สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงรัศหมี  บุญเฟรือง
 
1. นางทักษิณา  อินทะพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปรียาภรณ์   ยอดดำเนิน
 
1. นางทักษิณา  อินทะพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงอารียา  สะอาด
 
1. นางทักษิณา  อินทะพันธ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75 เงิน 12 1. นางสาวณัฏฐณิชา  รุ่งคำ
 
1. นางทักษิณา  อินทะพันธ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 70.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรพนารัตน์  เเซ่ลิ้ม
 
1. นายสุวัจน์  ภูหัวไร่
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวพนิดา  ไชยทอง
 
1. นายสุวัจน์  ภูหัวไร่
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพนิดา  พานจันทร์
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  บุญเฟรือง
3. เด็กหญิงเมธาวดี  บุญเฟรือง
 
1. นายสุวัจน์  ภูหัวไร่
2. นางสาวขนิษฐา  สิทธิพันธ์
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 72.93 เงิน 6 1. นางสาวกัญญารัตน์  เเจ้งสีใส
2. นางสาวกุสุมา  นิลพัฒน์
3. นางสาวจิรภันทร  จันทรแก้วสุข
 
1. นายสุวัจน์  ภูหัวไร่
2. นางทักษิณา  อินทะพันธ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกษมาพร  จันทะมั่น
2. เด็กหญิงโสระยา  พิมมาศ
 
1. นายสุวัจน์  ภูหัวไร่
2. นางสาวขนิษฐา  สิทธิพันธ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 71.5 เงิน 7 1. นายชิษณุพงศ์  บุตรวัง
2. นางสาวมาริสา  จำนงค์
 
1. นางทักษิณา  อินทะพันธ์
2. นายสุวัจน์  ภูหัวไร่
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงวริญญา  บุญน้อย
 
1. นายอภิวัฒน์  อุ่นแก้ว
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 13 1. นางสาวอ่อนจันทร์  คุ้มกลาง
 
1. นางวันนา  อายุวงษ์
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลิตา  พานจันทร์
2. นางสาวชุติมา  สระศรี
3. นางสาวอรปรียา  บุญเฟรือง
 
1. นายเสถียร  วิเชียรสาร
2. นายอภิวัฒน์  อุ่นแก้ว
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอทิตยา  บุญบู่
 
1. นายอภิวัฒน์  อุ่นแก้ว
2. นายเสถียร  วิเชียรสาร
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายวีระชัย  เทพมณี
 
1. นายอภิวัฒน์  อุ่นแก้ว
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นายพงศ์ศิริ  ภิญโญ
 
1. นางวันนา  อายุวงษ์
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  บุญเฟรือง
2. เด็กชายศักดิ์ติพงษ์  บรรเทิงใจ
3. เด็กหญิงอารียา  สอาด
 
1. นายอธิพงศ์  ขันติจิต
2. นางสาวสาณี  มนตรีวงค์
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 32.5 เข้าร่วม 7 1. นายธนภัทร  บุญเฟรือง
2. นางสาววราภรณ์  ไสว
3. นายอนุสรณ์  บุญเฟรือง
 
1. นางณัฐณิชา   ญาณกฤตยา
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  ศรีระเริญ
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66.25 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนราวรรณ  พานจันทร์
2. เด็กหญิงปวีณา  พิมมาศ
3. เด็กหญิงสุนิสา  รุ่งคำ
 
1. นายอธิพงศ์  ขันติจิต
2. นางสาวสาณี  มนตรีวงค์
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นายก้องภพ  บุญลา
2. นางสาวชนาภรณ์  บุญเฟรือง
3. นางสาวพนิดา  อินธิเดช
 
1. นางณัฐณิชา   ญาณกฤษตญา
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  ศรีระเริญ
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ส้งฮ้อ
2. เด็กชายวรโชติ  ทองแลม
3. เด็กชายเหรียญไทย  นาคหอม
 
