หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าง วันที่ 31 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล ศาลา 6 เหลี่ยม ห้อง ศาลา 6 เหลี่ยม 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล ศาลา 6 เหลี่ยม ห้อง ศาลา 6 เหลี่ยม 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง ศูนย์ มสธ. 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
4 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 1 ห้อง ศูนย์ มสธ. 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
5 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 1 ห้อง 131 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
6 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนนารีนุกูล อาคาร 1 ห้อง 131 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
7 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ห้องสมุด 31 ต.ค. 2557
-
8 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ห้องสมุด 31 ต.ค. 2557
-
9 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง ภาษาอังกฤษ 31 ต.ค. 2557
-
10 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม อาคาร 5 ห้อง ภาษาอังกฤษ 31 ต.ค. 2557
-
11 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 322 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
12 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช ห้อง 322 31 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
13 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
-
-
14 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
-
-
15 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
-
-
16 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
-
-
17 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
-
-
18 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
นายวีระวัฒน์ ผกานนท์ โรงเรียนนารีนุกูล : นายสังวร ชมภูมาศ์ :สหวิทยาเขต 1 : Tel 0817896100 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]