หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนตาลสุมพัฒนา 37 140 61
2 005 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร 121 323 195
3 007 โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์ 71 201 104
4 008 โรงเรียนหนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 70 134 92
5 009 โรงเรียนอ่างศิลา 56 95 73
6 002 โรงเรียนเชียงแก้วพิทยาคม 50 118 86
7 010 โรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา 74 157 108
8 001 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม 72 136 93
9 004 โรงเรียนนิคม 2 อนุบาล 16 39 27
10 006 โรงเรียนศรีแสงธรรม 22 41 34
รวม 589 1384 873
2257

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29
นายเฉลิมพล เถาว์โท (0819676066) Email: HS3NQE@gmail.com
นายอดิเทพ ถนอมสงวน (0864668014) Email: Adithep_th@hotmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]