1. นางสาวเจนจิรา  ดวงสิน
2. นายอธิพงศ์  ขันติจิต
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  รุ่งคำ
2. เด็กหญิงทิพย์เกษร  ฮาเวิร์ด
3. เด็กหญิงอโรชา  แก้วบุบผา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพนธ์  ประทุมวงทรัพย์
2. นางณัฐณิชา  ญาณกฤตยา
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวภารตี  สมเสนา
2. นางสาวมณีรัตน์   แก้วบุตรดี
3. นางสาวอภิชญา  พิมพ์ทอง
 
1. นางสาวเจนจิรา  ดวงสิน
2. นางสาวพิมพ์ลภัส   ศรีระเริญ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   บุญลา
2. เด็กชายพิพัฒน์  จันทร์ดำ
 
1. นางณัฐณิชา  ญาณกฤตยา
2. ว่าที่ร้อยตรีจักรพนธ์  ประทุมวงทรัพย์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายณัฐวุฒิ  แถบหอม
2. นายอนุศักดิ์  ถุงจันทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพนธ์  ประทุมวงทรัพย์
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  ศรีระเริญ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 57.08 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ดาบด้วน
2. เด็กชายสุริยา  รุ่งคำ
 
1. นางสาวเจนจิรา  ดวงสิน
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 55.85 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายชยากร  นาคนวล
2. เด็กชายพิเสก  วงชารี
 
1. นางสาวเจนจิรา  ดวงสิน
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยา  พิลาดี
2. เด็กหญิงญาณิศา  จันลอง
3. เด็กหญิงนงนุช  บริบาล
4. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สอดแก้ว
5. เด็กหญิงอารียา  สวัสดี
 
1. นางสาวปัญญดา  ศรีลาชัย
2. นายบรรหาญ  บุญเฟรือง
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.4 ทอง 4 1. นางสาวกนกพร  แก้วกัณหา
2. นางสาวฐิติมา  สินศิริ
3. นางสาวธัญญา  พิมมาศ
4. นางสาวพลอยไพลิน  รุ่งคำ
5. นางสาวศุภลักษณ์  ไชยทอง
 
1. นางสาวปัญญดา  ศรีลาชัย
2. นายบรรหาญ  บุญเฟรือง
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญชู
2. เด็กหญิงมริสา  ไชยสุวรรณ
3. เด็กหญิงสมสวัสดิ์  โพธิ์เงิน
4. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ภูหัดสวน
5. เด็กหญิงอาภาพร  ไชยสุวรรณ
 
1. ส.ต.ต.ณัฐจิตรภณ  ไสว
2. นางสาวภัทรวดี  บุญทอง
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.67 เงิน 9 1. นางสาวกาญจนา  เนียมจันทร์
2. นางสาวจินดารัตน์  สมเสนา
3. นางสาวนัฐมล  สุขเเว่น
4. นางสาวพรทิพา  สายจันทร์
5. นางสาวเบญจวรรณ  บุญเฟรือง
 
1. ส.ต.ต.ณัฐจิตรภณ  ไสว
2. นางสาวภัทรวดี  บุญทอง
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายครองศักดิ์  พิมมาส
2. นายธนภัทร  บุญเฟรือง
3. นายประภากร  สิงห์คำ
4. นายวิศรุต  เที่ยงนิน
5. นายอนุสรณ์  บุญเฟรือง
 
1. นางสาวปัญญดา  ศรีลาชัย
2. นายสมจิตร  สินศิริ
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงพุธิตา  คนที
 
1. นางสาวปัญญดา  ศรีลาชัย
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายนวพล  มูลดับ
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  นันทสิงห์
 
1. นางสาวภัทรวดี  บุญทอง
2. นายสมจิตร  สินศิริ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.71 ทอง 11 1. นางสาวพรวิภา  รุ่งคำ
2. นายเกรียงศักดิ์  คงเกิด
 
1. นายบรรหาญ  บุญเฟรือง
2. นายสมจิตร  สินศิริ
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายอดิสรน์  รุ่งคำ
 
1. นายณัฐพล  วรรณทอง
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายเจษฎา  มีศรี
 
1. นายณัฐพล  วรรณทอง
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวสุนิสา  พรหมพล
 
