รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนเดชอุดม
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปริยากร  ใช้ไหวพริบ
 
1. นางสาวพิชญาภา  กาละพงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวขวัญฤดี  ประเสริฐสิน
 
1. นางสาวอันน์ธิฌา  พิมพ์สอน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงตะวันฉาย  ราชพันธ์
 
1. นางหทัยกานต์   จันทรคล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวราตรี  พรมสกล
 
1. นางพิมพ์เพ็ญ  ไมล์โพธิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงอารียา   มหาชัย
 
1. นางสุดารักษ์   ผาดโผน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 93.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวชลดาพร  จิตรแสวง
 
1. นางดลพร  พยัคฆ์
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวณัฐณิชา  จะรุรัมย์
2. นางสาววิชุดา  จันทร์ชนะ
3. เด็กหญิงอฑิตยา  อนุเล
 
1. นางกัลยา  ทองงอก
2. นางสาวสาวิตรี  ทวีศรี
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 94.37 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นางสาวรุ่งกาญจน์  น้ำพุ
2. นางสาวศศิวิมล  โคตรจันทร์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ทองอ้วน
 
1. นางธันยาภรณ์  อักโข
2. นางสาวปุญญภัสมณฑ์   ดอกพอง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ลาภาพันธ์
2. เด็กหญิงกัลยาณี  ยิ่งยงค์
 
1. นางละไม  มณีพิมพ์
2. นายคำสรวง  จันทร์ชนะ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวจิรัชญา  สายเนตร
2. นางสาววรัญญา  สิมมา
 
1. นางนันทกานท์   ราชรินทร์
2. นางสาวลำดวน  บุญไชย
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 1. เด็กชายทักษ์ดนัย   พันธ์นิล
 
1. นางสุธาวัลย์  ฝางคำ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นายสานุพงศ์  จันทรดี
 
1. นายเกรียงศักดิ์  ทรัพย์ศิริ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. เด็กหญิงนฤมล  แท่งทอง
2. เด็กหญิงพัชรา  อ่อนเป
3. เด็กชายภาคภูมิ  ไชยพล
 
1. นายวัฒนะ  สีนาสันต์
2. นางสาวณัฏฐชา  บุญชิต
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นางสาวขวัญฤดี   วิลามาตร
2. นางสาวมนฑกานต์   เหล่าราช
3. นางสาวเสาวนีย์   ไกรราม
 
1. นางสาวสุธิดา  สายชาลี
2. นางสาวไพลิน  อุสาจิตร
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชรินรัตน์   พร้อมญาติ
2. เด็กหญิงช่อลัดดา   ฤทธิสิงห์
3. เด็กหญิงวชิรา   ชมชื่น
 
1. นางสาวชนันธร  เข็มสุข
2. นางสาวสุนันธินี  คูณสว่าง
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. นายธนากร  บัวหยาด
2. นางสาวธัญญารัตน์  สิงห์สว่าง
3. นางสาววิไลพร  วงษ์ไสย
 
1. นางวนิพร  ศิลปศาสตร์
2. นางสาวอ้อมใจ  บุญโสภา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงนาตยา  ละนิโส
2. เด็กหญิงอนงค์นารถ  ศรีโกศล
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  อักโข
2. นางรุจิวรรณ  บุญพร้อม
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวกมลรส  มารัตน์
2. นายเหนือเมฆ  ร่มรื่น
 
1. นางประภัสสร  หวังดี
2. นางสาวกาญจนา  คำเหลือง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กชายอุกฤษฏ์  อินทร์ขาว
 
1. นายสัมฤทธิ์  นาคำ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวพัชริดา   ภักดิ์ดี
 
1. นางสาวไข่ขวัญ  ชาปะวัง
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  โพธิลา
2. เด็กหญิงจริญา  สาสาย
3. เด็กชายสุทธิพงษ์  อ่อนศรี
 
1. นางสาวสิรินันท์  ทองพิทักษ์
2. นางสาวชนนิกานต์  คำจันทร์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวกาญจนา  การะเกษ
2. นายชุมพล  ทะวงษา
3. นายรัชพล  ปริโยทัย
 
1. นางสาวลำพึง  เปี่ยมสติ
2. นางวีรวรรณ  หอมชื่น
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายนิธิศ  กมลฤกษ์
2. เด็กหญิงมนัสพร  สาฤทธิ์
3. เด็กชายสุรวุฒิ  โคลงชัย
 
1. นางนราภรณ์  โคลงชัย
2. นายศรันย์  วิเชียรศาสตร์
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89.21 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวรัตนากร  สุดเต้
2. นางสาวศรัญยา  มารัตน์
3. นายสิทธิชัย  ศรีคำ
 
1. นางสาววรรณภา  สายมาตย์
2. นางปรียา  บุญผง
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญพร  บุญเสริม
2. เด็กชายวีรากร  มูลจิต
3. เด็กหญิงอุบลวรรณ  พันธ์สว่าง
 
1. นายสมพงษ์  ศรีแก้ว
2. นายวิษณุ  ม้วนสูงเนิน
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นายจักรพงษ์  เพ็ญพิมพ์
2. นางสาววลัยพรรณ  จันทะเนตร
3. นายวิทยา  อุวิทัต
 
1. นายวรเกษ  เตียตระกูล
2. นายผดุงศักดิ์  ไกรกล
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 94.22 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธานี
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  หนูกอง
3. เด็กหญิงศิริธร  ดวงสิริ
 
1. นางสาวนิออน  วิชัย
2. นางสาวสุภักดิ์  กุลโท
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวธมลวรรณ  ลาภาพันธ์
2. นางสาวสุภาพร  ประเทศ
3. นายอิทธิพัทธ์  คำมุงคุล
 
1. นางสาวสุภักดิ์  กุลโท
2. นางสาวนิออน  วิชัย
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สิมาวัน
2. เด็กหญิงสิริยากร  จำปาสา
 
1. นายวิษณุ  ม้วนสูงเนิน
2. นายพินิจ  ดวงสวัสดิ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นายนลธวัช  มิกขุนทด
2. นายมนัส  เติมสิน
 
1. นายประชา  อักโข
2. นางสาวสินีกานต์  สุกลา
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. เด็กชายภาคภูมิ  โรจจรุง
2. เด็กชายศราวุฒิ  นิยมวงศ์
 
1. นายเกรียงไกร  สายป้อง
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา 1. เด็กชายอภิสิทธิ์์  เสนคราม
2. เด็กชายอภิสิทธิ์์  ศาลาน้อย
 
1. นายอมร  มากดี
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงจิรารัตน์  สิงห์ทอง
2. เด็กหญิงชฎาธาร  ดาสาย
3. เด็กหญิงธารทิพย์  ศรีโกศล
4. เด็กหญิงธาริณี  สาระไทย
5. เด็กหญิงอรัญญา  บุรารัตน์
 
