หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ubn5

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3
1. นางกัลยา ผ่องเมืองปักโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายภานะเรศ บุตรดีขันธ์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายนราธิป โสรเนตรโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการ
4. นางกมลพรรรณ โสมรักษ์โรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
5. นางสาวพิชญาภา กาละพงษ์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
6. นางนันทกานท์ ราชรินทร์โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6
1. นายภานะเรศ บุตรดีขันธ์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวธิติมา ประธานโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยรองประธานกรรมการ
3. นางพิมพ์พิชญา วันคำโรงเรียนนากระแซงศึกษากรรมการ
4. นางสาวรัชติพร กิ่งจันทร์โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
5. นางสุดารักษ์ ผาดโผนโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
6. นางสาวรัชช์ชา ธนะดีเจริญโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
7. นางสาวอันน์ธิฌา พิมพ์สอนโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3
1. นางพิสมัย ทุมเมฆโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางฉลวย โพธิ์ธาโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางปนัสยา กุลการีโรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการ
4. นางสาวกาญจนา พื้นพรหมโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
5. นางหทัยกานต์ จันทรคลโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
6. นางสาวปุญญภัสมณฑ์ ดอกพองโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
7. นางธัชกร สุตะพันธ์โรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6
1. นางสวรรยา สุภาพโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยประธานกรรมการ
2. นางมัลลิกา กองแก้วโรงเรียนเดชอุดมรองประธานกรรมการ
3. นางรติกร จันทปโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
4. นางสาวสุจินดา ทับแสงโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
5. นางพิมพ์เพ็ญ ไมล์โพธิ์โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นายคำสรวง จันทร์ชนะโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางนารี สิงห์คงโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางคำพลอย สายทองโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
4. นางสาวลำดวน บุญไชยโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
5. นายประมวล โพธิ์ชัยโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
6. นางสาวนัยนา วงศ์สาคำโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
7. นางเสวิตา ศรีภาโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางดลพร พยัคฆ์โรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ นิสาโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นางคำพลอย สายทองโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
4. นางสุมิตรา พุทธาสมศรีโรงเรียนนากระแซงศึกษากรรมการ
5. นางบัวพันธ์ กำเนิดสิงห์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
6. นายประวิทย์ จักษุนิลโรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยากรรมการ
7. นางนิราวรรณ จะโรจรโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางกัลยา ทองงอกโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางพิมพ์เพ็ญ ไมล์โพธิ์โรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนวลจันทร์ ทองเหลืองโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
4. นางสาวชญาภา บุดดาสิงห์โรงเรียนทุุ่งศรีอุดมกรรมการ
5. นางปนัสยา กลุการีโรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการ
6. นางธันยาภรณ์ อักโขโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางผ่องอำไพ ตันติอุมาเทวีสกุลโรงเรียนน้ำยืนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุริยันต์ รอดย้อยโรงเรียนเดชอุดมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสิริพร หาญชนะโรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการ
4. นางสาวรัชติพร กิ่งจันทร์โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
5. นางธันยาภรณ์ อักโขโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
6. นางรวงทอง ศรีลาชัยโรงเรียนนากระแซงศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3
1. นางละไม มณีพิมพ์โรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางณัฐธิยา ยาพลังโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุพาพร ธรรมจารึกโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
4. นางอุดมลักษณ์ บุญศรีโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
5. นางวาสนา โพธิ์กำเนิดโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6
1. นางจันทร์เพ็ญ คุณาพรสถิตย์โรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายภานะเรศ บุตรดีขันธ์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุษราคัม คำเวียงโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
4. นางสาวระพีพร บุปผาชาติโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
5. นางสาวชนัญชิดา พยารัตน์โรงเรียนนากระแซงศึกษากรรมการ
6. นางนันทกานท์ ราชรินทร์โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
7. นางมัลลิกา นามปัญญาโรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางนภาพร ริทัศน์โสโรงเรียนน้ำยืนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย โด่งวิริยะกุลโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฎฐชา บุญชิตโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
4. นายศักดิ์นิรันต์ บุญชาติโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
5. นายสุธาวัลย์ ฝางคำโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
6. นายพิชาภพ ครองยุทธโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายคฤหัส บุญเย็นโรงเรียนนาส่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางจิราภา กูฏโสมโรงเรียนเดชอุดมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ เครือคุณโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี ศรีไชยโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวปิยะนุช กุลบุตรโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
6. นางสาวสุรางค์ โพธิ์งามโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
7. นางสาวธัญญาภรณ์ สมบัติโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3
1. นางมาลินี วงษ์คำโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางอัมพวัน สิงห์คงโรงเรียนนาส่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางศรันย์รักษ์ ทีฆายุพรรคโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
4. นายวชิรวิทย์ รุ่งเรืองดีเลิศโรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยากรรมการ
5. นางสาวเกศินี วงศ์ชาลีโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6
1. นางวิชญารัตน์ สุวรักษ์โรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายอุดร ษรเสวีโรงเรียนนาส่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเกรียงศักดิ์ ทรัพย์ศิริโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
4. นายประสิทธิ์ โนนแก้วโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นายขันธ์ชัย พลแสนโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3
1. นางวนิพร ศิลปศษสตร์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางปานรดา อนุพันธ์โรงเรียนเดชอุดมรองประธานกรรมการ
3. นายวัฒนะ สีนาสันต์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
4. นางสาวกาญจน์สุดา พรมโลกโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
5. นางสาวศิริโชค เตียตระกูลโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวนิพัทธา เอื้อวงค์โรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
7. นางธนพร งามเถื่อนโรงเรียนนากระแซงศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6
1. นายวันชัย นาคพันธ์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร น้อยคำพวงโรงเรียนนากระแซงศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรวรรณ เครือคุณโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
4. นางกนกอร พันธุ์ไพโรจน์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
5. นายสมยศ โฉมเฉลาโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
6. นางสาวชนันธร เข็มสุขโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
7. นางขจรศรี เวียงแก้วโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางณภัทธิรา พิศวงษ์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสัมฤทธิ์ นาคำโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวลินดา กิจไพบูลย์ชัยโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
4. นางสาวจริยา งามวงษาโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
5. นายนิวัฒน์ บุญสร้อยโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
6. นางสาวกรรณิกา น้อยใยโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
7. นางพรรณทิพา พจน์ธีรมนตรีโรงเรียนนากระแซงศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางฐิติพรรณ ค่ำคูณโรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. นางสาวกรรณิกา น้อยใยโรงเรียนน้ำยืนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนันทิดา บุญตาโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
4. นายสันติสุข สิงสวัสดิ์โรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวภัทรานิษฐ์ โกศัลวิตรโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
6. นางสาวพลอยไพลิน ใจใสโรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการ
7. นางสาวกรวิภา จิบจันทร์โรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงเนตร ดำริห์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. สิบเอกปิยวัฒน์ พันธะมาเปรมสิริโรงเรียนน้ำยืนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกุลภรภัสน์ สายตาโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา คำเหลืองโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
