หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนเดชอุดม
ระหว่าง วันที่ 8 - 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ คณะกรรมการที่ปรึกษา
2 นางศิริยนต์ ถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ คณะกรรมการที่ปรึกษา
3 นายฉัตรชัย ทองสุทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ คณะกรรมการที่ปรึกษา
4 นางณัฐธภา ตรงดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ คณะกรรมการที่ปรึกษา
5 นายสมหมาย แสงสว่าง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
6 นายวิชิต ปุรินันต์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา
7 พ.ต.อ.ชัยกฤต โชติวรรณ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเดชอุดม คณะกรรมการที่ปรึกษา
8 นายประมวล แสวงสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม ประธานสหวิทยาเขต 6
9 นายประมวล แสวงสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายเชาวลิต ขัมภรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายประถมชัย ทุมเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำยืนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายสุรชัย พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย คณะกรรมการอำนวยการ
13 ดร.วีระศักดิ์ เอกศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
14 นายทวี แสงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนนากระแซงศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายมนัส โฉมฉลวย ผู้อำนวยการโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายบัญฑิต พลอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนดงสว่าง คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายไพฑูรย์ ครองยุทธ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศรีอุดม คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายณัชพล บุญเจือ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายสุรพล พิทย์สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายสุรพล ภูมิธานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาส่วงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายกิจชัย สุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายสมัคร วนาสน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายศิริพจน์ พรมหล่อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการอำนวยการ
24 นางฉวีวรรณ แสงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายเชาวลิต ขัมภรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายประถมชัย ทุมเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำยืนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายสุรชัย พันโสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย คณะกรรมการอำนวยการ
28 ดร.วีระศักดิ์ เอกศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายทวี แสงสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนนากระแซงศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายมนัส โฉมฉลวย ผู้อำนวยการโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายบัณฑิต พลอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนดงสว่างวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายไพฑูรย์ ครองยุทธ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศรีอุดม คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายณัชพล บุญเจือ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
34 นายสุรพล ภูสิธานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาส่วงวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
35 นายสุพล ทิพย์สุช ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย คณะกรรมการอำนวยการ
36 นายกิจชัย สุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
37 นายสมัคร วนาสน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา คณะกรรมการอำนวยการ
38 นายศิริพจน์ พรมหล่อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการอำนวยการ
39 นางฉวีวรรณ แสงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา คณะกรรมการอำนวยการ
40 นายสมัคร วนาสน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา คณะกรรมการดำเนินงาน
41 นายชาตรี สุขช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการดำเนินงาน
42 นายชิติพันธ์ ต้นโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาส่วงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
43 นายสุระพันธ์ ศิลปศาสตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการดำเนินงาน
44 นายกิตติคุณ เกลี้ยงเกลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการดำเนินงาน
45 นายวีระชัย มณีพิมพ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศรีอุดม คณะกรรมการดำเนินงาน
46 นางสุพัตรา คำจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
47 นายชวัลชัย สิงห์ธีร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
48 นายนัทต์ธิพัฒน์ ภารสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
49 นางสาวสุวิมล หมายมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา คณะกรรมการดำเนินงาน
50 นายธำรงค์ วิเศษรอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนนากระแซงศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
51 นายวินิจ บุญลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงสว่าง คณะกรรมการดำเนินงาน
52 นางรวิษฎา พูลเพิ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย คณะกรรมการดำเนินงาน
53 นางนิธิวดี วรเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย คณะกรรมการดำเนินงาน
54 นายศิริพจน์ พรมหล่อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการดำเนินงาน
55 นายทองสอน โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำยืนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
56 นางสาววันทนา วงศ์มั่น ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการดำเนินงาน
57 นางพลอยนรินทร์ จันทร์ชนะ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการดำเนินงาน
58 นายสมัคร วนาสน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา คณะกรรมการดำเนินงาน
59 นายชาตรี สุขช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการดำเนินงาน
60 นายชิติพันธ์ ต้นโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาส่วงวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
61 นายสุระพันธ์ ศิลปศาสตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการดำเนินงาน
62 นายกิตติคุณ เกลี้ยงเกลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการดำเนินงาน
63 นายวีระชัย มณีพิมพ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศรีอุดม คณะกรรมการดำเนินงาน
64 นางสุพัตรา คำจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์วิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
65 นายชวัลชัย สิงห์ธีร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน
66 นายนัทต์ธิพัฒน์ ภารสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
67 นางสาวสุวิมล หมายมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา คณะกรรมการดำเนินงาน
68 นายธำรงค์ วิเศษรอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนนากระแซงศึกษา คณะกรรมการดำเนินงาน
69 นายวินิจ บุญลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงสว่างวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
70 นางรวิษฎา พูลเพิ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย คณะกรรมการดำเนินงาน
71 นางนิธิวดี วรเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาจะหลวย คณะกรรมการดำเนินงาน
72 นายศิริพจน์ พรมหล่อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการดำเนินงาน
73 นายทองสอน โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำยืนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน
74 นางสาววันทนา วงศ์มั่น ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการดำเนินงาน
75 นางพลอยนรินทร์ จันทร์ชนะ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการดำเนินงาน
76 นายศิริพจน์ พรมหล่อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
77 นางฉวีวรรณ แสงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา คณะกรรมการกองเลขานุการ
78 นางอุไรวรรณ วิเชียรศาสตร์ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
79 นางปานรดา อนุพันธ์ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
80 นางอุบลทิพย์ สิทธิ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
81 นางเนตรนพิศ จิตรวิขาม ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
82 นางสุกันยา กระก่ำ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
83 นายณัฐพล ทองทวี ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
84 นางสาวศุจินทรา พลอาษา ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
85 นางสาวนาฎลดา แก้วยอด ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
86 นางสาวสังวาลย์ วงค์สุทา ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
87 นายชญานนท์ สามิลา ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
88 นางสาวกัลยา โฮมหุ้มแก้ว ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
89 นางสาวศรันยาพัธณ์ พวงพันธ์ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
90 นางสาววิลาวรรณ สายสมคุณ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
91 นางสาวสุกัลยารัตน์ รอดย้อย ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
92 นางสาววรัชยา หาระสาร ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
93 นางพลอยนรินทร์ จันทร์ชนะ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
94 นายยุทธพงษ์ แก้วพล ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
95 นางณฐวรรษ์ ไสว ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการกองเลขานุการ
96 นางณฐวรรษ์ ไสว ครูโรงเรียนเดชอุดม ผู้ดูแลระบบ (Administrator)
97 นายยุทธพงษ์ แก้วพล ครูโรงเรียนเดชอุดม ผู้ดูแลระบบ (Administrator)
98 นายวีระศักดิ์ เอกศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์วิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
99 นายศักดา นาจาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์วิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
100 นายชาตรี สุขช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
101 นางอุบล พุ่มแพ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
102 นางสุดารักษ์ ผาดโผน ครูโรงเรียนนาโพธิ์วิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
103 นางสุพัตรา คำจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาโพธิ์วิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
104 นางสาวอันน์ธิฌา พิมพ์สอน ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
105 นางสาวสาวิตรี ทวีศรี ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
106 นายสุรพล ภูสิธานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนาส่วงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
107 นายมนัส โฉมฉลวย ผู้อำนวยการโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
108 นายสมชาย งามนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาส่วงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
109 นายศิริพจน์ พรมหล่อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
110 นายสลักเกียรติ ทองทับ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
111 นางกาญจนา วงค์ไชยยา ครูโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
112 นายชิติพันธ์ ต้นโสภา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาส่วงวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
113 นางสุภาวดี ประสระบาล ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
114 นายสมัคร วนาสน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
115 นายไพฑูรย์ ครองยุทธ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศรีอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
116 นายศิริพจน์ พรมหล่อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
117 นางฉวีวรรณ แสงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
118 นายวีระชัย มณีพิมพ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งศรีอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
119 นางกุหลาบ สืบสา ครูโรงเรียนทุ่งศรีอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
