รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงพัชรี   แพทย์กลาง
 
1. นางสาวนันทิยา   จิตตะโคตร์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  มากนวล
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ฉัตรวิไล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายอิสระพงษ์  สัชนะกุล
 
1. นางประไพ  ผาคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงศิวนาถ  สิทธิพร
 
1. นางสาวจุฑามาศ  บุญทน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวสุกัญญา  ศรีหาบุตร
 
1. นางขวัญชีวา  ศิริมา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวบุศรินทร์  ศรีเลิศ
 
1. นายสุริยน  บุญเหมาะ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. นางสาวกรรทิมา  วิรุณพันธ์
 
1. นางสาวมนัสวี  สุระบุตร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐวดี  ไชยโคตร
 
1. นางอาภรณ์  บุญมาก
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงรัตนาพร  วงศ์บุดดี
 
1. นางสุภรัตน์  ยิ่งดี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงมลวิภา  คำเพราะ
 
1. นางเมตตา  พูลสวัสดิ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงพัชรีญา  สุทธสน
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ชำนิกุล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงศรันยา   ปรือปรัง
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ฉัตรวิไล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวน้อยวิทยา 1. นางสาวรัตนากร  อัมภรัตน์
 
1. นางแสงจันทร์  ผุสิงห์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวกาญจนา  งามแสง
 
1. นายสุรพงษ์  ก้อนจันทร์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละลมวิทยา 1. นางสาวสุวิกานต์   แก้วบริบัตร
 
1. นายไพโรจน์  แสนพันธ์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นางสาวธันยธร  พรมรัตน์
 
1. นางสาวณัฏฐากุลยา  จันทร์เปรียง
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  สาลีพวง
 
1. นางกุลณพฤกษ์  กีรติชัยเศรษฐ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กชายวรวุฒิ  แดนวิบูลย์
 
1. นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กชายทวีศิลป์  สมพร
 
1. นายภูริพัฒน์  ลือขจร
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงทวินันท์  ผิวอ่อน
 
1. นางอัมฤทธิ์  วงษ์วานิช
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. นายนนทวัฒน์  สายเคน
 
1. นางรัตนาภรณ์  หัดโถ
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 98.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายปฏิวัติ  มาพบ
 
1. นายนพพร  ศรปัญญา
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายวรากร  วงษ์ขันธ์
 
1. นางอัมฤทธิ์  วงษ์วานิช
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวศุภรดา  มุ่งหมาย
 
1. นางสุจิตรา  สุพรม
 
25 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.47 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงกรกมล  ถิระผะลิกะ
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  สลีสองสม
3. เด็กหญิงมณีวรรณ  ไชยพันนา
 
1. นางสาวเสาวนิตย์  นาคทะเล
2. นางบรรจบพร  นนท์ศิลา
 
26 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงธัญญารักษ์  สีตะริสุ
2. เด็กหญิงภาวิณี  พิทักษ์
3. เด็กหญิงเหมรัตน์  สิมลิ
 
1. นางสาวกัลย์กมล  โรจนนัครวงศ์
2. นางสาวประภาพรรณ์  แก้วกลม
 
27 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80.06 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาส  บุญมี
2. เด็กชายอรรถพร  จันทะโชติ
3. เด็กหญิงเกตุศิริ  อาจศิริ
 
1. นายเรวัตร  อสิพงษ์
2. นายมงคล  พันธ์แก่น
 
28 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกษมา  สายแก้ว
2. เด็กหญิงปุณยาพร  อบอุ่น
3. เด็กหญิงพรชนก  วันสุดล
 
1. นายอภิวุฒิ  ทองไทย
2. นางสาวสุกัญญา  ติละบาล
 
29 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวณัฐธยาน์  พุทธกุล
2. นายนทีธร  คงชื่นจิตต์
3. นางสาวสุุวนันต์  บัวพันธ์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
2. นางสาวเบญจมาพร  บานชื่น
 
30 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวกนกวรรณ  พรรณาภพ
2. นางสาวฐาปณี  สิงหาอาจ
3. นางสาวฐิติยา  หนองเหล็ก
 
1. นางศิริวรรณ  มะโรณีย์
2. นางบังอร  บูรณะศรี
 
31 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกาญจนา  เตชะ
2. นางสาวจุฑารัตน์  จันภักดี
3. นายอินทรวชิราห์  พันธ์จันทร์
 
1. นายมงคล  พันธ์แก่น
2. นายเฉลิมพงษ์  จันทรเสน
 
32 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87.03 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวกิ่งดาว  กันภักดี
2. นางสาวธัญญารัตน์  เติบโต
3. นางสาวปภาวี  ศรีดาพรหม
 
1. นายพิทยา  จันดาบุตร
2. นางสาคร  จันดาบุตร
 
33 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวอมัญตัย  แก้วแรมเรือน
2. นางสาวเพียงตะวัน  มณีกุล
 
1. นางสุนันท์  มีศิริ
2. นางคำนวน  ไชยะเดชะ
 
34 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงกุลกันยา  พงษ์สัจจา
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  โพธิ์พรม
 
1. นางจันทร์ทิวา  อบทอง
2. นางลัดดาวัลย์  อัมภรัตน์
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงสงกรานต์  ได้สงวน
2. เด็กหญิงเพชรอำพัน  บุญพบ
 
1. นางทัศนีย์  ประจำ
2. นางกัญญารัตน์  เพ็งแจ่ม
 
36 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กหญิงเจนจิราภรณ์  กันหา
2. เด็กหญิงเพ็ญธิดา  แหวนหล่อ
 
1. นายปัฎฐกรณ์  สามะณี
2. นางสาวกัญญารัตน์  ไชยประโคม
 
37 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวจุธาทิพย์  เข็มทอง
2. นายณัฐวุฒิ  ไชยชาญ
 
1. นายสถิตย์  รชตธำมรงค์
2. นางสิรินาฏ  รชตธำมรงค์
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  พรหมพิลา
2. นางสาวพรนิภา  คำสุข
 
1. นายกฤติเดช  พลเยี่ยม
2. นายชนธัญ  บัวเครือ
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายอาทิตย์  นามวงศ์
2. นางสาวเยาวเรศ  เตชะ
 
1. นายไพรยุทธ  สะกีพันธ์
2. นางสัญติภา  ดวงจิตสิริ
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นางสาวถิระนันท์  จันทร์โสภา
2. นางสาวเกษมณี  ประทุมวงศ์
 
1. นายจิรายุ  มโนธรรม
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายอภิวัฒน์   รัตนพันธ์
 
1. นางสาวนุชนาถ  หอมหุน
 
42 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ประจำ
 
1. นางอรพิน  ไชยสินธ์
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายภูมิรพี  เสรีขจรจารุ
 
1. นายชัยโย  เสาเวียง
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงอรปรียา  เหรียญรักวงศ์
 
1. นางกาญจนา  แขมคำ
 
45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายไพรวัลย์  ถะนัด
 
1. นางกัลยา  ชนะบุตร
 
46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. นางสาวกุลวรางค์  ปรีเปรม
 
1. นางสาวจันทร์สุมาลี  วันทะวงษ์
 
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ศิริสุวัฒน์
 
1. นางเย็นจิต  กุฎีรักษ์
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายอภิสิทธิ์  อินทรวงษ์โชติ
 
1. นางสาวฉลองขวัญ  งามวิลัย
 
49 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงปวริศา  โนนคำ
2. เด็กหญิงวิภาดา  ไชยศรีษะ
3. เด็กหญิงอารียา  จานชิน
 
1. นางสาวสิริวรรณ  มะโน
2. นางสาวณัฐยาพร  คำแพง
 
50 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ยางโสม
2. เด็กหญิงฐานมาศ  สิงห์โท
3. เด็กหญิงภัทราพร  ทองสุทธิ์
 
1. นางปราณี  เวียงเหล็ก
2. นางพิสมัย  ทองอาบ
 
51 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เสาร์เหลี่ยม
2. เด็กหญิงสำราญ  บุญเลี้ยง
3. เด็กชายสุรเดช  สวัสดี
 
1. นางสุพักตรา  สำราญสุข
2. นายแหลมทอง  สำราญสุข
 
52 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกฤตยา  รมยาคม
2. เด็กหญิงชนยิดา  จุมพิศ
3. เด็กชายภัทรพล  บุญแซม
 
1. นางปิยะวดี  จันปุ่ม
2. นางณัฐหทัย  คูหา
 
53 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวกรรณิการ์  ศรีสุข
2. นางสาวจิราภรณ์  เท่าสิงห์
3. นางสาวสุภาวดี  บุดดาวงศ์
 
1. นางปาริสา  อร่ามเรือง
2. นางธันยมัย  มลัยไธสง
 
54 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นายทนาวุฒิ  พรมสุข
2. นางสาวลลิตา  จันทร์เติบ
3. นางสาวลัดดาวรรณ  จันทร์เติบ
 
1. นางสาวศิริพันธ์  พากเพียร
2. นางสาวพิชยาศิริ  พิมพ์ทราย
 
55 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวจิราพร  จันมณี
2. นางสาวสุพิชชา  ทองคำ
3. นายอธิคม  คำสวรรค์
 
1. นางพัชรี  หอมจิต
2. นางสาวอมลวรรณ  นาคพันธุ์
 
56 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวพิชญานันท์  วิเศษหมื่น
2. นางสาววราภรณ์  สาวงษ์
3. นางสาวเปรมณัฏฐา  ป้องกลาง
 
1. นางเทพา  สระแก้ว
2. นางสาวรัตน์ฐาภัทร  ยาเคน
 
57 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พรหมภักดี
2. เด็กหญิงสุจิราภรณ์  บรรพชาติ
3. เด็กชายอัครเดช  สีเหลือง
 
1. นายนรินทร์  วงศ์บา
2. นางจินห์จุฑา  มิ่งมิตรวิบูลย์
 
58 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สายสินธุ์
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  โกรัมย์
3. เด็กหญิงเพชรี  ศรชัย
 
1. นางสถาพร  ศักดิ์ชัยพานิชกุล
2. นายเอกพงษ์  สายสินธุ์
 
59 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายชนาลัย  บุญใส
2. เด็กหญิงนิตยา  วิเศษหมื่น
3. เด็กหญิงศิริยาภรณ์  บุญนิตย์
 
1. นางสาวศิวัชญา  ศรีทำเลา
2. นางสุภาวดี  สมบูรณ์
 
60 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาววนิดา  ผูกพันธ์
2. นางสาววิภาวี  แสนทวีสุข
3. นางสาวสุปรียา  จิตตำนาน
 
1. นางสาวเบญจภรณ์  ศรีวิศร
2. นายภูริภัทร  มุขประดับ
 
61 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวกัญญารัตน์  เทียนขาว
2. นางสาวกาญจนา  วิเศษชาติ
3. นางสาววรรณวิษา  พันจันดา
 
1. นางธราธร  บุญเสริม
2. นางเนตรนภา  สุรสรณ์
 
62 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นายธนพล  สุพิมพ์
2. นายวรัญชัย  ปราณี
3. นางสาววารุณี  ต้นโสภา
 
1. นายนริศ  พรหมทา
2. นางสาวมยุรี  ห้วยจันทร์
 
63 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวมุกดาการ  จิรมหาศาล
2. นางสาวศิริลักษ์  สุรชาติ
3. นางสาวอรอุมา  ชมคำ
 
1. นายอัทธ์  คำอุดม
2. นางศรินทิพย์  นามศรี
 
64 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 1. นางสาวจุรีพร  ศรีบุตรดี
2. นายชัยนรินทร์  นามวิชา
3. นางสาวน้ำฟ้า  ศิริยา
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  บุญจริง
2. นางสาววรรณา   เพชรดี
 
65 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. เด็กชายดลสิทธิ์  แทนคำ
2. เด็กชายเอกราช  ศาสตรสิน
 
1. นางสาวสกุณา  รันพิศาล
2. นางสาววิภาวดี  คำแดง
 
66 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงพิชญาภร  เหล่าโคตร
2. เด็กหญิงวรินทร  คุณเกียรติ
 
1. นางสาวมะติกา  สุธาบุญ
2. นางมยุรี  สาลีวงศ์
 
67 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. เด็กชายจักรพันธ์  อุตะมะ
2. เด็กชายฟ้าหลวง  วงศ์ตาผา
 
1. นายสมนึก  พันธ์แก่น
2. นางธารารัตน์  แก้วมูล
 
68 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กชายธีรศักดิ์  จังอินทร์
2. เด็กหญิงวรรณฑิการณ์  ทองปัญญา
 
1. นางนิชานันท์  จันทรคาต
2. นางสาวชนิสรา  ครุฑสาร
 
69 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกรรณิการ์  บุญตา
2. นายธีรวัฒน์  ระหาร
 
1. นางธัญณ์ญสิตา  ธนโชติเดชากาญจน์
2. นายรัชภูมิ  แพงมา
 
70 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวจณิสตา  ชาติภูธร
2. นายชวัลวิทย์  ชัยสิทธานนท์
 
1. นางดารา  สร้อยเงิน
2. นางสาวพิชญาภา  สีนามะ
 
71 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวภานุชนาถ  ขันคำ
2. นายวรพล  เจียงวงศ์
 
1. นางสาวชนิสรา  ครุฑสาร
2. นางนิชานันท์  จันทรคาต
 
72 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวจิรวดี  บุราณรมย์
2. นางสาวนันทกา  ขุพันธ์
 
1. นางสาวมณีจันทร์  ูธาตุทอง
2. นางนัยนา  กิ่งผา
 
73 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายธนาดล  ผลาผล
 
1. นางสาวสมหมาย  ศรีสมพร
 
74 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงฐานิกา  นันทะสิงห์
 
1. นางปัณสิภัค  พันธเสน
 
75 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายทัพไท  ไชยะเดชะ
 
1. นางสุกัญญา  สมสะอาด
 
76 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐชนน  ตังตระกูล
 
1. นางสาวจำเนียร  เหมาะสมาน
 
77 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นางสาวพรพิมล  สุนันท์
 
1. นางฉวีวรรณ  มาลี
 
78 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายปริญญา  มูลเกษ
 
1. นางไพรวัลย์  นิลโชติ
 
79 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาววิจิตรา  ขันตี
 
1. นางสาววรรณิภา  อุตมะ
 
80 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายธีมากร  ดีใจ
 
1. นางจุฬาวัลย์  ชนะมะเริง
 
81 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงรมิดา  พงศ์พีระเดช
2. เด็กชายวสุ  โพธิ์งาม
3. เด็กชายศุภกิจ  บุญส่งดี
 
1. นายสุรชัย  ดอกแก้ว
2. นางกชพร  รัตนธนากาญจน์
 
82 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กหญิงวราพร  แหวนหล่อ
2. เด็กชายศตวรรษ  ศรีนุเคราะห์
3. เด็กชายศุภชัย  ศรีคำ
 
1. นางสาวณัฏฐพัชร  ธนาเพ็งจันทร์
2. นางสาวระวีวรรณ  ธนาเพ็งจันทร์
 
83 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายณฐกฤษณ์  ศรีสงค์
2. เด็กหญิงนัทชา  อสิพงษ์
3. เด็กหญิงปิยดา  บุญประกอบ
 
1. นางจันทร์ทิพย์  เจียมพงษ์
2. นางสาวประภาภรณ์  อสิพงษ์
 
84 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงชิดฤทัย  ดวงใจ
2. เด็กชายพิริยากร  พื้นผา
3. เด็กหญิงวิมลลักษ์  ยอดสิงห์
 
1. นางสาวแก้วตา  พรมบุตร
2. นางสุรภา  สมสะอาด
 
85 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. นายณัฐวุฒิ  ศรีนอก
2. นางสาวศศิธร  กระมล
3. นายไกรวิชญ์  พลพงษ์
 
1. นายรังสรรค์  พลอาจ
2. นายบุญมาก  ทีฆา
 
86 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวณิชกุล  บุญจูง
2. นายศุภณัฐ  รักพงษ์
3. นายเสฏฐวุฒิ  อินยาพงษ์
 
1. นางเจนจบ  ศรีเลิศ
2. นางเกศรา  เสริมศรี
 
87 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95.05 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวธวพร  จุลละนันท์
2. นายปภิณวิช  ปลอดปล่อง
3. นายอานนท์  เจษฎารวมผาสุข
 
1. นางภานุมาศ  ไชยสาร
2. นางสาวเนตรนภา บัวเกษ  และนายอุกฤต ทีงาม
 
88 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. นางสาวนพวรรณ  พิเศษสุนทร
2. นางสาวพักตร์เพ็ญ  เมืองจันทร์
3. นางสาวพิมลพร  เทศราช
 
1. นางนิดาพร  สุธัญญรัตน์
2. นางสาวสัญติ์ญา  แก้วกัณหา
 
89 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  บุญเฟรือง
2. เด็กหญิงสุณัฐตา  ปราบภัย
3. เด็กหญิงอรัญญา   ลาคำ
 
1. นางสาวไสว  อุ่นแก้ว
2. นางสาวนลินรัตน์  อินต๊ะพันธ์
 
90 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ชัยสิทธานนท์
2. เด็กหญิงพิชญาภา  สมบัติวงศ์
3. เด็กหญิงสิริยาภรณ์  ลาลุน
 
1. นางสาวพัลยมน  เย็นสมุทร
2. นางสาวชนิดาพร  ดวงแสง
 
91 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกานต์ธีรา  ตองอบ
2. เด็กหญิงวิภาดา  แซ่โค้ว
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีลาชัย
 
1. นางสาวนงลักษณ์  จิตรภักดี
2. นางสาวลออทิพย์  คำไสย์
 
92 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงพรธิดา  มาปะเภา
2. นางสาวพรรณธิชา  อินทร์แก้ว
3. เด็กหญิงศิริรัตน์  ขาวสะอาด
 
1. นางดรุณี  เสมอภาค
2. นางสาวกฤษณาพร  จันทะพันธ์
 
93 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นางสาวทิพวรรณ  จำปี
2. นางสาวมาวารี  อิ่มน้อย
3. นางสาวสุปราณี  คำดี
 
1. นางสุพรรณี  สองศร
2. นางสาวดาราณี  ห้วยจันทร์
 
94 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวพรรษชล  โสดาจันทร์
2. นายสิทธิกร  มูลศรีแก้ว
3. นางสาวสุภินันท์  วงษ์ขันธ์
 
1. นายวีระพล  ภาระเวช
2. นางสุภาวัลย์  บุญใส
 
95 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวพรทิพย์  ประสิทธิกุล
2. นายภานุวิชญ์  คำวงศ์
3. นายวีระยุทธ  สิมลี
 
1. นางถวิล  วรรณวงศ์
2. นายพิทักษ์พงษ์   นามวงษ์
 
96 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นายธิติพันธ์  สัตพันธ์
2. นางสาวสุณิสา  สินทองประเสริฐ
3. นางสาวสุนิตา  ปาระมัติ
 
1. นายอรรถวุฒิ  บริบูรณ์
2. นางสาวพิกุลแก้ว  มีศิลป์
 
97 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  แก้วลา
2. เด็กหญิงจรรยพร  รูปงาม
3. เด็กชายศุภวัฒน์  สิงห์ซอม
 
1. นางชิดชนก  พวงคต
2. นายอาวิรุทธ์  สีดา
 
98 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงผุสดี  จานดี
2. เด็กหญิงสุภาวดี  บุตะเคียน
3. เด็กชายอภิวัฒน์  พวงสอน
 
1. นางอัจฉราวรรณ  บุญเหมาะ
2. นางสาวพิมพ์ณรดา  จิินดาธรานันท์
 
99 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายธุวพล  ธรรมนิยม
2. เด็กหญิงปรารถนา  วิริยะพิทักษ์พร
3. เด็กหญิงอริศรากร  โสภาบุตร
 
1. นางอรุณ  อึ้งไชยพร
2. นายสมคิด  แสงอรุณ
 
100 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายธนกร  ละเลิศ
2. เด็กหญิงรักษิตา  คำขาว
3. เด็กหญิงสุวิภา  แก้วมงคล
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ชนะปลอด
2. นางสาวชญาพร  วิชัย
 
101 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. นางสาวณธรีย์  ยอดพยุง
2. นางสาวนิรมล  สุขนวล
3. นายสิทธิกร  พิทักษา
 
1. ว่าที่ร้อยโทประหยัด  หัดโถ
2. นางสาวปฐมาภรณ์  อาทิเวช
 
102 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายชนะศักดิ์  แสงสอน
2. นายทนงศักดิ์  บุญเลิศ
3. นางสาวธนัชพร  แหวนวงษ์
 
1. นางสาวสุพิศ  ศิริบูรณ์
2. นายวรโชติ  วงศ์นิล
 
103 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายธัญญะ  นามโคตร
2. นายสิทธิกร  ผลจันทร์
3. นางสาวเบญจพร  คิดถูก
 
1. นายสิทธิชัย  สีราช
2. นางสาวธีราพร  คำโสภา
 
104 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  สีแดด
2. นางสาวชนิดาภา  พิมพ์หมื่น
3. นายสุริยันห์  บุตรมั่น
 
1. นายสืบพงษ์  ยุพา
2. นางนิภาพร  ยุพา
 
105 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงพิชชาพร  อาษา
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  แพเพิ่มสิน
3. เด็กหญิงวิมลเรขา  ประทีปเสน
 
1. นางวรรณกร  คำอุดม
2. นายไพบูลย์  บุญชม
 
106 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงกมลภัทร  พันธสีมา
2. เด็กชายธีรภัทร  ไชยโอชะ
3. เด็กหญิงภัทรภร  ยาตรา
 
1. นางสาวปฐมาวดี  พละศักดิ์
2. นางสาวปราญชลี  นนทะวัน
 
107 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงชุติมณฑ์  แรงเริง
2. เด็กหญิงปนัดดา  อัจนา
3. เด็กหญิงศศินา  ศรีสิงห์
 
1. นางจิรารัตน์  คำผง
2. นางนารีรัตน์  ขันเงิน
 
108 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทะโคตร
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  จรัสนิพันธ์กุล
3. เด็กหญิงสุทธิดา  บุตราช
 
1. นางสาวจตุรพร  พันธ์งาม
2. นางสาวศิริรัตน์  กาลพฤกษ์
 
109 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวนันทิชา  นิติเศรษฐ์
2. นางสาวรัตน์ติพร   พลแสน
3. นางสาวล้ำค่า  จินาวัลย์
 
1. นายธัชกร  สุริยวงศ์
2. นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์
 
110 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวจิตติญา  ตาเมือง
2. นางสาวปรียาภรณ์  วงษ์รักษ์
3. นางสาวปวีณ์นุช  บุญเลิศ
 
1. นายจำเนียร  ใจนวน
2. นายภูริภัทร  ทิพย์รักษา
 
111 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวจรรยารัตน์  อุยประเสริฐกุล
2. นายจีระวัฒน์  บรรเทิงไพบูลย์
3. นางสาวเพชรชิรวา  แสงแก้ว
 
1. นายบัญชา  พิมพ์สังกุล
2. นางสาวพันธ์เครือ  เจริญ
 
112 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวณัฐกาญจน์  สีหบุตร
2. นางสาวปาริชาต  ศรีผดุง
3. นางสาววิชญาพร  แสงคำ
 
1. นางนฤมล  สินธุรัตน์ และนางนิออนด์ รอบคอบ
2. นายปัญญา  พิมพ์หมื่น
 
113 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองศรี
2. เด็กหญิงนพรัตน์  ศรีโพนทอง
 
1. นางจิตติมา  ใจเครือ
2. นายกิตติ  กาสา
 
114 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงวรางคณา  วงศ์เจริญ
2. เด็กหญิงวริศรา  โคตพันธ์
 
1. นายวัชรา  สิงห์ชะฎา
2. นางสุกัญญา  ทีงาม
 
115 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตติญาพร   สัมโรง
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เถระพันธ์
 
1. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
2. นายณัฐพล  บัวพันธ์
 
116 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.72 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. เด็กหญิงพรประภา  สะอาด
2. เด็กหญิงสุภาวดี  สิทธิศร
 
1. นายณัฐพล  บำรุงเกตุอุดม
2. นางสาวประศรี  เขตจัตุรัส
 
117 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นางสาวพรธวัล  สารเสวก
2. นายอนุชิต  สิทธิโคตร
 
1. นางตะวัน  พันธ์ขาว
2. นางสุพรรณี  สองศร
 
118 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 1. นายปริญญา  ปุระชาธรรมโม
2. นางสาวเอ็นดู  เภาดี
 
1. นางรุ่งนภา  แก้วคำชาต
2. นางสาวจินตนา  บัวหลาย
 
119 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. นางสาวณัฐพร  กุลไธสง
2. นายสุวโรจน์  บุญคำ
 
1. นายคงกะพัน   ชัยพร
 
120 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 1. นางสาวศุภลักษณ์  จันทร์เสียงเย็น
2. นางสาวสุดารัตน์  บัวจันทร์
 
1. นายศรัณย์กร  พิศร
 
121 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. เด็กชายวชิราวุธ  สมศรี
2. เด็กชายสุริยา  จิตตะวงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  สำลี
 
122 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 1. เด็กชายคมสัน  คันศร
2. เด็กชายวุฒิชัย  เอี่ยมมาตร
 
1. นายชินโชติ  พรหมพิลา
 
123 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  เสดา
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  ชำนาญ
 
1. นายอภิชาติ  บุญสมยา
 
124 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 1. เด็กชายวีระศักดิ์  จันทร์โท
2. เด็กหญิงหทัยชนก  ทัดแก้ว
 
1. นางสาวนันทพร  กตะศิลา
 
125 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายจิตรภาณุ  สำลี
2. เด็กชายณรงฤทธิ์  แพงกิ่ง
 
1. นายวิสันต์  หงษ์วิเศษ
 
126 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85.72 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 1. เด็กชายคุณากร  จันทกรณ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  ขันแก้ว
 
1. นายชินโชติ  พรหมพิลา
 
127 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายภควัตร  บุญเย็น
2. เด็กชายอนุวัติ  นิวันติ
 
1. นายอภิชาติ  บุญสมยา
 
128 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 92.07 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 1. เด็กชายกันตชาติ  จำเริญ
2. เด็กชายสมเกียรติ  เพียงตา
 
1. นายบุญล้อม  ทองอาบ
 
129 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงจารินี  ดีไว
2. เด็กหญิงฉัตรวิไล  ยุระชัย
3. เด็กหญิงณริสา  สุขแก้ว
4. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ฉิมพินิจ
5. เด็กหญิงสิริลักษณ์  ทองอินทร์
 
