หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ระหว่าง วันที่ 6-7 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวีระชัย สดสุชาติ ผอ.โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายดำเนินการ
2 นายธนากร นครแก้ว ผอ.โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ ฝ่ายดำเนินการ
3 นายอาวุธ ท้าวเนาว์ ผอ.โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร ฝ่ายดำเนินการ
4 นายสุรชาติ วงศ์อารีย์ ผอ.โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา ฝ่ายดำเนินการ
5 นางสาวกุลสมบัติ หินซุย ผอ.โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม ฝ่ายดำเนินการ
6 นายสมเกียรติ รัตนจันทร์ ผอ.โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร ฝ่ายดำเนินการ
7 นายวัฒนา โพธิผล ผอ.โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม ฝ่ายดำเนินการ
8 นายณฐพล ฉิมนันท์ ผอ.โรงเรียนทมนางามวิทยาคม ฝ่ายดำเนินการ
9 นายชูชีพ ชำนาญเอื้อ ผอ.โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ ฝ่ายดำเนินการ
10 นายวิชิต บุญสาร ผอ.โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ฝ่ายดำเนินการ
11 นายธวัชชัย โสมาสวน ผอ.โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร ฝ่ายดำเนินการ
12 นายสุริยันต์ บุญลือ ผอ.โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม ฝ่ายดำเนินการ
13 นายจักรกฤษณ์ ไกรวาสังข์ ผอ.โรงเรียนคำยางพิทยา ฝ่ายดำเนินการ
14 นายอานนท์ นนทวัน ผอ.โรงเรียนตาดทองพิทยาคม ฝ่ายดำเนินการ
15 นายราชัย กิติราช ผอ.โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม ฝ่ายดำเนินการ
16 นายชูชาติ ศิริโยธา ผอ.โรงเรียนพันดอนวิทยา ฝ่ายดำเนินการ
17 นายอาทิตย์ เนตรภักดี ผอ.โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ ฝ่ายดำเนินการ
18 นายธนากร วงศ์ศรีเผือก ผอ.โรงเรียนกมลาลักษณ์ ฝ่ายดำเนินการ
19 นายทองอินทร์ ปัญญาใส ผอ.โรงเรียนเทพปัญญา ฝ่ายดำเนินการ
20 นายยศ สามเมือง ผอ.โรงเรียนมัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ ฝ่ายดำเนินการ
21 นายสนอง สฤษชสมบัติ รอง ผอ.โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายดำเนินการ
22 นางจันทร์เพ็ญ ฤทธิมาร รอง ผอ.โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายดำเนินการ
23 นายประพจน์ ขามรัตน์ รอง ผอ.โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายดำเนินการ
24 นายฉลาด สิทธิคุณ รอง ผอ.โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายดำเนินการ
25 นายวิจิตร พงษ์เมธา รอง ผอ.โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ ฝ่ายดำเนินการ
26 นายสุนทร ปัญจิต รอง ผอ.โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร ฝ่ายดำเนินการ
27 นายชโลม บุตรแสน รอง ผอ.โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม ฝ่ายดำเนินการ
28 นายสมร แดนระเบียบ รอง ผอ.โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม ฝ่ายดำเนินการ
29 นางฉวีวรรณ เหล่าเรือง รอง ผอ.โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม ฝ่ายดำเนินการ
30 นายนิพนธ์ ชุมพร รอง ผอ.โรงเรียนกุงเจริญวิทยาคม ฝ่ายดำเนินการ
31 นางสาวปรานี ศรีทอนสุทธิ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายดำเนินการ
32 นายอำนาจ นามโส ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายดำเนินการ
33 นางธรรมพร นามโส ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายดำเนินการ
34 นางสาวประภาภรณ์ ดวงประเสริฐชัย ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายดำเนินการ
35 นางสาวสำอางค์ พรมมา ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายดำเนินการ
36 นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อย ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายดำเนินการ
37 นางปัญญรัชต์ ปัตถาวะโร ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายดำเนินการ
38 นางสาวภัทฐิชา วรรัตน์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายดำเนินการ
39 นางสาวนาฏยา อะเวรา ครู โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ฝ่ายดำเนินการ
40 นางกัญตนันท์ ด่างเกษี ครู โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ฝ่ายดำเนินการ
41 นางสาวชนิดา ทัศนิยม ครู โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ฝ่ายดำเนินการ
42 นายเอกบุรุษ จันทะวงศ์ ครู โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ ฝ่ายดำเนินการ
43 นางอุไรภรณ์ ศรีจุมพล ครู โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ ฝ่ายดำเนินการ
44 นายพงศธร โซ่พิมาย ครู โรงเรียนทมนางามวิทยาคม ฝ่ายดำเนินการ
45 นายเรืองศิลป์ อันทะเกตุ ครู โรงเรียนสามพาดพิทยาคม ฝ่ายดำเนินการ
46 นายบุญจันทร์ สุวรรณนาม ครู โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม ฝ่ายดำเนินการ
47 นางไพรวัลย์ มาตย์เทพ ครู โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม ฝ่ายดำเนินการ
48 นายธงชัย พรมเลิศ ครู โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา ฝ่ายดำเนินการ
49 นายสฤษธิ์ หินนาง ครู โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม ฝ่ายดำเนินการ
50 นายคนอง โคตรมณี ครู โรงเรียนตาดทองพิทยาคม ฝ่ายดำเนินการ
51 นายปรีชา แหลมทอง ครู โรงเรียนตาดทองพิทยาคม ฝ่ายดำเนินการ
52 นายสุพรรณ สมฤทธิ์ ครู โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ ฝ่ายดำเนินการ