1. นางรุ่งทิวา  สารเสนา
2. นางสาวเพ็ญศรี  จำปารัตน์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวจามจุรี  จันที
2. นางสาวนลินนิภา  บาลวงค์ษา
3. นางสาวรัตนาภรณ์  กรงาม
4. นางสาวรุจิรา  พรมเกษ
5. นางสาวอธิติยา  ศรีวงศ์ษา
 
1. นางรุ่งทิวา  สารเสนา
2. นางสาวเพ็ชรรัตน์  ปัสสาสิงห์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กหญิงขณิฐา  ลวดทอง
2. เด็กชายฐิติวุฒิ  นิสา
3. เด็กหญิงนลินรัตน์  วงษ์ษาเคน
4. เด็กหญิงวิไลวรรณ  ไชยรักษ์
5. เด็กหญิงสาถิณี  ทั่งทอง
 
1. นางสาวแจ่มละมัย  โจระสา
2. นายธันยวัตร  แก้วสุข
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวชลิตา  บุญยศยิ่ง
2. นายณัฐวุฒิ  บุปผาเผ่า
3. นางสาวปานตะวัน  สาระพันธ์
4. นางสาววรรณภา  บุตรบิล
5. นางสาวสุชาวี  อบสุข
 
1. นางสาววันทนา  วงศ์มั่น
2. นางสาวคริษฐา  ทองคำ
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวณัฐมน  สายทอง
2. นางสาวนุชธิดา  นาถาบุตร
3. นางสาวพรพิมล  พันธวงค์
4. นายภูวดล  สุขสุทธิ์
5. นายสุรเชษฐ์  ศรีทน
 
1. นายวรินทร  ภวังค์วัฒน์
2. นางวิไลลักษณ์  ภวังค์วัฒน์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นางสาวกรกมล  แวงวรรณ
2. นางสาวธนัตดา   กระเบื้องเก่า
3. นางสาวธัญญารัตน์  บัวรินทร์
4. นายนันทวุฒิ  ลีมา
5. นางสาวประกายมาศ  ภูธร
6. นางสาวปรินดา  นนท์ศิริ
7. นางสาวปวีณา  ศิริโส
8. นายปัญญา  ยาดี
9. นางสาวปิยะนุช  ใจเรือง
10. นางสาวภัสริดา  สีมา
11. นางสาวรสริน  ประทุม
12. นางสาววราภรณ์  ยาประกัลป์
13. นางสาววัลภา  จันทะเกษ
14. นายศราวุธ  สายสมบัติ
15. นางสาวศิริลักษณ์  ประเสริฐสิน
16. นายอนาวิน  เทียบทอง
17. นางสาวอภิชญา  นามวงค์
18. นางสาวอมรรัตน์  เพชรทูล
19. นายอรัญ  สายเจียง
20. นางสาวอัจฉริยา  มารศรี
 
1. นายประจวบ  กำเนิดสิงห์
2. นายอมร  ปลื้มหอม
3. นางบัวพันธ์  กำเนิดสิงห์
4. นางสาวกมณทรรศฉ์  ปัตทุมมา
5. นางสาวระพีพรรณ  บุบผาเผ่า
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นายคณาธิป  พันธราช
2. นายจตุรวิทย์  สีกาศรี
3. นายชาคริต  บุราชรินทร์
4. นางสาวณัฐธิดา  สุระพล
5. นายปฐมพร  โวหาร
6. นางสาวปิยะธิดา  อุผา
7. นายพงศกร  ยังดี
8. นายพงศกร  อินสุข
9. นายพงษ์วัฒน์  นิสัย
10. นายพีรวัฒน์  ศรีสุพรรณ์
11. นางสาวมยุรดา  กลมสินธิ์
12. นายรัตนชัย  อิ้มคำ
13. นายวณัชพร  ชฤทธิ์
14. นางสาววรรณภา  คำชมพู
15. นายศตวรรษ  สุขประภา
16. นายศักดิ์สิทธิ์  สิทธิไชย
17. นางสาวสุกัญญา  คำสวัสดิ์
18. นางสาวสุทัตตา  พรมบุตร
19. นายสุริยา  บุญห่อ
20. นายอนาวิน  พลศรี
 
1. นายศิริศักดิ์  สีหะวงศ์
2. นางสาวสุจินดา  ทับแสง
3. นายธีรวัฒน์  เนินทราย
4. นางรจนา  บัวพุฒเจริญรักษ์
5. นางสาวจิรภัชญา  ศรีคำแท้
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวกิ่งแก้ว  เทศสุพล
 
1. นางศิวพร  หาระสาร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นายชาติตระการ  หอมจันทร์
 
1. นางแสงจันทร์  คาดสนิท
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงจันทกานต์  ยิ่งยืน
2. นายพนธกร  สารเสนา
 
1. นางเยาวรัตน์  คำหล้า
2. นางสาวธนาภรณ์  กอปกระโทก
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นายกษิติ์เดช  ต้นสินธร์
2. นางสาวธีรพร  พลหาญ
 
1. นางเยาวรัตน์  คำหล้า
2. นางสาววันวิสา  เพ็ญชาลี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นายจรัญ  สิมพันธ์
2. นายชัยวัฒน์  อ่อนคำบง
3. นายณัฐพล  สระแก้ว
4. นายนฤบาล  ปันโย
5. นางสาวพัสสุดาพร  พรมเกษ
6. นางสาวมัทนา  ทองแจ่ม
7. นางสาววริศรา  ศรีไหม
8. นายสิทธิ์ศักดิ์  แก้วศรี
9. นายอนุชิต  อาจมูลลา
10. นายอมรเทพ  โมกะเบ็ญ
 
1. นายพรเทพ  ศาลาแก้ว
2. นางจันทร  หลักรัตน์
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนากระแซงศึกษา 1. นายชินกร  วันจงคำ
2. นางสาวนิธิพร  พรมศรี
3. นางสาวนิภาวัลย์  โสมาพิมพ์
4. นางสาวบุศรินทร์  อินทร์ขาว
5. นางสาวบุษกร  วงค์อุต
6. นางสาวพลอยไพลิน  บุญชิต
7. นางสาวรุ่งรัศมี  ศรีสุธรรม
8. นางสาววรรณภา  กัญญาสาย
9. เด็กหญิงวันวิสา  ปัดศรี
10. นางสาววิลักษณา  ศรีชมภู
11. เด็กหญิงวิไลพร  ทองศรี
12. นางสาวสุจิตรา  สุกเลิม
13. เด็กหญิงอนุฏชิฎา  พูพูล
14. นางสาวอภิญญา  ใจภักดี
15. นางสาวเนตรนภา  ทองวิเศษ
 