1. นางสาวพัชรนันท์  นิ่งนาน
2. นางปภัสรา  ปัญญาบุญ
 
130 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทองปัญญา
2. เด็กหญิงปิยะนันท์  นุยเมิน
3. เด็กหญิงพิชญธิดา  มุราษี
4. เด็กหญิงอรพรรณ  กำแพงใหญ่
5. เด็กหญิงอารียา  อินทร์เจริญ
 
1. นางสาวจับจิต  พิมพร
2. นางสาวลำพู  ศรีลาชัย
 
131 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ทองงาม
2. เด็กหญิงฐิติมา   พัดไธสง
3. เด็กหญิงติยาภรณ์  เงาศรี
4. เด็กหญิงปัญญาภรณ์   นาราษฎร์
5. เด็กหญิงเวธนี  พิมพ์การ
 
1. นาง บุณณ์ญาณัฏฐ์   มุขขันธ์
2. นางสวลี   บุญมูล
 
132 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงจิราดา   ถวิลบุญ
2. เด็กหญิงชัญญานุช  จารุการ
3. เด็กหญิงธิดาลักษณ์   ดาวไสย์
4. เด็กหญิงพิณธารทอง  วันยุมา
5. เด็กหญิงเบญญทิพย์   เบิกบาน
 
1. นางสาวบุษบา   เขียวดี
2. นางสาวศิริณลักษณ์    มีบุญ
 
133 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกาญจนาภรณ์  ยอดงาม
2. นางสาวจินจุฑา  หงษ์ทอง
3. นางสาววฤญา  ปรีดาชัย
4. นางสาววันวิสาข์  กิติราช
5. นางสาวเมษา  สุขเสน
 
1. นางนิพาพร  ตังสุข
2. นางสาวอำพร  แพงวิเศษ
 
134 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. นางสาวจินตนา  โพธิบุตร
2. นางสาวพิไลพร  ยอดเพชร
3. นางสาวศุภมาศ  ทองใบ
4. นางสาวสุมาลี  วิรุณพันธ์
5. นางสาวอรัญญา  อาสาคติ
 
1. นายทวี  แพงเพชร
2. นางสาวศุภกาจน์  ศรีโสดาพล
 
135 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวจุฑาภรณ์  จันทะเสน
2. นางสาวชลธิชา  ชัยอาสา
3. นางสาวธารารัตน์  บุญภักดี
4. นางสาววัฒนากานต์  อินธิมาศ
5. นางสาวสุปรียา  งามแสง
 
1. นางสุดาจันทร์  รัตนโกสินทร์
2. นางจุรีรัตน์  วรรณวงศ์
 
136 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกนกรักษ์   เนาวรานันท์
2. นางสาวจันทร์นภา   จิตร์กำแหง
3. นางสาวพิชญะนิตา  ศรีสุระ
4. นางสาวสุกัญญา  คารงาม
5. นางสาวอภิชญานันท์   วรรณจู
 
1. นายเกษมสันต์   แพงมา
2. นายสุประวัติ   ขันทอง
 
137 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  คำวงค์
2. เด็กหญิงธนกร  ขอบบัวคลี่
3. เด็กหญิงวาสิตา  ประจญ
4. เด็กหญิงสุดารัตน์  ใจหวัง
5. เด็กหญิงโสรยา  วงษ์ขันธ์
 
1. นางสาวอัมพร  อาจภักดี
2. นางสาวทิพวรรณ  ใจเย็น
 
138 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงชูขวัญ   บุญเถาว์
2. เด็กหญิงภิตพร  วงบุญ
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  สาดา
4. เด็กหญิงอรพิมพ์  อุทัย
5. เด็กหญิงเอื้องคำ  พอใจ
 
1. นายเดชา  นวลรักษา
2. นางสมพร  นวลรักษา
 
139 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงชาริตา  บุญสุข
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  กลิ่นพิกุล
3. เด็กหญิงพิยดา  พิมพ์ทราย
4. เด็กหญิงวลัยรัตน์  กงแก้ว
5. เด็กหญิงสุพรรษา  ธุมา
 
1. นางปัญจรัตน์  เดิมผกา
2. นายโกวิท  วันศรี
 
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายจตุรพร  ดวงตระวงษ์
2. เด็กชายจักรภัทร  ทอนศรี
3. เด็กชายพีระพัฒน์  บางใบ
4. เด็กชายรัตตกุล  เทพวงษ์
5. เด็กชายวรปรัชญ์  ตังสกุล
 
1. นายสมหมาย  คุ้มศรีวัย
2. นางขรรพรรษ  สุรนารถ
 
141 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวจิระภาภรณ์  ดาวัลย์
2. นายนัฎฐวุฒิ  อ่อนทุม
3. นางสาววาสนา  สาคร
4. นางสาวสุดาัรัตน์  เพ็งแจ่ม
5. นายเนติพงษ์  ธรรมนิยม
 
1. นายนิติศาสตร์  สำราญ
2. นายเดชา  นวลรักษา
 
142 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. นางสาวธนพรรณ  วิริยะกุล
2. นางสาวธันยากร  พรหนองแสน
3. นางสาวพลอยไพริน  จงรักษ์
4. นางสาวพิมพ์ชนก  ชมทอง
5. นางสาวอาทิตยา  อินทร์แก้ว
 
1. นายสมสักดิ์  วีสันเทียะ
2. นางปุญญพัฒน์  สุตะพันธ์
 
143 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวกาญจนา  คำเสียง
2. นางสาวนิตยาภรณ์  พรมหลวงศรี
3. นางสาวนิภาพร  เทียนสันเทียะ
4. นางสาวภารดี  แถบหอม
5. นางสาวเบญจวรรณ  ศิริพูล
 
1. นายปราโมทย์  แหวนเงิน
2. นางสุปราณีย์  เพ็งธรรม
 
144 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกรกนก   ผ่องราษี
2. นายประกาศิต   โสภากุล
3. นางสาวพรอนงค์   ส่องศรี
4. นางสาวอนันทภรณ์   เบิดสูง
5. นางสาวเนตรทราย   สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวสิรังยานุกูล   บุญค้ำมา
 
145 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงปนัดดา  อาจวิชัย
2. เด็กหญิงรัศมี  ปัดถา
3. เด็กหญิงสุธิดา  จันพูล
4. เด็กหญิงอมรทิพย์  จุลเหลา
5. เด็กหญิงเพชรทวี  สีสาลี
 
1. นายพิทยา  จันดาบุตร
2. นายอาคเนย์  มีคุณ
 
146 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกรพิน  จันครา
2. เด็กชายธีรวัฒน์  สถานพงษ์
3. เด็กชายพีระพัฒน์  สมพงษ์
4. เด็กชายอดิศร  สมสนิท
5. เด็กชายอนันทวัฒน์  ศรีสมบัติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมปอง  เอมรัตน์
2. นางมณีวรรณ  ใจนวน
 
147 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กชายชูเกียรติ  สุตะพันธ์
2. เด็กชายพิชญา  สิริโภคาสาธุกิจ
3. เด็กชายสุรเชษฐ์  สายลาม
4. เด็กชายอรรถวิทย์  สุขสบาย
5. เด็กชายเจษฎา  อรรคบุตร
 
1. นายณัฐพล  บัวพันธ์
2. นางบุญชื่น  ดาวเรือง
 
148 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 1. เด็กชายจอมขวัญ  ผาสุก
2. เด็กชายธนพล  ยืนสุข
3. เด็กชายธนศักดิ์  พรำนัก
4. เด็กชายวีระยุทธ  เรืองใจ
5. เด็กชายสุธินันท์  ไชยสาร
 
1. นายทัศน์ศิลป์  บุญรอด
2. นางสาวณปภา  วิเศษหมื่น
 
149 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. นายธนพล  รัตนวัน
2. นายพัชรีญา  อ่อนสุข
3. นายหนึ่งฤทัย  จันทร์เพ็ง
4. นายอัครพล  นันทะเสน
5. นายเกรียงไกร  ดำรงค์สกุลชัย
 
1. นายชัยพิพัฒน์  แหวนหล่อ
 
150 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาอุด 1. นายธวัชชัย  อุตมะ
2. นางสาวปวีณา  สะอาด
3. นางสาวพรวิไล  ในทอง
4. นางสาววรรณิดา  แสงเพ็ง
5. นายวรากรณ์  หมู่มาก
 
1. นายจีระศักดิ์  ธนเกียรติไพศาล
2. นายโอภาส  กุลัพบุรี
 
151 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. นายขจรศักดิ์  แซ่เตีย
2. นายชลิต  นิ่มแสง
3. นางสาวทิติยาภรณ์  ลัทธิรมย์
4. นายวงศกร  เชื้อนิล
5. นายสิทธิศักดิ์  ปุณประวัติ
 
1. นางสุพัตรา  อินลี
2. นางสาวฎายิน  ลิลา
 
152 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายฐนพงศ์   รักษาพล
2. นายธนกฤต   โอสถศรี
3. นายพัทธดนย์   จัยสิน
4. นายอิทธิฤทธิ์   เนียมจิตร
5. นายเนติวุฒิ   แก้วเคน
 
1. นางสาวทีฆรภัค   ดวงสา
2. นายบัญชา   สุขกาย
 
153 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงกรพิณ  มะยม
2. เด็กชายกฤษติศักดิ์  ทองแดง
3. เด็กชายคมกริช  แปลงศรี
4. เด็กชายชัยชนะ  ประคองชัย
5. เด็กชายชัยวัฒน์  บุดดาวงศ์
6. เด็กหญิงณัฐกานต์  สงวนแก้ว
7. เด็กชายธนธรณ์  ศิริมูล
8. เด็กชายธนากร  สัญจร
9. เด็กชายธนากร  พันดี
10. เด็กหญิงธันชนก  กันตรง
11. เด็กหญิงนริศรา  ศรีเชื้อ
12. เด็กหญิงนิจจารีย์  ฉายลักษ
13. เด็กชายพีรพัฒน์  จิตรไธสง
14. เด็กชายภัสกรณ์  โพธิ์ศรี
15. เด็กหญิงรุ่งทิวา  มั่นคง
16. เด็กหญิงวชิราพรรณ  บุญชู
17. เด็กชายศณาวุธ  ชิณสุวงษ์
18. เด็กชายศราวุฒิ  คำนัน
19. เด็กชายอนันยศ  กิ่งนนท์
20. เด็กหญิงเพชรมณี  ไชยะเลิศ
 
1. นายณรงค์เดช  ศรีผุย
2. นางณิชาภา  รักษาศิริ
 
154 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายกฤษชัย  แหวนเงิน
2. นายคณิศร  บุญช่วย
3. นายจิรพงศ์  ผาธรรม
4. นางสาวดารารัตน์  มูลจัด
5. นางสาวนันทิยา  แหวนเงิน
6. นางสาวปริชญา  สำราญใจ
7. นายปรีดี  สีตะวัน
8. นางสาวปัญญาพัฒน์  เดือนขาว
9. นางสาวพริม  เพชรเอี่ยม
10. นางสาวพิมพ์ชนก  ใจแข็ง
11. นางสาววนิดา  พิละ
12. นายวรยุทธ  บึงไกร
13. นายวรุตน์  แสงมาศ
14. นายวันชัย  ประมวล
15. นางสาวสิริลักษณ์  ปิ่นหอม
16. นางสาวสิริลักษณ์  แหวนวงษ์
17. นางสาวสุขริตา  อัครชาติ
18. นายอภิศักดิ์  ผาสุข
19. นายเกียรติศักดิ์  ชื่นชม
 
1. นางกรชุลี  ศรีสุข
2. นางวิไลลักษณ์  เหล็กเอี้ยง
3. นางนิรันดร์  สุภาทิพย์
4. นายณรงค์  ศรไชย
5. นายทวีศักดิ์  ศรีสุข
 
155 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายกัมพล  จินาวัลย์
2. นายจิรานุวัฒน์  วรจิตร์
3. นางสาวชลัยรัตน์  วีระกิตติ์ภูเบศ
4. นายณรงค์  จันทร์จรัสจิตต์
5. นางสาวดวงธิดา  ทองเติม
6. นายธนเทพ  แย้มทับทิม
7. นายธวัชชัย  พิมพ์เสนา
8. นายบัญชา  หนองหว้า
9. นางสาวพิชญ์รัตน์  แทนเต
10. นายฟลุ๊ครพีภัทร  มะโนรัตน์
11. นายวศิน  สิงห์ชมพู
12. เด็กชายวัฒนา  ล่องศาลา
13. นายวิษณุ  ผลบุญ
14. นายวีรภัทร  อุตส่าห์
15. นายสหรัถ  งอมสงัด
16. นางสาวสุพัตรา  นาจำปา
17. นางสาวสุพิญาภรณ์  โพธิ์กิ่ง
18. นายอริญชัย  แพงเพชร
19. นายอัครพล  เนาวบุตร
20. นางสาวเยาวลักษณ์  สารพล
 
1. นางรัตตินันท์  อารยะสิทธินนท์
2. นางณัฐรดา  สาลี
3. นายบุญทรัพย์  สมใจ
4. นางบุษกรณ์  พรมพิลา
5. นางสาวหนึ่งฤทัย  จิบจันทร์
 
156 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 86.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. นางสาวกาญจนาภรณ์  อัมพรศรี
2. นางสาวกิตติยา  สุรนารถ
3. นางสาวคำวิไลพร  จันทา
4. นายณัฐวัฒน์  ศรีธนต์
5. นายธนพัฒน์  ติ๊บปะละ
6. นายนันทวัฒน์  สุขศรี
7. นายบุญตา  วงค์แสง
8. นายภาสกร  พลหาร
9. นางสาวรพิพรรณ  มะลิงาม
10. นางสาวรัชฎาพร  ผาปรางค์
11. นางสาววรัญญา  นิยม
12. นายวราวุฒิ  คำชำนาญ
13. นางสาววาสนา  กิจอินทรีย์
14. นางสาวศิริรัตน์  ศรีเสริม
15. นายสรรเพชญ  ทองจีนสังข์
16. นายสุภกิจ  ทิพย์รักษา
17. นายสุรชัย  สงคราม
18. นายสุระชัย  พวงจำปา
19. นางสาวอนงค์นาฏ  สิงห์สาย
20. นายอภิสิทธิ์  ขันทะวี
 
1. นางสาวอวยพร  อิศรเดช
2. นายสุธิชัย  ด่านกลาง
3. นายวีระชัย  พละศักดิ์
4. นายองอาจ  พงษ์อารีย์
5. นายจิระพันธ์  เสนาจันทร์
 
157 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงปริศนา  ศรีหอมชัย
 
1. นางวิไลลักษณ์  เหล็กเอี้ยง
 
158 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กหญิงภารดี  มีแสง
 
1. นายทวี  แพงเพชร
 
159 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายณลงกรณ์  งามมาก
 
1. นางไพลี  จันทร์นิยม
 
160 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายสุรัก   เมาหวล
 
1. นางเสาวนีย์   หอมหวล
 
161 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายอภิลักษ์  เชื้อไชย
 
1. นางสิรินุช   สุขกาย
 
162 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาอุด 1. นางสาวรุ่งฤดี  ในทอง
 
1. นางปภัสสิริย์  เนตรพันทัง
 
163 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวกัญญา  เพ็ชรกิ่ง
 
1. นางนิตยา  วิเศษสังข์
 
164 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา 1. นายสมชาย  ใจหาญ
 
1. นายสกุลพล  แสงโคตร
 
165 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงขวัญชนก   พันรอบ
2. เด็กชายลาภิศ   ถิระเลิศพานิชย์
 
1. นางสาวนภามาศ   ธานี
2. นางอรวรรณ   หลอมทอง
 
166 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงกัลญา  อุดที
2. เด็กชายบัญชา  เพ็งแจ่ม
 
1. นางสาวอัญวีณ์  พิชิตจันทศักดิ์
2. นางสาวสมถวิล  สุหร่าย
 
167 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายกิตติพัทธ์  จันทพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐรัตน์  แสงสว่าง
 
1. นางกรชุลี  ศรีสุข
2. นางวิไลลักษณ์  เหล็กเอี้ยง
 
168 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายมัทนิน  ศรีจันทรา
2. เด็กหญิงวรรณรดา  สินโพธิ์
 
1. นางอัจฉรา  มณีนิล
2. นางนิธินันท์  ธนะจิตต์สิน
 
169 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.42 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นายวัฒนพงษ์  โปร่งจิตร
2. นางสาววาธิณี  ศรีแย้ม
 
1. นางดวงเดือน  สามไชย
2. นางลออ  ไชยโยธา
 
170 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวฐิติกานต์  เรืองมณีนพ
2. นายไชยปัญญา  คำโสภา
 
1. นางพุทธพร  สิงห์ดง
2. นางสาวนภัทร  เชิงหอม
 
171 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายธรรมวรากร  จันดำ
2. นางสาวศิริิวิภา  ยอดไฟอินทร์
 
1. นางกรชุลี  ศรีสุข
2. นางนิรันดร์  สุภาทิพย์
 
172 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นายพิศาล  เที่ยงธรรม
2. นางสาวอุรสา  นามวิชา
 
1. นางสาวไพริน  คำศรี
2. นางวรัญญา  คำภาบุตร
 
173 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ    อินชื่น
2. นางสาวกฤษณา    สุตานา
3. นางสาวกัลยาณี   จันทราช
4. นางสาวกายกาญจน์   บุญเพ็ง
5. นางสาวธมลวรรณ   แย้มรุ่งเรือง
6. นางสาวประภาภรณ์    โคตรแสงอ่อน
7. นางสาววิจิตรา   ครองใจ
8. นางสาววิภาทิม   ทาทอง
9. นางสาวสุนทรี   จันทะคำแพง
10. นางสาวอริสา   คะหาวงศ์
 
1. นายคำภา   ดำพะธิก
2. นางสาวบุญสม   ทองวิลัย
3. นางชลัญธร   ดำพะธิก
 
174 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงกัญญาทิพย์  สุมังคะเศษ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุตรดี
3. เด็กหญิงนุชจรี  บุญประกอบ
4. เด็กหญิงปภัสวรรณ  ใจอ่อน
5. เด็กหญิงปวีณา  สุริยมะณี
6. เด็กหญิงปานชนก  สุภากุล
7. เด็กหญิงภัทราวรรณ  ศรีเลิศ
8. เด็กหญิงภาวิณี  ชุมพล
9. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  พรหมลา
10. เด็กหญิงสโรชา  จันทรชาติ
 
1. นายโกสัลล์  จุลเหลา
2. นางสาวปราณปรียา  พรมสิทธิ์
3. นายเสถียร  วันดี
 
175 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุดดา
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  ปุญญา
3. นางสาวดาริกา  ภาเภา
4. นางสาวนิตยา  นิลารัตน์
5. นางสาววิยดารัตน์  วงษ์ภักดี
6. นางสาวศศิโกมล  ยอดอาจ
7. นางสาวสมฤทัย  ทองหล่อ
8. เด็กหญิงสุพัฒย์ตรา  ลือตะนา
9. นางสาวอังศณา  สวยรูป
10. นางสาวเกศมณี  แก้วจันทร์
 
1. นางอภิรักษ์  ทีฆะ
2. นายปรีชา  ตรีแก้ว
3. นายอภิวัฒน์  สมสุไทย
 
176 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวกัญญามล  สุริโย
2. นายกันตชาติ  สมภาร
3. นางสาวธัญญารัตน์  บุญสอน
4. นางสาวพรชิตา  แสงแสน
5. นายสิทธิชัย  ชาญชิตร
6. นายอธิวัฒน์  จันเจือ
7. นางสาวอนงค์นาฎ  สุตาพันธ์
8. นายอนุชิต  นาครินทร์
9. นางสาวอาภัสรา  พิลา
10. นายเอกรัตน์  ห้วยจันทร์
 
1. นายมงคล  ไชยเทพ
2. นางศิริบูรณ์  ไชยเทพ
 
177 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวกฤติยาณี  เพ็งแจ่ม
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เพ็งแจ่ม
3. เด็กหญิงกัญญาีรัตน์  ศิริเลิศ
4. นางสาวจิตรานุช  เกษแก้ว
5. เด็กหญิงจีญาภรณ์  ขาวสะอาด
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขจิตร
7. เด็กหญิงฐิติมา  โปร่งจิต
8. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  บุญเติม
9. นายธนาพงศ์  เพ็งพันธ์
10. เด็กหญิงพรวิมล  อุทัย
11. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  พัฒนพรพิสัย
12. นางสาวยุวเรศ  จันทำ
13. เด็กหญิงละอองดาว  ขาวสะอาด
14. เด็กหญิงศิริลักษณ์  จำปาพันธ์
15. เด็กหญิงอรปรียา  จันทำ
 
1. นายสุรวุฒิ  มีบุญ
2. นายวิสุทธิ์  มีปิด
3. นายวัฒนา  ศรีจักร์
4. นายสมบูรณ์  ศรีเมือง
 
178 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวกนกพร  อุปมัย
2. เด็กหญิงชลธิชา  กิติราช
3. เด็กหญิงนฤมล  สุระ
4. นางสาวนิธิพร  งอยภูธร
5. นางสาวปฏิญญา  สมพงษ์
6. นายปุนยธร  สาระชาติ
7. นางสาวพศิกา  สุภารัตน์
8. เด็กหญิงพุฒตาล  สดใส
9. นางสาวลัดดา  อดใจ
10. นางสาวสุชาดา  บานชื่น
11. นางสาวสุปราณี  บุญขวาง
12. เด็กหญิงสุพัตรา  ศรีแก้ว
13. นางสาวสุภาวดี  ศรีสิงห์
14. นายอดิศักดิ์  บุญเมือง
15. นางสาวเทียนทอง  ใจเพ็ง
 
1. นายนำพล  จุมพิศ
2. นายนายบุญเย็น  สารชาติ
3. นางสาวนริศรา  ใจมนต์
4. นายธนัด  รัตนพันธ์
 
179 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. นางสาวฐาปณี  สุดไสย์
2. นางสาวดรุณี  ลิลัน
3. นายตรีภพ  ผิวอ่อน
4. นางสาวนภาพร  วาชัย
5. นางสาวนุสรา  สายบุญ
6. นายพีรพัฒน์  กุลศิริ
7. นางสาววิภา  ศิริชนะ
8. นางสาววิไลจิต  สุดไสย์
9. นายสมชาย  โสดาดวง
10. นางสาวสายบัว  สาธร
11. นางสาวสุนิสา  ดิษฐคล้าย
12. นางสาวสุพรรณิกา  โพธิ์หลง
13. นางสาวอารียา  ขึ้นผล
14. นางสาวอิสยาห์  สาธรณ์
15. นายเทพรักษ์ษา  บุญจำ
 
1. นายอภิสิทธิ์  หันจัดการ
2. นางสาวสุภาวดี  เลิศศรี
3. นางสาวกัลยา  พรำนัก
4. นางสาววชิราภรณ์  แสงทอง
 
180 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวจารุวรรณ  บุษบงก์
2. นายชัยพฤกษ์  ไพรบึง
3. นายณัฐชนนท์  แสงสุนานนท์
4. นายธรรมนูญ  คูณแก้ว
5. นายธราเทพ  สุจินพรัหม
6. นางสาวนภาดล  โสภาพ
7. นางสาวปภัสสร  จักษุพันธ์
8. นายภานุกร  ภักดีล้น
9. นางสาวมัลลิกา  เหลืองจรัสสุริยา
10. นางสาววชิราภรณ์  วรรณชาติ
11. นางสาววัชรียา   พิมพา
12. นายวิศรุต  ศิริญาณ
13. นายอัฐสิทธิ์  ประจญ
14. นางสาวอินทิรา  ธรรมขันแก้ว
15. นายโภคิน  เถาว์คูณ
 
1. นางสาวทัชชภร  ธนูผาย
2. นายทรงวุฒิ   ขจัดมลทิน
3. นายบัญญัติ  ลาลุน
4. นายธนศักดิ์  เชิงชวโน
 
181 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงวรรณิดา  สะมาร์
2. เด็กชายวรินทร  ศรียงยศ
 
1. นายปารณี  บุญประเสริฐ
2. นางสาวจารุณี  ศรีฤทธิประดิษฐ์
 
182 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรวมสินวิทยา 1. เด็กชายธนายุทธ์  รองเมือง
2. เด็กหญิงอริศรา  ขันแก้ว
 
1. นายเจริญชัย  กอนินัย
2. นายธีระยุทธ  พึ่งตา
 
183 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายกัมพล  สมทอง
2. เด็กหญิงอิสรา  คำดี
 
1. นายบุญเย็น  สารชาติ
2. นายนำพล  จุมพิศ
 
184 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  จุลแดง
2. เด็กหญิงนิชานาถ  กองแก้ว
 
1. นางอนงค์   ศรีนวล
2. นางกัลยา  วรรณวงศ์
 
185 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวลดาวัลย์  พิมาลัย
2. นางสาวสุภารัตน์  ภู่ดำรงค์
 
1. นางสาวยอดกัลยาณี  ลับแล
2. นายพยุงศักดิ์  บุรณะ
 
186 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. นายอภิรเดช  วาที
2. นางสาวอัครา  ชัยพงษ์
 
1. นายสมเจตน์  บุญปก
2. นายชาญชัย  นาคประเสิรฐ
 
187 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายจักรพงศ์  โทนะพันธ์
2. นางสาวสุณิสา  รูปน้อย
 
1. นางสาวสาคร  คุมมินทร์
2. นางวิภาษณีย์  เกิดนอก
 
188 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. นางสาวชนิสรา  อุดร
2. นางสาวธารตะวัน  ไชยช่วย
 
1. นายพิเชฐ  อินลี
2. นายศักดิ์ชัย  อุไร
 
189 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงฐิติยา  บุญโย
 
1. นายโชคชัย  บุญเสนอ
 
190 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายภาณุพงศ์  อินทะชาติ
 
1. นายรังษี  เลาหสูต
 
191 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กหญิงศุภากร  กตะศิลา
 
1. นายพงศกร  ตีบกลาง
 
192 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงสุภัทชา  ตะเคียนเกลี้ยง
 
1. นางณัชชา  อ่อนหวาน
 
193 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายจิรายุ  ไชยพันนา
 
1. นายโชคชัย  บุญเสนอ
 
194 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายธนวัฒน์  มาตรผล
 
1. นายรังษี  เลาหสูต
 
195 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวยุพดี  คงชำนาญ
 
1. นางณัชชา  อ่อนหวาน
 
196 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นางสาวอุไรพร  ล้อมค้อม
 
1. นายชูชัย  พรหมคุณ
 
197 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายธนภัทร  ไชยพันนา
 
1. นายโชคชัย  บุญเสนอ
 
198 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายพิทวัช  จำบัวขาว
 
1. นายรังษี  เลาหสูต
 
199 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. เด็กหญิงผกากานต์  จันทร์พวงเสน
 