5. นายชินพรรณ คำพีระโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
6. นางสาวจุฑาพร พันธ์บุปผาโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวไข่ขวัญ ชาประวังโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นางประภัสสร หวังดีโรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. นางสาวหนูพูล เกตุโสระโรงเรียนดงสว่างวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี ศรีไชยโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวอ้อมใจ บุญโสภาโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
5. นางสาวจรูญรัตน์ เมืองโคตรโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
6. นายปัณพร วงษ์กลางโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
7. นางสาววิไลลักษณ์ อักโขโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางรินทร์ชิสา ทองพันธ์สกุลโรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. นางชนม์สิตา มุกดาหารโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชราภรณ์ ช่วงหาราชโรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการ
4. นายนครชัย วงศ์จันทร์โรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
5. นายศรีประเสริฐ นามเจริญโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
6. นางสาวฬุจินันท์ พงษ์นาโรงเรียนนากระแซงศึกษากรรมการ
7. นางสาวจุฬารัตน์ แจ้งเขว้าโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
8. นายนุพล มาลัยพานโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
9. นางสาววราภรณ์ บุษดีโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางพรศรี เนินทรายโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปรียา บุญผงโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ บุญหล้าโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
4. นางรักมณี วรรณดัดโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
5. นางสาววรางคณา สุบัวผาโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
6. นางสุภักดิ์ เยื่อใยโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
7. นางสาวฐิชารัตน์ พูลงามโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
8. นางสาวธณัฎฐ์ภรณ์ ริทัศน์โสโรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยากรรมการ
9. นายสุขขี บรรลือโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางวิภาวดี อนันทวรรณโรงเรียนนากระแซงศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวทิฆัมพร กอมณีโรงเรียนดงสว่างวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจักรพันธ์ สุวรรณพิมพ์โรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
4. นางสาววรรณภา สายมาตย์โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
5. นายพินิจ ดวงสวัสดิ์โรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
6. นางสาววิมลรัตน์ ทุมเมฆโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวกาญจนา วงค์ไชยาโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายวรเกษ เตียตระกูลโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายชนะ ศิริวารินทร์โรงเรียนเดชอุดมรองประธานกรรมการ
3. นางรัชนี พรพรมโรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการ
4. นางสาวดาริกา ลาสุดตาโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
5. นางสาวกัญจน์ชญา พุทธาโรงเรียนนากระแซงศึกษากรรมการ
6. นางทองสวย บัวใหญ่โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
7. นายใผ่ พันงามโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
8. นางสาวกัญชพร เครือคำโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร เรือนแก้วโรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. นายบรรดล วังศรีโรงเรียนนาโพธิ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจำนงค์ พรมโลกโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีธานี คณากรณ์โรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
5. นายผดุงศักดิ์ ไกรกลโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
6. นายทองคำ ริทัศน์โสโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางวราภรณ์ ช่างถมโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ คุณาพรสถิตโรงเรียนเดชอุดมรองประธานกรรมการ
3. นางสุภาวดี โตนันต์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
4. นายทองพูล เกตุศักดิโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
5. นายวิษณุ ม้วนสูงเนินโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
6. นางสาวรสจณี สิงหาเวชโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
7. นายวิสุทธิ์ ชารีแก้วโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
8. นางวิมล อินธิสอนโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางสาวสิรินันท์ ทองพิทักษ์โรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายสุทิน งามเถื่อนโรงเรียนนากระแซงศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา บุญส่งโรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญชนัญญา ศิริพุฒโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ สุทธิประภาโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
6. นางณิชาภัทร ทางทองโรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
7. นางสาวเกศราพร ดาลุนโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
8. นายปัณณทัต หมื่นหล้าโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
9. นางนงลักษณ์ เสริมชื่อโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
10. นางนิภาพร บัวชมโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นางสาวคำสอน สีเพ็งโรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. นางภัทรสรณ์ คณากรณ์โรงเรียนนาส่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวชนนิกานต์ คำจันทร์โรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
4. นางนิภาพร บัวชมพูโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
5. นางสาวสมคิด วงศ์คูณโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
6. นางดวงใจ สมบูรณ์ผลโรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยากรรมการ
7. นางดาวัลย์ สุโพธิ์โรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา อิศระภิญโญโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ ศรีแก้วโรงเรียนน้ำยืนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอนุชิต ผลภิญโญโรงเรียนนากระแซงศึกษากรรมการ
4. นางกรวิกา จันใต้โรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นายประชา อักโขโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
6. นายเฉลิมศักดิ์ เชยจันทาโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางอรวรรณ บัวใหญ่โรงเรียนน้ำยืนวิทยาประธานกรรมการ
2. ส.ต.ท.กฤสพัฒฐ์ พิมพ์เพ็งโรงเรียนนากระแซงศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสาววลัยลักษณ์ คตะวงศ์โรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการ
4. นายเกรียงไกร สายป้องโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
5. นายณัฐพงษ์ จันปุ่มโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
6. นางสาวอำพร วงศ์ศรีแก้วโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
7. นายสุนทร บุญสงค์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
8. นายยุทธนา สายพฤกษ์โรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางวิรากานต์ คุณโคตรโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายวิโกศล จิบจันทร์โรงเรียนน้ำยืนวิทยารองประธานกรรมการ
3. สิบเอกเอกราช วรรณโสภาโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีรักยม บุญยืนโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นางสาวอัจฉรา อิ่มอ้วนโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
6. นายปัญญา สัมพะวงศ์โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายศรชัย สุโพธิ์โรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. นางนารี วรเสนาโรงเรียนน้ำยืนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพงศธร จรุงไทยโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
4. นายยรรยง สินธุ์งามโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นายณัฐวัฒน์ ทุมเมฆโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายรำลึก ลาวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางพัชร์สินีย์ พรมโลกโรงเรียนเดชอุดมรองประธานกรรมการ
3. นายสุจินต์ อนุพันธ์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
4. นายอมร ปลื้มหอมโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
5. นางจิราภรณ์ วงษ์มุโรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
6. นางบุษรารัตน์ เชยจันทาโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางรุ่งทิวา สารเสนาโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายรำลึก ลาวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายสุจินต์ อนุพันธ์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
4. นายอมร ปลื้มหอมโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
5. นายธันยวัตร แก้วสุขโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาววันทนา วงศ์มั่นโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายประจวบ กำเนิดสิงห์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเดือนดารา พลแสนโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นางสาวลักขณา วิเศษสังข์โรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
5. นางสาวกัญณัฏฐ์ ปูพบุญโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายวัฒนา จินดารัตน์โรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีนคร แท่งคำโรงเรียนนาส่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัยยันต์ เรืองคำโรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการ
4. นางสาวแจ่มละมัย โจระสาโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