53 นายชลิต จันทะศรี ครู โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร ฝ่ายดำเนินการ
54 นางเพียงพิศ ไชยวรรณ ครู โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร ฝ่ายดำเนินการ
55 นายอุทัย ภักดีประยูรวงศ์ ครู โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม ฝ่ายดำเนินการ
56 นายเสน่ห์ อุ่นสิม ครู โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร ฝ่ายดำเนินการ
57 นางอัมพร เย็นเหลือ ครู โรงเรียนมัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ ฝ่ายดำเนินการ
58 นายอนุชา วงกันยา ครู โรงเรียนมัธยมน้ำตาลอนุสรณ์ ฝ่ายดำเนินการ
59 นายเมธาธัช ดูแกน ครู โรงเรียนเทพปัญญา ฝ่ายดำเนินการ
60 นายสุรศักดิ์ หล้าษา รอง ผอ.โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายดำเนินการ
61 นางเพ็ญพรรณ ชีวะคำนวณ ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายดำเนินการ
62 นายสุขุม ธีระสาร ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายดำเนินการ
63 นายศรานนท์ วะปะแก้ว ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายดำเนินการ
64 นายรัฐพงษ์ วิชัยวงศ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายดำเนินการ
65 นางแววศรี เหมือนทองจีน ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายดำเนินการ
66 นายสิทธิชัย ปุราเต ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายดำเนินการ
67 นางสุภาพ พึ่มชัย ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายดำเนินการ
68 นายสุพจน์ อินทหอม ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายดำเนินการ
69 นายพิสิทธิ์ น้อยสิงห์ทอง ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายดำเนินการ
70 นายธีรสันต์ เครื่องพาที ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายดำเนินการ
71 นายปรีชา อนุสนธิ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายดำเนินการ
72 นายมนิต อินทะชุบ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.20 ฝ่ายดำเนินการ
73 นายสุริยันต์ ทองสมบัติ รอง ผอ.โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร ฝ่ายดำเนินการ
74 นายพรชัย สุวพงษ์ รอง ผอ.โรงเรียนศรีธาตุพิทยาสรรค์ ฝ่ายดำเนินการ
75 นางจันทร์เพ็ญ ฤทธิมาร รอง ผอ.โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายสถานที่
76 นายสุพจน์ สุวรรณภักดี ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายสถานที่
77 นายวุฒิไกร ชัยวินิตย์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายสถานที่
78 นายปรีชา อนุสนธิ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายสถานที่
79 นายปียะ ชีวะคำนวณ ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายสถานที่
80 นายธงชัย สังสุทธิ ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายสถานที่
81 นายสุวัชชัย อาษาสร้อย ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายสถานที่
82 นายธีระพงษ์ สารคม ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายสถานที่
83 นายสุพล พันธุ์ศรีทุม ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายสถานที่
84 นายณรงค์เดช พลหล้า ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายสถานที่
85 นางสาวสุทธิการ แสงศศิธร ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายสถานที่
86 นายธงชัย ลุนสะแกวงษ์ ลูกจ้าง โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายสถานที่
87 นายอาวุธ เพิ่มสูงเนิน ลูกจ้าง โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายสถานที่
88 นายนิพนธ์ สนธิสวน ลูกจ้าง โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายสถานที่
89 นายประมูล บุตรภูมิ ลูกจ้าง โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายสถานที่
90 นายทองสุข ชัยเดช ลูกจ้าง โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายสถานที่
91 นายมนูญ คำจันทร์ ลูกจ้าง โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายสถานที่
92 นางยุพา ไกกาศ ลูกจ้าง โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายสถานที่
93 นายเถลิงศักดิ์ บัวแดง ลูกจ้าง โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายสถานที่
94 นายอุณาโรม ปราบมะเริง ลูกจ้าง โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายสถานที่
95 นายสำนวน จำปาแดง ลูกจ้าง โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายสถานที่
96 นางทองชื่น สิทธิธรรม ลูกจ้าง โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายสถานที่
97 นางฉวีวรรณ วงษ์ชัยนัน ลูกจ้าง โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายสถานที่
98 นายพิชิต วุ่นซีแซง ลูกจ้าง โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายสถานที่
99 นานสัญญา ภวะวิจารณ์ ลูกจ้าง โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายสถานที่
100 นายฐานันดร ดอนเก่าน้อย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายสถานที่
101 นางสาวสุมลทา ทาอ่อน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายสถานที่
102 นางสาวหฤทัย ไชยวรรณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายสถานที่
103 นางสาวนฤมล พลชา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายสถานที่
104 นายวัชรพงษ์ รักษาเงิน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายสถานที่
105 นางสาววนิดา ลมมนตรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายสถานที่
