สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีราชินูทิศ 60 11 3 2 74
2 อุดรพิทยานุกูล 47 8 1 4 56
3 บ้านหมากแข้ง 43 13 5 15 61
4 สุมเส้าพิทยาคาร 37 8 6 10 51
5 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา 33 10 5 6 48
6 เซนต์เมรี่ 31 10 4 4 45
7 โนนสูงพิทยาคาร 28 11 0 4 39
8 อุดรพัฒนาการ 27 4 1 4 32
9 เพ็ญพิทยาคม 26 20 5 6 51
10 หนองวัวซอพิทยาคม 25 15 13 11 53
11 ประจักษ์ศิลปาคาร 23 11 5 10 39
12 สร้างคอมวิทยา 16 11 4 9 31
13 ราชินูทิศ 2 16 6 1 1 23
14 จอมศรีพิทยาคาร 15 7 5 12 27
15 ธาตุโพนทองวิทยาคม 15 2 4 6 21
16 ดอนบอสโกวิทยา 14 4 2 3 20
17 สามพร้าววิทยา 13 3 2 0 18
18 มัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี 10 5 1 6 16
19 แสงอร่ามพิทยาคม 9 4 2 5 15
20 อุดรธรรมานุสรณ์ 9 4 1 10 14
21 หนองยางชุมพิทยาคม 9 2 6 5 17
22 เทศบาล 6 9 2 4 7 15
23 ยิ่งยวดพิทยานุกูล 7 2 3 6 12
24 เชียงหวางพิทยาคาร 6 3 0 6 9
25 เทศบาล 7 5 4 0 6 9
26 เทศบาล 3 4 1 1 5 6
27 เทพนุสรณ์ 3 6 2 11 11
28 เชียงพังพัฒนวิช 3 4 2 2 9
29 อุดรวิทยา 3 3 1 1 7
30 อุดรพิทยานุกูล 2 3 3 0 7 6
31 มารีย์พิทักษ์อุดรธานี 3 2 2 6 7
32 อุดรธานีพิทยาคม 3 1 1 0 5
33 นิคมสงเคราะห์วิทยา 2 1 1 2 4
34 อุดรพัฒนศึกษา 2 1 1 0 4
35 พิชญบัณฑิต 2 1 4 2 4 7
36 พัฒนาปัญญา 0 1 0 2 1
รวม 560 207 96 198 1,061