5. นายศิริศักดิ์ สีหะวงศ์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
6. นายสันติภาพ สีสวยโรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยากรรมการ
7. นางสาวกัญณัฏฐ์ ปูพบุญโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวรินทร ภวังค์วัฒน์โรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. นางสาวมุกดาวรรณ ไชโยธาโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภคพล พรมกองโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ เนินทรายโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
5. นายรานนท์ แก้วสง่าโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายวรินทร ภวังค์วัฒน์โรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. นางสาวมุกดาวรรณ ไชโยธาโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภคพล พรมกองโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
4. นายธีรวัฒน์ เนินทรายโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
5. นายรานนท์ แก้วสง่าโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นางสาวจุไรรัตน์ ทวนทองโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสรินยา รุ่งเรืองโรงเรียนน้ำยืนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพิษณุ หอมสมบัติโรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการ
4. นางสาวมุกดาวรรณ ไชโยธาโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการ
5. นางจุฬารัตน์ พันธุ์ไพรโรงเรียนนากระแซงศึกษากรรมการ
6. นายณัฐวัตร สุมาโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
7. นางสาวระพีพรรณ บุปผาเผ่าโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
8. นางแสงจันทร์ คาดสนิทโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายพร พุดพันธ์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสริณยา รุ่งเรืองโรงเรียนน้ำยืนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพิษณุ หอมสมบัติโรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการ
4. นางสาวมุกดาวรรณ ไชโยธาโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการ
5. นางจุฬารัตน์ พันธุ์ไพรโรงเรียนนากระแซงศึกษากรรมการ
6. นายณัฐวัตร สุมาโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
7. นางสาวระพีพรรณ บุปผาเผ่าโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
8. นางแสงจันทร์ คาดสนิทโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวจุไรรัตน์ ทวนทองโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสริณยา รุ่งเรืองโรงเรียนน้ำยืนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพิษณุ หอมสมบัติโรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการ
4. นางจุฬารัตน์ พันธุ์ไพรโรงเรียนนากระแซงศึกษากรรมการ
5. นายณัฐวัตร สุมาโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
6. นางสาวระพีพรรณ บุบผาเผ่าโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
7. นางแสงจันทร์ คาดสนิทโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางศิวพร หาระสารโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางโบตั๋น กองวงสาโรงเรียนน้ำยืนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ กะมุลโรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีพิทักษ์ชัย คำพะทาโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นางรจนา บัวพุฒเจริญรักษ์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
6. นางจุฬารัตน์ พันธุ์ไพรโรงเรียนนากระแซงศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายสนอง คำทองโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางบุญเลิศ สาเลศโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายทศพล ศรีนวลโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการ
4. นางบัวลี นามวาโรงเรียนนากระแซงศึกษากรรมการ
5. นายสุรัตน์ เย็นเสมอโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
6. นายสุรศักดิ์ บุณฑริกโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
7. นางสาวพิชญา โมฬาศรีโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
8. นางสาวหนึ่งนุช ช่วยสุขโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
9. นางลักษณา พินากันโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
10. นางเยาวรัตน์ คำหล้าโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายสนอง คำทองโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางบุญเลิศ สาเลศโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ บุณฑริกโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
4. นางสาวพิชญา โมฬาศรีโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
5. นางลักษณา พินากันโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
6. นางสาวหนึ่งนุช ช่วยสุขโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
7. นายทศพล ศรีนวลโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการ
8. นายสุรัตน์ เย็นเสมอโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
9. นางบัวลี นามวาโรงเรียนนากระแซงศึกษากรรมการ
10. นางเยาวรัตน์ คำหล้าโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6
1. นายประจวบ กำเนิดสิงห์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางพิสวรรณ บุญเกษมโรงเรียนนาส่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพรเทพ ศาลาแก้วโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
4. นางสาวลลิดา แหวนวงศ์โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางภัสรา โชคทรัพย์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ ศรีพาราโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายวุฒินันท์ พะสียาโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการ
4. นายสมพงษ์ แสงชัยโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
5. นางสาวนฤมล ลาพุฆโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
6. นายวิชิต ศรีใสโรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
7. นายทรงพล จดจำโรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายรักชาติ ลิ้มจิตรกรโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวภายุ์ สะนัยโรงเรียนน้ำยืนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายวุฒินันท์ พะสียาโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการ
4. นางสาวศุลีมาศ ศิลปศาสตร์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
5. นายพงษ์ศักดิ์ เกษทองโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
6. นายวุฒิพงษ์ พลภักดีโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสุวิทย์ นิยมสุขโรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ ประสมทองโรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. นายจิรโชติ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวธิดารัตน์ วิวาสุขุโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
4. นางวรรณกร โมฬีชาติโรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
5. นายพิทักษ์ แสงอ่อนโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
6. นางน้ำหวาน สุภาพโรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยากรรมการ
7. นางปานมุก ทองสายโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ บุญอินทร์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุนทร ประทานโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นายศุภวิชญ์ ปานาลาดโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
4. นายอธินัฎฐ์ ธิษาชัยโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวะรมย์โรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
6. นางสาวนันทพร เวธิตะโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสุนทร ประทานโรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ บุญอินทร์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ ทรัพย์คูณโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
4. นายอนุชา คู่แก้วโรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยากรรมการ
5. นายอธินัฎฐ์ ธิษาชัยโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
6. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวะรมย์โรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
7. นายศุภวิชญ์ ปานาลาดโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางอรนุช บุญอินทร์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุนทร ประทานโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนันทพร เวธิตะโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
4. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวะรมย์โรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
5. นายศุภวิชญ์ ปานาลาดโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางอรนุช บุญอินทร์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุนทร ประทานโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ ทรัพย์คูณโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
4. นายธีรพัชร์ ผิวพรรณธนาพลโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวะรมย์โรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
6. นายศุภวิชญ์ ปานาลาดโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ บุญอินทร์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาประธานกรรมการ
2. นายจงรัก วิเศษรอดโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนันทพร เวธิตะโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
4. นายศุภวิชญ์ ปานาลาดโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวะรมย์โรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
6. นายสุนทร ประทานโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ บุญอินทร์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาประธานกรรมการ
2. นายยรรยง สินธุ์งามโรงเรียนนาโพธิ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ ทรัพย์คูณโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
4. นายสุนทร ประทานโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวะรมย์โรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