1. นางวิภาวดี  อนันทวรรณ
2. นายพิชาณัฐ  เตชะพิสุทธิกุล
3. นางอัญชลี  เกียรติวงศ์
4. นางสาวจิราพร  น้อยคำพวง
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กหญิงพัชรนันท์  บุญโสภา
2. เด็กหญิงสิริรักษ์  บัวจูม
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  เกษทอง
2. นายอากาศ  ราชรินทร์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 1. นางสาวทิพวรรณ  พุดผา
2. นางสาวอริศรา  บรรทะโก
 
1. นางสาวธิดารัตน์  วิวาสุขุ
2. นางนวลสมร  ธรรมวงษ์ศา
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. เด็กหญิงจริยา  พรมราช
 
1. นายสุชาติ  บุญอินทร์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวชโลบล  ชานวน
 
1. นายสุรัตน์  เย็นเสมอ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กชายธีระพงษ์  ใจหาญ
 
1. นายสุนทร  ประทาน
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นางสาวยุภาวดี  โพธิ์พา
 
1. นายอธินัฏฐ์  ธิษาชัย
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กหญิงปฐมพร  ประมนต์
 
1. นายสุนทร  ประทาน
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายภูดนัย  สายบุญ
 
1. นายสุนทร  ประทาน
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. เด็กหญิงอินทินันท์  สุนันทา
 
1. นางอรนุช  บุญอินทร์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนากระแซงศึกษา 1. นางสาววันวิสา  ทองวงศ์
 
1. นายธำรงค์  วิเศษรอด
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสว่างวิทยา 1. เด็กหญิงพรประภา  สุทธิสนธ์
2. เด็กหญิงวิยภา  ต่อนคำสน
 
1. นายดนัย  แสงสิงห์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์    แก้วนวล
 
1. นายศุภวิชญ์   ปานาลาด
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 1. นายศิริเดช   คำบ่อ
 
1. นายศุภวิชญ์   ปานาลาด
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาส่วงวิทยา 1. เด็กชายธนากร  ศักดิ์สิงห์
2. เด็กหญิงปิยะดา  ศรีภา
3. เด็กหญิงพิสมัย  ปิรัง
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ศรีวะรมย์
2. นายบรรยง  พรมสีใหม่
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาส่วงวิทยา 1. นายทรัพย์ประเสริฐ  มูลอ่อน
2. นางสาวพนิตพร  ทองปัญญา
3. นางสาวรุ่งนภา  พิมพ์พัฒน์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  ศรีวะรมย์
2. นางสุขสันต์  วนาสน
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กชายทศพร  สีสิงห์
 
1. นางสาวบุษณีย์  บุุญสุขเกษม
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายปริญญา  พละวงศ์
 
1. นางสาวบุษณีย์  บุุญสุขเกษม
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กชายชัยณรงค์  ดรุณพันธ์
 
1. นางสาวบุษณีย์  บุุญสุขเกษม
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายณัฐพล  ขำจิตร
 
1. นางสาวบุษณีย์  บุุญสุขเกษม
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. เด็กชายณัฐดนัย  กันยาพงษ์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  เต่าทอง
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายนรฉัตร  บุญล้น
 
1. นางสาวบุษณีย์  บุุญสุขเกษม
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กหญิงศุภากร  ปรีชาเลิศ
 
1. นางสาวบุษณีย์  บุุญสุขเกษม
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายสุราวุธ  ขันตินัด
 
1. นางสาวบุษณีย์  บุุญสุขเกษม
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จันทะสิทธิ์
 
1. นายบุญเสริม  เสาว์ปา
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวพุทธิดา  ใสแสง
 
1. นางสาวบุษณีย์  บุุญสุขเกษม
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กหญิงมณีกานต์  ใสแสง
 
1. นางสาวบุษณีย์  บุุญสุขเกษม
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นายนนธิวัตร  สายสุ้ย
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  เต่าทอง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กหญิงอารญา  สุวรรณขาวดี
 
1. นางสาวบุษณีย์  บุุญสุขเกษม
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวน้ำส้ม  ศรีจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กหญิงพรพิมล  สายรัตน์
 
1. นางสาวลำดวน  บุญไชย
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายวัชรพงษ์  ดวงมะณีย์
 
1. นางสาวบุษณีย์  บุุญสุขเกษม
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กชายประทาน  ทาศิริ
 
1. นางสาวบุษณีย์  บุุญสุขเกษม
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายมนัส  สันโดษ
 
1. นางสาวบุษณีย์  บุุญสุขเกษม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงบุษกร  ขันโท
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวกนกรัตน์  คำหล่อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวจารุวรรณ  ดวงศิริ
2. นายถาม์พร  จิตรโคตร
3. นางสาวน้ำส้ม  ศรีจันทร์
4. นางสาวบุษกร  ขันโท
5. เด็กหญิงปาริฉัตร  ศรีนวล
6. นางสาวปิยะรัตน์  โสมรัตน์
7. เด็กชายสุรทิน  ศรีโชค
8. นางสาวอภิรดี  ก้อนทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
2. นายจิรโชติ  ชารีชุม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายกษิดิศ  พรมสิงห์
2. นายถาม์พร  จิตรโคตร
3. เด็กชายนิติพงษ์  คำเสาร์
4. เด็กชายปวริศร์  หล่าบรรเทา
5. เด็กชายพชรพงษ์  มีดี
6. เด็กชายพัฒนพงษ์  พละการ
7. เด็กหญิงรุ่งมณี  เคียงวงศ์
8. เด็กชายวชิรวิทย์  วรพุฒ
9. เด็กหญิงวาสนา  วิชาพูล
10. นายวิศรุต  วิลาวรรณ์
11. เด็กชายศุภณัฐชาคร  ชารีชุม
12. เด็กชายสหรัฐ  ฤทธิ์ธา
13. เด็กหญิงสิริพร  โชคเหมาะ
14. นางสาวอภิรดี  ก้อนทอง
15. เด็กชายเนติพงษ์  กันยามา
 
1. นายจิรโชติ  ชารีชุม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
3. นางณฐวรรษ์  ไสว
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สุนันทา
2. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ขันตีสาย
3. เด็กหญิงญาณิศา  พลจัตุรัส
4. เด็กหญิงณิชากร  เปรียมสติ
5. เด็กหญิงทิพประภา  บุตรศรีภูมิ
6. เด็กชายนิติพงษ์  คำเสาร์
7. เด็กหญิงบัณฑิตา  ไชยโพธิ์
8. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ดวงดี
9. เด็กหญิงปิโยรส  ผกาศรี
10. เด็กชายพชรพงษ์  มีดี
11. เด็กชายภาสกร  หวังดี
12. เด็กหญิงมณีรัตน์  บัวทิพย์
13. เด็กหญิงวาสนา  วิชาพูล
14. เด็กหญิงศศิวิมล  พัตรา
15. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุวรรณแสน
16. เด็กชายศุภณัฐชาคร  ชารีชุม
17. เด็กหญิงสุฑิตา  รักไทย
18. เด็กหญิงอภิญญา  รัตนศรี
19. นางสาวอภิรดี  ก้อนทอง
20. เด็กหญิงอัญชลี  ทัดเทียม
 