1. นายณัฐพล  วรรณทอง
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กชายวัชรพล  แก้วมงคล
 
1. นายณัฐพล  วรรณทอง
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นายสมชาย  ไชยสุวรรณ
 
1. นายณัฐพล  วรรณทอง
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนิธินันท์  พานจันทร์
2. เด็กหญิงอทิตยา  บุญบู่
 
1. นายณัฐพล  วรรณทอง
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กชายพัสกร  โคตรดี
 
1. นายณัฐพล  วรรณทอง
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กชายชินวัตร  คำลอย
2. เด็กชายรัฐกร  หล้าอุดม
3. เด็กชายอภิขัย  บุญยงค์
 
1. นายณัฐพล  วรรณทอง
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายฐานันดร  พุ่มเพชร
2. นายประกาย  สุนันทเนตร
3. นายปิยวัตร  พานจันทร์
 
1. นายณัฐพล  วรรณทอง
2. นายอนุวัฒน์  เทียนโคกกรวด
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรทิพย์  มิตรสนิท
 
1. นายอนุวัฒน์  เทียนโคกกรวด
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรพงษ์  ซื่อสัตย์
 
1. นายอนุวัฒน์  เทียนโคกกรวด
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายประเสริฐ  ไชยทอง
 
1. นายอนุวัฒน์  เทียนโคกกรวด
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนนทชา  นพพันธ์
 
1. นายเสนอ  ละเมอพันธ์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชมัยพร   สินศิริ
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพนิดา  ไชยทอง
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทร์ทิรา  ไชยโชติ
2. นายธีรวุฒิ  แก่นสาร
3. นายประภากร  สิงห์คำ
4. นายพีรพัฒน์  เทียนแดง
5. นายวิศรุต  เที่ยงนิน
 
1. นายอนุวัฒน์  เทียนโคกกรวด
2. นายณัฐพล  วรรณทอง
3. นายวัฒนพงษ์  พรนิคม
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 -1 -    
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 -1 -    
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพิเสก  วงชารี
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกฤติน  ปัญญาเหลือ
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 -   1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันทร์ทิรา  ไชยโชติ
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวอริสา  บุญลา
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายบัญชา  สมเสนา
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอรนภา  บุญเฟรือง
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวอริสา  บุญลา
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศักดิ์ติพงษ์  บันเทิงใจ
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 -    
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทินี  นพพันธ์
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.66 ทอง 4 1. นางสาวภัทรภร  นิลเทศ
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 63.25 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชวัลวิทย์  พานจันทร์
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 61.33 ทองแดง 6 1. นายชาญชนะ  มาศศรี
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงชลิตา  ไชยทอง
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.33 เงิน 4 1. นางสาวเพ็ญนภา  ทองแย้ม
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 -    
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อุ่นอำไพ
2. เด็กชายกัมปนาท  เทศมาตร
3. เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์ลาโพธิ์
4. เด็กชายชวัลวิทย์  พานจันทร์
5. เด็กหญิงปาริตา  หอมหวาน
6. เด็กหญิงพราวนภา  รุ่งคำ
7. เด็กชายมงคล  อาจเอี่ยม
8. เด็กชายมงคล  บุญเฟรือง
9. เด็กหญิงวินิทรา  บุญศรี
10. เด็กหญิงสุภัสสร  หอมล้น
11. เด็กหญิงอาทิตยา  จารัตน์
 
1. นายณัฐพล  วรรณทอง
2. นายณัฐวัฒน์  สมรัตน์
3. นายศิรวิทย์  บริบูรณ์
4. นายอนุวัฒน์  เทียนโคกกรวด
5. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายมงคล  บุญเฟรือง
 
1. นางสาวรุจิลาวรรณ  โพธิ์มั่น
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นายภาณุพงศ์  เกิดกล้า
 
1. นางสาวรุจิลาวรรณ  โพธิ์มั่น
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงมุฑิตา  มนตรีวงษ์
 
1. นางชนัญชิดา  มีวงษ์
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 10 1. นางสาวละมัย  องอาจ
 
1. นางสาวสุพรรษา  ไชยภา
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 62.25 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจิฎารัตน์  หนูทะแค
 