6. นายจงรัก วิเศษรอดโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายจงรัก วิเศษรอดโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายสุนทร ประทานโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนันทพร เวธิตะโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
4. นายสุชาติ บุญอินทร์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
5. นายศุภวิชญ์ ปานาลาดโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
6. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวะรมย์โรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
7. นายธีรพัชร์ ผิวพรรณธนาพลโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ บุญอินทร์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาประธานกรรมการ
2. นายจงรัก วิเศษรอดโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายสุนทร ประทานโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นายศุภวิชญ์ ปานาลาดโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวะรมย์โรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
6. นางสาวกนกวรรณ ทรัพย์คูณโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ประทานโรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. นายศุภวิชญ์ ปานาลาดโรงเรียนนาโพธิ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวะรมย์โรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
4. นางสาวนันทพร เวธิตะโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ประทานโรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. นายดนัย แสงสิงห์โรงเรียนดงสว่างวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนันทพร เวธิตะโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
4. นายอธินัฏฐ์ ธิษาชัยโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวะรมย์โรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
6. นายศุภวิชญ์ ปานาลาดโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสุนทร ประทานโรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. นายศุภวิชญ์ ปานาลาดโรงเรียนนาโพธิ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ ทรัพย์คูณโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
4. นายอธินัฏฐ์ ธิษาชัยโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
5. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวะรมย์โรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
6. นางสาวจิดาภา ศรีสุขโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสุนทร ประทานโรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. นายศุภวิชญ์ ปานาลาดโรงเรียนนาโพธิ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอธินัฏฐ์ ธิษาชัยโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
4. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวะรมย์โรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวนันทพร เวธิตะโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสุนทร ประทานโรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. นายศุภวิชญ์ ปานาลาดโรงเรียนนาโพธิ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณรงค์ศักดิ์ ศรีวะรมย์โรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ ทรัพย์คูณโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีครรชิต เยาวเรศโรงเรียนนาส่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิชิต กลีบม่วงโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุษณีย์ บุญสุขเกษมโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นายชวลิต กล้ายุทธโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีครรชิต เยาวเรศโรงเรียนนาส่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิชิต กลีบม่วงโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวบุษณีย์ บุญสุขเกษมโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นายชวลิต กล้ายุทธโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายอภิชิต กลีบม่วงโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษณีย์ บุญสุขเกษมโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีครรชิต เยาวเรศโรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
4. นายชวลิต กล้ายุทธโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายอภิชิต กลีบม่วงโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชวลิต กล้ายุทธโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีครรชิต เยาวเรศโรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวบุษณีย์ บุญสุขเกษมโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายอภิชิต กลีบม่วงโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษณีย์ บุญสุขเกษมโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นายชวลิต กล้ายุทธโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีครรชิต เยาวเรศโรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายอภิชิต กลีบม่วงโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษณีย์ บุญสุขเกษมโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นายชวลิต กล้ายุทธโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีครรชิต กล้ายุทธโรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอภิชิต กลีบม่วงโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการ
2. นางสาวบุษณีย์ บุญสุขเกษมโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
3. นายชวลิต กล้ายุทธโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีครรชิต เยาวเรศโรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายอภิชิต กลีบม่วงโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชวลิต กล้ายุทธโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีครรชิต เยาวเรศโรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวบุษณีย์ บุญสุขเกษมโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายอภิชิต กลีบม่วงโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษณีย์ บุญสุขเกษมโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นายชวลิต กล้ายุทธโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีครรชิต เยาวเรศโรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางสาวบุษณีย์ บุญสุขเกษมโรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. นายอภิชิต กลีบม่วงโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชวลิต กล้ายุทธโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีครรชิต เยาวเรศโรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายอภิชิต กลีบม่วงโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชวลิต กล้ายุทธโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีครรชิต เยาวเรศโรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวบุษณีย์ บุญสุขเกษมโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายอภิชิต กลีบม่วงโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชวลิต กล้ายุทธโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีครรชิต เยาวเรศโรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวบุษณีย์ บุญสุขเกษมโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายอภิชิต กลีบม่วงโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชวลิต กล้ายุทธโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีครรชิต เยาวเรศโรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวบุษณีย์ บุญสุขเกษมโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษณีย์ บุญสุขเกษมโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นายชวลิต กล้ายุทธโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีครรชิต เยาวเรศโรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
5. นายอภิชิต กลีบม่วงโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษณีย์ บุญสุขเกษมโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นายชวลิต กล้ายุทธโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีครรชิต เยาวเรศโรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
5. นายอภิชิต กลีบม่วงโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษณีย์ บุญสุขเกษมโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นายชวลิต กล้ายุทธโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีครรชิต เยาวเรศโรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
5. นายอภิชิต กลีบม่วงโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายอภิชิต กลีบม่วงโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษณีย์ บุญสุขเกษมโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นายชวลิต กล้ายุทธโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีครรชิต เยาวเรศโรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายอภิชิต กลีบม่วงโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษณีย์ บุญสุขเกษมโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นายชวลิต กล้ายุทธโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีครรชิต เยาวเรศโรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายประสาน โยทองยศโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอภิชิต กลีบม่วงโรงเรียนโดมประดิษฐ์กรรมการ
4. นายสุุธี บาตสุวรรณโรงเรียนทุุ่่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
5. นายตะวันเพลิง วิเวกวรณ์โรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายสุธี บาตสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายอภิชิต กลีบม่วงโรงเรียนโดมประดิษฐ์กรรมการ
4. นายประสาน โยทองยศโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
5. นายตะวันเพลิง วิเวกวรณ์โรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายอภิชิต กลีบม่วงโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายตะวันเพลิง วิเวกวรณ์โรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการ
4. นายสุธี บาตสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