120 นางรุ่งทิวา สารเสนา ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
121 นางสาวสุวิมล หมายมั่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
122 นางเยาวรัตน์ คำหล้า ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
123 นางแสงจันทร์ คาดสนิท ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
124 นายบัณฑิต พลอาษา ผู้อำนวยการโรงเรียนดงสว่างวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
125 นายวินิจ บุญลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดงสว่างวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
126 นายกิตติคุณ เกลี้ยงเกลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
127 นางปนัสยา กุลการี ครูโรงเรียนดงสว่างวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
128 นางรัชนี พรพรม ครูโรงเรียนดงสว่างวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
129 นางสาวทิฆัมพร กอมณี ครูโรงเรียนดงสว่างวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
130 นายจิรโชติ ชารีชุม ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
131 นายสมาน โพธิ์สุวรรณ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
132 นายทรงพล จดจำ ครูโรงเรียนดงสว่างวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
133 นายณัชพล บุญเจือ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
134 นางจิรกานต์ สุภสร รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
135 นายกิตติคุณ เกลี้ยงเกลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
136 นางอุไร แสงนวล ครูโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
137 นายพร พุดพันธ์ ครูโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
138 นายอนันต์ สิงห์คง ครูโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
139 นายนัทต์ธิพัฒน์ ภารสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
140 นายสุนันต์ กอมณี ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
141 นายวีระพร ลาทอง ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
142 นายสุพล ทิพย์สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
143 นายกิจชัย สุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
144 นายศิริพจน์ พรมหล่อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
145 นางสาวขวัญเรือน จะโรจร ครโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
146 นายคณากร พูลเพิ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
147 นายอมร มากดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
148 นางสาวธิติมา ประธาน ครูโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
149 นางรวิษฎา พูลเพิ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
150 นายวีระ ทองพิทักษ์ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
151 นางสกาวเดือน ชัยกลาง ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
152 นายเชาวลิต ขัมภรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันคอมพิวเตอร์
153 นายเรืองชัย ปริบาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันคอมพิวเตอร์
154 นายพรพิชิต ทองหมื่น รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันคอมพิวเตอร์
155 นายสุระพันธ์ ศิลปศาสตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันคอมพิวเตอร์
156 นายไพฑูรย์ กุลพันธ์ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันคอมพิวเตอร์
157 นายวัฒนา อ่อนประทุม ครูโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันคอมพิวเตอร์
158 นายชวัลชัย สิงห์ธีร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันคอมพิวเตอร์
159 นางสาวศุภมาน นิชรัตน์ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันคอมพิวเตอร์
160 นายประถมชัย ทุมเมฆ ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำยืนวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
161 นายอนันต์ พูลศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำยืนวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
162 นายสุระพันธ์ ศิลปศาสตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
163 นายสมพงษ์ คำศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำยืนวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
164 นายพนม โพธิ์ไกร ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
165 นางสาววไลลักษณ์ สังข์สาลี ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
166 นายทองสอน โพธิ์ศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำยืนวิทยา คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
167 นายอนุชิต จันทป ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
168 นางสาวจิรัตติกาล พาเรือง ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการตัดสินการประกวดและแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
169 นายสุระพันธ์ ศิลปศาสตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
170 นายสมาน โพธิ์สุวรรณ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
171 นายพีระพงษ์ จำปาวัลย์ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
172 นายยุทธพงษ์ แก้วพล ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
173 นายจักรพันธ์ สุวรรณพิมพ์ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจร
174 นายประมวล แสวงสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
175 นายกิตติคุณ เกลี้ยงเกลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
176 นางอุบล พุ่มแพ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
177 นายสลักเกียรติ ทองทับ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
178 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุม ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
179 นายอนุชิต จันทป ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
180 นางสาวนันทพร เวธิตะ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
181 นางสาวอันน์ธิฌา พิมพ์สอน ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
182 นายพัทรพงษ์ ศิริวรรณ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
183 นายวิรัช หมอนเสมอ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
184 นายชัยสิทธิ์ พลแก้ว ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
