สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 2]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 โพธิ์ไทรพิทยาคาร 85 10 2 1 97
2 มัธยมตระการพืชผล 70 7 0 1 77
3 เขมราฐพิทยาคม 64 7 2 0 73
4 พังเคนพิทยา 62 5 8 1 75
5 กุดข้าวปุ้นวิทยา 60 10 7 1 77
6 พรเมตตาคริสเตียน 37 13 4 3 54
7 สะพือวิทยาคาร 31 9 5 5 45
8 แก้งเหนือพิทยาคม 29 6 10 6 45
9 โนนกุงวิทยาคม 29 4 1 1 34
10 โนนสวางประชาสรรค์ 27 4 7 5 38
11 อนุบาลพุทธเมตตา 24 17 5 3 46
12 ขุมคำวิทยาคาร 23 10 8 5 41
13 เหล่างามพิทยาคม 14 14 4 5 32
14 นาสะไมพิทยาคม 14 9 9 4 32
15 เกษมสีมาวิทยาคาร 14 9 6 5 29
16 พุทธศาสตร์ศึกษา บ้านดอนโด่ 6 6 2 1 14
17 ปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย 6 5 3 6 14
18 พะลานวิทยาคม 2 3 6 3 11
รวม 597 148 89 56 890