106 นางสาวกาญจนา กาลบุตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายสถานที่
107 นายชุมพล วงศ์หินกอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายสถานที่
108 นายกรกฏ ไกกาศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายสถานที่
109 นายธวัชชัย รุ่งโรจน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายสถานที่
110 นายสุทธิพงศ์ สุภาพ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายสถานที่
111 นายสุวิทย์ ศรีบุญเรือง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายสถานที่
112 นายอานนท์ จูมวงษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายสถานที่
113 นายพยัพย์ ชัยภูมี ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายสถานที่
114 นายสุพจน์ อินทหอม ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายสถานที่
115 นายสมควร พลทอง ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายสถานที่
116 นางปัญญรัชต์ ปัตถาวะโร ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายสถานที่
117 นายสัญญา ภวะวิจารณ์ ลูกจ้าง โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายสถานที่
118 นายประพจน์ ขามรัตน์ รอง ผอ.โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
119 นายเถลิงศักดิ์ ตะไก่แก้ว ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
120 นางกนกวรรณ พลอาษา ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
121 นางขนิษฐา สารปัง ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
122 นางรัชนี ทุ่มแห่ว ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
123 นางละมัย ไชยโคตร ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
124 นางพัณณ์ชิตา ภีระภาค ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
125 นางอาภาสิริ วิชัยวงศ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
126 นางสาวภาจิรี บุญจูง ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
127 นางวิเชียร เสงี่ยมธนไชโย ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
128 นางสาววิลาวัลย์ เจริญพงศ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
129 นางสาวกุหลาบ แก้วเจริญ ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
130 นางสาวสุระวัน จันทจร ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
131 นางสรวีย์ ยลวิลาศ ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
132 นางเพียงจันทร์ ลำนาญไสย์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
133 นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อย ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
134 นางสาวทองทัศ บุญตา ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
135 นางเสาวนีย์ เชาวลิต ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
136 นางอรุณี ปัญญาตระกูล ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
137 นางพรประพันธ์ เจริญพงศ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
138 นางสาวมยุรี จันทรเสนา ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการ
139 นางจันทร์เพ็ญ ฤทธิมาร รอง ผอ.โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
140 นายสุพจน์ สุวรรณภักดี ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
141 นางสาวภัสรา อรุณมีศรี ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
142 นางปัญญรัชต์ ปัตถาวะโร ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
143 นายธีระพงษ์ สารคม ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
144 นายอำนาจ นามโส ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
145 นางสาวกาญจนา กาลบุตร นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
146 นางสาววนิดา ลมมนตรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
147 นายพยัพย์ ชัยภูมี ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
148 นายธงชัย สังสุทธิ ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
149 นายสุวัชชัย อาษาสร้อย ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
150 นายปียะ ชีวะคำนวณ ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา
151 นายฉลาด สิทธิคุณ รอง ผอ.โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายจราจร ความปลอดภัยและการสื่อสาร
152 นายรัฐพงษ์ วิชัยวงศ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายจราจร ความปลอดภัยและการสื่อสาร
153 นายธีรสันต์ เครื่องพาที ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายจราจร ความปลอดภัยและการสื่อสาร
154 นายอาคม ไชยโคตร ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายจราจร ความปลอดภัยและการสื่อสาร
155 นายอำนาจ นามโส ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายจราจร ความปลอดภัยและการสื่อสาร
156 นางสุรางคณา ปะตังถาโต ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายจราจร ความปลอดภัยและการสื่อสาร
157 Mr.Robert David Hastings ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายจราจร ความปลอดภัยและการสื่อสาร
158 นายสัญญา ภวะวิจารณ์ ลูกจ้าง โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายจราจร ความปลอดภัยและการสื่อสาร
159 นายพิทักษ์ พันธุวาปี ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายจราจร ความปลอดภัยและการสื่อสาร