1. นางสาวชัชนันท์  เนียมจันทร์
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวพนิดา  งอนสันเทียะ
 
1. นางสาวชัชนันท์  เนียมจันทร์
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 51.33 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงญาโณทัย  มุ่งมาตร
 
1. นางชนัญชิดา  มีวงษ์
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 7 1. นางสาวจิตรา  วงษ์จันทร์
 
1. นางสาวสุพรรษา  ไชยภา
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชนิดา  บุญโกฎิ
2. เด็กหญิงปิยะธิดา  ไชยทอง
 
1. นางสาวชัชนันท์  เนียมจันทร์
2. นายภาณุกานต์  ทศลา
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 12 1. นางสาวอรณี  บุตรศรี
2. นางสาวเรวดี  ยาวรัมย์
 
1. นางสาวชัชนันท์  เนียมจันทร์
2. นายภาณุกานต์  ทศลา
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายธีระพงศ์  พานจันทร์
2. เด็กชายนันทวัฒน์  อินวันนา
3. เด็กชายพรพงค์  บุญเฟรือง
4. เด็กชายมนพ  ศรีวัย
5. เด็กชายศุภชัย  ทองอินทร์
6. เด็กชายอภิศักดิ์  อุปสุข
7. เด็กชายอัคราช  บรรดาศักดิ์
8. เด็กชายเกริกเกียรติ  มิ่งเมือง
 
1. นายณัฐพล  วรรณทอง
2. นายวัฒนพงษ์  พรนิคม
3. นายณัฐวัฒน์  สมรัตน์
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  เหมือนใจ
2. เด็กหญิงสมทรง  คงพันธ์
3. เด็กหญิงอัจจิมา  พานจันทร์
 
1. นางสาวขนิษฐา  สิทธิพันธ์
2. นายสุวัจน์  ภูหัวไร่
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวมนทิรา  บุญมาก
2. นางสาววริศรา  พงษ์วัน
3. นางสาวเนตรนภา  สมนา
 
1. นางสาวขนิษฐา  สิทธิพันธ์
2. นางทักษิณา  อินทะพันธ์
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณิศา  จันลอง
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  เจียวรัมย์
 
1. นางสาวเจนจิรา  ดวงสิน
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรประภา  คงประทีป
 
1. นางสาวเจนจิรา  ดวงสิน
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปาริตา  หอมหวาน
2. เด็กหญิงรัศมี  บุญเฟรือง
 
1. นายสุวัจน์  ภูหัวไร่
 
88 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชิษณุพงศ์  บุตรวัง
 
1. นางทักษิณา  อินทะพันธ์
 
89 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวริญญา  บุญน้อย
 
1. นายอภิวัฒน์  อุ่นแก้ว
 
90 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจันทวรรณ  จำนงค์
 
1. นายอภิวัฒน์  อุ่นแก้ว
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายกัมปนาท   รุ่งคำ
2. เด็กชายภูริ  แก้วธรรม
 
1. นายพรชัย  สุขทรัพย์
2. นางสาวน้ำค้าง  อุ่นแก้ว
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 -   1. นายเสถียร  วิเชียรสาร
2. นางสาวน้ำค้าง  อุ่นแก้ว
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 -1 -   1. นายเสถียร  วิเชียรสาร
2. นายพรชัย  สุขทรัพย์
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70.9 เงิน 13 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำใบ
2. เด็กชายวรชาติ   ไผ่งาม
 
1. นางสาวน้ำค้าง  อุ่นแก้ว
2. นายพรชัย  สุขทรัพย์
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายสมหมาย  อุปสุข
2. เด็กชายสุรยุทธ์   วงค์อร่าม
 
1. นางสาวน้ำค้าง  อุ่นแก้ว
2. นายพรชัย  สุขทรัพย์
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นายธีรตา   สมเสนา
2. นายวรัญญู   พรมประศรี
 
1. นางสาวน้ำค้าง  อุ่นแก้ว
2. นายพรชัย  สุขทรัพย์
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวัฒนา   สมพงษ์
2. นายอรรถพล   มุ่งมงคล
 