1. นายถาวร  ณัฏฐภัทรเตชาธร
 
200 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ค่ำคูณ
 
1. นายถาวร  บุญญ์ตา
 
201 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวนิโลบล  สัมทาน
 
1. นายรังษี  เลาหสูต
 
202 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  สิงห์ซอม
 
1. นายฉัฐมะ  ทัดเทียม
 
203 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 1. นางสาวกัญญาริน  มงคลนำ
 
1. นายถาวร  ณัฏฐภัทรเตชาธร
 
204 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. นางสาวละมัย  ไชยเสนา
 
1. นายถาวร  บุญญ์ตา
 
205 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. เด็กชายธงไชย  จันทร์เพ็ง
 
1. นายสมชาติ  ทะนันชัย
 
206 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายสรวิศ  แหวนเงิน
 
1. นางกรรณิการ์  จันทะดวง
 
207 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 1. เด็กหญิงดารารัตน์  บัวหอม
 
1. นายอนุวัตร  สายเสน
 
208 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง 1. นางสาวจันทิมา  เพชรแก้ว
 
1. นางรุ่งระวี  สารวรรณ
 
209 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 1. นางสาวภัทรศยา  คำจันทร์
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
 
210 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายธวัชชัย  นามอุดทา
 
1. นายฉัตรชัย  สุวรรณพรหม
 
211 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นางสาวเบญจรัตน์  พรหมคุณ
 
1. นายชูชัย  พรหมคุณ
 
212 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายธนธรณ์  จำปางาม
 
1. นางสาวนารี  สุดแน่น
 
213 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา 1. เด็กชายพงศธร  พรทิพย์
 
1. นางสาวช่อเพ็ชร  จำปาทอง
 
214 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงจิราพร  อรัญทม
 
1. นายวีระ  เอี่ยมยิ้ม
 
215 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1. เด็กชายเดชาวัต  โนนุต
 
1. นายอภิชาติ  ประสิทธิชัย
 
216 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นางสาวสุวนันท์  คำพันธ์
 
1. นางสาวปนัดดา  คำลีมัด
 
217 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวดรัลพร  โสดาจันทร์
 
1. นางกรรณิการ์  จันทะดวง
 
218 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา 1. นายศรราม  ศรีสมพร
 
1. นางสาวกนิษฐา   เกียรติเจริญเสรี
 
219 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาววราพร  ชิณวงษ์
 
1. นายฉัตรชัย  สุวรรณพรหม
 
220 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงปิณิดา   อินแพง
2. เด็กหญิงอลิสา  คำบัว
 
1. นายจิรศักดิ์  วงศ์จอม
2. นางสาวกฤษณวรรณ  วงศิริ
 
221 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 1. เด็กหญิงศันสนีย์  แก้วใสย์
2. นางสาวศิริประภา  รัตนะโสภา
 
1. นางสาวเกตรณคร  หนองแคน
2. นางลาวัลย์  สังวรณ์
 
222 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงธารทิพย์  บุดสดี
2. เด็กหญิงพิชชาภา  เชื้อพันธุ์
 
1. นายสุขนิรันดร์  ทองมาก
2. นางสุวลักษณ์  จักขุจันทร
 
223 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) 1. เด็กชายนนทกาญจน์  กาทอง
2. เด็กชายศิริเฉลิม  สุธารส
 
1. นางปองกมล  แก้วคูณ
 
224 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  สมร
 
1. นางรุ่งระวี  สารวรรณ
 
225 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงปณาลี  ยีรัมย์
 
1. นายนิธิกานต์  สมทิพย์
 
226 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมหาพุทธราม 1. สามเณรพรอนันต์  หุ่นทอง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  พิมพัก
 
227 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงเจนจิรา  อาจสาลี
 
1. นายชูชัย  พรหมคุณ
 
228 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายธนวัฒน์  นุ่มเจริญ
 
1. นายอดุลย์  แก้วภักดี
 
229 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายคมเพชร  ใสแก้ว
 
1. นางกรรณิการ์  จันทะดวง
 
230 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 1. นางสาวศิริยากรณ์  ทาทอง
 
1. นายชัยวัฒน์  สิเนฮะ
 
231 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. นางสาวสุธิตา  สันโสภา
 
1. นางสาวสิริวรัญญา  อินพานิชชยุตม์
 
232 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 1. เด็กชายมยุรี  พานพบ
2. เด็กชายมารุต  จันทร
3. เด็กชายศักรินทร์  ศักดิ์ศรี
 
1. นายอำนวยพร  ปราบเสียง
2. นายสมัชชา  วุฒิพลไชย
 
233 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายธนากร  ศรีภักดี
2. เด็กชายวุฒินันท์  หินอ่อน
3. เด็กชายศุภกิจ  สนิทชน
 
1. นายปรเมศร์  บุบผาวัลย์
2. นายขวัญเมือง  ประพาฬ
 
234 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. เด็กชายชวนากร  ภูภักดี
2. เด็กชายวันชนะ  ทองสุ
3. เด็กชายอัจฉริยะ  ประจักษ์แจ้ง
 
1. นายเตวิทย์  แสนสิ่ง
2. นายปรีชา  ฝังสิมมา
 
235 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายยศนนท์   มุ่งเคียงกลาง
2. เด็กชายรักชาติ   ดอกพอง
3. เด็กชายศราวุฒิ   ศรีสมบัติ
 
1. นายไกรลาศ  ผุดผา
2. นางสาวณัฐพร  พงษ์ธนู
 
236 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 1. นางสาวธัญญาวดี  ตาลพันธ์
2. นายมทินา  โตสนั่น
3. นางสาวอริสา  ศรีหนอง
 
1. นายอำนวยพร  ปราบเสียง
2. นายสมัชชา  วุฒิพลไชย
 
237 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายพงศธร  ชมพูวิเศษ
2. นายอภิเษก  มนัสเกียรติกุล
3. นางสาวแสงระวี  อินทอง
 
1. นายอดุลย์  แก้วภักดี
2. นายโชคชัย  บุญเสนอ
 
238 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายสุเมธ  ใจมนต์
2. นายอติเทพ  จันทร์เทศ
3. นายเดชา  ทามล
 
1. นางสาวณัฐพร  พงษ์ธนู
2. นายไกรลาศ  ผุดผา
 
239 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. นางสาวภาวิณี  สุระ
2. นายสมคิด  สาบุตร
3. นายเอกรินทร์  สายศิลป์
 
1. นายรติพงษ์  รักษาพันธุ์
2. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
 
240 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. เด็กชายวรวุฒิ  คำเลิศ
 
1. นางสาวรพีพรรณ  กลิ่นแก้ว
 
241 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงโจแอนนา  เรอเฟ็ท
 
1. นายนิวัฒน์  ทองปั้น
 
242 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายพัชรพล   ด้วงลอย
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
243 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นางสาวรุ่งทิวา  สุดสังข์
 
1. นายศักดิ์โชค   ใจนวล
 
244 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. นายปฐมพงศ์  ดวงสิน
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
245 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายอนุรักษ์  ศรีแก่นจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์  วิเศษสังข์
 
246 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายสิทธิชัย   เหมือนชอบ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
247 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกำไลทิพย์  กิจเอื้อเกษมวงศ์
 
1. นายนิวัฒน์  ทองปั้น
 
248 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพิรญาณ์  ศรภักดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์  วิเศษสังข์
 
249 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 1. นางสาวพรทิพย์  มิตรสนิท
 
1. นายอนุวัฒน์  เทียนโคกกรวด
 
250 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นายโกเมน  ตุ่มใสย์
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
251 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายธีรพันธ์  ชาลีกุล
 
1. นายศิริพงษ์  วิเศษสังข์
 
252 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. เด็กชายณัฐภัทร  มั่นรอด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์  แฝงบุญ
 
253 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายโสภณ  บุตะเคียน
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
254 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัณฐิกานต์  วารสุข
 
1. นายนิวัฒน์  ทองปั้น
 
255 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวนันทนา  แก้วแสน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์  วิเศษสังข์
 
256 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นายกิตติพงษ์  เหมือนชอบ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
257 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 1. นายประเสริฐ  ไชยทอง
 
1. นายอนุวัฒน์  เทียนโคกกรวด
 
258 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายเดี่ยว  แสงมาศ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
259 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงสุธาธินี  สร้อยศรี
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
260 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นายบุญวัทน์  จันทอง
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
261 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายวุฒืชัย  พละพรหม
 
1. นายสุดใจ  บุญข่าย
 
262 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กชายอังคาร  สืบสิทธิ์
 
1. นายกวี  ซุยทอง
 
263 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง 1. เด็กหญิงศิริพร  รัตนา
 
1. นายสุทิน  คำบาง
 
264 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงปาริดา  ชาภักดี
 
1. นางสาวนพวรรณ  เหมือนเอี่ยม
 
265 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นางสาวนิภาพร  งอนสวัน
 
1. นายศักดิ์โชค   ใจนวล
 
266 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุห์วิทยา 1. นางสาวศิริกัญญา  วงศ์ศรี
 
1. นายสมรชัย  สุวรรณพงศ์
 
267 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นายอวิรุทธิ์  พิมพ์อ่อน
 
1. นายเดชา  พรมมาสุข
 
268 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  จุงกระโทก
 
1. นางยุพยงค์  บำรุง
 
269 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กชายอภิวัฒน์  คำแก้ว
 
1. นายเดชา  พรมมาสุข
 
270 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายศิริวุธ   สมภาวะ
 
1. นางสาวนพวรรณ  เหมือนเอี่ยม
 
271 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นางสาวดวงฤทัย  จันทะสน
 
1. นายศักดิ์โชค   ใจนวล
 
272 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุห์วิทยา 1. นางสาวปาริชาติ  อินขอ
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
273 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นายอวิรุทธิ์  พิมพ์อ่อน
 
1. นายปิยะพนธ์  ดอกแขมกลาง
 
274 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงดุษฎี  แสงมาศ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
275 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงชนนิกานต์  เรืองคำ
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
276 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงสุดาภา  บัวพันธ์
 
1. นางสาวนพวรรณ  เหมือนเอี่ยม
 
277 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวเจนจิรา  คำศรี
 
1. นางสาวนพวรรณ  เหมือนเอี่ยม
 
278 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นางสาวศศิภา  ธะดาดิษ
 
1. นายศักดิ์โชค   ใจนวล
 
279 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงสวรรยา  พละชาติ
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
280 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุภัสสร  คำมา
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
281 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวรุจิรา  ประสานตรี
 
1. นายศักดิ์ณรงค์  ศรีจันทร์
 
282 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุห์วิทยา 1. นางสาวพรธิดา  ประชาราษฎร์
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
283 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวทิพวรรณ  พันธมาศ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
284 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายรัชต  พิลาสุข
 
1. นางสาวนพวรรณ  เหมือนเอี่ยม
 
285 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กชายวุฒิชัย  ละชินลา
 
1. นายธีระวัฒน์  พลีจันทร์
 
286 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายเดี่ยว  แสงมาศ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
287 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงวาริพินธ์ุ  ทุมปะหิรัญ
 
1. นายเศรษฐ์   บุญข่าย
 
288 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 1. นายนนทชา  นพพันธ์
 
1. นายเสนอ  ละเมอพันธ์
 
289 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพยุห์วิทยา 1. นายวิรัตน์  คำเนตร
 
1. นางวิไลรัตน์  สุวรรณพงศ์
 
290 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นายกิตติพงษ์  เหมือนชอบ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
291 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงอรอนงค์  สิมณี
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
292 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงดุษฎี  แสงมาศ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
 
293 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  อัมภรัตน์
 
1. นางพัทธยา  ชุมสงคราม
 
294 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวแก้วใจ  แสนทวีสุข
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
 
295 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาววสุนทรา  จำปาเเดง
 
1. นางยุพยงค์  บำรุง
 
296 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. นางสาวศุทธินี  อินโบราณ
 
1. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
297 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวสิริวิภาวรรณ  พากุล
 
1. นายเศรษฐ์  บุญข่าย
 
298 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวจิราวรรณ   บัวงาม
2. นายณัฐพงษ์  สายพงษ์
3. เด็กชายพัชรพล  ด้วงลอย
4. เด็กชายรชต  พิลาสุข
5. เด็กชายศิริวุธ  สมภาวะ
6. เด็กหญิงสวรรยา  พละชาติ
7. เด็กหญิงอรอนงค์  สิมณี
8. นางสาวเจนจิรา  คำศรี
9. นางสาวโชติมา  ช่วงสำโรง
 
1. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
2. นางสาวนพวรรณ   เหมือนเอี่ยม
3. นายคำนวณ  คำวงศ์
 
299 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  พงษ์เพ็ชร
2. เด็กหญิงภิญญา  ไชยสุวรรณ
3. เด็กชายรัชพล  ขาวงาม
4. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สิงหชาติ
5. เด็กชายศักดา  เกิดกล้า
6. เด็กชายสุพิน  ศรีภักดิ์
7. เด็กหญิงอรสา  นพพันธ์
8. เด็กหญิงอังคนา  พิญญาณ
9. เด็กหญิงไพลิน  ศรีดาจันทร์
 
1. นางวิไลรัตน์  ทองลอย
2. นางผกามาศ  ไชยสวาสดิ์
3. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
300 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์  เรืองคำ
2. นางสาวฐิติยา  ศรีดาว
3. นางสาวดวงฤทัย  จันทะสน
4. นางสาวนิภาพร  งอนสวัน
5. เด็กหญิงบุษบาบรรณ  จิตรโสม
6. นางสาวปวีณา  สะอาด
7. นางสาวรุ่งทิวา  สุดสังข์
8. นางสาวลินดา  เรืองคำ
9. นายวสันต์  สุดสังข์
10. นายศรคีรี  จันทสนธ์
11. นางสาวศศิภา  ธะดาดิษ
12. นายสัมฤทธิ  เรืองคำ
13. นางสาวสุกัลยา  แข็งแรง
14. นายสุขสม   มูลมาตร
15. เด็กหญิงเจษฎาภรณ์  เภสัชมาลา
 
1. นายศักดิ์โชค   ใจนวล
2. นายอมร  ทองเลิศ
3. นางสาวฐิญาภรณ์   แก้วมงคล
 
301 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวจิราวรรณ   บัวงาม
2. นายณัฐพงษ์  สายพงษ์
3. เด็กชายธนากร  วราพุฒ
4. เด็กหญิงปาริดา  ชาภักดี
5. เด็กหญิงผการัตน์  สุวรรณ
6. เด็กชายพัชรพล  ด้วงลอย
7. นายพัทธนันท์  แก้วอุดม
8. เด็กชายรชต  พิลาสุข
9. นายวุฒิชัย  พนม
10. เด็กชายศิริวุธ  สมภาวะ
11. เด็กหญิงสวรรยา  พละชาติ
12. เด็กหญิงสุดาภา  บัวพันธ์
13. เด็กหญิงสุธาธินี  สร้อยศรี
14. นางสาวเจนจิรา  คำศรี
15. นางสาวโชติมา  ช่วงสำโรง
 
1. นายคำนวณ  คำวงศ์
2. นางนพวรรณ   เหมือนเอี่ยม
3. นางเด่นดวง  ยศวิจิตร
4. นางบุณณ์ญาณัฏฐ์  มุขขันธ์
 
302 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีมงคล
2. นายกัณฑ์อเนก  ฤทธิกุล
3. เด็กหญิงชนนิกานต์  เรืองคำ
4. เด็กหญิงนันทิตา  ไชยสุวรรณ
5. นายปฐมพงศ์  ดวงสิน
6. เด็กหญิงภัทราภรณ์  พันธ์นา
7. เด็กชายรัชพล  ขาวงาม
8. เด็กชายรัฐกิจ  วรรณทอง
9. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  สิงหชาติ
10. เด็กหญิงวรดา  มาโพนทอง
11. เด็กชายศักดา  เกิดกล้า
12. นางสาวศุทธินี  อินโบราณ
13. เด็กหญิงสุนิสา  สิงหชาติ
14. เด็กชายอัศราวุธ  ไชยทอง
15. นายเฉลิมเดช  สมมั่น
 
1. นายธวชชัย  ดาวงษ์
2. นายณรงค์ฤทธิ์  ดาวงษ์
3. นางสาวนลินรัตน์  อินต๊ะพันธ์
4. นายอลงกรณ์  นิลดำ
 
303 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายจรัญ  แซ่จึง
2. เด็กชายชนิดา   พรมประดิษฐ์
3. เด็กหญิงญานิศา   ชินพันธ์
4. นางสาวณัฐนิชา   ปรางค์จันทร์
5. นายณัฐพล  โภชน์ฉิมพลี
6. นายธีรพันธ์  ชาลีกุล
7. นางสาวนันทนา  แก้วแสน
8. เด็กหญิงพิรญาณ์  ศรภักดี
9. เด็กชายสืบศักดิ์  คำแสน
10. นายอนุรักษ์  ศรีแก่นจันทร์
11. นางสาวอภิชญา  จันทะวี
12. เด็กชายไววิทย์  อัศดร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริพงษ์  วิเศษสังข์
2. นางสาวนวรัตน์  โสตศิริ
3. นายวรวุฒิ  พันธ์ธรรม
4. นายกิตติศักดิ์  บุญยัง
 
304 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัณฐิกานต์  วารสุข
2. เด็กหญิงกำไลทิพย์  กิจเอื้อเกษมวงศ์
3. เด็กชายณัฐกิตติ์  การโสภี
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  งามแสง
5. เด็กชายภัทรพงษ์  สะอาด
6. เด็กชายวีรภัทร  เคนประคอง
7. เด็กหญิงสิริยากรณ์  คำสอน
8. เด็กชายสุธิพงษ์  สุดสังข์
9. เด็กหญิงอาทิตยา  ประวัน
10. เด็กหญิงอิทธิกร  บาทชารี
11. เด็กชายเอกรัตน์  วันศรี
12. เด็กหญิงโจแอนนา  เรอเฟ็ท
 
1. นายนิวัฒน์  ทองปั้น
2. นายนิธิกานต์  สมทิพย์
3. นายพีระพงศ์  สอนทอง
4. นางสุดารัตน์  ดาทอง
 
305 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวกิตติวรา  ขาวสะอาด
2. นางสาวจันทรวดี  ศรีคำ
3. เด็กหญิงชลธิชา  ลีไธสง
4. นายฐิติพันธ์  แก้วใหญ่
5. นายณัฐดนัย  เกษมณี
6. เด็กหญิงณัฐลาภรณ์  พรมจันทร์
7. นายณัตวัน  ศรีโสภา
8. เด็กหญิงปวีณา  เอิบทวี
9. นางสาวลักขณา  สวัสดิ์นะที
10. นายวสันต์  จิรังดา
11. เด็กชายวิทยาเดช  กิ่งเกษ
12. นายวุฒิชัย  พละพรหม
13. นางสาวศิริภัษ  ระวังชนม์
14. นางสาวศิริรัตน์  พันธิ์ศิริ
15. นางสาวษัณสัุดา  โนนสูง
16. นางสาวสินีนาฏ  ภักดีโชติ
17. นางสาวสิริลักษณ์  วงศ์ทะวี
18. นางสาวสุรีพัฒน์  คำภะวา
19. นายอภิิเดช  อัครชาติ
20. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แสงทับทิม
 
1. นายสุดใจ   บุญข่าย
2. นายฉัตรชัย  สุวรรณพรหม
3. นางระวีวรรณ  บุญญาเลิศกีรติกุล
4. นางรัชฏาพร  พงศ์พฤฒิชัย
5. นายธีระเดช  ทองอินทร์
 
306 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายกฤษฎา  สายลาม
2. เด็กชายจิรายุ  สุปัตติ
3. เด็กชายธัญเทพ  โลหิตนาวี
4. เด็กชายศุภชัย  มีพันธ์
5. เด็กชายเมธี  จันทร์แจ่ม
6. เด็กชายโกวิทย์  สิมลี
 
1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
2. นางวาสิฎฐี  ตาดทอง
3. นายธนานุรักษ์  นาจำปา
 
307 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายกำพล   อาจนรา
2. เด็กชายจตุรงค์  มานะรถ
3. เด็กชายบรรจง   เย็นสุข
4. เด็กชายประดิษฐ์   สมรัตน์
5. เด็กชายมงคล   ยศวิปาน
6. เด็กชายเชษฐา   ตะเคียนเกลี้ยง
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
308 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายชัยมงคล  การะเกษ
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  การโสภี
3. เด็กชายณัฐชนนท์  อาจณรงค์
4. เด็กชายวีระวัฒน์  ดาวจันทร์
5. เด็กชายสุรศักดิ์  ทองสวัสดิ์
6. เด็กชายอิทธิฤทธิ์  บุสภาค
 
1. นายวัชรินทร์  หอมคำ
2. นายสมเกียรติ  ประสมศรี
3. นางจิราภรณ์  พวงจำปา
 
309 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. เด็กชายฐิติภัทร  พรหมคุณ
2. เด็กชายธนวิทย์  บรรลุศิลป์
3. เด็กชายธรรพ์ณธร  หาระวงค์
4. เด็กชายภูมิพัฒน์  กาสูงเนิน
5. เด็กชายภูวนัย  ธรรมวิเศษ
6. เด็กชายวิสา  เกตุวุฒิ
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
2. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิพงษ์  แฝงบุญ
 
310 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายกิตติธีร์   ไชยา
2. นายชัยยันต์   ทองมนต์
3. นายวัชราวุฒิ   ไพฑูรย์
4. นายศตวรรษ   ไชยพัฒน์
5. นางสาวสุเทวเรขา   วิชัย
6. นายเกียรติศักดิ์   ไชยมาศ
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
311 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นางสาวกัลยารัตน์  บุญอุ่น
2. นายปิยวุฒิ  ประจบ
3. นายพงษ์สิทธิ์  ไพศูนย์
4. นางสาวพรสวรรค์  ศรีโสภา
5. นายวสันต์  ร่ำรื่น
6. นายวุฒิไกร  หงษ์กลาง
 
1. นายเดชา  พรมมาสุข
2. นายกวี  ซุยทอง
3. นายรังศรี  ใจมั่น
 
312 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายจักรวาล  ศรีภักดี
2. นางสาวจุฑาทิพย์  มัฆวิมาลย์
3. นายชัยยศ  ชิงชัย
4. นายนัฐปกิจ  ขุนพันธ์
5. นายปิติภัทร  ศรีฤทธิประดิษฐ์
6. นายสิรวิชญ์  สารภาพ
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
2. นายกิตติศักดิ์  บุญยัง
3. นายอัครวัชร์  เพ็งทา
 
313 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นายณรงค์ศักดิ์  สร้อยสน
2. นายวงศกร  ศรีสัญ
3. นายสิทธิชัย  อินทร์แก้ว
4. นายสิทธิพร  จังอินทร์
5. นายเนติพงษ์  จังอินทร์
 
1. นายนิกร  จันทะสาร
2. นายสมหมาย  เวียงสิมา
3. นายูธงชัย  ใจมนตํ
4. นายูธงชัย  ใจมนตํ
 
314 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกชกร  ศรีชุม
2. นายกรวิชญ์  รัตนศรี
3. นางสาวกฤษฎาพร  อ่างแก้ว
4. นายกิตติวุติ  ภักนิกร
5. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  อ่ำประเสริฐ
6. เด็กหญิงฉัตรทริกา  บุสะวะ
7. นางสาวชฎาพร  สลักศิลป์
8. นางสาวชนม์นิภา  ชนะปลอด
9. เด็กหญิงชลธิชา  แดงดี
10. เด็กหญิงชิดชนก  แสงกล้า
11. นายญาณวิทย์  โคตรศรี
12. นายตุลาการ  ปิยะวงษ์
13. นายธนากร  พระอารักษ์
14. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุระเสน
15. นายนวพรรษ  เนียมจันทร์
16. นายบุรินทร์  จันทรทวี
17. เด็กหญิงปภาวรินทร์  แก้วไพฑูร
18. นางสาวประไพพรรณ  วันทอง
19. นางสาวปารนา  ทองสลับ
20. นายปุณยวัจน์  เพชรรักษ์
21. นายพงศกรณ์  วุฒิธา
22. เด็กหญิงพรรณกร  อุตตะมัง
23. นางสาวพัชชิราพรรณ  ปราบภัย
24. นางสาวมลฤดี  ยอดสิงห์
25. นางสาวรัตนาภรณ์  อุทชา
26. นางสาวรื่นฤดี  สมคณะ
27. นางสาววนิดา  พูลทวี
28. เด็กหญิงวรรณวิษา  วสุกรรณ์
29. นางสาววรรณิภา  เวียงคำ
30. นางสาววรรณิภา  หงส์คำ
31. นางสาววิภา  ศรีวินัย
32. นางสาวศิรประภา  โคตรวงศ์
33. นางสาวสายธาร  อุโลก
34. นางสาวสุกัญญา  ไพศาล
35. นางสาวอนัญญา  อินตะนัย
36. นางสาวอภิชยา  ทาเสนาะ
37. นายอาณาเขต  สุระเสน
38. เด็กชายเขตนิติ  คำลีมัด
39. เด็กหญิงเพชรรัตน์   แจ๊กกี้โรส เบลน
40. นางสาวํธัญลักษณ์  สุระเสน
 
1. นายวัชรินทร์  หอมคำ
2. นายสมเกียรติ  ประสมศรี
3. นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง
4. นายคำดี  ภักพวง
5. นางกมลวรรณ  ชูกลิ่น
6. นางนิภาภรณ์  จันทร์สว่าง
7. นางสาวกัลย์กมล  โรจนนัครวงศ์
8. นางราตรี  ชาติดร
 
