หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าง วันที่ 8-9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายบุญเหล็ง เจริญลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ประธานกรรมการศูนย์ใหญ่
2 นายชาคริต พิมพ์หล่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ประธานกรรมการศูนย์ใหญ่
3 นายเฉลิมยุทธ ประทีปทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนตาลสุมพัฒนา รองประธานกรรมการศูนย์ใหญ่
4 นายเดชณรงค์ สุภิมารส ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม รองประธานกรรมการศูนย์ใหญ่
5 นายสุนทร ประดิษฐศิลป ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลา รองประธานกรรมการศูนย์ใหญ่
6 นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก รองประธานกรรมการศูนย์ใหญ่
7 นายพิทักษ์ บุญยอ ผู้อำนวยการโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา รองประธานกรรมการศูนย์ใหญ่
8 นายปิยศักดิ์ เจริญรื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ รองประธานกรรมการศูนย์ใหญ่
9 นายชาคริต พิมพ์หล่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม รองประธานกรรมการศูนย์ใหญ่
10 นางสาวสุภัชศร วงศ์คำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม รองประธานกรรมการศูนย์ใหญ่
11 นางสาวอังคณา นาสารี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร เลขานุการศูนย์ใหญ่
12 นายจิรายุทธ อักษรพิมพ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ประธานกรรมการ
13 นายบุญเหล็ง เจริญลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ประธานกรรมการ
14 นายเฉลิมยุทธ ประทีปทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนตาลสุมพัฒนา ประธานกรรมการ
15 เดชณรงค์ สุภิมารส ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม ประธานกรรมการ
16 นายสุนทร ประดิษฐศิลป ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างศิลา ประธานกรรมการ
17 นางพัชรา ตั้งเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก รองประธานกรรมการ
18 นายอลงกต ช่วงชิง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร รองประธานกรรมการ
19 นายชัยวัตน์ แสงทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร รองประธานกรรมการ
20 นายเมืองไทย ทองศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร รองประธานกรรมการ
21 นางสาวอังคณา นาสารี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร รองประธานกรรมการ
22 นายชำนาญ พูลเพิ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาลสุมพัฒนา รองประธานกรรมการ
23 นางวิลาวัลย์ ขมิ้นทอง ครู คศ.๒ โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม รองประธานกรรมการ
24 นางสาวจันทิมา ทองใบ ครู คศ.๒ โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม รองประธานกรรมการ
25 นางสาวศิรนริศา โสภากุ ครู โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ
26 นายวิชิตพงษ์ บุญช่วย ครู โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ
27 นายเอกชัย แสงใบ ครู โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ
28 นายทนงศักดิ์ เจริญจิตร ครู โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรรมการ
29 นางกุหลาบ สังฆะมณี ครูชำนาญการ โรงเรียนตาลสุมพัฒนา กรรมการ
30 นางสาวพนิดา กันยะกาญจน์ ครู โรงเรียนตาลสุมพัฒนา กรรมการ
31 นายเฉลิมพล เถาว์โท ครูชำนาญการ โรงเรียนตาลสุมพัฒนา กรรมการ
32 นางสาวพัชรา บุญยง ครูผู้ช่วย โรงเรียนตาลสุมพัฒนา กรรมการ
33 นางวิไล กลิ่นแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนตาลสุมพัฒนา กรรมการ
34 นายสุรศักดิ์ จันทวี ครูชำนาญการโรงเรียนตาลสุมพัฒนา กรรมการ
35 นางสาวพันคำ เผ่ากันหา พนักงานราชการ โรงเรียนตาลสุมพัฒนา กรรมการ
36 นางสาวสุภาวดี พิมพรหมมา ครู คศ.๒ โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม กรรมการ
37 นายวีระศักดิ์ หงษ์ทอง พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม กรรมการ
38 นายเดชณรงค์ ไชยชนะ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม กรรมการ
39 นายอุดร พันธ์คำ นักการภารโรง โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม กรรมการ
40 นางเยาวรัตน์ เจริญจิตร ครู โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เลขานุการ
41 นายอัศวพัฒน์ สุพล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนตาลสุมพัฒนา เลขานุการ
42 นางสาวสมพร พินธุโท ครู โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ผู้ช่วยเลขานุการ
43 นางปาณิสรา พุฒวันดี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนตาลสุมพัฒนา ผู้ช่วยเลขานุการ
44 นายศิกษก พันธ์ใหญ่ ครู คศ.๒ โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ
45 นายบุญเพ็ง พันธ์คำ พนักงานราชการ โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
46 นางสาวสุดารักษ์ สิงห์รัง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เจ้าหน้าที่
47 นายถนอมศักดิ์ ทองทับ ครู โรงเรียนอ่างศิลา เจ้าหน้าที่
48 นายเสกสาร บัวงาม ครู โรงเรียนอ่างศิลา เจ้าหน้าที่
49 นางสาวดวงใจ นามกุล ครู โรงเรียนอ่างศิลา เจ้าหน้าที่
50 นางสาวจุมพร วงษาหล้า ครู โรงเรียนอ่างศิลา เจ้าหน้าที่
51 นายเฉลิมพล เถาว์โท ครูชำนาญการ โรงเรียนตาลสุม ผู้ดูแลระบบ
52 นายอดิเทพ ถนอมสงวน ครู โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ผู้ดูแลระบบ
53 นายอาทิตย์ สุจริต โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม ผู้ดูแลระบบ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
นายเฉลิมพล เถาว์โท (0819676066) Email: HS3NQE@gmail.com
นายอดิเทพ ถนอมสงวน (0864668014) Email: Adithep_th@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]