1. นางสาวน้ำค้าง  อุ่นแก้ว
2. นายพรชัย  สุขทรัพย์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาลิตา  บุญเฟรือง
2. เด็กหญิงมณฑิตา  คำนึก
3. เด็กหญิงลัดดา  พิมมาศ
4. เด็กหญิงวิชุดา  แย้มศิลา
5. เด็กหญิงวิภาดา  ไชยสุวรรณ
6. เด็กหญิงอรทัย  ไสว
 
1. นายวัฒนพงษ์  พรนิคม
2. นางวันนา  อายุวงษ์
3. นางสาวชัชนันท์   เนียมจันทร์
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจีราวรรณ  บัวผัน
 
1. นางวันนา  อายุวงษ์
2. นางสาวชัชนันท์  เนียมจันทร์
3. นายวัฒนพงษ์   พรนิคม
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงนุจนารถ  สาระณา
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  เสน่หา
3. เด็กหญิงศรีนภา  บุญเฟรือง
 
1. นางณัฐณิชา   ญาณกฤตยา
2. นายอธิพงศ์  ขันติจิต
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวจันทนา  สมเสนา
2. นายศิริชัย  พานจันทร์
3. นางสาวอังคณา  การเพียร
 
1. นางณัฐณิชา   ญาณกฤตยา
2. นายอธิพงศ์  ขันติจิต
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษดา  วิมุตติ
2. เด็กชายจิรพงศ์  บุญน้อย
3. เด็กชายชยานันท์  เข็มทอง
 
1. นายวัฒนพงษ์  พรนิคม
2. นางวันนา  อายุวงษ์
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพล  บุญพรม
2. นายวรวิทย์  อุปสุข
3. นายอำพล  พานจันทร์
 
1. นางสาวพิมพ์ลภัส  ศรีระเริญ
2. นายวัฒนพงษ์  พรนิคม
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงช่อลัดดา  ศรีดาพล
2. เด็กหญิงฐิติมา  บุญเฟรือง
3. เด็กหญิงวิไลพร  บุญเฟรือง
 
1. นายวัฒนพงษ์  พรนิคม
2. นางสาวสาณี  มนตรีวงค์
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวนภัสกรณ์  สระศรี
2. นางสาวสุรีรัตน์  กองสุข
3. นางสาวเพ็ญจันทร์  ขวัญทอง
 
1. นายวัฒนพงษ์  พรนิคม
2. นางสาวสาณี  มนตรีวงค์
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  พานจันทร์
2. เด็กชายทนงศักดิ์  ราชโส
3. เด็กหญิงสายสวัสดิ์  โพธิ์เงิน
 
1. นายวัฒนพงษ์  พรนิคม
2. นายอนุวัฒน์  เทียนโคกกรวด
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.83 ทอง 4 1. นายชาญชัย  สอดแก้ว
2. นางสาวสายฝน  บุญเติม
3. นางสาวแสงดาว  บุญเติม
 
1. นายวัฒนพงษ์  พรนิคม
2. นางสาวทัศนีย์  แสงสุวรรณ
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 -1 -   1. นายวัฒนพงษ์  พรนิคม
2. นายอนุวัฒน์  เทียนโคกกรวด
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87.92 ทอง 6 1. นางสาวกัลยาณี  อุ่นแก้ว
2. นางสาวจันทวรรณ  จำนงค์
3. นางสาวพนิดา  อินทิเดช
 
1. นางสาวทัศนีย์  แสงสุวรรณ
2. นายวัฒนพงษ์  พรนิคม
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 -1 -   1. นางสาวชัชนันท์  เนียมจันทร์
2. นางวันนา  อายุวงษ์
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 -1 -   1. นางสาวชัชนันท์  เนียมจันทร์
2. นางวันนา  อายุวงษ์
 
112 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 -   1. นางวันนา  อายุวงษ์
2. นายอภิวัฒน์  อุ่นแก้ว
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  รุ่งคำ
 
1. นายณัฐพล  วรรณทอง
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. นายสิทธิพร  นวลแสง
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี