สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปรียาภรณ์   ยอดดำเนิน
 
1. นางทักษิณา  อินทะพันธ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายวีระชัย  เทพมณี
 
1. นายอภิวัฒน์  อุ่นแก้ว
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์   บุญลา
2. เด็กชายพิพัฒน์  จันทร์ดำ
 
1. นางณัฐณิชา  ญาณกฤตยา
2. ว่าที่ร้อยตรีจักรพนธ์  ประทุมวงทรัพย์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยา  พิลาดี
2. เด็กหญิงญาณิศา  จันลอง
3. เด็กหญิงนงนุช  บริบาล
4. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  สอดแก้ว
5. เด็กหญิงอารียา  สวัสดี
 
1. นางสาวปัญญดา  ศรีลาชัย
2. นายบรรหาญ  บุญเฟรือง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.4 ทอง 4 1. นางสาวกนกพร  แก้วกัณหา
2. นางสาวฐิติมา  สินศิริ
3. นางสาวธัญญา  พิมมาศ
4. นางสาวพลอยไพลิน  รุ่งคำ
5. นางสาวศุภลักษณ์  ไชยทอง
 
1. นางสาวปัญญดา  ศรีลาชัย
2. นายบรรหาญ  บุญเฟรือง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญชู
2. เด็กหญิงมริสา  ไชยสุวรรณ
3. เด็กหญิงสมสวัสดิ์  โพธิ์เงิน
4. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ภูหัดสวน
5. เด็กหญิงอาภาพร  ไชยสุวรรณ
 
1. ส.ต.ต.ณัฐจิตรภณ  ไสว
2. นางสาวภัทรวดี  บุญทอง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงพุธิตา  คนที
 
1. นางสาวปัญญดา  ศรีลาชัย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.71 ทอง 11 1. นางสาวพรวิภา  รุ่งคำ
2. นายเกรียงศักดิ์  คงเกิด
 
1. นายบรรหาญ  บุญเฟรือง
2. นายสมจิตร  สินศิริ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กชายชินวัตร  คำลอย
2. เด็กชายรัฐกร  หล้าอุดม
3. เด็กชายอภิขัย  บุญยงค์
 
1. นายณัฐพล  วรรณทอง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรทิพย์  มิตรสนิท
 
1. นายอนุวัฒน์  เทียนโคกกรวด
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจิรพงษ์  ซื่อสัตย์
 
1. นายอนุวัฒน์  เทียนโคกกรวด
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายประเสริฐ  ไชยทอง
 
1. นายอนุวัฒน์  เทียนโคกกรวด
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนนทชา  นพพันธ์
 
1. นายเสนอ  ละเมอพันธ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชมัยพร   สินศิริ
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพนิดา  ไชยทอง
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทร์ทิรา  ไชยโชติ
2. นายธีรวุฒิ  แก่นสาร
3. นายประภากร  สิงห์คำ
4. นายพีรพัฒน์  เทียนแดง
5. นายวิศรุต  เที่ยงนิน
 
1. นายอนุวัฒน์  เทียนโคกกรวด
2. นายณัฐพล  วรรณทอง
3. นายวัฒนพงษ์  พรนิคม
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจันทร์ทิรา  ไชยโชติ
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวอริสา  บุญลา
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศักดิ์ติพงษ์  บันเทิงใจ
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.66 ทอง 4 1. นางสาวภัทรภร  นิลเทศ
 
1. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อุ่นอำไพ
2. เด็กชายกัมปนาท  เทศมาตร
3. เด็กหญิงชลธิชา  วงศ์ลาโพธิ์
4. เด็กชายชวัลวิทย์  พานจันทร์
5. เด็กหญิงปาริตา  หอมหวาน
6. เด็กหญิงพราวนภา  รุ่งคำ
7. เด็กชายมงคล  อาจเอี่ยม
8. เด็กชายมงคล  บุญเฟรือง
9. เด็กหญิงวินิทรา  บุญศรี
10. เด็กหญิงสุภัสสร  หอมล้น
11. เด็กหญิงอาทิตยา  จารัตน์
 
1. นายณัฐพล  วรรณทอง
2. นายณัฐวัฒน์  สมรัตน์
3. นายศิรวิทย์  บริบูรณ์
4. นายอนุวัฒน์  เทียนโคกกรวด
5. นางสาวเสาวรีย์  วงชารี
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 80.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายมงคล  บุญเฟรือง
 