160 นางพนารัตน์ เอกทัศน์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายจราจร ความปลอดภัยและการสื่อสาร
161 นายสุรศักดิ์ หล้าษา รอง ผอ.โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายเกียรติบัตร
162 นางเพ็ญพรรณ ชีวะคำนวณ ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายเกียรติบัตร
163 นางสาวปรานี ศรีทอนสุทธิ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายเกียรติบัตร
164 นายเดชา เสนาเสถียร ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายเกียรติบัตร
165 นางสาวประภาภรณ์ ดวงประเสริฐชัย ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายเกียรติบัตร
166 นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อย ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายเกียรติบัตร
167 นางสาวสุทธิการ แสงศศิธร ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายเกียรติบัตร
168 นางสาววิลาวัลย์ เจริญพงศ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายเกียรติบัตร
169 นางสุกัญญา คำตา ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายเกียรติบัตร
170 นางปัญญรัชต์ ปัตถาวะโร ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายเกียรติบัตร
171 นางธรรมพร นามโส ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายเกียรติบัตร
172 นางสาวอรทัย จ่าเหลา ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายเกียรติบัตร
173 นายอนุชิต ไสยสิทธิ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายเกียรติบัตร
174 นายสุขุม ธีระสาร ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายเกียรติบัตร
175 นางสาวภัทฐิชา วรรัตน์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายเกียรติบัตร
176 นายอัยวัฒน์ ม่วงเสาร์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายเกียรติบัตร
177 นายสนอง สฤษชสมบัติ รอง ผอ.โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายการเงินและพัสดุ
178 นายประกอบ วงษ์ดี ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายการเงินและพัสดุ
179 นางอักษรศิริ ป้องขวาเลา ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายการเงินและพัสดุ
180 นายพิสิทธิ์ น้อยสิงห์ทอง ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายการเงินและพัสดุ
181 นางคำกอง นิลสุวรรณ ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายการเงินและพัสดุ
182 นางสุนารี แก้วเหลื่อม ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายการเงินและพัสดุ
183 นางสุรีพร สิงอุปโป ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายการเงินและพัสดุ
184 นางสาวประภาภรณ์ ดวงประเสริฐชัย ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายการเงินและพัสดุ
185 นางปาริชาต เวียงแก้ว ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายการเงินและพัสดุ
186 นางสาวณัฐฐินันท์ จวงทอง ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายการเงินและพัสดุ
187 นางสาวหนึ่งฤทัย จิตตฤทธิ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายการเงินและพัสดุ
188 นางพีชญาภรณ์ กิ่งมิ่งแฮ ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายการเงินและพัสดุ
189 นางวชิราภรณ์ พลไทยสงค์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายการเงินและพัสดุ
190 นายสุรศักดิ์ หล้าษา รอง ผอ.โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
191 นางเพ็ญพรรณ ชีวะคำนวณ ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
192 นางสาวปรานี ศรีทอนสุทธิ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
193 นายเดชา เสนาเสถียร ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
194 นางสาวประภาภรณ์ ดวงประเสริฐชัย ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
195 นางเบญจภรณ์ อาษาสร้อย ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
196 นางสาวสุทธิการ แสงศศิธร ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
197 นางสาววิลาวัลย์ เจริญพงศ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
198 นางสุกัญญา คำตา ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
199 นางปัญญรัชต์ ปัตถาวะโร ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
200 นางธรรมพร นามโส ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
201 นางสาวอรทัย จ่าเหลา ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
202 นายอนุชิต ไสยสิทธิ์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
203 นายสุขุม ธีระสาร ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
204 นางสาวภัทฐิชา วรรัตน์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
205 นายอัยวัฒน์ ม่วงเสาร์ ครู โรงเรียนกุมภวาปี ฝ่ายสรุปรายงานผลการประกวด/แข่งขัน
206 นายวรพงษ์ ชินภาส นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
207 นางสาวอินทิรา หมายชัย นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
208 นายชาญวิทย์ มังสุไร นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
209 นางสาวพรนภัส เนตรภักดี นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
210 นางสาววริศรา โพธิ์ศรีอุ่น นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
211 นายขวัญชัย หมื่นเป็ง นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
