สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงรัศหมี  บุญเฟรือง
 
1. นางทักษิณา  อินทะพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวพนิดา  ไชยทอง
 
1. นายสุวัจน์  ภูหัวไร่
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 13 1. นางสาวอ่อนจันทร์  คุ้มกลาง
 
1. นางวันนา  อายุวงษ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  บุญเฟรือง
2. เด็กชายศักดิ์ติพงษ์  บรรเทิงใจ
3. เด็กหญิงอารียา  สอาด
 
1. นายอธิพงศ์  ขันติจิต
2. นางสาวสาณี  มนตรีวงค์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 32.5 เข้าร่วม 7 1. นายธนภัทร  บุญเฟรือง
2. นางสาววราภรณ์  ไสว
3. นายอนุสรณ์  บุญเฟรือง
 
1. นางณัฐณิชา   ญาณกฤตยา
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  ศรีระเริญ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ส้งฮ้อ
2. เด็กชายวรโชติ  ทองแลม
3. เด็กชายเหรียญไทย  นาคหอม
 
1. นางสาวเจนจิรา  ดวงสิน
2. นายอธิพงศ์  ขันติจิต
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 57.08 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ดาบด้วน
2. เด็กชายสุริยา  รุ่งคำ
 
1. นางสาวเจนจิรา  ดวงสิน
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 55.85 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายชยากร  นาคนวล
2. เด็กชายพิเสก  วงชารี
 
1. นางสาวเจนจิรา  ดวงสิน
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 5 1. นายภาณุพงศ์  เกิดกล้า
 
1. นางสาวรุจิลาวรรณ  โพธิ์มั่น
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงมุฑิตา  มนตรีวงษ์
 
1. นางชนัญชิดา  มีวงษ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 15 เข้าร่วม 10 1. นางสาวละมัย  องอาจ
 
1. นางสาวสุพรรษา  ไชยภา
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 51.33 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงญาโณทัย  มุ่งมาตร
 
1. นางชนัญชิดา  มีวงษ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 7 1. นางสาวจิตรา  วงษ์จันทร์
 
1. นางสาวสุพรรษา  ไชยภา
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 22 เข้าร่วม 12 1. นางสาวอรณี  บุตรศรี
2. นางสาวเรวดี  ยาวรัมย์
 
1. นางสาวชัชนันท์  เนียมจันทร์
2. นายภาณุกานต์  ทศลา