลาลักษณ์ 3 2 3 8 10 7 3 3 20
14 ตาดทองพิทยาคม 3 1 1 5 11 2 4 3 17
15 แชแลพิทยานุสรณ์ 3 0 2 5 10 7 7 5 24
16 นานกชุมวิทยาคม 2 3 2 7 17 7 4 6 28
17 สีออศิลปศาสตร์ 1 6 4 11 10 4 4 3 18
18 คำยางพิทยา 1 3 2 6 12 1 3 3 16
19 กุมภวาปีพิทยาสรรค์ 0 3 3 6 11 8 3 1 22
รวม 154 136 116 406 567 121 86 79 774