5. นายประสาน โยทองยศโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายอภิชิต กลีบม่วงโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายตะวันเพลิง วิเวกวรณ์โรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการ
4. นายประสาน โยทองยศโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
5. นายสุธี บาตสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายอภิชิต กลีบม่วงโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุธี บาตสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
4. นายประสาน โยทองยศโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
5. นายตะวันเพลิง วิเวกวรณ์โรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลทิพย์ ชารีชุมโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายอภิชิต กลีบม่วงโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุธี บาตสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
4. นายตะวันเพลิง วิเวกวรณ์โรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการ
5. นายประสาน โยทองยศโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีครรชิต เยาวเรศโรงเรียนนาส่วงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชวลิต กล้ายุทธโรงเรียนน้ำยืนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัยรัตน์ จบศรีโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นายตะวันเพลิง วิเวกวรณ์โรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการ
5. นายอัครวัฒน์ ไชยสัตย์โรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
6. นางสาวเบญจมาศ ขันติวงษ์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสุริยา โมคเบ็ญโรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. นายชวลิต กล้ายุทธโรงเรียนน้ำยืนวิทยารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีครรชิต เยาวเรศโรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
4. นายตะวันเพลิง วิเวกวรณ์โรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการ
5. นายอัครวัฒน์ ไชยสัตย์โรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
6. นางสาวเบญจมาศ ขันติวงษ์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายชวลิต กล้ายุทธโรงเรียนน้ำยืนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุริยา โมคเบ็ญโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ ขันติวงษ์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
4. นายตะวันเพลิง วิเวกวรณ์โรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการ
5. นายพัทรพงษ์ ศิริสุวรรณโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีครรชิต เยาวเรศโรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุธี บาตสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายอัครวัฒน์ ไชยสัตย์โรงเรียนนาส่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพิศาล สืบมาโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
4. นายพัทรพงษ์ ศิริสวรรณโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุธี บาตสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายอัครวัฒน์ ไชยสัตย์โรงเรียนนาส่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพิศาล สืบมาโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
4. นายพัทรพงษ์ ศิริสวรรณโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
5. นายชวลิต กล้ายุทธโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุธี บาตสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายอัครวัฒน์ ไชยสัตย์โรงเรียนนาส่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพัทรพงษ์ ศิริสวรรณโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุธี บาตสุวรรณโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายอัครวัฒน์ ไชยสัตย์โรงเรียนเดชอุดมรองประธานกรรมการ
3. นายสถิตพงษ์ แพนลิ้นฟ้าโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
4. นายชวลิต กล้ายุทธโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประสาน โยทองยศโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาศ ขันติวงษ์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายพิศาล สืบมาโรงเรียนชุมชนบ้านปุเปือยกรรมการ
4. นายชวลิต กล้ายุทธ์โรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
5. นายอัครวัฒน์ ไชยสัตย์โรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประสาน โยทองยศโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาศ ขันติวงษ์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายพิศาล สืบมาโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
4. นายชวลิต กล้ายุทธ์โรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
5. นายอัครวัฒน์ ไชยสัตย์โรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประสาน โยทองยศโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาศ ขันติวงษ์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายพิศาล สืบมาโรงเรียนชุมชนบ้านปุเปือยกรรมการ
4. นายชวลิต กล้ายุทธ์โรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
5. นายอัครวัฒน์ ไชยสัตย์โรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประสาน โยทองยศโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาศ ขันติวงษ์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายพิศาล สืบมาโรงเรียนชุมชนบ้านปุเปือยกรรมการ
4. นายชวลิต กล้ายุทธ์โรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
5. นายอัครวัฒน์ ไชยสัตย์โรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายตะวัน บุดดาเพนโรงเรียนน้ำยืนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ จบศรีโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นายอัครวัฒน์ ไชยสัตย์โรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ ขันติวงษ์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิรัช หมอนเสมอโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายตะวัน บุดดาแพนโรงเรียนน้ำยืนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ จบศรีโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นายอัครวัฒน์ ไชยสัตย์โรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
4. นางสาวสถิตพงษ์ แพนลิ้นฟ้าโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิรัช หมอนเสมอโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายตะวัน บุดดาเพนโรงเรียนน้ำยืนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ จบศรีโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นายอัครวัฒน์ ไชยสัตย์โรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ ขันติวงษ์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิรัช หมอนเสมอโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายตะวัน บุดดาแพนโรงเรียนน้ำยืนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ จบศรีโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นายอัครวัฒน์ ไชยสัตย์โรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ ขันติวงษ์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
5. นายวิรัช หมอนเสมอโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประสาน โยทองยศโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ จบศรีโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นายอัครวัฒน์ ไชยสัตย์โรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
4. นางสาวเบญจมาศ ขันติวงษ์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
5. นายพิศาล สืบมาโรงเรียนชุมชนบ้านปุเปือยกรรมการ
6. นายตะวันเพลิง วิเวกวรณ์โรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประสาน โยทองยศโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ จบศรีโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นายพิศาล สืบมาโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
4. นายตะวันเพลิง วิเวกวรณ์โรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการ
5. นายอัครวัฒน์ ไชยสัตย์โรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
6. นางสาวเบญจมาศ ขันติวงษ์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
7. นายพัทรพงษ์ ศิริสุวรรณโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประสาน โยทองยศโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ จบศรีโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นายพัทรพงษ์ ศิริสวรรณโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
4. นายสถิตพงษ์ แพนลิ้นฟ้าโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
5. นายอัครวัฒน์ ไชยสัตย์โรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประสาน โยทองยศโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ จบศรีโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นายพัทรพงษ์ ศิริสวรรณโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
4. นายอัครวัฒน์ ไชยสัตย์โรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวชนันภรณ์ ปะติเนโรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายประสาน โยทองยศโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ จบศรีโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นายอัครวัฒน์ ไชยสัตย์โรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
4. นางสาวชนันภรณ์ ปะติเนโรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยากรรมการ
5. นายวิรัช หมอนเสมอโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายประสาน โยทองยศโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ จบศรีโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นายอัครวัฒน์ ไชยสัตย์โรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
4. นางสาวชนันภรณ์ ปะติเนโรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยากรรมการ
5. นายวิรัช หมอนเสมอโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนนากระแซงศึกษาประธานกรรมการ
2. นางวาสนา อัปกาญจน์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายสนอง ถมหิรัญโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการ
4. นายสุริยา โมคเบ็ญโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
5. นายชัยสิทธิ์ พลแก้วโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางทัศนีย์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนนากระแซงศึกษาประธานกรรมการ
2. นายสนอง ถมหิรัญโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวาสนา อัปกาญจน์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
4. นายสุริยา โมคเบ็ญโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
5. นายชัยสิทธิ์ พลแก้วโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสุภาวดี ประสระบาลโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายสนอง ถมหิรัญโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุริยา โมคเบ็ญโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นางทัศนีย์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนนากระแซงศึกษากรรมการ
5. นางวาสนา อัปกาญจน์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสุภาวดี ประสระบาลโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางวาสนา อัปกาญจน์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายสนอง ถมหิรัญโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการ
4. นายสุริยา โมคเบ็ญโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางทัศนีย์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนนากระแซงศึกษาประธานกรรมการ
2. นางวาสนา อัปกาญจน์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายสนอง ถมหิรัญโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการ
4. นายชัยสิทธิ์ พลแก้วโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางทัศนีย์ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนนากระแซงศึกษาประธานกรรมการ
2. นางวาสนา อัปกาญจน์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายสุริยา โมคเบ็ญโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นายสนอง ถมหิรัญโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายสุริยา โมคเบ็ญโรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. นายอานุภาพ บัวศรียงค์โรงเรียนทุ่งศรีอุดมรองประธานกรรมการ
3. นางยุธิน พิชัยโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
4. นายสถิตพงษ์ แพนลิ้นฟ้าโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายสุริยา โมคเบ็ญโรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. นายอานุภาพ บัวศรียงค์โรงเรียนทุ่งศรีอุดมรองประธานกรรมการ
3. นายสถิตพงษ์ แพนลิ้นฟ้าโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
4. นางยุธิน พิชัยโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3
1. นายอนุชิต จันทปโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาพร ศรีวงษาโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววันแก้ว จงถวิลโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
4. MissMonica Wambui Mungeโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
5. นางมาณวิกา ศรีโทโรงเรียนนากระแซงศึกษากรรมการ
6. นายศาสตรวุฒิ กัณหารินทร์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
1. นางสาววไลลักษณ์ สังข์สาลีโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาดา พานะรมณ์โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. Mr.AWAIS UL HAQ โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. Mr.Vincent Ayumaโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
5. นางณัฏฐ์วารี แสนทวีสุขโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
6. นางอัญชลี เกียรติวงศ์โรงเรียนนากระแซงศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
1. นางวาสนา กุลพันธ์โรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางอิษมาส์ บริพัตรโชคชัยโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววินัยจันทร์ รูปใหญ่โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
4. นางสาวพรพัชรนันท์ ลีลาศสง่างามโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
5. นางวรุณรัตน์ จิตต์รุจิพงษ์โรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
6. นายทนงค์ศักดิ์ พรมจารีย์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาวดรุวรรณ์ วงษ์ศรีแก้วโรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
1. นางอัจฉรา เทียมสุวรรณโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายสรายุทธ์ นนทะดีโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นายวัฒนะ ชนะศรีโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
4. นางสาวสุชัญญา ชายทวีปโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
5. นางอิษมาส์ บริภัตรโชคชัยโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
6. นางสาวรัตนพร บรรจงโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ วิเชียรศาสตร์โรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจมาศ แสงสว่างโรงเรียนดงสว่างวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอานนท์ พลวิชิตโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาวเกษรินทร์ ประสารโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
5. MissMariqi Rachacl Ndutaโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
6. นางสาวพัชร์สิตา วิโรจน์ไพศาลกุลโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางพรรณี จำปาวัลย์โรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวนิตย์ ขันบุตรศรีโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายพชร เกษทองโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นางสาวปนัดดา คำผาโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
5. MissMariqi Rachacl Ndutaโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
6. นางสาววันแก้ว จงถวิลโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงแข คำศรีสุขโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางบุรัสกร ดวงศรีโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางณัฐญา ศิริชัยโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
4. Mr.Okafvo OKechukwn Sundayโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
5. นางณัฐชานันท์ ไชยสัตย์โรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
6. นางสาวลำไพ สะตะโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางนิภาพร เป็นมงคลโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายอ่วง สุธรรมมาโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายเกียรติบดินทร์ ศรีสมชัยโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
4. Mr.Victor Otieno Odhiamboโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
5. MissFaith Wangari Marageueโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
6. นายเอกชัย ดวนใหญ่โรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
7. นางสาวรณิดา อินทร์เลิศโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวภัชชนก ธนชัยวัฒน์โรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางดรุณี ยายีโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางสาวเมษยา ภารราชโรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการ
4. นางดวงแข ไวยวรรณ์โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
5. นางสุรีพร ดำเนินโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
6. นางปาริฉัตร ไกรสรสวัสดิ์โรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางศิริพร อุไรวงค์โรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางสุลักขณา ไชยดีโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ สาระพันธุ์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
4. นางสาววินัยจันทร์ รูปใหญ่โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
5. นางสาวเยาวรัตน์ สายโนโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
6. นายเอกลักษณ์ อ่อนจันทร์โรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
7. นางจุฬาพัฒน์ วงษาบุตรโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางรังสิมา พลอาษาโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. Mr.ํYi Chen Wangโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณภา ทาเทพโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ ขัตสายโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
5. นางสาวนิภาดา พานะรมย์โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการ
6. นางสาวจิรัตติกาล พาเรืองโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางรังสิมา พลอาษาโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ ขัตสายโรงเรียนทุ่งศรีอุดมรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณภา ทาเทพโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. Mr.Yi Chen Wangโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวนิภาดา พานะรมย์โรงเรียนโดมประดิษฐ์กรรมการ
6. นางสาวจิรัตติกาล พาเรืองโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. นางวิริยะดา จิตรพรมมาโรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวภัทร รูปศรีโรงเรียนนาส่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวชนิดา โชคเหมาะโรงเรียนน้ำยืนวิทยารองประธานกรรมการ
4. Mr.Sasaki Youheiวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีกรรมการ
5. นางอมรรัตน์ ขัตสายโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
6. นางสาวเพ็ญสิณี ศรีวิบูลย์โรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวชนิดา โชคเหมาะโรงเรียนน้ำยืนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวภัทร รูปศรีโรงเรียนนาส่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางวิริยะดา จิตรพรมมาโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. Mr.Sasaki Youheiวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีกรรมการ
5. นางสาวเพ็ญสิณี ศรีวิบูลย์โรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
1. นายพนม โพธิ์ไกรโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายมงคล วรรณโสภาโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางอรษา วิเศษรอดโรงเรียนนากระแซงศึกษากรรมการ