185 นายวราห์ ไชยมาตย์ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
186 นางสาววิลาสินี ศิริรัตน์ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
187 นางสุภาวดี ประสระบาล ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
188 นางนิภาพร เป็นมงคล ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายพิธีกรและประชาสัมพันธ์
189 นางอุไรวรรณ วิเชียรศาสตร์ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
190 นางปานรดา อนุพันธ์ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
191 นางสาวสังวาลย์ วงค์สุทา ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
192 นายชญานนท์ สามิลา ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
193 นางสาวกัลยา โฮมหุ้มแก้ว ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
194 นางสาวนาฎลดา แก้วยอด ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
195 นางสาวศรันยาพัธณ์ พวงพันธ์ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
196 นางสาววิลาวรรณ สายสมคุณ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
197 นางดวงฤทัย บุญประสงค์ แม่บ้านโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
198 นางสาววาสนา รูปโสม แม่บ้านโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
199 นางเพ็ญนภา ปาซิโร แม่บ้านโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
200 นางแสวง ส่งสุข แม่บ้านโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
201 นางสาววิไลลักษ์ อักโข ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
202 นางจิราภา กูฏโสม ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
203 นางสาวกรวิภา จิบจันทร์ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
204 นายสมัคร วนาสน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
205 นายชาตรี สุขช่วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
206 นายพีระพงษ์ จำปาวัลย์ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
207 นายทวีศักดิ์ นำผล ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
208 นางวิลาวัลย์ ระวะรักษ์ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
209 นางอนงศรี โลมากาล ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
210 นายสุรสิทธิ์ ผลดี เจ้าหน้าที่โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
211 นางสาวคริษฐา ทองคำ เจ้าหน้าที่โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
212 นางสาวกนกวรรณ ทรัพย์คูณ เจ้าหน้าที่โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
213 นางสาวจุฬาลักษม์ ชะบาศรี เจ้าหน้าที่โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
214 นางประยูร เยี่ยมจะบก เจ้าหน้าที่โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
215 นางสาวอมรรัตน์ ศรีจันทอง เจ้าหน้าที่โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
216 นางสุพาภรณ์ โชคเหมาะ เจ้าหน้าที่โรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
217 นางมยุรี นันทะกาล ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
218 นางอุไรวรรณ วิเชียรศาสตร์ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการการเงินและพัสดุ
219 นางฉวีวรรณ แสงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
220 นายไพฑูรย์ กุลพันธ์ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
221 นางนงคราญ ขนทอง ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
222 นางสาวนิพาภรณ์ ส่งเสริม ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
223 นางจิตติมา โนนน้อย ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
224 นางสุกันยา กระก่ำ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
225 นางสาวศุภมาน นิชรัตน์ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
226 นางเนตรนพิศ จิตรวิขาม ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
227 นางณฐวรรษ์ ไสว ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายเกียรติบัตร
228 นายจิรโชติ ชารีชุม ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
229 นางนวลละออง ฉลวยแสง ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
230 นายสันติ ชินาภาษ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
231 นางจิราภา กูฏโสม ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล
232 นายกิตติคุณ เกลี้ยงเกลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
233 นายยุราช หาระสาร ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
234 ว่าที่ร้อยโทวุฒินันท์ เทียมสุวรรณ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
235 นางอุบล พุ่มแพ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
236 นายพนม โพธิ์ไกร ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
237 นางเยาวรัตน์ คำหล้า ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
238 นางสุภาวดี ประสระบาล ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
239 นายจิรโชติ ชารีชุม ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
240 นางนราภรณ์ โคลงชัย ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
241 นางพิสมัย ทุมเมฆ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
242 นางแสงจันทร์ คาดสนิท ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
243 นางศิวพร หาระสาร ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
244 นางสาวศุภมาน นิชรัตน์ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
245 นางสาวขวัญเรือน หนูย้อย ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
246 นายธนชาติ หาระสาร ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
247 นายวีระ ทองพิทักษ์ ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
248 นางสกาวเดือน ชัยกลาง ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
249 นางณฐวรรษ์ ไสว ครูโรงเรียนเดชอุดม คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สหวิทยาเขต 6 (โรงเรียนเดชอุดม สพม.29)
ผู้ดูแลระบบ นางณฐวรรษ์ ไสว0897181871
ผู้ประสานงาน นางพลอยนรินทร์ จันทร์ชนะ 0812654277
center นายศิริพจน์ พรมหล่อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม 0914725749
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]