315 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 84.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กหญิงกนกนาฎ  ทานะ
2. นายกล้าณรงค์  พิทยาทรานุวัฒ
3. นางสาวกัลย์สุดา  สารีพวง
4. นายกิตติศักดิ์  สร้อยสนธิ์
5. เด็กหญิงจุฑามณี  พักวัน
6. เด็กหญิงจุฑามาศ  คำตะนิตย์
7. นางสาวจุฬาลักษณ์  สืบวงศ์
8. เด็กชายชนาธิป  ลุนละบุตร
9. เด็กหญิงชมพู่  สุวรรณดี
10. เด็กหญิงดวงพร  ดู่สันเทียะ
11. นายทองพิสุทธิ์  ทองทวี
12. นายทินกร  ทองขาว
13. นายธนภัทร  ศรีสุธรรม
14. นายนพพร  บุญมา
15. นางสาวนภัสวรรณ  โสชะรา
16. เด็กหญิงนริศรา  สุขอ้วน
17. นายนิธิ  ศรีสุธรรม
18. นางสาวปณิตา  พรมดี
19. นายปัณณวัชร์  อัญเจริญเกียรติ
20. เด็กหญิงป่านชนก  สายเสน
21. เด็กหญิงพรพรรณ  สีสว่น
22. นายพัชระ   เสียงหวาน
23. นางสาวรัชนีกร  พิมประจิตร
24. เด็กหญิงวิภาดา  แก้ววงศ์ษา
25. เด็กหญิงวิภาสิณี  ทองทวี
26. นางสาววิไลวรรณ  บาอินทร์
27. เด็กหญิงศิรินยา  สังข์วรรณะ
28. นางสาวศิริภา  อ่างเฮ้า
29. นางสาวสกุลตรา  ดีงูเหลือม
30. นางสาวสรัญญา  มัครมย์
31. เด็กหญิงสุธีธิดา  พื้นพรม
32. นางสาวสุภัสสรา  พละศักดิ์
33. นายสุรศักดิ์  คำเพราะ
34. เด็กหญิงอภิภาวดี  แสนวงศ์
35. นางสาวอริยา  แดงเกลี้ยง
36. นายอิสยาห์   นุกาศรัมย์
37. นายอุกฤษฎ์  จันดาบุตร
38. นางสาวเจนจิรา  คำศรี
39. นายเทวกุล  อัมภรัตน์
40. นายโชคศิริ  สมศิริ
 
1. นายดำริห์  ก้อนคำ
2. นายกำพล  บัวแก้ว
3. นายแสงทอง  บริสาร
4. นางจันทร์ทิวา  อบทอง
5. นางสุพัตรา  ดาวหน
6. นายสนธยา  นนทา
7. นางดรุณี  อัมภรัตน์
8. นายกงจักร  บัวลา
 
316 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. เด็กหญิงกชกร  ไชยศรีษะ
2. นายกิตติศักดิ์  ทองจันทร์
3. นางสาวขนิษฐา  หอมสมบัติ
4. นายจักรเพชร  รดทะยงค์
5. เด็กชายจินกร  ฤหาร
6. นายทักดนัย  ไกรราม
7. นายธนกฤต  บุตรงาม
8. นางสาวธัญญลักษณ์  สิงหะ
9. นางสาวธัญญารัตน์  บานชื่น
10. นางสาวนุติญา  ชะรุดรัมย์
11. นางสาวน้ำเพชร  กองทรัพย์
12. นางสาวบัณฑิตา  ปัญญางาม
13. นายพงศธร  อินธิสุทธิ์
14. เด็กหญิงพิชญาพร  บัวงาม
15. เด็กหญิงพิณนดา  ยิ่งยง
16. นางสาวมนศักดิ์  ประดี
17. เด็กหญิงวนาลี  คำเสียง
18. นางสาววิชุดา  ผิวขาว
19. นายวิทยา  อินหอม
20. นายวุฒิศักดิ์  แก้วอาสา
21. เด็กหญิงสมนึก  มากมูล
22. นายสมาพล  สุพรรณ์
23. นางสาวสลิตา  บุญเครือ
24. นายสันติภาพ  ยางงาม
25. เด็กหญิงสุชาญญา  ตะเคียนจันทร์
26. นางสาวสุดารัตน์  สุภานิจ
27. นายสุรวุฒิ  อายุวงศ์
28. นายสุริยา  สายสิน
29. นายสุริยา  กอกหวาน
30. นางสาวสุลิตา  ใสสาร
31. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  สีดา
32. นายอนิวัฒน์  อินทนู
33. นายอนุวัฒน์  ขวัญทวี
34. นายอภิชาติ  เทียมจิต
35. นายเจตน์ชานน  ไชยศรีษะ
36. นางสาวเพียงขวัญ  พงษ์ธนู
37. นางสาวเพ็ญรัตน์  อุดรพันธ์
 
1. นายทำนุ  ไพศาลสุวรรณ
2. นางกาญจนา  กาบทอง
3. นายสมโภชน์  สุวรรณ์
4. นางรุ่งลาวัลย์  กลิ่นหอม
5. นางสาวชนุษพร  ไพศาลสุวรรณ
6. นายสุนทร  ประมวล
 
317 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กชายจามร  ศรีคำ
2. นางสาวชไมพร  ละครศรี
3. นายฐิติกร  สอพอง
4. เด็กชายณัฐชา  ไวสาลี
5. นายธีรพงค์  ใจเรือง
6. นางสาวปริญญา  สิงห์ทอง
7. เด็กชายปัฐวิกรณ์  ชันชาติ
8. นายยอดจตุพงศ์  แผ่นทอง
9. เด็กหญิงลลิตา  สารคาม
10. เด็กชายวรัญชัย  จันทร์หมื่น
11. เด็กชายวรัญชัย  จันทร์หมื่น
12. นางสาววิภาวดี  แผ่พันธ์
13. นางสาวศิริพร  รักษาศรี
14. นายสิทธิชัย  ทองปาน
15. เด็กหญิงสุดารัตน์  มูลสาร
16. นางสาวสุภาสร  ละครศรี
17. นายสุรชัย  สอพอง
18. นายสุรชัย  โพธิวัฒน์
19. เด็กชายอนุสรณ์  อาจหอม
20. นางสาวเจนจิรา  แผ่พันธ์
21. นายเหมหิรัญ  บัวจันทร์
22. เด็กชายเอกชัย  ทองปาน
23. เด็กชายแสงอรุณ  ยอดจักร
24. นายไกรสร  ศรีเสริม
 
1. นายจักรกริช  ปะโปตินัง
2. นายปิยพงษ์  โสมาลีย์
3. นายณรงค์ศักดิ์  หาญกล้า
4. นางสาวภัทรา  ตาอุด
5. นางสาววิไลรัตน์  แต้มทอง
 
318 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายกวีรัตน์  น้อยพรหม
2. นางสาวกาญจนา  บุพผาวงศ์
3. เด็กหญิงกานติมา  เกตุขุนทด
4. เด็กชายกิตติศักดิ์  ประนม
5. นางสาวขวัญศิริ  ไชยโยธา
6. นางสาวจุฑาพรณ์  อนันทวรรณ
7. นางสาวจุฑาวรรณ์  อนันทวรรณ
8. นางสาวชรินรัตน์  สายลุน
9. นายชัยยศ  ชิงชัย
10. นายญัตติพงค์  กองแก้ว
11. นางสาวฐานิต  วรศักดิ์มหาศาล
12. นายณรงค์ฤทธิ์  ประมาพันธิ์
13. นายธีรภัทร  ย่อจันทร์
14. นายธีรภัทร์  กันหา
15. นางสาวนัชชามล  แสงสุข
16. นายนัฐปกิจ  ขุนพันธ์
17. เด็กชายนัทธพงษ์  สายแก้ว
18. นายนิธิภัทร  ราศรี
19. นายนิรวิท  บุญเกิด
20. นายปฐกวินฑ์  หมอนทอง
21. เด็กหญิงปรีดาพร  สะอาด
22. นายปัณทัต  ลำเฟือย
23. นางสาวปานรวี  ถิรตานนท์
24. นายปิติภัทร  ศรีฤทธิประดิษฐิ
25. นายปุณยวีย์  เร็วชัย
26. นางสาวพักต์เพ็ญ  คำโท
27. เด็กชายพัชรภูมินทร์  เพชรสมัย
28. นางสาวพิชชาภา  ทองหลาม
29. นางสาวมณีรัตน์  ธาตุสุวรรณ
30. เด็กชายวราวุฒิ  ศิริผล
31. นางสาววริศรา  แสงไชย
32. นางสาววาศิตา  ชื่นจำปา
33. นางสาวสาลินี  บุญมาปัด
34. นายสิรวิชญ์  สารภาพ
35. เด็กหญิงสุดารัตน์  เพชรจันทร์ศรี
36. นางสาวสุภาภรณ์  ดำรงมั่น
37. เด็กหญิงอรียา  เจริญสุข
38. นางสาวอาทิตยา  อโนพันธ์
39. นางสาวเมสินี  เกศสกุล
40. นายเอกพล  แซ่เตียว
 
1. นายอัครวัชร์  เพ็งทา
2. นางสาววราภรณ์  คำเคน
3. นายวรวุฒิ  พันธุ์ธรรม
4. นางสาวพรสิริ  สมอินทร์
5. นายกิตติศักดิ์  บุญยัง
6. นายธีระยุทร  วิเศษสังข์
7. นายอดุลย์  แก้วภักดี
8. นายศราวุธ  แสงสุนานนท์
 
319 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. นางสาวกรรณิการ์  โลนุช
2. นายกฤษดา  กุ๊กศรี
3. นางสาวกาญจนาพร  อินทะพันธ์
4. นางสาวขนิษฐา  สมศรี
5. นายจิตรกร  วุฒิยา
6. เด็กชายชาตรี  ฉายาวรรณ
7. เด็กหญิงชุติมา  บัวไข
8. นางสาวฐิติพร  พันไผ่
9. นายณัฐวุฒิ  สัมโย
10. นางสาวดวงพร  สนมะเริง
11. เด็กชายทศพร  ดิษฐ์ประสพ
12. เด็กชายธิคำพล  สีนายกอง
13. นายธีรเดช  พรรณา
14. นางสาวนัฐนภา  นามวงษา
15. นางสาวนิตยา  สุระ
16. เด็กหญิงนิศากร  แก้วฤทธิ์
17. นางสาวพิชชา  บุญยิ่ง
18. เด็กชายพีระพงศ์  อุดม
19. นางสาวพุทธาภรณ์  ตามบุญ
20. นางสาวภาวรินทร์  สาทร
21. นางสาวรัตนแก้ว  ไชยชนะ
22. เด็กหญิงวราภรณ์  คำไทย
23. นางสาววิลาภรณ์  อุตะพันธ์
24. นายวีระชัย  จึงตระกูล
25. นายศรันยู  งาหอม
26. นางสาวศิรินภา  เพ็งแจ่ม
27. นางสาวศิริมาศ  อินทร์ชมชื่น
28. นางสาวศุภิสรา  ชิตภักดิ์
29. เด็กชายสันติสุข  พรหมศิริ
30. นางสาวสิณีนาถ  วงค์ราช
31. นายสุพิศ  กรกรรณ์
32. นางสาวสุภวรรณ  โลนุช
33. นางสาวอนุชิดา  เมืองจันทร์
34. นางสาวอมรทิพย์  อันศึกษา
35. เด็กชายอรรถพล  โนนกลาง
36. นางสาวอรสา  คำศรี
37. นายอิทธิพล  มะโนรัตน์
38. นางสาวอุไรวรรณ  มงคล
39. นางสาวเนตรนภา  ผ่องขำ
40. นายเอกสิทธิ์  บัวไข
 
1. นายรติพงษ์  รักษาพันธุ์
2. นายณัฐพล  ธรรมสัตย์
3. นายรังสรรค์  สุภารัตน์
4. นายสีลา  มะเค็ง
5. นายสุทธิศักดิ์  เกตษา
6. นางอำมาลา  เกตษา
7. นายอรพินทร์  สิงห์วิชา
8. นางรัตติชานันท์  บัวไข
 
320 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. เด็กชายศุภชัย  อ่อนนอจันทร์
 
1. นายสมบัติ  จินาวัลย์
 
321 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กชายวิชิต  ภักดี
 
1. นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์
 
322 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง 1. เด็กชายจิรัชนนท์  ไชยโชติ
 
1. นางกรรณิการ์  สมร
 
323 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  แสนบัวคำ
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
 
324 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม 1. นายสรวิศ  พันธ์แก่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทิยา  ประสารทอง
 
325 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายสุธิชาติ  กันตรง
 
1. นายสืบพงษ์  ยุพา
 
326 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. นายธีรเดช  พรรณา
 
1. นายรติพงษ์  รักษาพันธุ์
 
327 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 1. นายรังสิมันตุ   ไชยทองศรี
 
1. นายสุรัตน์  สายสินธ์
 
328 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. เด็กหญิงดวงหทัย  มนทอง
 
1. นางสาวฐิญาภรณ์   แก้วมงคล
 
329 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวสุดารัตน์  เพชรจันทร์ศรี
 
1. นายอัครวัชร์  เพ็งทา
 
330 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุทธิดา  สาระบุตร
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
331 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงศิริวิภา  อาการ
 
1. นายสืบพงษ์  ยุพา
 
332 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 1. นางสาวสุชาดา  พรหมโลกา
 
1. นางสาวฐิญาภรณ์   แก้วมงคล
 
333 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาววิภาดา  คำกรอง
 
1. นายสมเกียรติ  ประสมศรี
 
334 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 1. นางสาวญาสุมินทร์  การุณย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช  บุษบงก์
 
335 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวพรสุดา  หนองบัว
 
1. นางพัชรี  รจนัย
 
336 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายอนันตชัย  สวนดี
 
1. นายสุดใจ  บุญข่าย
 
337 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  จำเริญสุข
 
1. นายศรัล  จำเริญสุข
 
338 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายภานุวัฒน์  ทองมนต์
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
339 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายจิรพงศ์  พุทธิยะ
 
1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
 
340 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคูวิทยา 1. นายพรเจริญ  นันทะศรี
 
1. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
 
341 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายพงศกร  นัยนิตย์
 
1. นายสุดใจ  บุญข่าย
 
342 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายสมเกียรติ  ยอดงาม
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
343 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายพรณรงค์  เปล่งปลั่ง
 
1. นางสุดารัตน์  ดาทอง
 
344 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงภาวิดา  สันทวงศ์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
345 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  แสงส่ง
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
346 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทาจิตร
 
1. นางสุดารัตน์  ดาทอง
 
347 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงนิธินาถ  ธรรมรส
 
1. นายสุดใจ  บุญข่าย
 
348 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวธัญลักษณ์  สมนึก
 
1. นางสาวภิญตา  เฉลิมบุญ
 
349 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  สุตะพันธ์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
350 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวสุนันทินี  จะรินรัมย์
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
351 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. นางสาวอาทิตยา  สุขเกษม
 
1. นายอาทิตย์  ยั่วจิตร
 
352 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 1. เด็กชายศักดิ์ติพงษ์  บันเทิงใจ
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
353 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายศิริภัทร  บุญมาก
 
1. นางสาวเพ็ญภัค  พันจันดา
 
354 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 1. เด็กชายอนุชิต  บุญสนอง
 
1. นายนิรันดร  คุลธิ
 
355 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นายวงศกร  ศรีสัญ
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
356 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายอนุศร  ชื่นจำปา
 
1. นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช
 
357 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม 1. นายวิจิต  นนเทศา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนันทิยา  ประสารทอง
 
358 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1. นายอภินันท์  พรทิพย์
 
1. นางชนิดา  ไพบูลย์สวัสดิ์
 
359 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุทธิดา  สาระบุตร
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
360 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปรือปรัง
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
361 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงพิมแพรว  ศรีแจ่มใส
 
1. นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช
 
362 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงสาลินี  แจ่มประเสริฐ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุวิช  บุษบงก์
 
363 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวกนกวรรณ  เจริญรัมย์
 
1. นายกิจจา  เตารัตน์
 
364 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวจุฑามาศ  เหง้าโพธิ์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
365 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวรวินท์นิภา  สาระวรรณ
 
1. นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช
 
366 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงกัณห์ชรี  โคตรสุข
 
1. นายสุดใจ  บุญข่าย
 
367 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  พลเรือง
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
368 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  การโสภี
 
1. นายวัขรินทร์  หอมคำ
 
369 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละทายวิทยา 1. เด็กชายสถาพร  ไชยวงศ์
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
370 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. นายวรเชษฐ์  ตีเงิน
 
1. นายจรัล  ขำผา
 
371 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 1. นายจิรศักดิ์  เจียงอินทร์
 
1. นายบรรพต  ยาวะโนภาส
 
372 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ๒ (ห้วยคล้า) 1. นายตะวัน  ยอดจักร์
 
1. นางลำดวน  ทิพอาศน์
 
373 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นายสมเกียรติ  ยอดงาม
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
374 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงจิราวดี  ดอกคำ
 
1. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
375 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงภาวิดา  สันทวงศ์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
376 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงพนมวรรณ  โอชารส
 
1. นายสุวิทย์  มีฤทธิ์
 
377 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสรัลรัตน์  แหวนเงิน
 
1. นายชัยประเสริฐ  บุญเสริม
 
378 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละลมวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  การสง่า
 
1. นางสาวบานเย็น  บุตะมี
 
379 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. นางสาวฐิติรัตน์  ยอดพูล
 
1. นายสวาท  ศักดิ์วิจารณ์
 
380 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวกมลรัตน์  สุตะพันธ์
 
1. นายอลงกรณ์  สาระบุตร
 
381 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวธนาพร  สิงห์ดง
 
1. นายสุดใจ  บุญข่าย
 
382 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  สุวรรณคำ
2. เด็กหญิงกาญจนา  พิมพ์โพธิ์
3. เด็กหญิงกานต์ชนก  แผ่นแก้ว
4. เด็กหญิงกุลวดี  พรหมมานนท์
5. เด็กชายคำใส  ซวงไซ
6. เด็กชายจิรวัฒน์  รักษาพล
7. เด็กชายชัชรินทร์  รักเกียรติ์
8. เด็กหญิงณัฐณิชา  นามเกษ
9. เด็กชายดุลยุตฆ์  วสุอังกูร
10. นายธนาวุฒ  บุดดาลี
11. เด็กหญิงธมลวรรณ  บุญประสิทธิ์
12. เด็กหญิงธารารัตน์  สมพร
13. เด็กชายบุญชัย   สายสิงห์
14. เด็กชายพงศธร  สายทอง
15. เด็กหญิงพลิศภัสร์  ภัททวัชรมงคล
16. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ประสารพันธ์
17. เด็กชายมนัสวี  เอ้โทบุตร
18. เด็กชายรังสรรค์  คำจันทร์
19. เด็กหญิงรัตนสุดา   เทพอาษา
20. เด็กหญิงวลีรัตน์  คำศรี
21. เด็กหญิงวิจิตรา  อุ่นพันธ์
22. เด็กชายวิศิษฎ์  หอมคำ
23. เด็กหญิงวิษา  เวฬุวนารักษ์
24. เด็กชายศุภกร  คำศรีสุข
25. เด็กชายศุภกิตติ์  ถาวร
26. เด็กชายศุภสัณห์  สารพล
27. เด็กชายสิรวิชญ์  แสงแปลง
28. เด็กหญิงสิราวรรณ  วะรงค์
29. เด็กหญิงสุธาสินี  โพธิ์อ่อน
30. เด็กชายอธิภัทร  สมสะอาด
31. เด็กชายอภิชาต  อรจันทร์
32. เด็กหญิงเกวลิน  ปัญญาบุตร
33. เด็กชายเกียรติภูมิ  ปะนามะทัง
34. เด็กหญิงเจนนิสา  สมสุข
35. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  ใสดี
36. เด็กหญิงไอลดา  ธาดาวงษา
 
1. นายวัชรินทร์  หอมคำ
2. นางสุดารัตน์   ดาทอง
3. นายพีระพงศ์  สอนทอง
4. นางสาวประภาพรรณ์  แก้วกลม
5. นางสาวนภาพิมพ์  ทองปัญญา
6. นางสาวธีราพร  สืบหล้า
7. นางสาวรัตนาวรรณ   ไกรยา
8. นางสาวนภามาศ  ธานี
 
383 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  หงษ์งาม
2. เด็กชายกฤษณะ  สมัญ
3. เด็กหญิงจารุพร  อินทร์แก้ว
4. เด็กชายชนะภัย  เทียมวงษ์
5. เด็กชายชินภัทร  สาลีพันธ์
6. เด็กชายชิราวุฒิ  สาระ
7. เด็กหญิงฐิติวรดา  ทองลาด
8. เด็กหญิงณัฎฐิกา  บุริทัศน์
9. เด็กหญิงณัฐกมล  สมบัติ
10. เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญโย
11. นางสาวณิชากร  วงภักดี
12. เด็กหญิงทัศนีย์  ภูสีนวน
13. เด็กหญิงทิยานันท์  เมืองจันทร์
14. เด็กหญิงทิวาพร  พันธ์ทอง
15. เด็กชายธนพล  สุขจันทร์
16. เด็กชายธนวัฒน์  รอบคอบ
17. เด็กชายธนาวุฒิ  พันธ์เพขร
18. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ปุญญา
19. เด็กหญิงธันยพร  พุ่มปาน
20. เด็กชายนพณัฐ  วงษ์เจริญ
21. เด็กหญิงน้ำฝน  มาลาชัย
22. เด็กหญิงภัทราพร  วิเศษชาติ
23. เด็กหญิงราตรีชล  ทำมา
24. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  หาญเสมอ
25. นางสาววนิดา  ผูกพัน
26. เด็กหญิงวรรณฑิกาญจน์  ทองปัญญา
27. เด็กชายสุกฤต  ทองสุทธิ์
28. เด็กหญิงสุกัญญา  เนื่องวงษา
29. เด็กหญิงสุดารัตน์  บุตรราช
30. เด็กชายสุทัศน์  เหลาสี
31. เด็กหญิงสุธิตา  จันทะเสน
32. เด็กหญิงสุนิตรา  ภาเภา
33. เด็กหญิงอทิตย์ติยา  หน่อปาล์ม
34. เด็กหญิงอรวรรยา  บุญมาก
35. เด็กหญิงอรสา  สุรินทร์
36. เด็กหญิงอาฑิตยา  มาลา
37. เด็กหญิงอาภาภรณ์  รำไทสงค์
38. เด็กหญิงอารียา  บัวบาล
39. เด็กหญิงอารีรัตน์  สาลีพันธ์
40. เด็กชายไพรทูรย์  กองแก้ว
 
1. นายนิกร  จันทะสาร
2. นายสมหมาย  เวียงสิมา
3. นางสาวอมรัตน์  พิเลิศ
4. นายธงชัย  ใจมนต์
 
384 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปรือปรัง
2. นางสาวกฤษติยา  ใบแสง
3. เด็กหญิงกาญจนา  แสงส่ง
4. เด็กชายกำพล  อาจนรา
5. เด็กหญิงกิตติยาพร  สนิทรัมย์
6. เด็กหญิงดลนภา  ศรีบริบูรณ์
7. เด็กชายธนาคาร  ใจเต็ม
8. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ดิษฐ์ประสพ
9. เด็กชายนธีธร  ญาติมาก
10. เด็กหญิงนนทิชา  ดวงสิน
11. เด็กหญิงนรากร  หลวงสนิท
12. เด็กหญิงนฤพร  สีสัจจา
13. เด็กหญิงนัฐกานต์  สมาธิ
14. เด็กหญิงนิภาพร  ศิริชาติ
15. เด็กหญิงน้ำฝน  หมู่มาก
16. เด็กชายบรรจง  เย็นสุข
17. เด็กหญิงปนัดดา  สีสัจจา
18. เด็กหญิงปภัสรา  ทองมนต์
19. เด็กชายประดิษฐ์  สมรัตน์
20. เด็กหญิงพรนิภา  จันดำ
21. เด็กหญิงพัณณิตา  พลคำ
22. เด็กชายภานุวัฒน์  ทองมนต์
23. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ไพรวงค์
24. เด็กหญิงวนิดา  ดวงตา
25. เด็กหญิงวราภรณ์  สุทธิสนธ์
26. เด็กชายวสันต์  พันธ์ภักดี
27. เด็กหญิงวิมลสิริ  จินดาวงษ์
28. เด็กหญิงศิริพร  บัวบุญ
29. เด็กหญิงสริญดา  เสียงอ่อน
30. เด็กชายสหชัย  หนูเต็บ
31. เด็กหญิงสโรชินี  อ่อนคำ
32. เด็กชายอนุสรณ์  โนวงค์
33. นางสาวอภิชญา  มะลิพันธ์
34. เด็กชายอรรถพร  จันทะโชติ
35. เด็กหญิงอารียา  มะโรงรัตน์
36. เด็กหญิงอารีรัตน์  ดิษฐ์ประสพ
37. เด็กชายเชษฐา  ตะเคียนเกลี้ยง
 
1. นายมนต์ชัย  ใสกระจ่าง
 
385 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายกรนันท์  คุ้มรักษ์
2. เด็กหญิงกรรวี  สหัสดี
3. เด็กชายกิตติภัทร์  รจนัย
4. เด็กชายจิรพัฒน์  มีสุข
5. เด็กหญิงญาณิศา  กรรณมณีเลิศ
6. เด็กชายณภัทร  หมดราคี
7. เด็กชายณัฐชนน  สุทาวัน
8. เด็กหญิงณัฐชา  ฐานะ
9. เด็กชายณัฐวัฒน์  แสนบัวคำ
10. เด็กหญิงณิชารีย์  ศรีนาม
11. เด็กชายดนุสรณ์  แปงแสง
12. เด็กหญิงดรรชนี  วงษ์แสวง
13. เด็กชายตริมีซี  รัมภูษา
14. เด็กชายธนพงษ์  ไชยชาติ
15. เด็กหญิงธนภรณ์  เวชพันธ์
16. เด็กชายธนวัฒน์  พงษ์พิละ
17. เด็กหญิงธนาภรณ์  ยุระกรณ์
18. เด็กหญิงนรินทร  พลนำ
19. เด็กหญิงนันทพร  ชัยชาญ
20. เด็กหญิงบวรลักษณ์  ปานพิมพ์ใหญ่
21. เด็กหญิงบัวชมพู  ปีมา
22. เด็กหญิงปณิชา  วัฒนพฤษชาติ
23. เด็กหญิงประกายดารา  พันธ์คำ
24. เด็กหญิงปัทมพรรษ  เสนรัตน์
25. เด็กหญิงปิยะดา  ปิยะสอน
26. เด็กหญิงพรชิตา  คันศร
27. เด็กหญิงพรนภา  วรรณา
28. เด็กหญิงพัทธนันท์  คำเพราะ
29. เด็กหญิงพัทธนันท์  เงาศรี
30. เด็กหญิงภัทรมน  ทะนงค์
31. เด็กหญิงภัทรวดี  ยอดธรรม
32. เด็กชายภูวดล  หินเงิน
33. เด็กหญิงรวินท์นิภา   สงชู
34. เด็กหญิงวรันญา  ผงย้อย
35. เด็กหญิงวสุธา  บุญคง
36. เด็กหญิงศิริพร  ศรบุญทอง
37. เด็กหญิงสิรตา  เปลี่ยนสมัย
38. เด็กหญิงสิรีธร  ค่ำคูณสุขศรี
39. เด็กหญิงสุทธิดา  สุทธิโส
40. เด็กชายเอกพล  แซ่เตียว
 