4. นางสาวชนิดา โชคเหมาะโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
5. นางสิริกร ขันทองโรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
1. นายวีระพันธ์ บุญผงโรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. นางอ่อนตา ทิมาโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายประจักษ์ วรรณวัตรโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
4. นางสาวปราชญ์ปรีดา เขียนวงศ์โรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุมาลี ปะระจะโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางฉวีวรรณ แสงทองโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ สิงห์คงโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางพรรณทิพย์ ศาสตรวาหาโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
4. นายนิวัฒน์ บุญสร้อยโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
5. นางอุบล มิระสิงห์โรงเรียนนากระแซงศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นางฉวีวรรณ แสงทองโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นายอนันต์ สิงห์คงโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอุบล มิระสิงห์โรงเรียนนากระแซงศึกษากรรมการ
4. นายนิวัฒน์ บุญสร้อยโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
5. นางพรรณทิพย์ ศาสตรวาหาโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
1. นายพงศ์พัฒน์ เจริญเชาว์โรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายพร พุดพันธ์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอุบล มิระสิงห์โรงเรียนนากระแซงศึกษากรรมการ
4. นางสุพินิจ ธุรีโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
5. นางธันยาภรณ์ อักโขโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายพงศ์พัฒน์ เจริญเชาว์โรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางพรรณทิพย์ ศาสตรวาหาโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสุพินิจ ธุรีโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
4. นางอุบล มิระสิงห์โรงเรียนนากระแซงศึกษากรรมการ
5. นางธันยาภรณ์ อักโขโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นางพรรณทิพย์ ศาสตรวาหาโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางนวลละออง ฉลวยแสงโรงเรียนเดชอุดมรองประธานกรรมการ
3. นางอุบล มิระสิงห์โรงเรียนนากระแซงศึกษากรรมการ
4. นางสุพินิจ ธุรีโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
5. นายพร พุฒพันธ์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายวีระพร ลาทองโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางอริศรา ชาญศิริโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายพร พุดพันธ์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
4. นางสุพินิจ ธุรีโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
5. นางอุบล มิระสิงห์โรงเรียนนากระแซงศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางยองใย ขัมภรัตน์โรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางสาวปุญญภัสมณฑ์ ดอกพองโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายภานะเรศ บุุตรดีขันธ์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
4. นางสาวสุวภัทร คูณภาคโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
5. นางสาวกาญจนา พื้นพรหมโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางจิราพร ศรีสันต์โรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ นิสาโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นางคำพลอย สายทองโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
4. นางรติกร จันทปโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการ
5. นางสาวสุจินดา ทับแสงโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางบัวพันธ์ กำเนิดสิงห์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางศิริพร หาญชนะโรงเรียนดงสว่างวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางยองใย ขัมภรัตน์โรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
4. นางนิศารัตน์ มุั่งคั่งโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางบัวพันธ์ กำเนิดสิงห์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางศิริพร หาญชนะโรงเรียนดงสว่างวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางยองใย ขัมภรัตน์โรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
4. นางนิศารัตน์ มั่งคั่งโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
1. นางสาวเยาวรัตน์ สายโนโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

กิจกรรมท้องถิ่น

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายสลักเกียรติ ทองทับโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ แก้วพาปราบโรงเรียนทุ่งศรีอุดมรองประธานกรรมการ
3. นายธนายุทธ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนนากระแซงศึกษากรรมการ
4. นางสาวบุษณีย์ บุญสุขเกษมโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
5. นายสุริยา โมคเบ็ญโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6
1. นายสลักเกียรติ ทองทับโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายสุริยา โมคเบ็ญโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นายธนายุทธ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนนากระแซงศึกษากรรมการ
4. นายศราวุธ แก้วพาปราบโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6
1. นายสลักเกียรติ ทองทับโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายศราวุธ แก้วพาปราบโรงเรียนทุ่งศรีอุดมรองประธานกรรมการ
3. นายธนายุทธ มุสิกสวัสดิ์โรงเรียนนากระแซงศึกษากรรมการ
4. นางสาวบุษณีย์ บุญสุขเกษมโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6
1. นายสลักเกียรติ ทองทับโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทรัสมิ์ ชาญทุมโรงเรียนโดมประดิษฐ์รองประธานกรรมการ
3. นางพิมพ์ชนก เต่าทองโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6
1. นายสลักเกียรติ ทองทับโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางสาวจันทรัสมิ์ ชาญทุมโรงเรียนโดมประดิษฐ์รองประธานกรรมการ
3. นางพิมพ์ชนก เต่าทองโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวรัตนาวรรณ บุญใหญ่โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางขวัญเรือน พันธุ์ทองโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายชนะภัย ความสวัสดิ์โรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
4. นางสุกันยา กระก่ำโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางจิตติมา โนนน้อยโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางรัชณีกร ทาสมบูรณ์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายราวี รอบโลกโรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการ
4. นายภูมิใจ อินทร์โสมโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการ
5. นางสาววิไลภรณ์ บรรพบุตรโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางจิตติมา โนนน้อยโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางรัชณีกร ทาสมบูรณ์โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภูมิใจ อินทร์โสมโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการ
4. นายราวี รอบโลกโรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการ
5. นางสาววิไลภรณ์ บรรพบุตรโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายขุนพัฒน์ แสนทวีสุขโรงเรียนทุ่งศรีอุดมประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภมาน นิชรัตน์โรงเรียนเดชอุดมรองประธานกรรมการ
3. นายเชิดชัย มีกุศลโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
4. นางขวัญเรือน พรรณทองโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
5. นางสาวรัตนาวรรณ บุญใหญ่โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวศุภมาน นิชรัตน์โรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายเด่นชัย ไวยวรรณ์โรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นายชนะภัย ความสวัสดิ์โรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
4. นางขวัญเรือน พันธุ์ทองโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
5. นางสาวรัตนาวรรณ บุญใหญ่โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายเด่นชัย ไวยวรรณ์โรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. นางสาวปภาดา ศรีนวลโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณัฐพงศ์พันธุ์ จันทร์ธรรมพรโรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการ
4. นางสาวพัชราภรณ์ สายทากุลโรงเรียนนากระแซงศึกษากรรมการ
5. นางณิชกานต์ นามวงศ์โรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางเนตรนพิศ จิตรวิขามโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายสังคม กุลสุวรรณโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายนิธิกร ประสาทศรีโรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
4. นายสมพร ทองใบโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวนิพาภรณ์ ส่งเสริมโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายเชิดชัย มีกุศลโรงเรียนนาโพธิ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมพร ทองใบโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นางสาววิไลภรณ์ บรรพบุตรโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายนิพาภรณ์ ส่งเสริมโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายนิรันดร์ บุตรสง่าโรงเรียนนาโพธิ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววิไลภรณ์ บรรพบุตรโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
4. นางขวัญเรือน พันธุ์ทองโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
5. นายสมพร ทองใบโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายไพฑูรย์ กุลพันธ์โรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายวิศรุต สุวรรณแสนโรงเรียนโดมประดิษฐ์รองประธานกรรมการ
3. นายสมพร ทองใบโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นางสาวกัญญารัตน์ นุ้ยเลี้ยงโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
