สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1]
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เบ็ญจะมะมหาราช 91 3 0 2 94
2 นารีนุกูล 64 20 4 6 88
3 เขื่องในพิทยาคาร 48 10 10 6 68
4 อัสสัมชัญ 39 15 3 13 57
5 ปทุมพิทยาคม 35 14 2 12 51
6 อาเวมารีอา 35 11 10 9 56
7 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 34 12 4 7 50
8 ศรีปทุมพิทยาคาร 25 13 1 7 39
9 หนองขอนวิทยา 18 1 4 1 23
10 หนองบ่อสามัคคีวิทยา 18 0 0 2 18
11 เก่าขามวิทยา 16 8 4 8 28
12 หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 14 13 5 7 32
13 ไผ่ใหญ่ศึกษา 14 9 2 6 25
14 สหธาตุศึกษา 13 6 0 6 19
15 นารีนุกูล๒ 12 10 0 3 22
16 ดอนมดแดงวิทยาคม 11 8 3 6 22
17 อุบลราชธานีศรีวนาลัย 9 7 2 4 18
18 ดงยางวิทยาคม 9 6 4 10 19
19 ยุวฑูตศึกษา 9 5 2 3 16
20 บ้านไทยวิทยาคม 9 4 2 6 15
21 ราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 8 11 1 9 20
22 ศรีน้ำคำศึกษา 8 7 4 8 19
23 ปทุมวิทยากร 8 6 5 6 19
24 เบ็ญจธัญพิทยา 7 8 2 6 17
25 ประสิทธิ์ศึกษา 7 2 0 0 9
26 เสียมทองพิทยาคม 6 2 3 3 11
27 เยาวเรศศึกษา 5 1 1 0 7
28 อุบลวิทยากร 4 0 0 1 4
29 ชีทวนวิทยาสามัคคี 3 12 3 6 18
30 ฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 3 1 0 2 4
31 สมเด็จ 2 0 0 0 2
32 นันตาศึกษา 1 3 0 0 4
รวม 585 228 81 165 894