1. นายปกาศิต  ศรแก้ว
2. นางศรัญญา  ขันทอง
3. นางสาวทัชชภร  ธนูผาย
4. นางสาวมีนา  วงศ์วิรัตน์
5. นายกิตติศักดิ์  บุญยัง
6. นายวรวุฒิ  พันธุ์ธรรม
 
386 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวกนกรดา  พรหมลิ
2. นางสาวกมลวรรณ  แหวนวงษ์
3. นายกิตติพงษ์  หงษ์ทอง
4. นายกิตติศักดิ์  กางหอม
5. นางสาวจารุณี  ศรีบริบูรณ์
6. นางสาวชลธิชา  พงษ์สุวรรณ
7. นายชัชดนัย  ไพลธุรี
8. นายชัยมงคล  ถาพันธ์
9. นายชานนท์  บุญเชิด
10. นางสาวฐิติมา  โนนสูง
11. นางสาวณัฐริกา  หงษ์สนิท
12. นายณัฐวุฒิ  เตชะ
13. นางสาวดวงชีวรรณ  รื่นรวย
14. นางสาวธนชมล  จูมแก้ว
15. นายธราธร  พงษ์สุวรรณ์
16. นางสาวนิดธิดา  เข็มพงษ์
17. นายนิพล  ปิ่นหอม
18. นางสาวบุษบา  ใจแก้ว
19. นายประวิทย์  นะเนตร์
20. นางสาวผ่องอำไพ  ทวีชาติ
21. นางสาวพรประภา  พงษ์ธนู
22. นางสาวพรพิมล  พันชนะ
23. นางสาวพัชรีภรณ์  ทีฆา
24. นางสาวพัณณิตา  บุญเสริม
25. นางสาวยุวธิดา  เดือนขาว
26. นางสาวรุ่งทิวา  วันทา
27. นายวรากร  นรดี
28. นางสาวศุภาพิชย์  นันทะ
29. นางสาวสงกรานต์  พลรักษ์
30. นายสิทธิชัย  สงเหล่า
31. นางสาวสิรินา  โฆษา
32. นางสาวสุกัญญา  บุตรดาวงษ์
33. นางสาวสุกัญญา  คำเสียง
34. นางสาวสุมาลี  ยอดอาจ
35. นายอมร  บุญประกอบ
36. นางสาวอารีรัตน์  นรดี
37. นางสาวอารีรัตน์  ศรีลาชัย
38. นางสาวอุไรรัตน์  อ่อนขาว
39. นางสาวอ้อมพร  นะคะสอน
 
1. นายกิจจา  เตารัตน์
 
387 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกมลชนก  ประดิษฐ์นอก
2. นางสาวกมลพรรณ  ดาวสี
3. นางสาวกุลธิดา  ทองขาว
4. นางสาวจิตรลดา  ครองเชื้อ
5. นางสาวชนิกาญจน์  ดีสัน
6. นายชัชวาล  อุททา
7. นายชัยการ  ราษี
8. นายชาคริต  เหล่าสมบูรณ์
9. นายณัฐนนท์  รองสุพรรณ์
10. นายณัฐพัฒน์  สายสิงห์
11. นางสาวดรุณี  โอภาพ
12. นายธนโชติ  โกศล
13. นางสาวธัญญารักษ์  สังโขบล
14. นายธีรศักดิ์  พลโยธา
15. นางสาวนัฐธิชา  คำปรีดา
16. นายนัทธพงศ์  สมศรี
17. นางสาวนิภาพร  แก้วลา
18. นางสาวนุชนาฏ  ขันซ้าย
19. นายบุญอ้อม  บุษภาค
20. นางสาวปณิดา  จันทราศักดิ์
21. นางสาวประกายทิพย์  แสงชาย
22. นางสาวปัณณพร  บุตรเทศ
23. นางสาวปัทมาวดี  พิมพ์ศรี
24. นายปิยพงษ์  มีศรี
25. นายพรณรงค์  เปล่งปลั่ง
26. นางสาวพรรอุษา  ทองลือ
27. นางสาวพรสว่าง  วงษาบุตร
28. นางสาวพรสว่าง  วงษาบุตร
29. นางสาวพัดชา  สุขพอดี
30. นางสาวพิมพ์ชนก  อาษา
31. นางสาวลันณา  แสงเพ็ง
32. นางสาววัชรินทร์  แก่นหอม
33. นายสรวิชญ์  อ่อนพั้ว
34. นางสาวสุณัฐดา  ขันโท
35. นางสาวสุปรียา  จุลสมบัติ
36. นางสาวสุภัทรา  มาโนชญ์จิต
37. นายสุรพงษ์  บุญเพิ่ม
38. นางสาวอริศรา  ไทรสงค์
39. นางสาวอาริฏา  หงษ์คำ
40. นายโชคชัย  ชูกลิ่น
 
1. นายวัชรินทร์  หอมคำ
2. นางสาวนภาพิมพ์  ทองปัญญา
3. นางสุดารัตน์  ดาทอง
4. นายพีระพงศ์  สอนทอง
5. นางสาวธีราพร  สืบหล้า
6. นางสาวสภาพร  วิลา
7. นางสาวณญาตา  อัมพวรรณ
8. นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช
 
388 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกนกวรรณ  พรหมคุณ
2. นางสาวกฤติยา  จันโท
3. นางสาวจิราวรรณ  สีลาดเลา
4. นางสาวจุฑาทิพย์  มัฆวิมาลย์
5. นางสาวชลพรรษ  เวชชบุษกร
6. นายชัยยศ  ชิงชัย
7. นายญัตติพงศ์  กองแก้ว
8. นางสาวฑิตติยา  สามสี
9. นางสาวณัฐชนัน  อาบสันเทียะ
10. นายณัฐภัทร  เจริญวงศกร
11. นางสาวธัญญารัตน์  บุญส่ง
12. นายธีรภัทร์  กันหา
13. นางสาวธีริศรา  หอมจันทรา
14. นางสาวนริศรา  พระพรหม
15. นางสาวปณิษฐินาถ  เสนรัตนฺ์
16. นางสาวปรัชญาภรณ์  หนองม่วง
17. นางสาวพิมพ์นิภา  พันธ์คำ
18. นางสาวภาสวรรณ  แสงโพธิ์แก้ว
19. นางสาวมณปรีญา  ประชาราษฎร์
20. นายมสัน  มณีวงษ์
21. นางสาวมิลตรา  กล่อมปัญญา
22. นางสาวรตนพร  กล้วยนิจ
23. นางสาวรักษิณา  พรหมดี
24. นายร้อยณัฐ  ชาลี
25. นางสาวลลิตา  ชนะวงศ์
26. นางสาวลักษิณา  อิงคสมภพ
27. นางสาววริศรา  แสงไชย
28. นายวสันต์  ฉัตรรัตนพงศ์
29. นายวัลลภ  กิ่งผา
30. นางสาววิชดา  สุตะพันธ์
31. นายวีระพล  ศรีพูล
32. นางสาวศิริรัตน์  พละศักดิ์
33. นายสถาพร  มณีบุญ
34. นายสิรภพ  สุวรรณวงศ์
35. นายสิรวิชญ์  สารภาพ
36. นายสุธนัย  จันทร์พราว
37. นายอมรเทพ  วงศ์ทอง
38. นางสาวเกื้อกูล  จิณะแสน
39. นางสาวเพชรไพลิน  จรัสสุทธิอิศร
40. นายเมธาสิทธิ์  ใจหาญ
 
1. นายเจตนิพิฐ  แท่นทอง
2. นางสาวธิษณา  อ่อนบึง
3. นางสาวศิรินญา  ต้นสาร
4. นายภูเบศ  จรุงศรี
5. นายปกาศิต  ศรแก้ว
6. นายกิตติศักดิื  บุญยัง
 
389 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงกัญญาวีย์  กุลกั้ง
2. เด็กชายจิรานิวัฒน์  ทองเปลว
3. เด็กชายชัยวัฒน์  พุทธวงศ์
4. เด็กชายธนพล  แซ่จึง
5. นายพรชัย  สมพงษ์
6. เด็กหญิงพรรณิดา  หล้าซิว
7. เด็กชายศักดิ์พล  เมืองจันทร์
8. เด็กหญิงสิริมาศ  โตมาก
9. เด็กหญิงอาทิตยา  สิทธิโท
10. เด็กชายเธียรศักดิ์  มากมูล
 
1. นางวาสิฎฐี  ตาดทอง
2. นายเมธาวี  สิงห์นาค
3. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
 
390 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  เครือแก้ว
2. เด็กชายขจรศักดิ์  นัยเนตร
3. เด็กหญิงจินดามณี  โกศล
4. เด็กชายณัฐกร  เกษมณี
5. เด็กหญิงณัฐรุจา  ดวนใหญ่
6. เด็กหญิงธนาวดี  ทะนงค์
7. เด็กชายพรภิวัฒน์  พิมอุทา
8. เด็กหญิงสุปรียา  จันทร์เหลือง
9. เด็กชายสุพัฒน์  บุญเรือง
10. เด็กชายเบญจพล  สุจันทร์
 
1. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
2. นางสาวรัฐญาภรณ์  ศิริภี
3. นางราตรี  ชาติดร
 
391 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  บุตรศรี
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  ไชเสนา
3. เด็กชายชินดนัย  ฝังสิมมา
4. เด็กชายณัฐวรรธน์  เป็นสุข
5. เด็กหญิงปรายฟ้า  ด้วงสูงเนิน
6. เด็กชายพชร  ถิรโคตร
7. เด็กหญิงรดา  ศิริโสตร์
8. เด็กหญิงวัชราวลี  เวชกามา
9. เด็กชายศิริศักดิ์  เทพวงศ์
10. เด็กชายเธียรรัตน์  สะโสดา
 
1. นางสาวจินดาพร  แก้วคำ
2. นายสุภรณ์  พรหม
3. นางนวลอนงค์  วุฒิเสลา
 
392 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกฤติญา  จันทร์ชมภู
2. เด็กหญิงขวัญสุดา  มอญคำ
3. เด็กชายฑิฆัมพร  สิงค์ดำ
4. เด็กชายทวีศักดิ์  จันทร์แจ้ง
5. เด็กหญิงทัศนัย์  พงษ์สุวรรณ
6. เด็กชายธนพล  เพ็งพันธ์
7. เด็กหญิงธัญพร  ใจดี
8. เด็กหญิงมะลิดาวรรณ  พุ่มแก้ว
9. เด็กชายวรวิช  ทันเกตุ
10. เด็กชายอภิรักษ์  พลทา
 
1. นางอัมพร  จันทร์เทียมวงษ์
2. นางสาวอัมพร  อาจภักดี
3. นางสาวพรกมล  สมพงษ์
 
393 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวกัญญาณัฐ  บุบผาวาส
2. นายจิรเดช  ยานิวงศ์
3. นายธันวศิลป์  อินทรศิริ
4. นางสาวธิดารัตน์  ด้วงพวง
5. นางสาวนนทิยา  สอนพินิจ
6. นางสาวปรียาพร  อ่ำทุ่ง
7. นางสาวพรปรียา  ลายงาม
8. นางสาวศุภามล  ดีลุน
9. นายสุรยุทธ  อนุเคราะห์
10. นายอภิวัฒน์  ชิณพันธ์
 
1. นางวาสิฎฐี  ตาดทอง
2. นายเมธาวี  สิงห์นาค
3. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
 
394 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นางสาวณัฐธินันท์  ลาวเมือง
2. นายธีรพงศ์  ใจเรือง
3. นายนนทวัฒน์  แดงบาง
4. นางสาวพิศสมัย  สิมศรี
5. นางสาวมินตรา  แนบเนียม
6. นางสาวศิริฟ้า  กันศัตรู
7. นายสุรชัย  โพธิวัฒน์
8. นายไกรสร  ศรีเสริม
 
1. นางสาวภัทรา  ตาอุด
 
395 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายกฤติคุณ  คำภา
2. นายชัยพงษ์  จินดาวงษ์
3. นายธีระพงษ์  ใบแสง
4. นายปฏิมา  ปรารถนา
5. นางสาวสาธิยา  พรหมมัญ
6. นายสาโรจน์  สุกใส
7. นางสาวสุธิดา  สว่างภพ
8. นางสาวอาภาภรณ์  บุญตา
9. นางสาวเกศินี  บุญขาว
10. นางสาวเจนจิรา  ใจมนต์
 
1. นางมัณฑนา  สาระไทย
 
396 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวกานต์ติมา  สมโภชน์
2. นางสาวกุลธิดา  วงศ์ละคร
3. นางสาวจิรารัตน์  พิมพ์น้อย
4. นายฉัตรชัย  กลิ่นจันทร์
5. นายธนธร  บุญสุข
6. นางสาวธันย์นิตย์  เหล่าแค
7. นายธีระศักดิ์  ผิวงาม
8. นายประนิพล  วิเศษวงษ์สา
9. นางสาวอภิชญา  ธนาภารุ่งเรือง
10. นายอภิสิทธิ์  จิตมั่น
 
1. นางระวีวรรณ  บุญญาเลิศกีรติกุล
2. นางรัชฏาพร  พงศ์พฤติชัย
 
397 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงกัลยา  ถนอมวงศ์
2. เด็กหญิงชมพูนุช  คงแจ่ม
3. เด็กหญิงธนพิมพ์  พิมบุตร
4. เด็กหญิงธนภัทร  พิมบุตร
5. เด็กหญิงนธิภรณ์  มณีด่านจาก
6. เด็กหญิงปนัดดา  ชาวทอง
7. เด็กหญิงพัชราภา  งามแสง
8. เด็กชายวีระพงษ์  พุธิยะ
9. นายศตวรรษ  จันทร์เปรียง
10. เด็กหญิงศนิชา  คุ้มไพฑูลย์
11. เด็กหญิงสุชาดา  สุวรรณพันธ์
12. นางสาวเบญจลักษณ์  นุศรีจันทร์
 
1. นางวาสิฎฐี  ตาดทอง
2. นายเมธาวี  สิงห์นาค
3. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
4. นายวีระ  เอี่ยมยิ้ม
 
398 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกวีญา  บุญสาลี
2. เด็กหญิงกิตติมา  ทองสัย
3. เด็กหญิงชนิกานต์  เยรบุตร
4. เด็กหญิงวริศรา  สมาฤกษ์
5. เด็กหญิงศศิธร  นาเรือง
6. เด็กหญิงสุวีรยา  โทกลาง
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นายวิรุจ  มิ่งสอน
3. นางสาววราภรณ์  คำเคน
4. นางสาวพรสิริ  สมอินทร์
 
399 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวทิพภิรมยา  ชัยชนะ
2. นายบุรวัช  โสดา
3. นางสาวพัชราภรณ์  สีดาชมภู
4. นายสุทัศน์  คำเสียง
5. นางสาวสุนิสา  รักไทย
6. นายสุเจตน์  แหวนเงิน
 
1. นายสุคนธ์  อำไพ
2. นายคุณาพจน์  คลธา
3. นางพัชรินทร์   เทียบคุณ
 
400 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวกัลยา  ติระพงษ์
2. นางสาวกิตติพร  ทัดแก้ว
3. นางสาวนัฐชา  โยธิคาร์
4. นางสาวปานประดับ  เจียงวง
5. นายปิยะณัฐ  ไชยสาร
6. นายระวี  ดีลุน
7. นางสาวรัตนพร  สำโรง
8. นางสาวศุภานันท์  มาพลาย
9. นางสาวสิริมาศ  โตมาก
10. นางสาวสุวิสา  บางทราย
11. นางสาวอักษรวดี  ทองดี
12. นายเสกสรร  ขอจงสุข
 
1. นายเมธาวี  สิงห์นาค
2. นางวาสิฎฐี  ตาดทอง
3. นายวีระ  เอี่ยมยิ้ม
4. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
 
401 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวพานิดา   สีดา
2. นายรัฐมนูญ  รัตวาลย์
3. นางสาววริศรา   อำภะรัต
4. นางสาววิชิตา  เครือบุตร
5. นางสาวสุนันทา  แสงเดช
6. นางสาวอริยา  รักษาเชื้อ
 
1. นายประเสริฐ  บุญพอ
2. นางปริชาติ  วงค์เจริญ
3. นางสาวจุไรรัตน์   แก้วอาษา
4. นางสาวกนกวรรณ  เคนสิน
 
402 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกิรติ  บุญหนัก
2. นางสาวฐิติพร  ทองฤกษ์ฤทธิ์
3. นายนิรวิทย์  บุญเกิด
4. นายปัณณทัต  ลำเฟือย
5. นางสาวลีลาวดี  อินทวี
6. นางสาววรัทยา  ศิละวงษ์
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นายวิรุจ  มิ่งสอน
3. นางสาววราภรณ์  คำเคน
4. นางสาวพรสิริ  สมอินทร์
 
403 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  แสงมาศ
2. เด็กหญิงดุษฎี  แสงมาศ
3. เด็กหญิงธาดารัตน์  ชื่นชม
4. เด็กหญิงภัทราวดี  แหวนเงิน
5. เด็กหญิงสุภัสสร  คำมา
6. เด็กหญิงเปรมฤทัย  ดวงใจ
7. เด็กหญิงเวธิษา  แสงมาศ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
2. นางเนตรนภา  สุรสรณ์
3. นางธราธร   บุญเสริม
4. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
404 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกานต์สินี  ทางามพรทวีวัฒ
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  ปัญญาไวย์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  มูลเหล็ก
4. เด็กหญิงปาริชาติ  เเสงงาม
5. เด็กหญิงวิลาวัลย์  จตุพร
6. เด็กหญิงศิรประภา  ไชยศรีษะ
7. เด็กหญิงเพชรมญ  วสุกาญจนานนท์
8. เด็กหญิงไปรยา  พฤกษา
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นายวิรุจ  มิ่งสอน
3. นางสาววราภรณ์  คำเคน
4. นางสาวพรสิริ  สมอินทร์
 
405 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวจริยา  ไชวิจิต
2. นางสาวชมพูนุช  ขวัญอ่อน
3. นางสาวณิชาภา  ขำศรีบุศ
4. นางสาวธัญพิชชา  กันหาบุตร
5. นางสาวนุสรา  ลีเลิศ
6. นางสาวศิริยากร  ดาวใส
7. นางสาวหทัยชนก  เวชสุวรรณกิจ
8. นางสาวเกษสริน  ทองสุข
9. นางสาวแพรวา  กันหาบุตร
 
1. นางวันเพ็ญ  สีแดด
2. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
3. นางสาวเกียรติยาพร  แก้วปักษา
4. นางราตรี  ชาติดร
 
406 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวจิราพร   หนองบัว
2. นางสาวช่อผกา  อาดมนตรี
3. นางสาวณัฐกานต์   ลายงาม
4. นางสาวทัดดาว   บุญเลิศ
5. นางสาวประภาภรณ์   ธรรมชาติ
6. นางสาวพัชริดา   พรหมจันทร์
7. นางสาวสุภาพร   จันทะเหลา
 
1. นางสาวอมรรัตน์  พิเลิศ
 
407 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวจุลณีย์  ศิลาชัย
2. นางสาวธนาวดี  ทวีชาติ
3. นางสาวธิดารัตน์  ชื่นชม
4. นางสาวนรินทร  เทียนขาว
5. นางสาวปณิดา  เทียนขาว
6. นางสาวประภาพร  สำลีงาม
7. นางสาวปัทมาวรรณ์  แหวนวงษ์
8. นางสาวพลอยสุดา  วิเศษชาติ
9. นางสาววิภาพร  แหวนเงิน
10. นางสาวสุภาภรณ์  พันธมาศ
 
1. นายวสันต์ชาย  มงคลชาติ
2. นางธราธร  บุญเสริม
3. นางเนตรนภา  สุรสรณ์
4. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
408 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกีระติ  ทองเอม
2. นางสาวจันจิรา  ปราการสมุทร
3. นางสาวจิราพร  เเสงโท
4. นางสาวชนาธิป  อุไรวงศ์
5. นางสาววรรธนีย์  สมศรี
6. นางสาวเพชรดา  ธีรพฤกษ์
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นายวิรุจ  มิ่งสอน
3. นางสาววราภรณ์  คำเคน
4. นางสาวพรสิริ  สมอินทร์
 
409 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคูวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิกา  คำเสียง
2. เด็กหญิงกัญจนา  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงกัณณิกา  ศรีบุญเรือง
4. เด็กหญิงชฎาภรณ์   สุภาทิพย์
5. เด็กหญิงณัฐติยา  มั่งมา
6. เด็กหญิงมณฑการต์  กรงทอง
7. เด็กหญิงมะลิวัลย์  คำทา
8. เด็กหญิงรัตติกาล   คำเพ็ง
9. เด็กหญิงราณี   นรดี
10. เด็กหญิงสมพร  อินทร์ตา
11. เด็กหญิงสุดารัตน์   อินทร์ตา
12. เด็กหญิงสุธิณี   แว่นจง
13. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แหวนเงิน
14. เด็กหญิงอินธิรา  จันอุษา
15. เด็กหญิงอุไรพร  คำเสียง
16. เด็กหญิงเกษสุดา   พวงจำปี
 
1. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
2. นางภัทรวรรณ  พลแก้ว
3. นายดนัย  ภูฉายา
4. นายวิทยา  ธรรมบุตร
5. นางสาวเกตน์นิภา  คำเสียง
 
410 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อุ่นอำไพ
2. เด็กชายกัมปนาท  เทศมาตร
3. เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์ลาโพธิ์
4. เด็กชายชวัลวิทย์  พานจันทร์
5. เด็กหญิงปาริตา  หอมหวาน
6. เด็กหญิงพราวนภา  รุ่งคำ
7. เด็กชายมงคล  อาจเอี่ยม
8. เด็กชายมงคล  บุญเฟรือง
9. เด็กหญิงวินิทรา  บุญศรี
10. เด็กหญิงสุภัสสร  หอมล้น
11. เด็กหญิงอาทิตยา  จารัตน์
 
1. นายณัฐพล  วรรณทอง
2. นายณัฐวัฒน์  สมรัตน์
3. นายศิรวิทย์  บริบูรณ์
4. นายอนุวัฒน์  เทียนโคกกรวด
5. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
411 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงจิราพร  ต้นก่ำ
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  อินทะเสน
3. เด็กหญิงชฎาพิมพ์  ศรีไชย
4. เด็กหญิงนฤมล  สีสลับ
5. เด็กหญิงบุษราภรณ์  พรมวงษ์
6. เด็กหญิงปิยะธิดา  แก้วมงคล
7. เด็กหญิงพิลัยวรรณ  รัตนะวัน
8. เด็กหญิงมณีรัตน์  แสงไสย์
9. เด็กหญิงมานิตา  มั่งคั่ง
10. เด็กชายวัฒนา  นามปัญญา
11. เด็กหญิงศิริภรณ์  พวงราษฎร์
12. เด็กหญิงศิริรัตน์  จันทะกรณ์
13. เด็กหญิงสิริยุภา  ประสาร
14. เด็กหญิงสุรีรัตน์  โรจน์ไธสง
15. เด็กหญิงอรัญญา  แก้วภักดี
 
1. นายยุทธพงษ์  การะเกษ
2. นางสาวสุรีย์พร  แสงขาว
3. นางสาวอัมภาพร  พรมประดิษฐ
4. นางลำใย  พินิจกิจ
5. นางจุรีรัตน์  สายสิน
 
412 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคูวิทยา 1. นางสาวกัลยรัตน์  จันทะคุณ
2. นายก้องเกียรติ  ตาลเพลิง
3. นางสาวจิราพร  คำเสียง
4. นายชินวัตร  ทองกำ
5. นางสาวบุษบา  โขโรจวง
6. นางสาวประภาสร  อินทร์ตา
7. นางสาวผริตาวดี  เดือนขาว
8. นางสาวศศิกานต์  เพชรมี
9. นางสาวสายสุดา  คำเสียง
10. นางสาวสุธาสินี  สุขล้น
11. นางสาวสุภาวดี  เเหวนเงิน
12. นางสาวสุวนันท์  แหวนเงิน
13. นางสาวสุวิมล  วิบุญอัด
14. นายอภิสิทธิ์  ทาระบุตร
15. นางสาวอินธุอร  อินทร์ตา
16. นางสาวเจษฎาพร  คำเสียง
 
1. นายสิทธิชัย  พลแก้ว
2. นางภัทรวรรณ  พลแก้ว
3. นายดนัย  ภูฉายา
4. นางวิภารัตน์  ธรรมบุตร
5. นางเนตรนภา  ชินกฤต
 
413 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวจันทิมา  ประสงค์
2. นางสาวจิราวรรณ  อ่วมดี
3. นางสาวตุลาพร  ทวีวัฒนสมบูรณ์
4. นายทิวากร  เหลาทอง
5. นายธนภัทร  ช้างสาร
6. นางสาวนภาภรณ์  ไชยปัญญา
7. นางสาวปิยธิดา  ธนะนู
8. นางสาวรัชดา  ถนอมศรี
9. นางสาววิลาวัณย์  เหล็กกล้า
10. นางสาวศิราณี  เหล่างาม
11. นางสาวอัญชลี  สีดา
12. นายอัษฎาวุฒิ  ศรีโกศล
 
1. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
2. นางราตรี  ชาติดร
3. นางจารุวรรณ  แสงส่อง
 
414 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายจิโรจ  คำมานิธิโชติ
2. นางสาวชรินรัตน์  ลาลุน
3. นางสาวณัฐณิชา  สมสอางค์
4. นางสาวดรุณี  โนนทอง
5. นายปุณญวีย์  เร็วชัย
6. นางสาวพรเพชร  พิมพ์ทอง
7. นางสาวพักต์เพ็ญ  คำโท
8. นายภรัณยู  คำอุดม
9. นางสาวมานิตา  นัยเนตร
10. นางสาววัชรินทร์  สายสงค์
11. นายสมเกียรติ  หวังฟังกลาง
12. นางสาวสุยะดา  รัชเสมอ
 
1. นายกิตตินันท์  ศิละวงษ์
2. นายวิรุจ  มิ่งสอน
3. นางสาววราภรณ์  คำเคน
4. นางสาวพรสิริ  สมอินทร์
5. นายโชคชัย  บุญเสนอ
 
415 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติมา   พรมอ่อน
2. นายพงศธร  นามโคตร
3. นายรัฐพงษ์   ร่มโพธิ์ศรี
4. นายสำราญ  ดำริห์
5. เด็กชายสุรศักดิ์   เวฬุวนารักษ์
 