1. นายจิรโชติ  ชารีชุม
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
3. นางพลอยนรินทร์  จันทร์ชนะ
4. นางปานรดา  อนุพันธ์
5. นางอุไรวรรณ  วิเชียรศาสตร์
6. นางจิราภา  กูฎโสม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐพล   อุส่าห์
2. เด็กชายวรากร   นะวะคำ
3. เด็กชายวิระสิทธิ์   ชนะคุณ
4. เด็กชายวีระศักดิ์   หงส์ลอย
 
1. นางสาวเบญจมาศ   ขันติวงษ์
2. นางสาวสุวนิตย์   ขันบุตรศรี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายธนากร  อักษร
2. นายนนทชัย  กรุณา
3. นายวิจิตร  พิมพา
4. นายศุภกฤษ  ทาศิริ
5. นายอารักษ์  ทุมยา
 
1. นายชัยรัตน์  จบศรี
2. นายเด่นชัย  ไวยวรรณ์
3. นายสมยศ  โฉมเฉลา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นางสาวกชกร  สุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงกรรณิกา  มุขขัง
3. นายกิตติพศ  ทาสอน
4. นางสาวจันทร์ทิพย์  โนนทา
5. นางสาวจันทร์ทิมา  ปลื้มจิตร์
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  นำระนะ
7. นางสาวชญานุช  คำลุน
8. นางสาวชไมพร  บุญมาทน
9. เด็กหญิงณัฐติกา  อนุคำ
10. นายธวัชชัย  อินธศร
11. นางสาวธัญญาลักษณ์  ศิริปี
12. นางสาวธาราทิพย์  วรรคสังข์
13. นายธีรยุทธ  ส่องแสง
14. นางสาวนภมิตร  ดวงเนตร
15. นายนวมินทร์  สีทำมา
16. นางสาวนัฏฐริกา  สัญญาลักษ์
17. นางสาวนัฐธิราภรณ์  ฉวีรักษ์
18. นางสาวนิโรบล  ศรีลาเคน
19. นางสาวน้ำฝน  ทุ่มโมง
20. นางสาวภัทรกันย์  แก้วมณี
21. นายภาณุพงศ์  คำภิรมย์
22. นายภาณุวัฒน์  ทองเกลี้ยง
23. เด็กชายวชิรวิทย์  อบมาสุ่ย
24. เด็กหญิงวรรณภา  พรมทา
25. นางสาววราวรรณ  ทองละมูล
26. นางสาววิภาดา  อาพรศรี
27. นายวุฒิพงษ์  บุญยืน
28. นายศศิเทพ  บุตรภักดี
29. นายสองเมือง  ใจสว่าง
30. นายอานนท์  ผลชะอุ่ม
31. นางสาวอารีรัตน์  โสภาลี
32. นางสาวเกศสุดา  วงศาคำ
33. นายเจษฎา  สัญจร
34. นายเอกราช  โพธิ์ชัย
 
1. นายชวลิต  กล้ายุทธ
2. นายยุธิน  พิชัย
3. นายอธินัฏฐ์  ธิษาชัย
4. นายใผ่  พันงาม
5. นางสาวนารี  แพงรูป
6. นางสาวอรอนงค์  พิลาล้ำ
7. นายตะวัน  บุดดาแพน
8. นางสาวนัยนา  วงศ์สาคำ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. เด็กชายยุทธนา  คำเฮือง
 
1. นางวาสนา  อัปกาญจน์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 1. นายสมรักษ์  แสนจันทร์
 
1. นายพิศาล  สืบมา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงนุสบา  หลักทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นางสาวฐิติยา  อุวิทัต
 
1. นายสถิตย์พงศ์  แพนลิ้นฟ้า
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. เด็กชายธนายุส  ศรีโกศล
 
1. นายประสาน  โยทองยศ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นายอนุวัฒน์   ทุมมานาม
 
1. นางสาวเบญจมาศ   ขันติวงษ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงบุษกร  ขันโท
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์  ชารีชุม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นางสาวอุไรพร  สายแวว
 
1. นายชวลิต  กล้ายุทธ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. เด็กชายธนายุส  ศรีโกศล
 
1. นายประสาน  โยทองยศ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นายภูมิพัฒน์  ดวงอินทร์
 
1. นายวิรัช  หมอนเสมอ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ปรางค์ชมภู
 
1. นายวิรัช  หมอนเสมอ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวชลชญา  เกษียรรัตนกุล
 
1. นางสุภาวดี  ประสระบาล
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. เด็กชายธนายุส  ศรีโกศล
 
1. นายประสาน  โยทองยศ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายเกียรติศักดิ์  นันอุมาลี
 
1. นายชัยรัตน์  จบศรี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กหญิงนิรชา  มณีสาย
 
1. นายชัยรัตน์  จบศรี
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวชลชญา  เกษียรรัตนกุล
 
1. นายสลักเกียรติ  ทองทับ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พลราช
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์พวง
3. เด็กหญิงกนิษฐา  แก่นลา
4. เด็กชายกิตติศักดิ์  มะคะวา
5. เด็กชายกิตติศักดิ์  เทศนา
6. เด็กหญิงขนิษฐา  นวลจันทร์
7. เด็กหญิงชฏาพร  หอมหวน
8. เด็กชายชยากร  คงคาพันธ์
9. เด็กชายชวณน  ศรีโชติ
10. เด็กชายชินภัทร  จิตทวี
11. เด็กหญิงทัตทิชา  โพธิมาตย์
12. เด็กชายธนารักษ์  แสนทวีสุข
13. เด็กชายธีรเดช  พลราช
14. เด็กชายนนท์กฤช  สุภโกศล
15. เด็กชายนวธรรม  บุญถม
16. เด็กชายนันทกร  ทดคุย
17. เด็กชายบุญญฤทธิ์  หัตถวงศ์
18. เด็กหญิงบุญยวีร์  โสภารัตน์
19. เด็กชายประจักษ์  พรโสม
20. เด็กหญิงประติภา  บับพิบูลย์
21. เด็กชายปรัชยพงษ์  กำทอง
22. เด็กชายพงศธร  โนนแก้ว
23. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ชัยรัตน์ลี้ตระกูล
24. เด็กหญิงภัทรวดี  ผลาศรี
25. เด็กชายวราวุฒิ  โชติกายวงศ์
26. เด็กชายวัชรา  ข่ายทอง
27. เด็กชายศราวุธ  จินามณี
28. เด็กหญิงศศิธร  สีจันทร์
29. เด็กหญิงสรัญญา  สังกะเพศ
30. เด็กชายสหัสวรรษ  กิ่งแก้ว
31. เด็กหญิงสุดารัตน์  ภูสีน้ำ
32. เด็กหญิงหทัยภัทร  สมทรัพย์
33. เด็กหญิงอภิชญา  บุญติด
34. เด็กหญิงอภิสรา  ทรัพย์คูณ
35. เด็กชายอภิสิทธ์  จันทร์ศรี
36. เด็กชายอัลคฤทธิ์  บุญแคน
37. เด็กหญิงอุมาพร  แสงงาม
38. เด็กหญิงเฟื้องฟ้า  สุทธัง
39. เด็กชายเอกชัย  ศรีเสมอ
40. นางสาวเอมิกา  หาญชนะ
 