212 นายอัชเชวินทร์ นิยมพันธุ์ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
213 นางสาวสุพัตรา นะวะศรี นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
214 นางสาวจุฬาลักษณ์ อ่อนสมัย นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
215 นางสาวลลิตา จันทะเสน นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
216 นางสาวทิพยาภรณ์ ศรีดร นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
217 นางสาวจิรนันท์ จันทะนา นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
218 นางสาวปิยาพร พรมร้อยโท นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
219 นางสาวสุกัญญา วิชัยวงษ์ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
220 นายภานุพงษ์ วิเศษโวหาร นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
221 นายธีรวัฒน์ พรมนาม นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
222 นายชนายุทธ บุญสีเงิน นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
223 นายธนากร นกไทย นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
224 นายนัฐพล หลวงพนัสทุม นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
225 นายพิพัฒน์ หกพันนา นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
226 นายศิวะพล จันสอนจักร นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
227 นางสาวฉลองภรณ์ ภูกองไชย นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
228 นางสาวสุนิตา ภูคลัง นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
229 นางสาวอัจฉรา ไชยคำ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
230 นางสาวณัฐสุดา ประเสริฐสังข์ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
231 นางสาวเพ็ญไพรินทร์ บุญประเสริฐ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
232 นางสาวศิโรวัลย์ ไชยคุณ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
233 นางสาวอังสุดา ภิญญะพงษ์ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
234 นางสาวณัฐชาดา ประหยัดทรัพย์ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
235 นางสาวดาลัด ชาติแพงตา นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
236 นางสาวกัญญาวีร์ ดวงพิมพ์ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
237 นางสาววชิราภรณ์ จรุงพันธุ์ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
238 นางสาวจันทร์จิรา พลซื่อ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
239 นางสาวธนัญญา วิบูลย์กุล นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
240 นางสาวพัชราภรณ์ วิบูลย์กุล นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
241 นายโรจนพงษ์ ลิ้มวัฒนชัย นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
242 นายศราวุฒิ ชัยคุณ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
243 นายวราวุฒิ วุฒิเสน นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
244 นางสาวอรัญญา โสดาชู นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
245 นางสาววรัญญา อุสุภาณิขย์ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
246 นางสาวศศิวิมล ปิงเมือง นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
247 นางสาวอนุธิดา กวิกุล นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
248 นายวงศกร อบเชย นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
249 นายรณฤทธิ์ บุญเหลือ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
250 นายฐณะวัฒน์ คุโน นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
251 นายรัฐกร ทิพจักร นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
252 นางสาวสุกฤตา ทุมเพ็ง นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
253 นายวัชรพงษ์ ไชยศาสตร์ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
254 นางสาวสุนิตา ทุมมาวัตร นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
255 นางสาวสุภาพร เรียนรู้ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
256 นางสาวทิยดา บุตกุล นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
257 นายณัฐพงษ์ สรวงศิริ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
258 นายนวพล บุษดี นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
259 นายวีระพงษ์ เกสรอินทร์ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
260 นายจิรายุ สุวรรณภักดี นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
261 นายณัฐกิตติ์ สุขรมย์ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
262 นายพงษ์ศักดิ์ เนตรภักดี นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
263 นางสาวณัฐฐิกาล พลางวัน นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
264 นางสาวณัฐพร เชื้อตาอ่อน นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
265 นางสาวทิศกร สุณี นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
266 นางสาวพรรณธิภา ไชยวาปี นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
267 นางสาวจานิดา วงสุวรรณ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
268 นางสาวรุ่งนภารัตน์ ต้นกันยา นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
269 นายกานต์ภูวนัตถ์ รุ่งรุจภูวนัตถ์ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