1. นางกาญจน์ชนา  ชินวานิชย์เจริญ
2. นางสาวปนัดดา  ุคำลีมัด
 
416 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายณัฐดนัย  ไชยกระโทก
2. เด็กชายภูริศักดิ์  ศรีลาชัย
3. เด็กชายวุฒิพงษ์  บุญหวาน
4. เด็กชายอภิเดช  สุดสังข์
5. เด็กหญิงเดือนตรา  ทองเหลื่อม
 
1. นางสาวอัมพร  อาจภักดี
2. นางอัมพร  จันทร์เทียมวงษ์
 
417 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. นายธงชัย  บุตรชาติ
2. นายประสิทธิ์  หนูแก้ว
3. นายมิถุนา  สาวิลุน
4. นายศราวุธ  ทิพย์รักษา
5. นายสุรศักดิ์  ิ่กิ่งจันมล
 
1. นายปรีชา  ฝังสิมมา
2. นายเตวิทย์  แสนสิ่ง
 
418 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 1. นายธนวัฒน์  ทองสุทธิ์
2. นายศุภชัย  ศรีคำ
3. นายอติชาติ  กมล
4. นายเอกลักษณ์  คำมั่น
5. นายไกรสร  ผ่องสันเที่ยะ
 
1. นางมะยุรี  ศรีนวล
2. นางสุพิศ  บุตรดา
 
419 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. นายกฤตชลักษณ์  แก้วธานี
2. นายศิลป์ภัสสะ  ตะเคียนศก
 
1. นายธนศักดิ์  ตยะพักตร์
2. นายสุภรณ์  พรหมคุณ
 
420 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงภัทรกุล  ทูลประโคน
 
1. นางสาวรำไพพรรณ  เครือชัย
 
421 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงยุวดี  กลัดบุปผา
 
1. นางสุดาวรรณ  โคตรเนตร
 
422 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายภูบดินทร์  บุญรักษา
 
1. นายณัฏฐ์  ณฐภัทร
 
423 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณฎา   จิตสัมฤทธิ์
 
1. นางรุ่งนภา  นาจำปา
 
424 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวศศิวิมล  แพงมา
 
1. นางสาวรำไพพรรณ  เครือชัย
 
425 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวสุทธินันท์  แหวนทอง
 
1. นางสาวสุลาลีวัลย์  วรครุธ
 
426 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวดลฤทัย  กรมพะไมย
 
1. นางสาวพุฒพร  รัตนวัน
 
427 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายจิรทีปต์  อารีย์
 
1. นายณัฐกิตติ์  ลมสูงเนิน
 
428 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ปุญญา
 
1. นางประภาพร  เกษศิริ
 
429 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  วิลาสคัมภีร์
 
1. นางสงวน  ศรีกุล
 
430 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายมารุต  ชัยชาญ
 
1. นางอัมพร  รุจิรารังสรรค์
 
431 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวพิมพ์ลักณ์  วงศ์ประสาร
 
1. นางเดือนเพ็ญ  แสนทวีสุข
 
432 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 1. นางสาวนิศารัตน์  ไพรบึง
 
1. นางสาวนิภารัตน์  พันธ์ศิริ
 
433 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นายพันลพ  บุญปัญญา
 
1. นางสุชัญญา  เตียวพานิชย์กิจ
 
434 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นางสาววัลยา  ทองดี
 
1. นางสาวปริญญา  นิลมาลี
 
435 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงเมธิรา  เกษมงคล
 
1. นางสาวสุนิษา  แก้วเล็ก
 
436 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุจันทร์
 
1. นางสาวภารดี  พันธุ์ไทย
 
437 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88.38 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงปุณยาพร  นวลศิริ
 
1. นางศิริพร  นามจันทรา
 
438 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ปลื้มสุด
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  เพิ่มทรัพย์
 
439 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวน้ำฝน  สว่างตา
 
1. นางจินตนา   วรเลิศ
 
440 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวศิรประภา  ยอดโพธิ์
 
1. นางกชพร  สมสะอาด
 
441 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละลมวิทยา 1. นางสาวประภาศิริ  ทองแม้น
 
1. นางอัมพร  แพงมา
 
442 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวอันดาวีร์  ตังตระกูล
 
1. นางสุเพ็ญพรรณ  ลับโกษา
 
443 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 99.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายอาร์มมี่  อุ่นสิม
 
1. นางศศิร์อร  โกศลศิรศักดิ์
 
444 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กหญิงจรรยารักษ์  วรครุธ
 
1. นางอรทัย  จันทา
 
445 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  อินยาพงษ์
 
1. นางสาวลักขณา  นิยมทอง
 
446 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายวชิระ  สุริยวงศ์
 
1. นางจารุวรรณ  น้อยพลาย
 
447 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวปาริฉัตร  สมศรี
 
1. นางสาวณัฏฐ์ฑิกานต์  แก้วภักดี
 
448 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายอัครินทร์  วิลาศคัมภีร์
 
1. นางสาวบุญตา  โพธิ์งาม
 
449 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวสัณห์สินี  บาตรโพธินันท์
 
1. นางสาวศิราภรณ์  แสนพงศ์
 
450 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวบัณทิตา  ยางนอก
 
1. นางสาวพรทิพย์  ตันติประภาคาร
 
451 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกนกวิภา   หนองสูง
2. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  บุญสมยา
3. เด็กหญิงปวริศร  โนนคำ
4. เด็กชายรุจดนัย  ใจมนต์
5. เด็กหญิงศรัญญา  กรุณา
 
1. นางวิไลลักษณ์  พฤกษา
2. นางสาวนันทนี  ขุขันธิน
 
452 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายธนกฤต  ไสยสมบัติ
2. เด็กหญิงธนิยา  ชาลากูลพฤฒิ
3. เด็กหญิงนิธินันท์  ปัญกาญจน์สกุล
4. เด็กหญิงภัทรสุดา  คะตะวงศ์
5. เด็กหญิงวิรัญญา  ธรรมแสง
 
1. นางสาวเมธาวี  เผื่อแผ่
2. Mr.Frans De  Villers
 
453 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ประหยัด
2. เด็กชายณัฐพงษ์  โยธิคาร์
3. เด็กหญิงวิมลมาศ  ศรีรักษา
4. เด็กหญิงสร้อยธิดา  สำแดงภัย
5. เด็กชายโฆษิต  ศิริจันทร์
 
1. นางดวงเพ็ญ  มีบุญ
2. นางเพ็ญศิริ  ธุลีจันทร์
 
454 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  นนวงษา
2. เด็กชายธีรภัทร  โพธิ์โสภา
3. เด็กหญิงนิโลบล  แก้วบุญคำ
4. เด็กหญิงพฤกษา  ยวนชื่น
5. เด็กหญิงศุภิสรา  ชื่นจันทร์
 
1. นางสาวมัทนา  แย้มใส
2. Mr.Brian Peter  Smith
 
455 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายจักพันธ์  สุดดี
2. นายณัฐพล  แก้วเฮ้า
3. นางสาวธารารัตน์  ตะเคียนศก
4. นายอภิชัย  คงคูณ
5. นางสาวอัญมณี  บุญสมยา
 
1. นายเอกวัชร  ทองศรี
2. นางยิหวา ผุดผา  พิฉินทธารี
 
456 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวชนากานต์  ใสงาม
2. นางสาวปาจรีย์  พรมภักดิ์
3. นางสาวภัทราภรณ์  จันทร
4. นายภาสกร  บุญส่ง
5. นางสาววรัญญา  ผุยอุทา
 
1. นางอรุณรัตน์  รอดเนียม
2. นางจินตนา  วรเลิศ
 
457 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกัลยารัตน์  บุญเยี่ยมธนะดี
2. นางสาวณัฐกฤตา  จันทะรัตน์
3. นางสาวดวงรัตน์  เกษะ
4. นายนิติศักดิ์  กิจเจริญธนารักษ์
5. นายแอนโทนี่  ซานคุน
 
1. นางเยาวรักษ์ ยลโสภณ  และนางพัชนี จุลมิน
2. นางสาวจีระพร  บุญสว่าง
 
458 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวกัญฐมาศ  ใจหาญ
2. นางสาวปานชีวา  ยงทวี
3. นายวรานนท์  วะรงค์
4. นางสาวศุภลักษ์  เจริญศรี
5. นายเฉลิมเกียรติ  ยะประโคน
 
1. นายจิระวัฒน์  ศรีสุข
2. นางจิราภรณ์  พวงจำปา
 
459 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายจักรกริช  แก้วศรี
 
1. นางจารุวรรณ  น้อยพลาย
 
460 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวธิตยา  ขุขันธิน
 
1. นางอรไท  อิสาน
 
461 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. นางสาวนริศรา  ชามนตรี
 
1. นางเฉลิมพร   เอิกเกริก
 
462 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงอสมาภรณ์  อาสนรัตนจินดา
 
1. นางสาวปุณณดา  บัวทุม
 
463 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กหญิงมาลินี  ศรีสะออน
 
1. Mrs.LEI  GUANG TIAN
 
464 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  หาผล
 
1. นางสาวกาญจนา  ทุ่มโมง
 
465 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทวีศรี
 
1. นางสาวศุภรางค์  แสงหิรัญ
 
466 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวณชนก  หงษ์ชื่น
 
1. MissWen Hui  Jiang
 
467 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวกิตติมา  ดอนเหลือม
 
1. นายอิสระ  คำนนท์
 
468 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 82.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาววราภรณ์  สำแดงภัย
 
1. นางสาวพิมพ์พรรณ  พิมพาสวัสดิ์
 
469 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวคณิตา  สินธุ์วัตร
 
1. นางรวีวรรณ  ดวงโสภา
 
470 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงกนกกร  จิตร์ไทย
 
1. นางสาวศรัญญา   รัตนทวีชัยพร
 
471 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  เผื่อแผ่
 
1. นางสาววรุณทิพย์  มณีวงศ์
 
472 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงเบญญาภา  เพ็งแจ่ม
 
1. นางสาวชุติมา  ชัยนา
 
473 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวปานตะวัน  สิงห์เสน
 
1. นายอำนาจ  เส้นคราม
 
474 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวนิออน  ช่างดี
 
1. นางสาวธนาภรณ์  สิมนาม
 
475 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาววิรัลยา  บุญส่ง
 
1. นางสาวชุติมา  ชัยนา
 
476 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวสุภาพร  เข็มทอง
 
1. นางสาวประภัสสร  อสิพงษ์
 
477 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงพิมมาดา  ปิยะพันธ์
2. เด็กหญิงอภิสรา   สถิตพิพัฒน์
 
1. นางมณฑา  สถิตพิพัฒน์
2. นางสาวพรพรรณ  วรรณวงศ์
 
478 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายดนัยพร  โสดา
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  รัตนจรูญธรรม
 
1. นางอรพินท์  จวงพันธ์
2. นางนุชรี  เชื้อทองพิทักษ์
 
479 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงปุณยนุช  ขันติวงษ์
2. เด็กหญิงสันศนีย์  สุรวิทย์
 
1. นางวาสนา  คำมา
2. นางสุวรรณี  ไชยปัญญา
 
480 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวตรีลดา  คมใส
2. นายอลงกรณ์  ปัตตาละคะ
 
1. นางจันทิมา  โกมลศรี
2. นางสาวพุทธรักษา  ถิระโคตร
 
481 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวชนนิกานต์  สุวรรณโชติ
2. นางสาวภัทรนันท์  พระอารักษ์
 
1. นางทิพวรรณ  ยศวิจิตร
2. Mr.Julio  Widwidan
 
482 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวศุภร  สุริพล
2. นางสาวสุุภาวรรณ  จันทะพันธ์
 
1. นางสาวณัฎฐ์ฑิกานต์  แก้วภักดี
2. นางอัจฉราวรรณ  คงคูณ
 
483 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายจตุรพร  โกมุทพงษ์
2. เด็กชายปุณยวีร์  เมฆกัลจาย
3. เด็กชายภูริทัต  พงษ์พาณิชย์
4. เด็กชายศิรชัช  คันศร
5. เด็กชายอนวัช  เพ็ชรจอหอ
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  คำโสภา
7. เด็กชายเจษฎากรณ์   ภูมิลำเนา
8. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  โพธิ์สาชัย
 
1. นายสมหมาย  พิทักษา
2. นายนิพนธ์   อ่วมพันธ์เจริญ
3. นางสาวธิษณา  อ่อนบึง
 
484 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  บุสภาค
2. เด็กชายจิณณวัตร  จันทรแสง
3. เด็กชายฐากูร  อนันต์
4. เด็กชายนัฐพล  ช่อทอง
5. เด็กชายนัฐพล  อินทรสุขศรี
6. เด็กชายสุทธิพงษ์  เพชรนิ่ม
7. เด็กชายอัจริยะ  บุญมา
8. เด็กชายอิทธิชัย  วงษ์แก้ว
 
1. นายสาเกียรติ  แก้วปักษา
2. นายณัชช์ฐกัณฐ์  ศรีสวัสดิ์
3. นายทองพูล  ทุมโยมา
 
485 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. เด็กชายกิตติชัย  ชื่นตา
2. เด็กชายธนกฤษ  สมศรี
3. เด็กชายวรายุทธ  ศรีทน
4. เด็กชายวีระยุทธ  ศรีภิบาล
5. เด็กชายอนนต์  พันธ์งาม
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีสะแก้ว
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสงใส
8. เด็กชายเสรี  ฉายาวรรณ
 
1. นายมนูญ  วิญญายงค์
2. นายสีลา  มะเค็ง
3. นายสุทธิศักดิ์  เกตษา
 
486 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลัง 1. เด็กชายชัยยันต์  วงค์ขันธ์
2. เด็กชายธนพล  อุทัย
3. เด็กชายธนาวิทย์  ธรรมพร
4. เด็กชายนนทกานต์  วงศ์ขันธ์
5. เด็กชายปรัญญา  สาธรณ์
6. เด็กชายอภิชาติ  จันวงษา
7. เด็กชายอรรถพล  ยาศรี
8. เด็กชายอริญชัย  นรินทร์
 
1. นายศุภรัตน์  ทรงกลด
2. นายสมศักดิ์  สมอ
3. นายเอกราช  วงษ์ปลั่ง
 
487 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. นายขวัญชัย  รันทร
2. นายถนอมศักดิ์  งาหอม
3. นายสุรพงษ์  บริยัง
4. นายอัษฎาวุธ  สมศรี
5. นายอัษฎาวุธ  จันทวงศ์
6. นายอำนวย  มีศรี
 
1. นายรติพงษ์  รักษาพันธุ์
2. นายรังสรรค์  สุภารัตน์
3. นายไชยา  แหนงวงษ์
 
488 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นายกิตติวัฒน์   แสงมาท
2. นายวงศกร  แก้วละมุล
3. นายวีระยุทธ    แก้วละมุล
4. นายอนุวัฒน์  สวัสดี
5. นายอำนาจ   สิงขรณ์
6. นายแสงชัย   สิงขรณ์
 
1. นายประสิทธิ์  ชมภูเขา
2. นายณัฐพงษ์  นาคนวล
3. นายเกษมศักดิ์  โทแสง
 
489 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา 1. นายภาณุพงษ์  มังษา
2. นางสาวสุภาพร  สมจันทร์
3. นายสุรนันท์  อินทร์คำ
4. นายสุรเชษฐ์  มั่นคง
5. นางสาวสุวรรณี  สุขเกิด
6. นางสาวเรนปวี   คำฉิม
 
1. นายเนวินทร์  วสุกาญจนานนท์
2. นางสาวชิสาพัชร์  นีลธัญนันท์
3. นางสาวสุวชิรา  ถีระพันธ์
 
490 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นายกิตติวุฒิ  ปลื้มใจ
2. นายธนพงษ์  ตุ้มทรัพย์
3. นายธีรพงศ์  ดวงศรี
4. นายเจนณรงค์  ละมูล
5. นายแสงสุรีย์  พิมพ์เพชร
6. นายไตรภาค  วันเพ็ง
 
1. นายทรงศักดิ์  พลศักดิ์
2. นางสาวสุคนธิกา  พวงมะลิ
3. นายสมพาน  เที่ยงธรรม
 
491 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวจุฬารัตน์  รัตนศรี
2. นางสาวชลธิชา  ขันตรี
3. นายณัฐพงษ์  เลิศวรศิริกุล
4. นางสาวณัฐรีพร  พวงยอด
5. นางสาวธาวิณี  บุญคงมาก
6. นางสาวปาลิตา  อายุยืน
7. นางสาววิจิตรา  ใสแก้ว
8. นางสาวเกศินี  พรมแสง
9. นางสาวเดือนฉาย  สายพงษ์
10. นายแทนคุณ  บึงแก้ว
 
1. นางสาวแจ่มจันทร์  คุณมาศ
2. นางทัศนี  ศิลบุตร
3. นางสิรินุช  สุขกาย
 
492 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวกุลจิรา  ปรึกษาดี
2. นางสาวช่อผกา  บุญประกอบ
3. นางสาวทักษิณา  ปิ่นหอม
4. นายธรรมวรากร  จันดำ
5. นางสาวพัชรา  สร้อยเพชร
6. นายอนุวัตร  ทองก่ำ
7. นางสาวเจนจิรา  เลาเลิศ
8. นางสาวเพ็ญวิไลพร  สีสัน
9. นางสาวแสงเดือน  บุดดาวงศ์
 
1. นายบุญถึง  ต้นงาม
2. นางณัฐนภา  ต้นงาม
3. นางวรนุช  หน่างเกษม
 
493 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายธนาพงษ์  เพ็งพันธ์
2. เด็กหญิงนุชจิรา  เคาเลิศ
3. เด็กหญิงวรนิษฐา  อินทอง
4. เด็กหญิงวรรณิษา  ลมเชย
5. นางสาววัลภา  งามแสง
6. นายวุฒิชัย  ธรรมธวัชชัย
7. นางสาวศรมณี  แวงคำ
8. เด็กชายสุรพล  เครือแสง
9. นางสาวอรญา  งามศิริ
10. นางสาวอินทิรา  ดาสันทัด
 
1. นายสมคิด  แสงอรุณ
2. นายชวลิต  ไชยสินธ์
3. นายเอกมันต์  ศุภสาร
 
494 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 1. นางสาวดวงพร  สีหาเวช
2. นางสาวนิลุบล  บุริจันทร์
3. นายปริญญ์  แสนปัญญา
4. นางสาวมัทนาวดี  บุติพันดา
5. นางสาววัชรินทร์  บุษบงก์
6. นายวิศรุต  ชาลี
7. นางสาวสุกัญญา  ฝอยทอง
8. นางสาวสุดารัตน์  มะณู
9. นางสาวสุนานันท์  พิมพ์โคตร
10. นางสาวสุนิตรา  นามวงษ์
 
1. นางสาวอินทร์  สีหะวงษ์
2. นางสาวสุพิชฌาย์  สีหะวงษ์
3. นายเฉลียว  บุษบงก์
 
495 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กชายทิวากร  บุตรโท
2. เด็กหญิงนิรชา  บุญบู่
3. เด็กหญิงปรีญาภัทร  ยูที
4. เด็กหญิงสุทธิดา  สทอนเมือง
5. เด็กหญิงอารีญา  ภูมิสองชั้น
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  สุทธิวรรค
2. นายทองชัย  กอแก้ว
 
496 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงทินมณี  พงษ์สุระ
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  สุดตานนท์
3. เด็กหญิงนิตยา  สมาน
4. เด็กชายยุทธศาสตร์  พงษ์สุระ
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  ระยับศรี
 
1. นางมาลินี  งามแสง
2. นางวรนุช  หน่างเกษม
 
497 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แขมคำ
2. เด็กหญิงรัชรินทร์  สาระพล
3. เด็กหญิงศศินิภา  ศรีสมนึก
4. เด็กชายศุภกร  สอดสี
5. เด็กหญิงเกษตรา  แสงเวียน
 
1. นายศักดิ์ชาย  เกษร
2. นางวิไล  กุยแก้ว
 
498 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  สีทำ
2. เด็กหญิงนงนุช  แสงหาชัย
3. เด็กหญิงมาลินี  เฉลียวฉลาด
4. เด็กหญิงรุจิรา  แหวนหล่อ
5. เด็กชายอมรเทพ  จันทร์แจ้ง
 
1. นายฉัตรดนัย  พูลเจริญพาณิชย์
2. นางอุไรลักษ์  ศรีรักษา
 
499 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นายกู้เกียรติ  โครตศิริ
2. นางสาวชื่นฤทัย  ธรรมนุช
3. นายศิวกร  ภูถนอม
4. นายสุรเชษฐ์  ทุมพัฒน์
5. นางสาวอรพิณ  อินเสาร์
 
1. นางสาวมยุรี  ห้วยจันทร์
2. นางสาวเสาวนิตย์  นาคทะเล
 
500 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวกมลรัตน์  อัครชาติ
2. นายนคร  เตชะ
3. นางสาวปภาวรินท์  แซ่โค้ว
4. นางสาววราภรณ์  พยุงศิลป์
5. นางสาวศิริลักษณ์  พันธ์ศิริ
 
1. นางมาลินี  งามแสง
2. นางวรนุช  หน่างเกษม
 
501 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวฐิติกานต์  จันทร์แจ่ม
2. นางสาวพนิดา  ภาระ
3. นายวิสุทธิ์  สิงห์กลาง
4. นายศักดิ์สิทธิ์  รัตนโสภา
5. นางสาวอภิวรรณ  ยงเจริญ
 
1. นางสาวรัตติยา  สนิท
2. นางภัสราภรณ์  พินิจ
 
502 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวนฤมล  แสงใสแก้ว
2. นายปภิณวิช  สายชนะธนกร
3. นายมงคล  จันทร
4. นางสาวมณีรัตน์  ปะละกัง
5. นางสาวแพรวรินทร์  กันยาสาย
 
1. นางวาสนา  ทิพย์รักษา
2. นางวิไล  กุยแก้ว
 
503 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  อุตมะ
2. เด็กหญิงศุภิสรา  สาธุการ
3. เด็กหญิงสุธิษา  พรมสุภะ
 
1. นางวราภรณ์  โสมาสุข
2. นางสาวพัชรวลัย  บรรเทา
 
504 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงฐิรกานดา  ศรีสุข
2. เด็กชายปราโมทย์  พลศักดิ์
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  พวงบุรี
 
1. นางสมพร  นวลรักษา
2. นางสมพร  กสิพันธ์
 
505 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จอดพิมาย
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  แปงแสง
3. เด็กหญิงนธิมา  สมมะนา
 
1. นางอิศราวรรณ  ใจแจ้ง
2. นางสุนันทา  บุญเอนก
 
506 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายชุษณะ  แก้วมูล
2. เด็กหญิงดารณีรัตน์  คำจุน
3. เด็กหญิงพิชญา  โพธิวัฒน์
 
1. นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์
2. นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์
 
507 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายยุทธศักดิ์  ผมพันธ์
2. นายศิริศักดิ์  ธรรมชาติ
3. นางสาวสิริยากร  เสาศิริ
 
1. นางสมพร  นวลรักษา
2. นางสมพร  กสิพันธ์
 
508 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวนภัสกร   สิงขรณ์
2. นางสาวพิมพ์วิภา   ดำริสม
3. นางสาวรจนา   แก้วละมุล
 
1. นางสุพีชา  นาคนวล
2. นางสาวจินตนา  พลคำ
 
509 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายชัยนรินทร์  เจตินัย
2. นายปวริศ  เรืองศรี
3. นางสาววิราศิณี  ไค่นุ่นกา
 
1. นางอรนุช  นามเขียว
2. นางสาวรพีพรรณ  บุญเย็น
 
510 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวจารุวรรณ  สาริพันธ์
2. นางสาวณัฏฐนิชา  ไชยโพธิ์
3. นางสาวนภัสราภรณ์  โสภาบุตร
 
1. นางประไพ  ผาคำ
2. นางสุนันทา  บุญเอนก
 
511 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายณัฐรินทร์  สุทธิชา
2. เด็กหญิงธนพร  พลตรี
3. เด็กหญิงอิงกมล  เป็นสุข
 
1. นางสุรัชนา  โพธินาแค
2. นายคำดี  ภักพวง
 
512 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายธนานันท์  ชูกำแพง
2. เด็กหญิงรัตนาพร  ไมตรีแพน
3. เด็กหญิงอารีวรรณ  วิเศษพันธ์
 
1. นางสาวสุวรรณี  แก้วบัวเคน
2. นางสาวอัญชลี  ม่วงมิตร
 
513 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  แหวนวงษ์
2. เด็กหญิงชลิตาภรณ์  ประมวล
3. เด็กชายสมบัติ  ศรีเลิศ
 
1. นางสาวนิตยพร  ภาวิเศษ
2. นางรวีวรรณ  ดวงโสภา
 
514 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พรมดี
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  อินตะนัย
3. เด็กหญิงภัคคีมา  ทรัพย์เมือง
 
1. นางอิศราวรรณ  ใจแจ้ง
2. นางสุนันทา  บุญเอนก
 
515 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาววิภาดา  ป้องสิงห์
2. นางสาวศรวงสุดา  โถทอง
3. นางสาวเยาวลักษณ์  นนยะโน
 
1. นางเอื้อจิต  วรรณวงศ์
2. นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์
 
516 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวปิ่นนิดา  สามะคะผล
2. นายวีระชาติ  อินคำแหง
3. นางสาวสุริชยา  โพธิวัฒน์
 
1. นางสาวเบญจมาพร   บานชื่น
2. นายโกสิทธิ์  ทองคำเจริญ
 
517 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายชัยวัฒน์  แหวนเงิน
2. นายพีระพล  สิงขรณ์
3. นายฤทธิชัย  แก้วละมุล
 
1. นางกรรณิการ์  เครือมาศ
2. นางสาวพวงทิพย์  แหวนวงษ์
 
518 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นายจตุรพรชัย  โพธิ์ขาว
2. นางสาววรรณภา  ธรรมชาติ
3. นายศิรวิทย์   จันทะเสน
 
1. นางอาภรณ์  บุญมาก
2. นางสุนันทา  บุญเอนก
 
519 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. นายวรเชษฐ์  ตีเงิน
 
1. นายจรัล  ขำผา
 
520 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กชายศรัณย์  พวงทอง
 
1. นายคุณาพจน์  คลธา
 
521 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายจักรพงศ์  ชราศรี
 
1. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์
 
522 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงพรประภา  โคตรหานาม
 
1. นายอภิชาติ  เนตรจันทร์
 
523 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กชายสินธนา  ชาลือ
 
1. นางนวลอนงค์  จัยสิน
 
524 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. นายเดชา  สาธรณ์
 
1. นางสาววัชริญา  จันทะลุน
 
525 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงณัฎวิภา  ไกรวิเศษ
 
1. นาย กู้เกียรติ   ละอองดี
 
526 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 89.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายสัญญา  ศรีบุญเรือง
 
1. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์
 
527 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. เด็กชายทัศน์พล  นิยมพันธ์
 
1. นางนวลอนงค์  จัยสิน
 
528 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา 1. นายพงษ์ศักดิ์  ศรีหาโคตร์
 
1. นางอนงค์นาฏ  ชื่นตา
 
529 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายเจษฎา  ธานี
 
 
530 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายชัยณรงค์  ประมวล
 
1. นายคุณาพจน์  คลธา
 
531 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละทายวิทยา 1. เด็กชายอนุสรณ์  ธนะศรี
 
1. นายเวหา  สุวรรณดี
 
532 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเคียวนำ 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  หินเงิน
 
1. นายโกวิท  สิทธิศักดิ์
 
533 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  วันศรี
 
 
534 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายศุภษร  ธนะชาติ
 
1. นายคุณาพจน์  คลธา
 
535 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายณปภัช  เหลาศรี
 
1. นางสาวประดิษฐ์  พละศักดิ์
 
536 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 87.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. นางสาวกันตยา  ละมูล
2. นางสาวจินดารัตน์  เสาร์แพง
3. นางสาวจุฑารัตน์  สำราญล้ำ
4. เด็กชายณัฐกานต์  อ่อนตา
5. นางสาวนิตยา  สิงห์ที
6. นางสาวนุชนาฏ  อุนะบุตร
7. นางสาวบุปผา  สาเกษ
8. เด็กชายปิติ  สาลี
9. นางสาวพัชนี  ยมเกิด
10. นายพัสกร  โกฏหอม
11. เด็กหญิงภาวิณี  สุชาติ
12. นายยุทธินันท์  สุดไสย์
13. เด็กชายวรดา  พิมาทัย
14. นางสาววรรณนิดา  ไชยชาติ
15. นายวรัญญู  บัวทอง
16. นายวรเชษฐ์  ตีเงิน
17. นางสาววิมลวรรณ  บัวงาม
18. เด็กชายศราวุฒิ  จันทร์โสภา
19. นายศิรวิทย์  เสนาน้อย
20. เด็กหญิงสุชาดา  เพ็ชรดี
21. นางสาวสุดารัตน์  จามะรีย์
22. นางสาวสุริฉาย  จันทร์อบ
23. นายอภิรักษ์  ทุมสิงห์
24. เด็กหญิงอรปรียา  นางวงษ์
25. เด็กหญิงอรพรรณ  นิยมชาติ
26. นางสาวอัยลดา  โพธิ์ชัย
27. นางสาวอาภัสรา  จันทร์วิโรจน์
28. เด็กหญิงอารียา  จันทร
29. นายเดชา  สาธรณ์
30. เด็กชายเอกลักษณ์  พิทักษ์
 
1. นายจรัล  ขำผา
2. นางสาววัชริญา  จันทะลุน
3. นายกิตติศักดิ์  วิลัย
4. นายวฤหัส  รุ่งเรือง
5. นายศักรินทร์  ดวงใจ
 
537 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษีไศล 1. นายกรรชัย  ศรีดี
2. นายกวินวรกานต์  พรหมคช
3. นางสาวจารุวรรณ  ทองมุข
4. นายฐาปกรณ์  รัตนวัน
5. นายณัฐพล  ลาลุน
6. เด็กหญิงณัฐิยา  ทองสุทธิ์
7. นางสาวดารารัตน์  บุญชิต
8. เด็กชายทัศนัย  ฉายสวัสดิ์
9. เด็กชายทัศน์พล  นิยมพันธ์
10. นายธวัชชัย  ขาววิเศษ
11. เด็กหญิงนันทนา  เครือแสง
12. เด็กชายปฏิภาณ  ยอดจันทร์
13. เด็กหญิงปฐมาวดี  วรรณวงษ์
14. นางสาวปวิรดา  ค้ำคูณดี
15. นางสาวปานรวี  ยางงาม
16. เด็กชายพงษ์พันธ์  ภาคภูมิ
17. เด็กหญิงภัทรภรณ์  แหวนหล่อ
18. นางสาวลัดดา  ยินดี
19. นางสาววรรณิภา  หินกอง
20. นายวรวุธ  ห่อคำ
21. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ถาวร
22. เด็กชายศรันย์ธรรม  พุนมาก
23. นายสิทธิโชค  งามวิไล
24. เด็กชายสินธนา  ชาลือ
25. เด็กหญิงสุมิตรา  โพธิบุตร
26. เด็กหญิงอภิญญา  สีดา
27. นางสาวอรัญญา  หินกอง
28. นายเชาว์เลิศ  แหวนหล่อ
29. นายเดชฤทธิ์  ติละบาล
30. เด็กหญิงเอมฤทัย  ขาววิเศษ
 
1. นางนวลอนงค์  จัยสิน
2. นายภูริพัฒน์  ลือขจร
3. นางทิพวรรณ  จันทร์หอม
 
538 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 94.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายคฑาทอง  สีหะวงษ์
2. เด็กหญิงชลิดา  ดอนชัยธนากูล
3. นางสาวณัฏฐาภรณ์  สุริยา
4. นางสาวทิพย์วรรณ  เพ็งจันทร์
5. นางสาวธนวรรณ  พวงเพชร
6. เด็กชายนัฐพล  ศรีพรมมาศ
7. เด็กหญิงนิธิพร  ก้อนทอง
8. นายนิรุติ  จันทนา
9. นางสาวปวีณ์นุช  ชนูดหอม
10. นายพชร  มงคล
11. นายพีระพัฒน์  ทองทึง
12. เด็กหญิงพุฒินันท์  สิริรจน์
13. นางสาวภาวิณี  แก้วสม
14. นางสาวรุ่งทิวา  เฉลิมพล
15. นางสาววชิรญา  แก่นจันทร์
16. เด็กหญิงวริศรา  ทองเพ็ชร
17. นางสาววิภาวี  ศุภเลิศ
18. นางสาววิลัยพร  สีหะวงษ์
19. เด็กชายวีระพงศ์  จันทร์ดี
20. นายวีระพงศ์  แสงสกุล
21. เด็กหญิงศรัญญา  เกาะน้ำใส
22. นายศิวกร  เหล่าคุณธรรม
23. นางสาวสมถวิล  ธรรมนิยม
24. เด็กชายสราวุฒิ  ชาวนา
25. เด็กหญิงสุดารัตน์  สะโสดา
26. นางสาวสุภาวดี  มีวงษ์
27. นางสาวสุรีพร  จินดาศร
28. เด็กหญิงหทัยชนก  วงษ์เลิศ
29. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทวี
30. นางสาวเจนจิรา  มรรคนา
 
1. นางสาวจุธาภัค  วรโคตร
2. นายอุทัย  จึงสมาน
3. นางอ้อยทิพย์   แพทยโยธิน
4. นางพรงาม   ชารีนิวัฒน์
5. นายอนุชา  บุญเย็น
6. นายฐานันดร์ตรี  อารยะพงศ์สกุล
7. นายณัฐพร   ทองพูน
 
539 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 90.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวกันยารัตน์  กระวันทา
2. นางสาวกาญจนา  พงษ์สุระ
3. นางสาวกิตติมา   สมพงษ์
4. เด็กชายก้องเกียรติ  ใจกล้า
5. เด็กชายจิตรกร  ทุมเสน
6. นายจิรกิตติ์  เทียบคุณ
7. นายชัยณรงค์  ประมวล
8. เด็กหญิงทัศนาวลัย  เติมใจ
9. นางสาวทิพภิรมยา  ชัยชนะ
10. เด็กชายธนิต  กิ่งแก้ววัฒนา
11. เด็กหญิงนันทิพร  จันทอง
12. นางสาวนาตยา  ดอนเหลือม
13. นายบุรวัช   โสดา
14. เด็กชายปรัชญา  ราษี
15. นางสาวพัชราภรณ์  สีดาชมภู
16. นายพีรพงษ์  เกษกุล
17. เด็กชายมงคลชัย  แหวนวงษ์
18. นายรุ่งโรจน์  เนตรกาศ
19. นางสาวลดารัตน์  พูนทอง
20. เด็กชายวัชระชัย  ท่าหาร
21. เด็กชายศรัณย์  พวงทอง
22. นายศุภษร  ธนะชาติ
23. นายสุทัศน์  คำเสียง
24. นางสาวสุนิสา  รักไทย
25. นายสุริยา  คำพินิจ
26. นายสุเจตน์  แหวนเงิน
27. นางสาวหทัยชนก  ชายผา
28. เด็กชายอภิสิทธิ์  อ่อนทา
29. นางสาวอรสา   เงินจันตา
30. นางสาวโฟริตา  ร่วมทอง
 
1. นายคุณาพจน์   คลธา
2. นายสุคนธ์  อำไพ
3. นายประเสริฐ  เติมใจ
4. นางพัชรินทร์  เทียบคุณ
5. นายพงษ์อนันต์  ธรรมศิริ
6. นางบุญเรือน   คูณทวี
7. นางสาวอุบล  ขาวสะอาด
 
540 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงพรรณปพร  ผมพันธ์
2. เด็กชายสันติภาพ  บัวไขย
 
1. นายราเชนทร์  พะวงษ์
2. นางสาวกนิษฐา  โนนสูง
 
541 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงปฐมาภรณ์   ไชยพัฒน์
2. เด็กหญิงอัญมณี  กลางมณี
 
1. นางสาวสุกัณยา  สอนพูด
2. นางกรรณิการ์  อสิพงษ์
 
542 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงชุตินันท์  พันหมุด
2. เด็กหญิงอารียา  สงค์มี
 
1. นางสาววิภาพร  ชิณะแขว
2. นางสาววรัญญา  เสนสม
 
543 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงพรนภา  ทองสุข
2. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  พื้นพรม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวชิระวิชญ์  โกศลศิรศักดิ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนนาถ  วงศ์ภักดี
 
544 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายจิราณุวัฒน์  รัตนะโสภา
2. เด็กชายธนภัทร  สิงห์โท
 
1. นางสาวจารุพร  พิมพา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมยุรี  อรรคบุตร
 
545 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1. เด็กชายอนุวัฒน์  พงษ์พิมพ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  แจ่มแจ้ง
 
1. นางศิริลักษณ์  อรรคชาติ
2. นายประหยัด  แถลงสุข
 
546 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. เด็กชายธรรมนูญ  แก้ววิฑูรย์
2. เด็กชายธีรพัฒน์  แก้วฤาษี
 
1. ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  สำลี
2. นายจรัญ  ศิริชนะ
 
547 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายจีรภัทร  สิงขรณ์
2. เด็กชายณัฐวัตร  คำภีระ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์  พันธ์แก่น
2. นางปนิดา  ทวีชาติ
 
548 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายศิริศักดิ์  คณาพันธ์
2. นายอุดมศิลป์  พันธุ์ดี
 
1. นางสาวจารุพร  พิมพา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมยุรี  อรรคบุตร
 
549 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. นางสาวจิตรวี  แสนศรีแก้ว
2. นายสถิต   เพ็ชรโยยิ่ง
 
1. นายสุนันท์   พงษ์พิละ
2. นายนำโชค  บุญกล้า
 
550 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นายวุฒิชัย  งามนัก
2. นายอรรถชัย  รัตนวัน
 
1. นางวิไลพร   จิตต์มั่นการ
2. นางสาวสุพพตา  สิทธิรักษ์
 
551 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวปนัสยา  คมศรี
2. นางสาวเวธนี  ทรัพย์ศิริ
 
1. นางคำรวม  ทรัพย์ศิริ
2. นางมณีกานต์  บุญเสริม
 
552 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายชัยประสิทธิ์  คำศรี
2. เด็กชายพายุพัฒน์  ตรีเหลา
 
1. นางสาวกนิษฐา  โนนสูง
2. นางสาววันทนา  ผ่านพินิจ
 
553 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายปราโมทย์  สุขเสน
2. เด็กชายยุรนันท์  ขุมเงิน
 
1. นางกรรณิการ์  อสิพงษ์
2. นางสาวสุกัณยา  สอนพูด
 
554 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กชายพลภูมิ  โค้วไพโรจน์
2. เด็กชายเบญจโชค  โชติกุล
 
1. นางสาววิภาพร  ชิณะแขว
2. นางสาววรัญญา  เสนสม
 
555 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  อัฐแป
2. เด็กหญิงปณัฐฐา  สารทอง
 
1. นายขวัญชัย  จันทร์แดง
2. นางบุญลักษณ์  จันทร์แดง
 
556 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายทีปกร  ดีเลิศ
2. นายรัฐศาสตร์  พิมายกลาง
 
1. นางสาวกนิษฐา  โนนสูง
2. นายราเชนทร์  พะวงษ์
 
557 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายชนินทร์  แสงนวน
2. นายเมธา  อุปมา
 
1. นางกรรณิการ์  อสิพงษ์
2. นางสาวสุกัณยา  สอนพูด
 
558 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายธีรภัทร์  อันทะชัย
2. นายอดิศร   กันตรี
 
1. นางสาววรัญญา  เสนสม
2. นางสาววิภาพร  ชิณะแขว
 
559 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวชิดชนก  ปานหทัย
2. นายธนวัฒน์  ชื่นศรีวิโรจน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเหรียญ  ดาทอง
2. นางจารุวรรณ  แสงส่อง
 
560 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายจิรายุทธ   พละศักดิ์
2. เด็กหญิงอินทิรา  ไชยสิทธิ์
 
1. นางกนกวรรณ  ก้อนคำ
2. นายดุริยางค์  ก้อนคำ
 
561 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายชรินทร์  นิยมวงศ์
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  สมมุ่ง
 
1. นางสาววันทนา  ผ่านพินิจ
2. นางสาวพัชรินทร์  มากมูล
 
562 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายกิตติพงศ์  สุวชาติ
2. เด็กชายเอิ้ออังกูรณ์  สาลิวงษ์
 
1. นายสุวัฒน์  เกิดปราชญ์
2. นายนัฐกร  เจริญศรี
 
563 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วพิทยา 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ยวนจิตร
2. เด็กหญิงพิชญา  เบ็ญมาศ
 
1. นายบัญชา  แข่งขัน
2. นางนิตณพา  แข่งขัน
 
564 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กชายธนพล  ไชยนิตย์
2. เด็กชายศุภวิชย์  สิมมา
 
1. นางสาวจารุพร  พิมพา
2. นางสาววันทนา  ผ่านพินิจ
 
565 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงมนธิรา  เกษอินทร์
2. เด็กหญิงอัญญาภรณ์  สิทธิศร
 
1. นายณัฐพงษ์  ศิริวงษ์
2. นายระพีพัฒน์  สอนพูด
 
566 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 1. เด็กชายฐาปกรณ์  ศรีนาม
2. เด็กชายเกียรติยศ  สีหะวงษ์
 
1. นายไกรลาศ  จิบจันทร์
2. นายอุดม  ประสาร
 
567 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายธัดเดช  มณีรัตน์
2. เด็กชายปริญ  อุ่นวงศ์
 
1. นายศักดิ์ชาย  วรรณวงศ์
2. นายบรรหยัด  สุริพล
 
568 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กชายวรวิธ  นาคศรี
2. เด็กชายเจษฎา  สารี
 
1. นายฉัตรชัย  ป้องวิเศษ
2. นายสาทิพย์  สุทาศรี
 
569 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  นนทา
2. เด็กหญิงอารีญา  งามศิริ
 
1. นายสีลา  มะเค็ง
2. นายมนูญ  วิญญายงค์
 
570 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  พินิจผล
2. เด็กหญิงเมทินี  จันทร์เทพา
 
1. นายระพีพัฒน์  สอนพูด
2. นายณัฐพงษ์  ศิริวงษ์
 
571 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงญาดา  พรหมสาลี
2. เด็กหญิงอุไรวรรณ  จันทร์ส่อง
 
1. นางสาวดารณี  วัฒนปาณี
2. นางสาวรัตติยา  มากพยับ
 
572 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวกาญจนา  เพ็งแจ่ม
2. นางสาววิมลศิริ  เพชรแก้ว
 
1. นางสาวจารุพร  พิมพา
2. นายราเชนทร์  พะวงษ์
 
573 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 1. นายธนวินท์  ผาสุจิตร
2. นายสุประกิต  สารรักษ์
 
1. นายกิตติ  สุนทรกุลภัทร
2. นายไกรลาศ  จิบจันทร์
 
574 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. นางสาวศิริรัตน์  อินทหอม
2. นายอรรถพล  พงษ์สุวรรณ
 
1. นายวุฒิสรณ์  พิชญสมบัติ
2. นางสุธารินี  อสิพงษ์
 
575 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงรักวิทยา 1. นายชาญณรงค์  ยะลา
2. นายอนุพันธ์  แซ่ลิ้ม
 
1. นายชิณภัทร  บุญวิเศษ
 
576 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นางสาวศุภนิตา  สระแก้ว
2. นางสาวสุภาวดี  ทองทับ
 
1. นายภูเบศ  เศรษฐบุตร
2. นายสมชาย  พุทธเสน
 
577 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 1. นายวรชน   อุทุม
2. นายศุภชัย  พวงยอด
 
1. นายณัฏฐเอก  กระจ่าง
2. นายวิชัย  สีสัน
 
578 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวยุวกานต์  พงษ์เพศ
2. นายอัมรินทร์  คำบุญ
 
1. นายณัฐพงษ์  ศิริวงษ์
2. นางสาวกนกพร  จันตะ
 
579 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีแก้วพิทยา 1. นางสาวลัดดาวัลย์  ประมูลทรัพย์
2. นางสาวอาริยา  วงษ์สุธา
 
1. นายบัญชา  แข่งขัน
2. นางนิตณพา  แข่งขัน
 
580 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายชีวีวัฒน์  สายสิน
2. นายปัญญา  แคนนอก
 
1. นายราเชนทร์  พะวงษ์
2. นายสมยศ  พิมณุวงศ์
 
581 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายอิทธิพล  จันฉาย
2. นายโกเมท  นันทสิงห์
 
1. นายสังเวียน  ไสว
2. นางสาวกนกพร  จันตะ
 
582 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายวชิรวิทย์  วงค์ภักดี
2. นายศุภกร  ไชยศรีษะ
 
1. นางคำรวม  ทรัพย์ศิริ
2. นางสาวกาญจนา  ชัยชาญ
 
583 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. นายกันตพงศ์  ทรงงาม
2. นายศุภกร  กุศลสมบูรณ์
 
1. นายธุวลักษณ์  แก้วคูณ
2. นางรสสุคนธ์  แก้วคูณ
 
584 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกมลเนตร  ถนอม
2. เด็กหญิงจตุพร  ช้างขนุน
3. เด็กชายเฉลิมชัย  สุภาพ
 
1. นางสาวสาวิณี  สตารัตน์
2. นายสังเวียน  ไสว
 
585 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงกรกมล  ถิระผะลิกะ
2. เด็กชายธนวุฒิ  เผดิมวงศ์
3. เด็กหญิงมัทนา  พรหมคุณ
 
1. นางนันทิยา  พรหมคุณ
2. นายวสุรงค์  พรหมคุณ
 
586 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  ทองกลม
2. เด็กชายพิชชากร  พรคนึง
3. เด็กหญิงมินตรา  ท้าวคำวงษ์
 
1. นายศักดิ์ชาย  วรรณวงศ์
2. นางสาวณภาย์  ทนงค์
 
587 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงพิรุณทิพย์  แสนทวีสุข
2. เด็กชายศุภกรณ์  ยศอาลัย
3. เด็กหญิงสุทธาสินี  พระพรหม
 
1. นางสาวสุภัทรา  ชูสาย
2. นางโสภา  พิเชฐโสภณ
 
588 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี 1. นายคธา  ทองสุรี
2. นายธนวัฒน์  ธรรมวัฒน์
3. นางสาววาเลน  ทำคำทอง
 
1. นายพิทักษ์ชัย  ผายบึงแก้ว
2. นายอาคม  คมศรี
 
589 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 1. นางสาวจิราพร  บุญมี
2. นางสาวภัทรวดี  นิยมวงษ์
3. นางสาวศิิริยากรณ์  ขุนแก้ว
 
1. นายสุนันท์   พงษ์พิละ
2. นางสาวฝนทิพย์  ขันตี
 
590 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายณรงค์ศักดิ์  พงษ์ชาติ
2. นายพุฒิพงศ์  วงษ์ปลั่ง
3. นายเสกสิทธิ์  ราชวงค์
 
1. นายสังเวียน  ไสว
2. นางวิลาสิณี  คิ้วสุวรรณ
 
591 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 1. นางสาวจุฑามาศ  แก้วพิลึก
2. นางสาวปิยพร  วงค์ละคร
3. นางสาวยุภา  พรชัย
 
1. นายเชษฐา  อาษาราช
2. นายยงยุทธ  สมบัติ
 
592 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นายมงคล  คำวิเศษ
2. นายศิริวัฒน์  ไชยโยธา
 
1. นางสาวกนิษฐา  โนนสูง
2. นายสมยศ  พิมณุวงศ์
 
593 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. นายขจรศักดิ์  แซ่เตีย
2. นายสิทธิศักดิ์  ปุณประวัติ
 
1. นางสาวฎายิน  ลีลา
2. นางสาวฐิติพร  มีเดช
 
594 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายชินวัตร  วิเชียร
2. นางสาวสุภาพร  ประมูลชาติ
 
1. นายประพาฬพงษ์  คำศรี
2. นายสุวัฒน์  เกิดปราชญ์
 
595 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. นายสหรัถ  ดาวประสงค์
2. นายเชิดชัย  แก้วมูล
 
1. นางสาวดวงรัตน์  ปัญญาวัน
2. นายจรัญ  ศิริชนะ
 
596 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนดล  สายศิลป์
2. เด็กชายภัทรเดช  โนนกลาง
3. เด็กชายศุภกิจ   ชนะพล
 
1. นายเพ็ง  แซ่กัง
2. นายสีลา  มะเค็ง
 
597 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กชายธวัชชัย  รัตโน
2. เด็กชายพงษ์พณิช  เสนาภักดิ์
3. เด็กชายภานุวัฒน์  จินดาวงษ์
 
1. นายอาณากร  บุญศิลป์
2. นายประพาฬพงษ์  คำศรี
 
598 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กชายณัฐพล   เรืองจรัส
2. เด็กชายณัฐพล  อินทมาศ
3. เด็กชายภิรมย์พร  สุริพล
 
1. นายบรรหยัด  สุริพล
2. นางมลิวัลย์  เลาหสูต
 
599 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 1. เด็กชายจุลจักร  ชิณวงศ์
2. เด็กชายฐิติพงศ์  จันเทพา
3. เด็กชายธีรศักดิ์  ทองมาก
 
1. นายเชาวลิต  เสาเวียง
2. นางสาวจตุพร  พงศ์พีระ
 
600 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 98.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายนนทกานต์  โพธิ์พฤกษ์
2. นายพิสิฐ   ปัจชาบุตร
3. นายหยาดพิรุณ  ผาอิดดี
 
1. นายเฉลิม  บัวสิงห์
2. นางจงกล บัวสิงห์  และ นายศตภิษัช ไกรษี
 
601 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายกฤษดา  จำปาสี
2. นายธวัชชัย  แก้วขุนทด
3. นายเดชา  อินแพง
 
1. นายอาณากร  บุญศิลป์
2. นายสังเวียน  ไสว
 
602 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายณัฐชนน  จันทร์ถา
2. นายทรงกต  ราษี
3. นายธันยบูรณ์  อาษา
 
1. นายสืบพงษ์  ยุพา
2. นายบรรหยัด  สุริพล
 
603 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นายภูมินทร์  พรหมคุณ
2. นายภูริภัทร  พรหมคุณ
3. นายสิทธิเดช  ศรีดา
 
1. นายวสุรงค์  พรหมคุณ
2. นายปกรณ์  เสน่หา
 
604 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. เด็กชายนัฐวัฒน์  มุขขันธุ์
2. เด็กชายอาทิชาติ  แก้วไพรวัลย์
3. เด็กชายอินทราทิตย์  โสพันธ์
 
1. นายพรทิพย์  นามทองใบ
2. นางบัวทอง  เบ็ญมาศ
 
605 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายธีรภัทร  สืบสิมมา
2. เด็กชายสุเมธา  ศรีบุญ
3. เด็กชายเทวัญวิทย์   นันตโลหิต
 
1. นายสนั่น  ศิริกุล
2. นายพัฒนา  พานจำนงค์
 
606 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายณัฐพล  ดวงอาจ
2. เด็กชายธนพล  คำแหง
3. เด็กชายพยุงศักดิ์  อู่ป่า
 
1. นายบุณญภูมิ  ศรีธงราช
2. นายเกียรติดำรงค์  ลาพัง
 
607 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กชายวรุฒน์  ครบพร
2. เด็กชายสหรัก  จันทอง
3. เด็กชายเชษฐา  สง่างาม
 
1. นายมาลา  ดวงทอง
2. นางสาวปวิตรา  สาริกา
 
608 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นายขวัญชัย  ศรีมณี
2. นายณัฐพล   พาวัน
3. นายบุญฤทธิ์  บุญสงค์
 
1. นายพัฒนา  พานจำนงค์
2. นางวริฐา  มานะศรีสุริยัน
 
609 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นายปานตะวัน  ดวงจันทร์
2. นายศรชัย  มะลิวงค์
3. นายไชยวัฒน์  สุทธิสน
 
1. นายทศพล  แก้วอาษา
2. นายจักรกฤษณ์  โพธิวัฒน์
 
610 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นายพิทักษ์พงษ์  ภาเภา
2. นายสุริยา  วงษ์เจริญ
3. นายเทิดศักดิ์  ศรียันต์
 
1. นายวัฒนา  จันทา
2. นายเรวัตร  เกิดนอก
 
611 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นายชัยญา  ลูไธสง
2. นายวิวัฒน์  นิตยวรรณ
3. นายเจษฎา  มาลุน
 
1. นางสาวกนกพร  จันตะ
2. นางรักชนก  สิงห์คำ
 
612 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แสวงวงค์
2. เด็กชายดนุพล  สายโสม
3. เด็กชายเงิน  สังวาลย์
 
1. นางจรรยา  เลิศล้ำ
2. นายเทอด  เลิศล้ำ
 
613 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงจิระภรณ์  คำแสน
2. เด็กหญิงนันทิยา  วงษ์พินิจ
3. เด็กหญิงศิริวนันท์  คำแสน
 
1. นายมงคล  ใจนวน
2. นางมณีวรรณ  ใจนวน
 
614 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงปวัณรัตน์  สมคะเน
2. เด็กหญิงศิริพร  ดาวเรือง
3. เด็กหญิงสุนารัตน์  ออน่หวาน
 