1. นายวิรัช  หมอนเสมอ
2. นางสุภาวดี  ประสระบาล
3. นายสลักเกียรติ  ทองทับ
4. นายพัทรพงษ์  ศิริสุวรรณ
5. นางสาวกนกวรรณ  ทรัพย์คูณ
6. นางสาวขนิษฐา  ดวงแก้ว
7. นายชัยสิทธิ์  พลแก้ว
8. นายทวีศักดิ์  นำผล
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวกมลวรรณ  คำสวัสดิ์
2. นางสาวกัญญาณัฐ  บุดดาวัน
3. นายกิตติพงษ์  อ่อนละมุน
4. นายจักรพงษ์  จันทร์มา
5. นางสาวจุลัยรัตน์  ฉัตรสุวรรณ
6. นางสาวชฏาพร  ประกานนท์
7. นางสาวชมนาฎ  พวงคต
8. นางสาวชลดาพร  จิตรแสวง
9. นายชวกร  ศรีวงศ์ษา
10. นายชาติราชันย์  จันทร์กระจ่าง
11. นางสาวทักษพร  บุญเพิ่ม
12. นายทักษิณ  ขันโท
13. นางสาวทัชลิดา  ผกาศรี
14. นายนครินทร์  หารจันทร์
15. นางสาวพัชราภรณ์  แก้วกิ่ง
16. นายพันธกานต์  เสียงแจ้ว
17. นางสาวพิจิตรา  บุญชื่น
18. นายพิชิต  เอกทัน
19. นางสาวพิทยารัตน์  แสนทวีสุข
20. นายพิสิษฐ  วงศ์ปัญญา
21. นางสาวภัทวรรณ  ทิพย์สุข
22. นายภูมิพัฒน์  ดวงอินทร์
23. นายรณชัย  ปรโม
24. นางสาววรรณภิกา  ไกรยสิทธิ์
25. นายวิทวัช  บุญถม
26. นางสาวศศิพิมพ์  เสียงแจ้ว
27. นางสาวศินีนารถ  สามารถ
28. นางสาวศิยามล  ดาทวี
29. นางสาวสายฝน  ประทุมเลิศ
30. นายสุขวิชญ์  ทุมมา
31. นางสาวสุชัญญา  ทารา
32. นายสุทธิไกร  บุญศรี
33. นางสาวสุภาพร  มาลาคำ
34. นางสาวอติพร  จันทร์ทรง
35. นางสาวอทิตยา  ลำเพือย
36. นางสาวอนงค์  พลอยเพ็ชร
37. นายอนาวิล  หัดทะมา
38. นางสาวเสาวลักษณ์  เกงขุนทด
39. นายเอกวัฒน์  รักษ์แก้ว
40. นายไอศวรรย์  สิงห์สถาน
 
1. นางสุภาวดี  ประสระบาล
2. นายสลักเกียร  ทองทับ
3. นายวิรัช  หมอนเสมอ
4. นายพัทรพงษ์  ศิริสุวรรณ
5. นางสาวนันทพร  เวธิตะ
6. นางสาวกนกวรรณ  ทรัพย์คูณ
7. นายชัยสิทธิ์  พลแก้ว
8. นางวิลาวัณย์  ระวะรักษ์
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กชายชาญณรงค์  บุตรน้อย
2. เด็กชายณัฐทินันท์  มั่นพรม
3. เด็กชายทนงศักดิ์  ศรีบุระ
4. เด็กหญิงปิยะภา  เห็มแดง
5. เด็กหญิงพรทิพย์  เจริญผล
6. เด็กหญิงรัตนพร  ชายทวีป
7. เด็กชายวรายุส  กาศรี
8. เด็กหญิงวันวิสา  โพธิ์แสง
9. เด็กชายศุรายุทธ  สูงเรือง
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  พูลพันธ์
 
1. นางสาวนันทชา  กลางประพันธ์
2. นายสุริยา  โมคเบ็ญ
3. นางสาวบุษณีย์  บุุญสุขเกษม
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นายกิตติธร  บัวหลาย
2. นางสาวจันทร์ทิมา  ปลื้มจิตร์
3. นายธวัชชัย  อินธศร
4. นางสาวธาราทิพย์  วรรคสังข์
5. นางสาวธิดารัตน์  ทองรินทร์
6. นางสาววราวรรณ  ทองละมูล
7. นายอภิวัฒน์  แก้วกิ่ง
8. นายอิสระ  มะลิหอม
 
1. นางสาวนารี  แพงรูป
2. นายยุธิน  พิชัย
3. นางสาวลักขณา  วิเศษสังข์
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา 1. เด็กหญิงกชพรรณ  บรรณศรี
2. เด็กหญิงจีระนุช  สุทนัง
3. เด็กหญิงฐาปนีย์  วัลภา
4. เด็กหญิงนิภาพร  สีตา
5. เด็กหญิงน้ำฝน  ขุมคำ
6. เด็กหญิงปวีณา  หลังคา
7. เด็กหญิงรจนา  เจนถูกใจ
8. เด็กหญิงรัตติญากรณ์  ดวงบุปผา
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทัดสิงห์
10. เด็กหญิงสุธีมนต์  ไผ่โส
11. เด็กหญิงอรวรรณ  นะมี
12. เด็กหญิงอรวี  ขันทา
 
1. นายสนอง  ถมหิรัญ
2. นางสาวมุกดาวรรณ  ไชยโยธา
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวกาญจนาพร  อาริกุล
2. นางสาวณัฐชา  บำรุงกิจ
3. นางสาวทัศนาพร  มิชาลี
4. นางสาวทัศนีย์  มิชาลี
5. นางสาวปิยะภรณ์  คำมี
6. นางสาวพิมพ์ผกา  ชานวน
7. นางสาวรัตนากร  ยอดมาลี
8. นางสาวสุกัญญา  แสงพล
 