5. นายชยุต พรมวิชัยโรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสังคม กุลสุวรรณโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเด่นชัย ไวยวรรณ์โรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นางณฐวรรษ์ ไสวโรงเรียนเดชอุดมกรรมการ
4. นายฉัตรประชา ทันนาโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ สายลุนโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัตนาวรรณ บุญใหญ่โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายภูมิใจ อินโสมโรงเรียนโดมประดิษฐ์กรรมการ
4. นายณัฐพล ทองทวีโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายเด่นชัย ไวยวรรณ์โรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. นางสาวปภาดา ศรีนวลโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางนาทยา ศรไชยโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
4. นายไพโรจน์ คุณภาทีโรงเรียนนากระแซงศึกษากรรมการ
5. นายนิรันดร์ บุตรสง่าโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
6. นางสาวกัญญรัตน์ นุ้ยเลี้ยงโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
7. นางสาววรรณภา พิลาทองโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3
1. นางนงคราญ ขนทองโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายสืบพงษ์ สุดตาโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายศรชัย สุโพธิ์โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6
1. นางนงคราญ ขนทองโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายสืบพงษ์ สุดตาโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายปัญญา สัมพะวงศ์โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางวิไลลักษณ์ ภวังค์วัฒน์โรงเรียนนาจะหลวยประธานกรรมการ
2. นายสมชาย อารีย์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางรุจิณี พลภักดีโรงเรียนนากระแซงศึกษากรรมการ
4. นายสมมาศ โพธิ์ศรีโรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
5. นางสาวอรนุช สงิมทองโรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยากรรมการ
6. นางกาญจนา สีลาไหมโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางรุจิณี พลภักดีโรงเรียนนากระแซงศึกษาประธานกรรมการ
2. นายพุฒิธร บุญสุขโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสมมาศ โพธิ์ศรีโรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการ
4. นายสมชาย อารีย์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวอรนุช สงิมทองโรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยากรรมการ
6. นางวิไลลักษณ์ ภวังค์วัฒน์โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายพุฒิธร บุญสุขโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาประธานกรรมการ
2. นายชนกรณ์ พิมาโรงเรียนเดชอุดมรองประธานกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ สายลุนโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
4. นางสาววไลยลักฏณ์ รัตนสิทธิ์โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายพุฒิธร บุญสุขโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาประธานกรรมการ
2. นายชนกรณ์ พิมาโรงเรียนเดชอุดมรองประธานกรรมการ
3. นายประสิทธิ์ สายลุนโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
4. นางสาววไลยลักฏณ์ รัตนสิทธิ์โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสกาวเดือน ชัยกลางโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางพิสวาท ภาดีโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางรวิษฏา พูลเพิ่มโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยกรรมการ
4. นางอรทัย กุลบุตรโรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการ
5. นางกุหลาบทิพย์ สืบสาโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางรวิษฎา พูลเพิ่มโรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือยประธานกรรมการ
2. นางพิสวาท ภาดีโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นางอรทัย กุลบุตรโรงเรียนดงสว่างวิทยากรรมการ
4. นางกุหลาบทิพย์ สืบสาโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
5. นางสกาวเดือน ชัยกลางโรงเรียนเดชอุดมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพล ชลธีโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา อ่อนประทุมโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ กลิ่นหอมโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
4. นางสุดใจ ใจสว่างโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
5. นางสาวปรียาภรณ์ ผิวจันทร์โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางวัฒนา อ่อนประทุมโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายสิทธิพล ชลธีโรงเรียนเดชอุดมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ กลิ่นหอมโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
4. นางสุดใจ ใจสว่างโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการ
5. นางสาวปรียาภรณ์ ผิวจันทร์โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายยศกร เจริญยุทธโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายพงศวรรธก์ แย้มงามจิตต์โรงเรียนนาส่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอาชิระ ศรีประสารโรงเรียนทุ่งศรีอุดมกรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ สุรวิทย์โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
5. นางปิยนุช โลสันตาโรงเรียนนาโพธิ์วิทยากรรมการ
6. นางสาวลดาวรรณ ลอออรรถพงษ์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
7. นายสิฬาชัย จะโรจรโรงเรียนน้ำยืนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายยศกร เจริญยุทธโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ อนันทวรรณโรงเรียนนากระแซงศึกษารองประธานกรรมการ
3. นายอนุวัฒน์ สุรวิทย์โรงเรียนนาจะหลวยกรรมการ
4. นายธนากร พูนเพิ่มโรงเรียนชุมชนบ้านปุเปือยกรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ กลิ่นหอมโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
6. นางมนัญชยา หาระชัยโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา สีลาไหมโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญณัฎฐ์ ปูนบุญโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายภาณุศักดิ์ นิชรัตน์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
4. นางสาววารุณี ศรีทองแดงโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา สีลาไหมโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญณัฎฐ์ ปูพบุญโรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนารองประธานกรรมการ
3. นายภาณุศักดิ์ นิชรัตน์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
4. นางสาววารุณี ศรีทองแดงโรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวธัญลักษณ์ แสงสว่างโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ บุญชิตโรงเรียนนากระแซงศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสุจิตรา บุราชรินทร์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
4. นางณัฐธยาน์ แย้มงามจิตต์โรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวธัญลักษณ์ แสงสว่างโรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ บุญชิตโรงเรียนนากระแซงศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสุจิตรา บุราชรินทร์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
4. นางณัฐธยาน์ แย้มงามจิตต์โรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางณัฏฐิรา อกนิษฐานนท์โรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ บุญชิตโรงเรียนนากระแซงศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสุจิตรา บุราชรินทร์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
4. นางณัฐธยาน์ แย้มงามจิตต์โรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางณัฏฐิรา อกนิษฐานนท์โรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ บุญชิตโรงเรียนนากระแซงศึกษารองประธานกรรมการ
3. นางสุจิตรา บุราชรินทร์โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคารกรรมการ
4. นางณัฐธยาน์ แย้มงามจิตต์โรงเรียนนาส่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวพุทธยา สารพัฒน์โรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา สีลาไหมโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภาณุศักดิ์ นิชรัตน์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
4. นางสาวสุรัชนา สิงห์คำโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวพุทธยา สารพัฒน์โรงเรียนเดชอุดมประธานกรรมการ
2. นางกาญจนา สีลาไหมโรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายภาณุศักดิ์ นิชรัตน์โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนากรรมการ
4. นางสาวสุรัชนา สิงห์คำโรงเรียนนาจะหลวยกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายทองสอน โพธิ์ศรีโรงเรียนน้ำยืนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุนทร ประทานโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา วงค์ไชยาโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายทองสอน โพธิ์ศรีโรงเรียนน้ำยืนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุนทร ประทานโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา วงค์ไชยาโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายทองสอน โพธิ์ศรีโรงเรียนน้ำยืนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุนทร ประทานโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา วงค์ไชยาโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายทองสอน โพธิ์ศรีโรงเรียนน้ำยืนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุนทร ประทานโรงเรียนนาจะหลวยรองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา วงค์ไชยาโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายกาญจนา วงค์ไชยาโรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน สหวิทยาเขต 6 (โรงเรียนเดชอุดม สพม.29)
ผู้ดูแลระบบ นางณฐวรรษ์ ไสว0897181871
ผู้ประสานงาน นางพลอยนรินทร์ จันทร์ชนะ 0812654277
center นายศิริพจน์ พรมหล่อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเดชอุดม 0914725749
Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]