สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกษมาพร  จันทะมั่น
2. เด็กหญิงโสระยา  พิมมาศ
 
1. นายสุวัจน์  ภูหัวไร่
2. นางสาวขนิษฐา  สิทธิพันธ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงวริญญา  บุญน้อย
 
1. นายอภิวัฒน์  อุ่นแก้ว
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66.25 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงนราวรรณ  พานจันทร์
2. เด็กหญิงปวีณา  พิมมาศ
3. เด็กหญิงสุนิสา  รุ่งคำ
 
1. นายอธิพงศ์  ขันติจิต
2. นางสาวสาณี  มนตรีวงค์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายอดิสรน์  รุ่งคำ
 
1. นายณัฐพล  วรรณทอง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กชายวัชรพล  แก้วมงคล
 
1. นายณัฐพล  วรรณทอง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นายสมชาย  ไชยสุวรรณ
 
1. นายณัฐพล  วรรณทอง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กชายพัสกร  โคตรดี
 
1. นายณัฐพล  วรรณทอง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 63.25 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชวัลวิทย์  พานจันทร์
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 61.33 ทองแดง 6 1. นายชาญชนะ  มาศศรี
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงชลิตา  ไชยทอง
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 62.25 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจิฎารัตน์  หนูทะแค
 
1. นางสาวชัชนันท์  เนียมจันทร์
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  เหมือนใจ
2. เด็กหญิงสมทรง  คงพันธ์
3. เด็กหญิงอัจจิมา  พานจันทร์
 
1. นางสาวขนิษฐา  สิทธิพันธ์
2. นายสุวัจน์  ภูหัวไร่
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายกัมปนาท   รุ่งคำ
2. เด็กชายภูริ  แก้วธรรม
 
1. นายพรชัย  สุขทรัพย์
2. นางสาวน้ำค้าง  อุ่นแก้ว
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 69 ทองแดง 7 1. เด็กชายสมหมาย  อุปสุข
2. เด็กชายสุรยุทธ์   วงค์อร่าม
 
1. นางสาวน้ำค้าง  อุ่นแก้ว
2. นายพรชัย  สุขทรัพย์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นายธีรตา   สมเสนา
2. นายวรัญญู   พรมประศรี
 
1. นางสาวน้ำค้าง  อุ่นแก้ว
2. นายพรชัย  สุขทรัพย์