1. นางสาวนันทชา  กลางประพันธ์
2. นางสาวบุษณีย์  บุุญสุขเกษม
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา 1. นางสาวดาริณี  ผิวผ่อง
2. นางสาวนนธิญา  พลยา
3. นางสาวนิตยา  ทะรัน
4. นางสาวนิภาพร  สีตา
5. นางสาวน้ำทิพย์  คำ้โส
6. นางสาวปวีณา  หลังคา
7. นายพรชัย  โคตบัญดิส
8. นางสาวพัชรีพร  ทองอ้ม
9. นางสาวรัตติญากรณ์  ดวงบุปผา
10. นางสาวลำใย  สุพรม
11. นางสาวศิริวรรณ  บุญช่วย
12. นางสาวสุวรรณิการ์  พุ่มจันทร์
13. นางสาวอรวรรณ  นะมี
14. นางสาวอรวี  ขันทา
15. นางสาวไข่มุก  เหมือนมาตร
16. นายไพรวัลย์  ใจน้อย
 
1. นายสนอง  ถมหิรีญ
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายธนวรรธน์  สมาดง
2. นางสาวปทุมมา  วงษาลุน
3. เด็กชายภานุพงษ์  เลื่อมใส
4. นางสาวศิริวรรณ  จุลทวี
5. นายสมชาย  แสนทวีสุข
 
1. นายสุริยา  โมคเบ็ญ
2. นางสาววรรณภา  ทาเทพ
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นางสาวนิรมล  อุสาหพันธ์
2. นายมงคล  วงศ์นาม
 
1. นายสุริยา  โมคเบ็ญ
2. นางสาววรรณภา  ทาเทพ
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงยุวดี    ปินะทาใน
 
1. นางณัฏฐ์วารี   แสนทวีสุข
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวเบญจพร  ศรชัย
 
1. นายอนุชิต  จันทป
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายฉัตรชัย  บุญมั่น
 
1. นางอัจฉรา  เทียมสุวรรณ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวนิภาพร  สาธร
 
1. นางวาสนา  กุลพันธ์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงสุทธิดา  เถาว์ทุมมา
 
1. นางพรรณี  จำปาวัลย์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นายประเทืองทิศ   จี้เพชร
 
1. นายอานนท์   พลวิชิต
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงโสพิศ  มังกรศักดิ์สิทธิ์
 
1. นางนิภาพร  เป็นมงคล
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวปรีญาพัชญ์  ชื่นชมพุฒิพร
 
1. นางสาวดวงแข  คำศรีสุข
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายกิตติชัย  สมวัน
2. เด็กหญิงพัชรา  แตงร่ม
3. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เหมหงษ์
4. เด็กชายพัฒนายุ  แก้วดวงดี
5. เด็กชายโรแบโต้  โตริโน่
 
1. นางสาวเยาวรัตน์  สายโน
2. นางศิริพร  อุไรวงศ์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นางสาวกนกพร  ธนจุฬานนท์
2. นางสาวธันยพร  ทองเหลือง
3. นางสาวธิติสุดา  สุดสุข
4. นางสาวศศิธร  ลังกา
5. นายสิโรดม  ตันสุข
 
1. นางจุฬาพัฒน์  วงษาบุตร
2. นางปาริฉัตร  ไกรสรสวัสดิ์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงกิตติมา  การะพาษ
 
1. นางสาวจิรัตติกาล  พาเรือง
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นายสุรชาติ  เสนานนท์
 
1. นางสาวนุชจรีย์  อูปทอง
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงกัลยกร  วงศ์วรรณ
 
1. นางสาวเพ็ญสิณี  ศรีวิบูลย์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวณัฐธิฌาภรณ์  พรมสิงห์
 
1. นางสาวเพ็ญสิณี  ศรีวิบูลย์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนากระแซงศึกษา 1. เด็กหญิงนันทพร  มุ่งศิลป์
2. เด็กหญิงปิยธิดา  บันทุปา
 
1. นางอรษา  วิเศษรอด
2. นางมาณวิกา  ศรีโท
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวบุษบา  กริโส
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ทิพมาลา
 
1. นายพนม  โพธิ์ไกร
2. นางสาวจินตรา  อุคำ
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. เด็กชายก่อพงษ์  ทองจันทร์
2. เด็กชายคเชนทร์  ป้องประดา
3. เด็กชายชนิน  อังฉะกรรณ์
4. เด็กชายณัฐพงษ์  ปราบจันดี
5. เด็กชายธนวัฒน์  เกรียงสินวุฒิกร
6. เด็กชายปริญญา  สารกอง
7. เด็กชายปัญญา  สุริสุ
8. เด็กชายวิษณุ  แถลงสุข
 
1. นายวันชัย  นาคพันธ์
2. นายมานพ  มนัส
3. นางวนิพร  ศิลปศาสตร์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. นายกฤษฎา  ปรัสพันธ์
2. นายนันวิวัฒน์  ณ ลุนลี
3. นายรัฐธรรมนูญ  บรรจง
4. นายวัฒนา  มีคำนิล
5. นายเกียรติศักดิ์  เหลืองวิเศษ
6. นายเมธี  กุลเกลี้ยง
 
1. นายนิวัฒน์  บุญสร้อย
2. นางสุพินิจ  ธุรี
3. นายศราวุธ  แก้วพาปราบ
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นายธีระศักดิ์  อุวิทัต
2. นางสาวนิภาพร  แสงคำ
3. นางสาวประนัดดา  กันจะนา
4. นายพงษ์นรา  ดำรง
5. นางสาวศิริลักษณ์  ภูผักแพรว
6. นางสาวศุกลวรรณ  นามโสรส
7. นางสาวสมฤดี  นุสนธิ์
8. นายสหรัฐ  วงศ์เดชา
9. นางสาวสุดารัตน์  พรมสวัสดิ์
10. นางสาวเพชรีภรณ์  ศิริโท
 
1. นางธันยาภรณ์  อักโข
2. นายประชา  อักโข
3. นายนุพล  มาลัยพาน
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงทิวากร  บุญศรี
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทรัพย์สิน
3. เด็กชายภานุพงษ์  เหยียบประโคน
4. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ไชยราช
5. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  เหลากลม
 
1. นายสุขี  บรรลือ
2. นายนครชัย  วงศ์จันทร์
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวธันยพร  วรพิมพ์พงษ์
2. นางสาวนภาพร  พันธ์สว่าง
3. นางสาวศศิธร  จันทร์ทรง
4. นางสาวศิริลักษณ์  สายไหม
5. นางสาวอมรรัตน์  ช่วงไชย
 
1. นายวีระพร  ลาทอง
2. นางนวลละออง  ฉลวยแสง
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กหญิงขนิษฐากานต์  นนท์พรมมา
2. เด็กหญิงนริตา  บุญทิสา
3. เด็กหญิงนลินทิพย์  ทองครบุรี
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  นิสา
2. นางสาวกาญจนา  พื้นพรหม
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. นางสาวนิภาวรรณ  บุตรน้อย
2. นางสาวศิริลักษณ์  กัลยาทอง
3. นางสาวสุนารี  สุขสุรี
 
1. นางสาวศุลีมาศ  ศิลปศาสตร์
2. นางคำพลอย  สายทอง
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บุญตา
2. เด็กหญิงกุลปภัส  มั่นคั่ง
3. เด็กหญิงชนิษฐา  แย้มทับทิม
 
1. นางยองใย  ขัมภรัตน์
2. นางสาวกนกพร  นาดูน
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงสว่างวิทยา 1. นางสาวศิริรัตน์  ศรีงาม
2. นางสาวอรชร  ศรีบู
3. นางสาวอรัญญา  ลาธุลี
 
1. นางสาวสิริพร  หาญชนะ
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงศรัญญา   เข็มธนู
2. เด็กหญิงศุเพ็ญพร   บัวเครือ
 
1. นางสาวรำใย   ลือเดช
2. นางสาวปนัดดา    คำผา
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นายธนากร  ริบรวมทรัพย์
 
1. นางวรุณรัตน์  จิตต์รุจิพงษ์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายวรพงษ์  ทอนอนันต์
2. เด็กชายอธิชา  สินธุกาล
 
1. นางกุหลาบ  ชัยงาม
2. นางสาวสุภาพร  คำเชื้อ
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นายวุฒิชัย  พาพะหม
 
1. นางสาวกรวิภา  จิบจันทร์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์    สาภิราช
2. เด็กหญิงอินทิรา    จันทเอก
 
1. นางสุดารักษ์   ผาดโผน
2. นางสาววาสนา    โพธิ์สนธ์
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 1. นายณัฐพงษ์   คำภิภาค
 
1. นางสุดารักษ์   ผาดโผน
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ทองรัตน์
 
1. นางสุธาวัลย์    ฝางคำ
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 1. นางสาวเจนจิรา  วงษาหล้า
 
1. นายเกรียงไกร  โสมรักษ์
 
145 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  นวลแย้ม
 
1. นางสาวจันทรัสม์  ชาญทุม
 
146 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายสุรเดช  นะโส
 
1. นายสุริยา  โมคเบ็ญ
 
147 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นายปฏิภาณ  ศิริสำราญ
 
1. นายสลักเกียรติ  ทองทับ
 
148 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. เด็กชายธนพล  เพ็งพงษา
 
1. นายศราวุธ  แก้วพาปราบ
 
149 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวกรรณิกา  ตะนะโส
2. นางสาวกษมา  สุเพ็ญ
3. นางสาวกุลธิดา  วงลาศรี
4. เด็กชายจารุวัฒน์  มณเทียน
5. นางสาวณัฐรุจา  เสียงเสนาะ
6. นายดนัยฤทธิ์  จันทมุด
7. นางสาวดวงดาว  จุลเจิม
8. นางสาวทับทิม  กอดทอง
9. นางสาวธิดารัตน์  คันธมาน
10. นายธิติกร  ผลดี
11. นางสาวน้ำทิพย์  แสงใส
12. นายปฏิภาณ  ศิริสำราญ
13. นางสาวปนัดดา  กัญญาพันธ์
14. นางสาวปรียาภรณ์  อาภรณ์ศรี
15. นางสาวปวีณา  ศรีเมือง
16. นางสาวพัชรี  บุญลอย
17. เด็กชายพูนศักดิ์  มีทองเหลา
18. นายภูมิประสิทธิ์  ศรีชมภู
19. นายวรรธดนัย  วงศ์อุต
20. นางสาววริศรา  อาทิตย์
21. นายวัทน์สิริ  นิตอินทร์
22. นางสาววิยะดา  สุทธิแพทย์
23. นางสาวสุพรรณี  ขันแก้ว
24. นางสาวสุภารัตน์  จันทร์เขียว
25. เด็กชายอธิเมศร์  สถิตวลีย์พร
26. เด็กชายอนุศักดิ์  สุขจิตร
27. นางสาวอุไรวรรณ  กมุทรรัตน์
28. เด็กชายเกรียงไกร  จันที
29. นางสาวเจนจิรา  เพชรฤทธิ์
30. นายเทพมนตรี  ดาภา
 
1. นายสลักเกียรติ  ทองทับ
2. นางสุภาวดี  ประสระบาล
3. นายชัยสิทธิ์  พลแก้ว
4. นายพัทรพงษ์  ศิริสุวรรณ
5. นางสาวขนิษฐา  ดวงแก้ว
6. นางสุพาภรณ์  โชคเหมาะ
7. นายสมาน  โพธิ์สุวรรณ
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กชายนวกิจ  ตรีเมฆ
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ศรีอภัย
 
1. นางสาววิไลภรณ์  บรรพบุตร
2. นางสาวรัตนาวรรณ  บุญใหญ่
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 1. เด็กชายชัยมงคล  ทาสมบูรณ์
2. เด็กชายพัทรพงษ์  ชะนาเทศ
 
1. นางสาวรัชณีกร  ทาสมบูรณ์
2. นางสาวปภาดา   ศรีนวล
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นายธีรโชติ  สิมพันธ์
2. นายอภิสิทธิ์  น้อยตา
 
1. นางจิตติมา  โนนน้อย
2. นางสาวศุภมาน  นิชรัตน์
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายพีระพัฒน์  แสนทวีสุข
2. เด็กชายเทพฤทธิ์  มาลาดาษ
 
1. นางจิตติมา  โนนน้อย
2. นายยุทธพงษ์  แก้วพล
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวกาญจนา  พันธ์สว่าง
2. นายผไท  บุญศรี
 
1. นางณฐวรรษ์  ไสว
2. นางสุกันยา  กระก่ำ
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนากระแซงศึกษา 1. เด็กหญิงชญาน์นันท์  พิมพ์ประจิตร
2. เด็กหญิงทิพยรัตน์  หอมหวน
 
1. นายไพโรจน์  คุณภาที
2. นางสาวพัชราภรณ์  สายทากุล
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  ฉิมพลี
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  หนูแท่น
 
1. นางเนตรนพิศ  จิตรวิขาม
2. นางนงคราญ  ขนทอง
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทรา
2. เด็กชายปรเมษฐ์  คาดสนิท
 
1. นางสาวนิพาภรณ์  ส่งเสริม
2. นายไพฑูรย์  กุลพันธ์
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นายธนภัทร  แววศรี
2. นางสาวศวิตา  ศรีนวล
 
1. นางสาวนิพาภรณ์  ส่งเสริม
2. นายไพฑูรย์  กุลพันธ์
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายชัชวาล  กุมแก้ว
2. นายนรพนธ์  พุฒิชนม์
 
