หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ระหว่าง วันที่ 31 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 233 31 ต.ค. 2557
-
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 238 31 ต.ค. 2557
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 225 31 ต.ค. 2557
-
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 226 31 ต.ค. 2557
-
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ห้อง ห้องเรียนคุณภาพ 1 31 ต.ค. 2557
-
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ห้อง ห้องเรียนคุณภาพ 2 31 ต.ค. 2557
-
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ศูนย์ภาษาไทย 31 ต.ค. 2557
-
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม ศูนย์คณิตศาสตร์ 31 ต.ค. 2557
-
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนปทุมพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 227 31 ต.ค. 2557
-
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม อาคาร 2 ห้อง 228 31 ต.ค. 2557
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
นายวีระวัฒน์ ผกานนท์ โรงเรียนนารีนุกูล : นายสังวร ชมภูมาศ์ :สหวิทยาเขต 1 : Tel 0817896100 Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]