1. นายสมใจ  สุทธสนธิ์
2. นางอำไพ  สาระบุตร
 
615 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงมณทกานต์  พาหา
2. เด็กหญิงวฐินีกรณ์  โพธิ์กระจ่าง
3. เด็กหญิงสายฝน  พิทักษา
 
1. นายพรทิพย์  นามทองใบ
2. นางบัวทอง  เบ็ญมาศ
 
616 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาววิมลสิริ  ปิยะกาโน
2. นางสาวอังคณา  พิมพิเศษ
3. นางสาวอารียา  สิมแสง
 
1. นายสมใจ  สุทธสนธิ์
2. นางอำไพ  สาระบุตร
 
617 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. นางสาวนุชจรินทร์  ศรีแกวิน
2. นางสาวพรพนาวรรณ  สถานพงษ์
3. นางสาวเจนจิรา  พันธ์แก่น
 
1. นายมงคล  ใจนวน
2. นางมณีวรรณ  ใจนวน
 
618 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. นางสาวดาวเรือง  อ้อมชมพู
2. นางสาวนภาพร  คำดี
3. นางสาวรัตนาภรณ์  อ้อมชมภู
 
1. นายพรทิพย์  นามทองใบ
2. นางบัวทอง  เบ็ญมาศ
 
619 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. นางสาวจารุวรรณ  ว่องไว
2. นายธวัชชัย  แพงพรม
3. นางสาวรัติยา  นครศรี
 
1. นายทิปพเนตร  ศรีนา
2. นางจำเนียร  บุญมั่น
 
620 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงกฤษณา  งามแสง
2. เด็กชายกิตติ  คุณมาศ
3. เด็กหญิงณัฐญา  วรครุฑ
4. เด็กหญิงประำไพศรี  บุตรศรี
5. เด็กหญิงศนิชา  คุ้มไพฑูลย์
6. เด็กหญิงอทิตยา  สุขเสริม
 
1. ดร.ปาริสา  อร่ามเรือง
2. นางสาวสมถวิล  สุหร่าย
3. นางสาวอัญวีณ์  พิชิตจันทศักดิ์
 
621 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   คำเรืองศรี
2. เด็กหญิงจุฑาภา   ร่วมใจ
3. เด็กหญิงชฎาภรณ์  บัวเกษ
4. เด็กชายธวพล  คูณขุนทด
5. เด็กหญิงนิพาดา  วงศ์ชนะ
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  สีหาบุตร
 
1. นายฉัฐมะ  ทัดเทียม
2. นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม
 
622 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ประเสริฐชาติ
2. เด็กหญิงชนากานต์  ดาเชิงเขา
3. เด็กชายณัฐพงษ์  แสนดี
4. เด็กชายพิพัฒน์  ทองกล่ำ
5. เด็กหญิงอรัญญา  ศรีโวหะ
6. เด็กหญิงเจนจิรา  ใจเรือง
 
1. นายบุญเลิศ  พลชลี
2. นางปัชชา  รัตนพร
3. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
 
623 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชีราวรรณ  แก้วละมุล
2. เด็กหญิงพุทธิตา  หอมขจร
3. เด็กชายมณฑล  เทียนขาว
4. เด็กหญิงวีรวรรณ  นรดี
5. เด็กหญิงสุพัตรา  พรมลิ
6. เด็กหญิงโสรญา  พิมพะ
 
1. นางสาวตวงพร  คำเสียง
2. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
624 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 1. นายจรัญชัย  วันนา
2. นายฐิติพงศ์  วรรณทอง
3. นายณฐกร  สืบสังข์
4. นายวรจักร   ชูกลิ่น
5. นายสมใจ   ศรีถาน
6. นายเอกกวี   คำดี
 
1. นายภาคิน   โนนสูง
2. นางมลิวรรณ  กล้าหาญ
3. นางรัตนา  วงศ์สุวรรณ์
 
625 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวฐิติมา  นาทองบ่อ
2. นางสาวดรุณี  พื้นพรม
3. นางสาวนิราวรรณ  วงศ์ชนะ
4. นางสาวบุษบา  ลาวงศ์
5. นางสาวมณฑิรา  อิ่มอ้วน
6. นางสาวสุดารัตน์  จันทร์แจ้ง
 
1. นายฉัฐมะ  ทัดเทียม
2. นางพรเพ็ญ  ทัดเทียม
 
626 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 1. นายมณศักดิ์  ประดี
2. นายสมาพล  สุพรรณ์
3. นางสาวสุจิตรา  กลิ่นสุคนธ์
4. นางสาวอรพรรณ  จันเลิศ
5. นางสาวอัมรินทร์  นำสว่าง
6. นางสาวอารญา  สำเริง
 
1. นางสาวนิตยา  แก้วบัวสา
2. นางสุธารินี  อสิพงษ์
3. นายไสย  ปราศัย
 
627 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวกวิลธิดา  ดาวเรือง
2. นางสาวธิดารัตน์  โพธิ์งาม
3. นางสาวพรรณพัชร   หงษ์อินทร์
4. นายพิทยา  สุดสาร
5. นางสาวสิราวรรณ  พิลารัตน์
6. นายเจตนิพิฐ  โกษาผล
 
1. นางอำไพ  สาระบุตร
2. นายสมใจ  สุทธสนธิ์
3. นางสุภาวดี  ไชยช่วย
 
628 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.79 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  กาญจนพัฒน์
2. เด็กหญิงสิริมา  ตัดพุดชา
3. เด็กชายอดิศร  ศรีพินทร์
 
1. นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
2. นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
 
629 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงพัชราภา  ทองเชื้อ
2. เด็กหญิงศิญากร  สุขวงศ์
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์  แมมขุนทด
 
1. นางสาวสร้อยทอง  ท่าโพธิ์
2. นางประสพสุข  ระยับศรี
 
630 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงงามลักษณ์  สมันพงษ์
2. เด็กหญิงนิธินารถ  พวงไพร
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  นิลา
 
1. นางสาวนริศรา  ใจมนต์
2. นายนำพล  จุมพิศ
 
631 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 1. เด็กชายกาญจนา  อุทัย
2. เด็กชายณัฐพล  เกษกุล
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พุดทอง
 
1. นายวิชัย  สีสัน
2. นางพิมลพักตร์  สุภิษะ
 
632 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวจุลณีย์  ศิลาชัย
2. นางสาววรตี  มณีล้ำ
3. นางสาววิภาพร  แหวนเงิน
 
1. นายมาลา  ดวงทอง
2. นางธราธร  บุญเสริม
 
633 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวยุวธิดา  ทายะคา
2. นางสาวสุพัฒตรา  ประวาฬ
3. นางสาวสุภาสิทธิ์  แก้วยงค์
 
1. นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
2. นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
 
634 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. นางสาวทิพยรัตน์  คำเฮือง
2. นางสาวพิทยารัตน์  มณีสาร
3. นางสาวศุภกร  ศรีเลิศกุลเดชา
 
1. นายวิจักษณ์  ทองเพชร
2. นายสุรศักดิ์  บุญมางาม
 
635 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นางสาวกาญจนา  นราวงศ์
2. นายธีรภัทร  นนท์ศิลา
3. นายวรัญชัย  ปราณี
 
1. นางนฤมล  แก่นท้าว
2. นายกัมพล  ลุนไธสง
 
636 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงปวีณนุช  กุลสิงห์
2. เด็กหญิงรวิภา  สระสิงห์
3. เด็กหญิงอมลรดา  สอนเจริญ
 
1. นายเอกมันต์  ศุภสาร
2. นายสมชัย  สิงห์ชฎา
 
637 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ศาลา
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สมปาน
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  พงษ์พิมพ์
 
1. นางทิพวรรณ  คำยนต์
2. นายธีระชัย  ไพบูลย์สวัสดิ์
 
638 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา   เศตรศิลป์
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์   ใจดี
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   วิทยา
 
1. นางรักชนก  สิงห์คำ
2. นายอนรรฆศักดิ์   ยศวิจิตร
 
639 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  หอมคำ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  คมศรี
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ชาดทอง
 
1. นายบัณฑิตย์  คมใส
2. นางสาวสุพิศ  สาวันดี
 
640 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐกฤษตา  ยิ้มสกุลกาญจน์
2. นายภคิน  วัฒนพฤกษชาติ
3. นางสาวศรัณย์พร  คำแปล
 
1. นายทวีป  เชาว์วลีรัตน์
2. นางธนพร  มนึกคา
 
641 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. นางสาวศิริขวัญ  ฝั่งซ้าย
2. นางสาวอรปวีณา  พันธ์นา
3. นางสาวอรวรรณ  บัวทองสุขนาที
 
1. นายเอกมันต์  ศุภสาร
2. นายสมชัย  สิงห์ชฎา
 
642 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวายพิทยาคม 1. นางสาวนิศารัตน์  พันธมาศ
2. นางสาววันดี  ชื่นตา
3. นางสาววิลัยวรรณ  บุญทูล
 
1. นางกิติชา  ไชยสิทธิ์
2. นางสาวธัชธัญญา  ดำริวิเศษ
 
643 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นายวรัญญู  พุดช่อ
2. นายวุฒิศักดิ์  ภูนุพา
3. นายสิทธิศักดิ์   สุวรรณคำ
 
1. นายสิริวัฒก์   แสงกล้า
2. นางสาวทิชากร  อาจเอี่ยม
 
644 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงการะเกด  ปิ่นหอม
2. เด็กหญิงสไบทิพย์  ไชยชาญ
3. เด็กหญิงอรยา  หนองฮี
 
1. นางสุปราณีย์  เพ็งธรรม
2. นางสาวอรุณนี  แก้วคำ
 
645 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กหญิงนุชนาถ  นาคนวล
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  สนิทสนม
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  หงค์งาม
 
1. นางวรุณธิดา  ศรีโสดา
2. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
 
646 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา 1. เด็กชายฉัตรชัย  พันสี
2. เด็กหญิงพิมพ์ผกา  สุทธิโพธิ์
3. เด็กหญิงอรัญญา  จันทร์ไสย
 
1. นางสาวอรนุช  วิไชยภูมิ
2. นางสากอน  พุทธคี
 
647 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  ภูมิภักดิ์
2. เด็กหญิงวลัยภรณ์  นนท์นาท
3. เด็กหญิงไอศิกา  แก่นสาร
 
1. นางสาวฐิติพร  มีเดช
2. นางเกศรา  จันทร์แสง
 
648 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวบุญจิรา  บุญเชิญ
2. นางสาวสุกานดา  นาคชาติ
3. นางสาวสุพัตรา  สุภาพ
 
1. นางฉวีวรรณ  สำราญ
2. นางนภาพร  คานะมี
 
649 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวชนาภา  พรมมะลิ
2. นางสาวพูนทรัพย์  มัฐผา
3. นางสาวรัตติญา  แสงมาศ
 
1. นางสุปราณีย์  เพ็งธรรม
2. นางสาวอรุณนี  แก้วคำ
 
650 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 1. นางสาววิภาดา  มะเดื่อ
2. นางสาวสิริยากรณ์  พิมพ์โคตร
3. นางสาวหทัยภัทร์  ชาติมนตรี
 
1. นางจันทร์อรุณ   พนาลัย
2. นางสาวลลิตวดี  บุษบงก์
 
651 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นางสาวจิรารัตน์  พรหมทา
2. นางสาวณัฐมนต์  เจริญรัตน์
3. นางสาวมณีรัตน์  พรหมทา
 
1. นางระเบียบ  พากเพียร
2. นายชวลิต  ตะกรุดเงิน
 
652 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายมานิต  ตุ้มคำ
2. เด็กชายยุทธศักดิ์  พิมพา
3. เด็กหญิงสุภัสรา  หวังสุข
 
1. นางสาวรัตตินันท์  ศรีทอง
2. นางดารุณี  อัมภรัตน์
 
653 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  คำนัน
2. เด็กหญิงนาตยา  รัตนวัน
3. เด็กหญิงสุนิสา  เสนาพันธ์
 
1. นางอนัญญา  หลาวทอง
2. นางกษมณฑ์   แสงสิทธิกุลชัย
 
654 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนละลมวิทยา 1. เด็กหญิงนิติยา  คำพินิจ
2. เด็กหญิงพรนิฌา  พรมจักร์
3. เด็กหญิงรัชนีกรณ์  ทิพศร
 
1. นางสาวฐานิกา  ผมรี
2. นางสาวผ่องศรี  บุญกู่
 
655 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. เด็กชายธีรนนท์  วิไล
2. เด็กชายภูวนาท  ประทุมวงษ์
3. เด็กชายภูวเดช  สิงห์ไกร
 
1. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
2. นางปัชชา  รัตนพร
 
656 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 1. นางสาวธนาพร  ละเลิศ
2. นางสาวพรสวรรค์  จิบจันทร์
3. นางสาวสุนิตา  ตามแก้ว
 
1. นายประสิทธิ์  แสงสิงห์
2. นางปัชชา  รัตนพร
 
657 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. นางสาวมยุรา  นกยูงทอง
2. นางสาวลดาวรรณ์  แหวนวงษ์
3. นายอัครพล  ศรีเลิศ
 
1. นางรัตติยา  ราษเจริญ
2. นางสาววรรณภา  พงษ์ธนู
 
658 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 1. นายปฏิพล  ทิพศร
2. นางสาวพรสุดา  บัวใหญ่
3. นางสาวศุภัสสร  วังศรีแก้ว
 
1. นางสุนันทา  เรืองทุม
2. นางพนมนุช  ศิริภูล
 
659 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นายวิเชียร  พมพ์ศรี
2. นายศักรินทร์  เขียวไกร
3. นายเกียรติวัฒน์  อินทปัญญา
 
1. นางระเบียบ  พากเพียร
2. นางนฤมล  แก่นท้าว
 
660 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  เกตชาติ
2. เด็กหญิงนฤมล  โคศรี
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  เครือบุดดา
 
1. นางฉวีวรรณ  สำราญ
2. นางสุรภา  สมสะอาด
 
661 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 98.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  พรหมบุตร
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  คุณสวรรค์
3. เด็กชายสุรกาญจน์  แก้วพินึก
 
1. ดร.ยุวดี  คุณสม
2. นางณฐอร  ตังนิธภัทร
 
662 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรางค์กู่ 1. เด็กหญิงดวงหทัย  โภคา
2. เด็กหญิงนงณัฐชาญ์  สุวรรณไตรย์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มังษะชาติ
 
1. นางรัตติยา  ราษเจริญ
2. นางสาววรรณภา  พงษ์ธนู
 
663 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. เด็กหญิงรัตติกาณน์  เยี่ยงไธสงค์
2. เด็กหญิงศรินทร์ทิพย์  บุตรศรี
3. เด็กหญิงอรยา  เกตุศิริ
 
1. นางระเบียบ  พากเพียร
2. นางทิพมอญ  มณีวงษ์
 
664 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นายจเรศักดิ์  คุณสุข
2. นางสาวปณัสยา  ลาลุน
3. นางสาวสุภัทรา  แถมศรี
 
1. นางฉวีวรรณ  สำราญ
2. นางนภาพร  คานะมี
 
665 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 1. นางสาวกิ่งแก้ว  พิมโคตร
2. นางสาวณัฐริกา  ชาลี
3. นางสาวศศิธร  พิมโคตร
 
1. นางนิธิกานต์  หาญวลินโรจน์
2. นางชุดาภา  เงาศรี
 
666 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. นางสาวปริตตา  สมีราย
2. นางสาวสิรินยา  พงษ์วิเศษ
3. นางสาวอาภาพร  อินนาราษฎร์
 
1. นางราตรี  จันทเสน
2. นายบุตรดา  จันทเสน
 
667 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงบูรพ์ 1. นางสาวนงนุช  นามดี
2. นางสาวพัชรี  จินาวัลย์
3. นางสาวมาริสา  รู้พูด
 
1. นางระเบียบ  พากเพียร
2. นายชวลิต  ตะกรุดเงิน
 
668 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายทวีวุฒิ  ศรีไชยา
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์  พืชศรี
3. เด็กหญิงเจนจิรา  ประสานสุข
 
1. นางสมใจ  คำศรี
2. นางภาวิดา  ประทุมเวียง
 
669 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. เด็กหญิงธิดา  อินทร์ชื่น
2. เด็กหญิงธุสาวดี  จันทสี
3. เด็กหญิงปาณิศา  ยอดสิงห์
 
1. นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
2. นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
 
670 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ผึ่งประเสริฐ
2. เด็กหญิงวัลลภา  เกตุพร
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  สอดศรี
 
1. นายธนวัฒน์  บัวแย้ม
2. นางสาวจำเรียง  ทองไหม
 
671 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  ระหาร
2. เด็กหญิงจินดาพร  จันทะสุข
3. เด็กหญิงทัศวรรณ  ศรีระษา
 
1. นางสาวชญาทิพย์  กุณฑีทอง
2. นางสาวเจษวราภรณ์  มโนรัตน์
 
672 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. นางสาวตติยา  พื้นพรม
2. นางสาววริศรา  ฤกษ์สว่าง
3. นางสาวสุพัตรา  พิศงาม
 
1. นางสมใจ  คำศรี
2. นางภาวิดา  ประทุมเวียง
 
673 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 1. นางสาวทิพย์เกสร  แทนกุดเรือ
2. นางสาวศิรินาฎ  ครองพันธ์
3. นางสาวสุนิตา  ประมูล
 
1. นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
2. นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
 
674 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนขุขันธ์ 1. นางสาวนงลักษณ์  ขุมเงิน
2. นางสาวปานระวี  พงษ์กิ่ง
3. นางสาวอัญชนา  จันทร์นัน
 
1. นางสาวชญาทิพย์  กุณฑีทอง
2. นางสาวเจษวราภรณ์  มโนรัตน์
 
675 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวนวพร  บุญมานัส
2. นางสาวหทัยชนก  กองแก้ว
3. นางสาวอรปรียา  เทพชื่น
 
1. นางอำไพ  สาระบุตร
2. นายสมใจ  สุทธสนธิ์
 
676 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคูวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพัชร  อินทร์ตา
 
1. นางสาวสุดารัตน์  จังอินทร์
 
677 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 1. เด็กชายสุรยุทธ  สะอาด
 
1. นางสาวคนิดตา  โพธิพันธ์
 
678 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงเพ็ญฤดี  สีเหลือง
 
1. นางสาวนาถยา  ไชยคุณ
 
679 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. เด็กชายอุ้มบุญ  หมายเขา
 
1. นางพิศมัย  แร่เพชร
 
680 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 1. เด็กชายจตุพร  ไกรรบ
 
1. นางวิลัย  ชิณวงศ์
 
681 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   พุทธระสุ
 
1. นางคนึงนิจ  เดชะคำภู
 
682 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทุมพรวิทยา 1. เด็กหญิงวรัญญา  เกิดโชค
 
1. นายวิทยากร  บุญศักดิ์
 
683 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงปริญญา  สาระบุตร
2. เด็กหญิงปัฐมวรรณ   ทาวัน
3. เด็กหญิงอัญชลี  นามวงษ์
 
1. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
2. นายณัฐพล  บัวพันธ์
 
684 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เครือบุตร
2. เด็กหญิงปิ่นสุดา  จันทรัตน์
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  คำนาโฮม
 
1. นางสาคร  จันดาบุตร
2. นางสาวมลฤดี  บัวรินทร์
 
685 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชนันท์  ใจเพ็ง
2. เด็กชายพนาศัพท์  ทองอินทร์
3. เด็กหญิงวรรณภา  มูลดับ
 
1. นางกฤติมา  สว่างภพ
2. นางสาวลัดดาวัลย์  สถานพงษ์
 
686 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ชิณวงษ์
2. เด็กหญิงสมฤทัย  พรมมี
3. เด็กชายอนุรักษ์  เวียงคำ
 
1. นางธนิดา  แก้วพวง
2. นางสาววิจิตรา  จำปาเรือง
 
687 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 1. นายศักดิ์ชัย  ชราศรี
2. นายศักดิ์นรินทร์  ชาลี
3. นายสัจจา  วรบุตร
 
1. นางเพียงอัมพร  เกิดศิรินฤดี
 
688 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวกันย์จิรา  โทนะพันธ์
2. นางสาวปฏิมากร  นามปัญญา
3. นางสาวสุดาลาวรรณ  โกกะพันธ์
 
1. นายอธิวัฒน์  อัตตโน
2. นางสาวดวงนภา  สุพรรณ์
 
689 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวนภาพร  นาคนวล
2. นางสาวอนงนาฏ  แคมรำ
3. นางสาวอิสราภรณ์  ทุมพา
 
1. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
2. นางสาวสุธาทิพย์  วิเศษชาติ
 
690 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวศิริลักษณ์  กินนารี
2. นางสาวสุพัฒศร  ศรีคำทา
3. นางสาวสุภาภรณ์  บุญประดิษฐ์
 
1. นางสาวศิริญญา  สุตันตั้งใจ
2. นางสาวกุลธิดา  ดวงแก้ว
 
691 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 1. เด็กชายนรเศษฐ์   โพธิ์ศรี
2. เด็กชายเกริกชัย  คลทา
 
1. นางปิยมาภรณ์  ชนูนันท์
2. นายลิขิต  บุญเฟรือง
 
692 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา 1. เด็กหญิงจีระนันท์  สุวรรณชาติ
2. เด็กหญิงธนิกานต์  ดุมกลาง
 
1. นางหทัยรัตน์  วิวาสุขุ
2. นางสาววิไลพร  พงษ์พล
 
693 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิราพร  ผาธรรม
2. เด็กชายอนุรักษ์  โหระเวช
 
1. นางเนตรนภา  สุรสรณ์
2. นางธราธร   บุญเสริม
 
694 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชมภูนุช   บุญจันทร์
2. เด็กหญิงมาลิษา   มะโนรัตน
 
1. นายเพ็ง  แซ่กัง
2. นางอัจฉรา  ป้องกัน
 
695 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายยศวรรธน์  เชิงวโน
 
1. นางสาวถนอม  ทองพันชั่ง
 
696 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดาวิภา   อินดา
 
1. นางสาวสุธีรา  ดลรุ้ง
 
697 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุทุมพรวิทยา 1. เด็กหญิงสุวรรณี  ตั้งพิมาย
 
1. นางสาวรัตนกมล  อำไพ
 
698 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกันทรารมณ์ 1. เด็กชายธนากร  มังสุไร
 
1. นายฉัฐมะ  ทัดเทียม
 
699 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  รุ่งคำ
 
1. นายณัฐพล  วรรณทอง
 
700 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กชายปฏิมากรณ์  เจียงวงศ์
 
1. นางมณีวรรณ  บัวพันธ์
 
701 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคูวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  พรมลิ
 
1. นางสาวสุภาวดี  ทรัพย์สมบูรณ์
 
702 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  โพธิ์ทอง
 
1. นางปริชาติ  วงค์เจริญ
 
703 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 1. เด็กชายชัชพิสิฐ  นักพรม
 
1. นายธีรวัฒน์  สืบเสน
 
704 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 1. เด็กชายภควัต  สายแก้ว
 
1. นางสาวสุรีย์พร  แสงขาว
 
705 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กหญิงหทัยภัทร  จึงรักษ์พงษ์
 
1. นางสาวนิชฌานันท์  เจริญศริรัฎถกร
 
706 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. เด็กชายจักรณรินทร์  สติภา
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
707 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระแชงวิทยา 1. เด็กชายกิจติชัย  ลิลาชาติ
 
1. นางพิศมัย  แร่เพชร
 
708 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายก้องภัค  ศรีอำนาจ
 
1. นายทองวรรณ  ยศอาลัย
 
709 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กหญิงสุวรรณี  บุญเล็ก
 
1. นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์
 
710 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. เด็กหญิงสุภัชชา  หัดที
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  พรหมศร
 
711 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 1. เด็กชายนุชิต  แก้วพวง
 
1. นายวุฒิชัย  คำเสมอ
 
712 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 1. เด็กหญิงปุนณิศา  พิทักษ์เกียรติ
 
1. นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์
 
713 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปนัดดา  คุ้มสุวรรณ์
 
1. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
714 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 1. เด็กชายสืบสกุล  แก้วหล่อ
 
1. นางสาวนิชฌานันท์  เจริญศริรัฎถกร
 
715 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 1. เด็กชายภควัต  สายแก้ว
 
1. นายนาวา  โสภาลี
 
716 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองคูวิทยา 1. นายสันติสุข  ประดิษฐ์
 
1. นายดนัย  ภูฉายา
 
717 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นางสาวกาญจนา  โจมสติ
 
1. นางวิชุดา  ตำหนง
 
718 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นางสาวผกามาศ  กระสังข์
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
719 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ยิ้มเยื้อน
 
1. นางสาวอุไรวรรณ   พรหมศร
 
720 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 1. นางสาวหทัยรัตน์  ตามพงค์
 
1. นางสาวพรทิวา  รสสุนทร
 
721 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 1. นายสุรชัย  ผู้มีสัตย์
 
1. นายสมหมาย  เวียงสิมา
 
722 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพง    
723 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 1. นายณรงค์ฤทธิ์  เจียระเนีย
 
1. นางสาวกนกวรรณ   เคนสิน
 
724 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นางสาวกิตติยา  ตุ่มใสย์
 
1. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
725 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นายชลทิศ  ผิวจันทา
 
1. นายสาโรจน์  บุญเสริม
 
726 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 1. นายธนาเกียรติ  วรบุตร
2. เด็กหญิงบุญทิวา  วราพุฒ
 
1. นายอำนวย  ประเสริฐศรี
2. นางสาวศิริพร  พันธ์เพ็ชร
 
727 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา 1. เด็กชายธนพงศ์  ระงับภัย
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  นวลหงษ์
 
1. นางสาวอุบลวรรณ  ดีใจ
2. นางสุกัญญา  นามวงค์
 
728 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 1. เด็กชายจีระพงษ์  กระฉอดนอก
2. นายพงษ์ศักดิ์   พวงพันธ์
 
1. นายสีลา  มะเค็ง
2. นายมนูญ  วิญญายงค์
 
729 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 1. นายธนากร  มณีวรรณ์
2. เด็กชายอัครพล  แสงอุ่น
 
1. นางสาวปวิตรา  สาริกา
2. นางสาวณภัชนันท์  มีวงศ์
 
730 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวน้อยวิทยา 1. เด็กชายกฤชนนท์  ศิริบูรณ์
2. เด็กชายฐิติวัฒน์  สุราวุธ
 
1. นางรัตนกุล  ศิริบูรณ์
2. นายเอื้อมศักดิ์  ทาทอง