สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงอารียา  สะอาด
 
1. นางทักษิณา  อินทะพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 75 เงิน 12 1. นางสาวณัฏฐณิชา  รุ่งคำ
 
1. นางทักษิณา  อินทะพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 70.4 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรพนารัตน์  เเซ่ลิ้ม
 
1. นายสุวัจน์  ภูหัวไร่
 
4 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 77.83 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพนิดา  พานจันทร์
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  บุญเฟรือง
3. เด็กหญิงเมธาวดี  บุญเฟรือง
 
1. นายสุวัจน์  ภูหัวไร่
2. นางสาวขนิษฐา  สิทธิพันธ์
 
5 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 72.93 เงิน 6 1. นางสาวกัญญารัตน์  เเจ้งสีใส
2. นางสาวกุสุมา  นิลพัฒน์
3. นางสาวจิรภันทร  จันทรแก้วสุข
 
1. นายสุวัจน์  ภูหัวไร่
2. นางทักษิณา  อินทะพันธ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 71.5 เงิน 7 1. นายชิษณุพงศ์  บุตรวัง
2. นางสาวมาริสา  จำนงค์
 
1. นางทักษิณา  อินทะพันธ์
2. นายสุวัจน์  ภูหัวไร่
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลิตา  พานจันทร์
2. นางสาวชุติมา  สระศรี
3. นางสาวอรปรียา  บุญเฟรือง
 
1. นายเสถียร  วิเชียรสาร
2. นายอภิวัฒน์  อุ่นแก้ว
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอทิตยา  บุญบู่
 
1. นายอภิวัฒน์  อุ่นแก้ว
2. นายเสถียร  วิเชียรสาร
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นายพงศ์ศิริ  ภิญโญ
 
1. นางวันนา  อายุวงษ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 70 เงิน 7 1. นายก้องภพ  บุญลา
2. นางสาวชนาภรณ์  บุญเฟรือง
3. นางสาวพนิดา  อินธิเดช
 
1. นางณัฐณิชา   ญาณกฤษตญา
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  ศรีระเริญ
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  รุ่งคำ
2. เด็กหญิงทิพย์เกษร  ฮาเวิร์ด
3. เด็กหญิงอโรชา  แก้วบุบผา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีจักรพนธ์  ประทุมวงทรัพย์
2. นางณัฐณิชา  ญาณกฤตยา
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวภารตี  สมเสนา
2. นางสาวมณีรัตน์   แก้วบุตรดี
3. นางสาวอภิชญา  พิมพ์ทอง
 
1. นางสาวเจนจิรา  ดวงสิน
2. นางสาวพิมพ์ลภัส   ศรีระเริญ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.67 เงิน 9 1. นางสาวกาญจนา  เนียมจันทร์
2. นางสาวจินดารัตน์  สมเสนา
3. นางสาวนัฐมล  สุขเเว่น
4. นางสาวพรทิพา  สายจันทร์
5. นางสาวเบญจวรรณ  บุญเฟรือง
 
1. ส.ต.ต.ณัฐจิตรภณ  ไสว
2. นางสาวภัทรวดี  บุญทอง
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กชายนวพล  มูลดับ
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  นันทสิงห์
 
1. นางสาวภัทรวดี  บุญทอง
2. นายสมจิตร  สินศิริ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นางสาวสุนิสา  พรหมพล
 
1. นายณัฐพล  วรรณทอง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายบัญชา  สมเสนา
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนันทินี  นพพันธ์
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.33 เงิน 4 1. นางสาวเพ็ญนภา  ทองแย้ม
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวพนิดา  งอนสันเทียะ
 
1. นางสาวชัชนันท์  เนียมจันทร์
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวมนทิรา  บุญมาก
2. นางสาววริศรา  พงษ์วัน
3. นางสาวเนตรนภา  สมนา
 
1. นางสาวขนิษฐา  สิทธิพันธ์
2. นางทักษิณา  อินทะพันธ์
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 70.9 เงิน 13 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำใบ
2. เด็กชายวรชาติ   ไผ่งาม
 
1. นางสาวน้ำค้าง  อุ่นแก้ว
2. นายพรชัย  สุขทรัพย์
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวัฒนา   สมพงษ์
2. นายอรรถพล   มุ่งมงคล
 
1. นางสาวน้ำค้าง  อุ่นแก้ว
2. นายพรชัย  สุขทรัพย์