1. นางสาวรุจิลาวรรณ  โพธิ์มั่น
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กชายธีระพงศ์  พานจันทร์
2. เด็กชายนันทวัฒน์  อินวันนา
3. เด็กชายพรพงค์  บุญเฟรือง
4. เด็กชายมนพ  ศรีวัย
5. เด็กชายศุภชัย  ทองอินทร์
6. เด็กชายอภิศักดิ์  อุปสุข
7. เด็กชายอัคราช  บรรดาศักดิ์
8. เด็กชายเกริกเกียรติ  มิ่งเมือง
 
1. นายณัฐพล  วรรณทอง
2. นายวัฒนพงษ์  พรนิคม
3. นายณัฐวัฒน์  สมรัตน์
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณิศา  จันลอง
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  เจียวรัมย์
 
1. นางสาวเจนจิรา  ดวงสิน
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรประภา  คงประทีป
 
1. นางสาวเจนจิรา  ดวงสิน
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวริญญา  บุญน้อย
 
1. นายอภิวัฒน์  อุ่นแก้ว
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาลิตา  บุญเฟรือง
2. เด็กหญิงมณฑิตา  คำนึก
3. เด็กหญิงลัดดา  พิมมาศ
4. เด็กหญิงวิชุดา  แย้มศิลา
5. เด็กหญิงวิภาดา  ไชยสุวรรณ
6. เด็กหญิงอรทัย  ไสว
 
1. นายวัฒนพงษ์  พรนิคม
2. นางวันนา  อายุวงษ์
3. นางสาวชัชนันท์   เนียมจันทร์
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 7 1. เด็กหญิงนุจนารถ  สาระณา
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  เสน่หา
3. เด็กหญิงศรีนภา  บุญเฟรือง
 
1. นางณัฐณิชา   ญาณกฤตยา
2. นายอธิพงศ์  ขันติจิต
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวจันทนา  สมเสนา
2. นายศิริชัย  พานจันทร์
3. นางสาวอังคณา  การเพียร
 
1. นางณัฐณิชา   ญาณกฤตยา
2. นายอธิพงศ์  ขันติจิต
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายกฤษดา  วิมุตติ
2. เด็กชายจิรพงศ์  บุญน้อย
3. เด็กชายชยานันท์  เข็มทอง
 
1. นายวัฒนพงษ์  พรนิคม
2. นางวันนา  อายุวงษ์
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพล  บุญพรม
2. นายวรวิทย์  อุปสุข
3. นายอำพล  พานจันทร์
 
1. นางสาวพิมพ์ลภัส  ศรีระเริญ
2. นายวัฒนพงษ์  พรนิคม
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงช่อลัดดา  ศรีดาพล
2. เด็กหญิงฐิติมา  บุญเฟรือง
3. เด็กหญิงวิไลพร  บุญเฟรือง
 
1. นายวัฒนพงษ์  พรนิคม
2. นางสาวสาณี  มนตรีวงค์
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวนภัสกรณ์  สระศรี
2. นางสาวสุรีรัตน์  กองสุข
3. นางสาวเพ็ญจันทร์  ขวัญทอง
 
1. นายวัฒนพงษ์  พรนิคม
2. นางสาวสาณี  มนตรีวงค์
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  พานจันทร์
2. เด็กชายทนงศักดิ์  ราชโส
3. เด็กหญิงสายสวัสดิ์  โพธิ์เงิน
 
1. นายวัฒนพงษ์  พรนิคม
2. นายอนุวัฒน์  เทียนโคกกรวด
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.83 ทอง 4 1. นายชาญชัย  สอดแก้ว
2. นางสาวสายฝน  บุญเติม
3. นางสาวแสงดาว  บุญเติม
 
1. นายวัฒนพงษ์  พรนิคม
2. นางสาวทัศนีย์  แสงสุวรรณ
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 87.92 ทอง 6 1. นางสาวกัลยาณี  อุ่นแก้ว
2. นางสาวจันทวรรณ  จำนงค์
3. นางสาวพนิดา  อินทิเดช
 
1. นางสาวทัศนีย์  แสงสุวรรณ
2. นายวัฒนพงษ์  พรนิคม
 
37 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  รุ่งคำ
 
1. นายณัฐพล  วรรณทอง