270 นางสาวธนพร พักสันเทียะ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
271 นายกานต์ภวินท์ รุ่งรุจภูวนัตถ์ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
272 นางสาวสุชาดา ศรีสอนดี นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
273 นางสาวสุนิสา เบ้าลา นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
274 นางสาวสุดา โสภาคำ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
275 นางสาววสุนันท์ แสนโท นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
276 นางสาวรุ่งทิพย์ ฤทธ์มหา นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
277 นางสาวกมลวรรณ แก้วพลยอ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
278 นางสาวอรพรรณ จันทร์ลุน นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
279 นางสาวแสงเทียน ชินจักร นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
280 นางสาวชฎาพร วงศ์สามารถ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
281 นางสาวอัฐภิญญา อันนอก นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
282 นางสาวกนกวรรณ อิงสา นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
283 เด็กหญิงมุกตาภา เกื้อมแสนเมือง นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
284 เด็กชายปรวิทย์ ปราบมาลัย นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
285 เด็กหญิงจุฬาทิพย์ จำปาแดง นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
286 เด็กชายอภิวัฒน์ รอดพันธุ์ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
287 เด็กหญิงมนฑนา ยันตะพันธ์ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
288 นางสาวสุชาดา ลุนสะแกวงศ์ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
289 นางสาวจีระนันท์ คำวงศ์ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
290 นางสาวพิชญ์สินี น้อมวงศ์ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
291 นางสาววิลาวัลย์ ปราบเกล้าคต นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
292 นางสาวฉัตรฑริกา กมล นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
293 นายอานนท์ ชื่นนิรันด์ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
294 นายปวริศ แก้วมา นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
295 นายวีระพล ทวาศรี นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
296 นายพีระณัฐ บูรณะคาม นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
297 นายไพรัช จิตตฤทธิ์ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
298 นายจตุพัฒน์ ทบจันทร์ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
299 นายธนากร แก้วเกิดมี นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
300 นายอภิสิทธิ์ รินทรักษ์ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
301 นายนัฐกิต แก้วเกิดมี นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
302 นายอภิสิทธิ์ แก้วหล้า นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
303 นายเดชา อาจเอี่ยม นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
304 นายอรรถพล อุ้ยปะโค นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
305 นายณัฏฐพล นนท์บุตรธีรชัย นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
306 นายกิติศักดิ์ สมณา นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
307 นายอัษฎา กล้าหาญ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
308 นายศักดิ์กรินทร์ ฟักวงหลวง นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
309 นางสาวญาณาธร ทาสีโน นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
310 นายไชยวัฒน์ โสภิณ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
311 นายชัยยะรัตน์ คล่องแคล่ว นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
312 นายณัฐวุฒิ หินสูงเนิน นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
313 นายภาสกร จำปาแดง นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
314 นายวุฒิชัย ภู่เสน นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
315 นายศิริกร มาตโค้ง นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
316 นายศิริโรจน์ พูลศิริ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
317 นายสราวุฒิ คำภีระ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
318 นายสหรัฐ นนยะโส นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
319 นายสุรเชษฐ์ ดีซอน นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
320 นายสุริยะ สุวรรณวงษ์ นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
321 นายเอกชัย ขันตีกุล นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
322 นายชานนท์ บุตรโยธี นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
323 นางสาวศศิธร เจริญยิ่ง นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
324 นายศุภกฤต ทะวาปี นักเรียน โรงเรียนกุมภวาปี คณะกรรมการนักเรียน
325 นายมนตรี วงระคร อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะกรรมการตัดสินวงดนตรี
326 นายสมบูรณ์ ชำนาญ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะกรรมการตัดสินวงดนตรี
327 นายภิภพ ปิ่นแก้ว อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะกรรมการตัดสินวงดนตรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]