1. นายเด่นชัย  ไวยวรรณ์
2. นายสมพร  ทองใบ
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 1. นายยุทธพงษ์   ทวีธง
2. นายไมตรี  อินโสม
 
1. นายฉัตรประชา   ทันนา
2. นายเชิดชัย  มีกุศล
 
161 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา 1. นายนครินทร์  พันพิบูลย์
2. นางสาวพรรณนิภา  สมบัติหลาย
3. นายอชิระ  สีสวย
 
1. นายขันเงิน  ราชยา
2. นางสาวปิยพร  พรหมทา
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวปภัสรา  ธรรมอาดูล
2. นายเดโชชัย  คำพันธ์
 
1. นายณัฐพล  ทองทวี
2. นางสาววรรณภา  พิลาทอง
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กชายธีรเดช  ปริทา
2. เด็กชายภูมิรินทร์  สมยา
3. เด็กชายอดิศักดิ์  วงศ์ศรีแก้ว
 
1. นายศรชัย  สุโพธิ์
2. นายปัญญา  สัมพะวงศ์
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. นายคฑานนท์  นามวงษ์
2. นายธีรภัทร  อุดทภู
3. นายสิทธิโชค  อุตรา
 
1. นายปัญญา  สัมพะวงศ์
2. นายศรชัย  สุโพธิ์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นายณัฐพล  บุตรราช
2. นายพิทยา  แปงกิริยา
3. นายพิทักษ์  ฉัตรสุวรรณ
 
1. นายสมชาย  อารีย์
2. นายสืบพงค์  สุดตา
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. เด็กหญิงชุลีพร  ทองคำวัน
2. เด็กหญิงปทุมวงศ์  แสงสาย
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  กองสุข
 
1. นางสาวสิรินทรา  ภาดี
2. นางขวัญเรือน  พันธุ์ทอง
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. นางสาววาสนา  ถามล
2. นายเกียรติศักดิ์  อุราสาย
3. นางสาวไข่มุก  แก่นหอม
 
1. นางพิสวาท  ภาดี
2. นายประสิทธิ์  สายลุน
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. เด็กชายธัญกร  ย่อมไธสง
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  สายคำภา
3. เด็กชายวัชระ  ทองคู่
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันทร์นวล
5. เด็กชายอัจฉริยะ  ช่วงไชย
6. เด็กหญิงเขมจิรา  แก่นหอม
 
1. นายประสิทธิ์  สายลุน
2. นางสาวสิรินทรา  ภาดี
3. นางพิสวาท  ภาดี
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. นางสาวปรียา  เพ็งคำมูล
2. นางสาวมาริษา  สายแก้ว
3. นายยุทธพงษ์  วงแสง
4. นายรพีพัฒน์  แสวงวงค์
5. นางสาวอรญา  มะคะวา
6. นายเศรษฐพงศ์  แก้วคำกอง
 
1. นายประสิทธิ์  สายลุน
2. นางสาวสิรินทรา  ภาดี
3. นางพิสวาท  ภาดี
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กหญิงวิไลวรรณ  สุดตา
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ขันตี
3. เด็กหญิงอัจฉรา  ชัยพล
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ผิวจันทร์
2. นางสาวสุรัชนา  สิงห์คำ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นายสมชาย  พลลม
2. นายอภิชัย  มีศรี
3. นายอรรถพล  สุวรรณ
 
1. นายสิทธิพล  ชลธี
2. นางนิตยา  พันธ์น้อย
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กชายณัฐพล  บุดศรี
2. เด็กหญิงปาริชาติ  เชื้อแก้ว
3. เด็กหญิงสุดใจรัก  มณีศร
 
1. นายอนุวัฒน์  สุรวิทย์
2. นางสาววิไลลักษณ์  ภวังค์วัฒน์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. นางสาวลาวัลย์  บุญใส
2. นางสาวอนุสรา  ปัญญาใส
3. นางสาวอรอนงค์  ขำเพชร
 
1. นางสาวทัศนีย์  กลิ่นหอม
2. นางสาวศิริวรรณ  ละบาป
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. เด็กหญิงธารารัตน์  เกลี้ยงรส
2. เด็กชายสุประพัฒน์  ทองตื้อ
3. เด็กหญิงอรอนงค์  ประทีป
 
1. นางสุจิตรา  บุราชรินทร์
2. นางสาววารุณี  ศรีทองแดง
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นางสาวรัตนา  วงด้วง
2. นางสาวสุดาพร  นนท์ศิริ
3. นางสาวอรวี  สายบุญ
 
1. นางสุจิตรา  บุราชรินทร์
2. นางสาววารุณี  ศรีทองแดง
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนากระแซงศึกษา 1. เด็กหญิงดวงพร  โพธิ์ภักดี
2. เด็กหญิงพรพิมล  บุญมานัด
3. เด็กหญิงวรนุช  สร้อยมาลุน
 
1. นางศิริวรรณ  บุญชิต
2. นางสีดา  พิลา
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 1. นางสาวกุลณัฐ  บึงไกร
2. นางสาวจุฑารัตน์  ดวงใจ
3. นายภูฤทธิ์  ศรประสิทธิ์
 
1. นางสุจิตรา  บุราชรินทร์
2. นางสาววารุณี  ศรีทองแดง
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนากระแซงศึกษา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นันทะบุตร
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ไชยสิทธิ์
3. เด็กหญิงอภิญญารักษ์  อัครธรรม
 
1. นางศิริวรรณ  บุญชิต
2. นางรุจิณี  พลภักดี
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนากระแซงศึกษา 1. นางสาวชนัดดา  คำโพติด
2. นางสาวสุจิตรา  เอกศิริ
3. นางสาวสุนิสา  ดอกดวง
 
1. นางศิริวรรณ  บุญชิต
2. นางรุจิณี  พลภักดี
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา 1. เด็กหญิงทิพวัลย์  ดวงศรี
2. เด็กหญิงวรรณภา  กุศเดช
3. เด็กหญิงเปรมวดี  แสนพันธ์
 
1. นางสาวอรนุช  สงิมทอง
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเดชอุดม 1. นางสาวกมลวรรณ  หอมทรัพย์
2. นางสาวหทัยชนก  มั่นคง
3. นางสาวเจนจิรา  สายบุญสา
 
1. นางผกา  โพธิ์ไกร
2. นางสาวพุทธยา  สารพัฒน์
 
182 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาจะหลวย 1. เด็กชายรพีพงษ์  ราชรินทร์
 
1. นายสุนทร  ประทาน
 
183 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 1. เด็กหญิงอาทิตยา  หอมดวงศรี
 
1. นายจงรัก  วิเศษรอด
 
184 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 1. เด็กหญิงดวงมณี  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวธนิดา  จันมาทูล