สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีราชินูทิศ 60 11 3 2 74
2 อุดรพิทยานุกูล 50 8 1 4 59
3 บ้านหมากแข้ง 44 13 5 15 62
4 สุมเส้าพิทยาคาร 37 8 6 10 51
5 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 33 10 5 6 48
6 เซนต์เมรี่ 31 10 4 4 45
7 โนนสูงพิทยาคาร 30 9 0 4 39
8 อุดรพัฒนาการ 27 4 1 4 32
9 เพ็ญพิทยาคม 26 20 5 6 51
10 หนองวัวซอพิทยาคม 25 15 13 11 53
11 ประจักษ์ศิลปาคาร 23 11 5 10 39
12 สร้างคอมวิทยา 15 10 4 9 29
13 จอมศรีพิทยาคาร 15 7 5 12 27
14 ดอนบอสโกวิทยา 14 4 2 3 20
15 มัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี 10 5 1 6 16
16 แสงอร่ามพิทยาคม 9 4 2 5 15
17 อุดรธรรมานุสรณ์ 9 4 1 10 14
18 หนองยางชุมพิทยาคม 9 2 6 5 17
19 เทศบาล 6 9 2 4 7 15
20 ธาตุโพนทองวิทยาคม 9 2 3 6 14
21 เทศบาล 7 7 4 0 6 11
22 สามพร้าววิทยา 7 3 1 0 11
23 ราชินูทิศ 2 6 6 1 1 13
24 เชียงหวางพิทยาคาร 6 3 0 6 9
25 ยิ่งยวดพิทยานุกูล 6 2 3 6 11
26 เทศบาล 3 4 1 1 5 6
27 เทพนุสรณ์ 3 6 2 11 11
28 อุดรวิทยา 3 3 1 1 7
29 อุดรพิทยานุกูล 2 3 3 0 7 6
30 มารีย์พิทักษ์อุดรธานี 3 2 2 6 7
31 เชียงพังพัฒนวิช 2 4 2 2 8
32 นิคมสงเคราะห์วิทยา 2 1 1 2 4
33 อุดรพัฒนศึกษา 2 1 1 0 4
34 พิชญบัณฑิต 2 1 4 2 4 7
35 พัฒนาปัญญา 0 1 0 2 1
รวม 540 203 93 198 1,034