สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงอารียา  รัตนา
 
1. นางสาวจริยาภรณ์  สำเริง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงลลิตา  พรหมวันดี
 
1. นางวรินรัตน์  รูปคม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  สุวะจี
 
1. นางสาวจริยาภรณ์  สำเริง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 72.3 เงิน 13 1. นางสาวศิริลักษ์  ภูคำภา
 
1. นางสาวจริยาภรณ์  สำเริง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปวีณา  กันทะเป็ง
 
1. นางสาวจริยาภรณ์  สำเริง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรพรรณ  กิ่งทอง
2. เด็กหญิงละอองดาว  ศิรินัย
 
1. นางสาววรินรัตน์  โอภาพ
2. นางสาวจริยาภรณ์  สำเริง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงศิริพร  วงคำหาร
 
1. นางจิรฐา  แก้วนอก
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กชายรัตนพล  ท่อนเงิน
2. เด็กชายสมเกียรติ  พิมพ์โคตร
 
1. นางสาวจำเนียร  ทรงกรด
2. นางสาวอุบลรัตน์  เจตินัย
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายธีรเดช  แสงเดช
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  เจตินัย
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 12 1. นายรังสรรค์  จันทร์ลาพันธ์
 
1. นางรัตนดา  บัวต้น
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายทวีศักดิ์  อัฐทอง
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ศรีมะณี
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  เสาร์ปา
 
1. นายทองคำ  ผูกจันทร์
2. นางสาวจินตนา  บัวหลาย
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โสดามรรค
2. เด็กหญิงวันณิสา  ลีลาน้อย
3. เด็กหญิงวิชุดา  เหล่าแค
 
1. นายทองคำ  ผูกจันทร์
2. นางสาวจินตนา  บัวหลาย
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญดา  วงนารินทร์
2. นางสาวขวัญทิวา  ตั้งมั่น
3. นายชิตนภา  ภูพันนา
 
1. นายวิชัย  ทองมาก
2. นางรุ่งนภา  แก้วคำชาติ
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 70.88 เงิน 4 1. นางสาวปราริชาติ  อัมรินทร์
2. นางสาวรัตนาวดี  ยอดคำมี
3. นางสาวสุวรรณี  ปูพะมูล
 
1. นางสาวจินตนา  บัวหลาย
2. นางลำเพา  ปัดป้อง
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวมัสรินญา  คำอุดม
2. นางสาวมินตรา  บุญเวช
3. นายเกื้อกูล  สังวัง
 
1. นางนิศาชล  คำมอน
2. นายทองคำ  ผูกจันทร์
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกาญจนา  ตั้งสุข
2. เด็กชายเจนชัย  สีทองทุม
 
1. นางรุ่งนภา  แก้วคำชาติ
2. นางนิศาชล  คำมอน
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปริญญา  ปุระชาธรรมโม
2. นางสาวเอ็นดู  เภาดี
 
1. นางรุ่งนภา  แก้วคำชาต
2. นางสาวจินตนา  บัวหลาย
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 59.45 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายบัญชา  อ้วนเสมอ
2. เด็กชายวันชัย  กะชา
 
1. นางสาวจินตนา  บัวหลาย
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 58.49 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายภัทรศักดิ์  พิลา
2. เด็กชายอานนท์  ภูพันนา
 
1. นายทองคำ  ผูกจันทร์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.4 เงิน 4 1. เด็กชายจารุวัตร  หงษ์สา
2. เด็กหญิงวงเดือน  สีดาจิตร์
3. เด็กหญิงสร้อยลดา  บุตรพวง
4. เด็กหญิงสุพรรษา  สังข์ภักดี
5. เด็กหญิงอาทิตยา  พละศักดิ์
 
1. นายสุรัตน์   วิเศษหมื่น
2. นางสุวณี  ลือชา
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.33 ทอง 5 1. นางสาวชฎากรณ์  จันทแพง
2. นายทนงศักดิ์  วิลาวัลย์
3. นางสาวนภาภรณ์  ถาวร
4. นางสาววิลัยกุล  ตั้งสุข
5. นายโชคชัย  อสิพงษ์
 
1. นางสาวกาญจนาภรณ์  พลนำ
2. นางเบญจมาศ  รังนา
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  คำแสนราช
 
1. นางเบญจมาศ  รังนา
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.4 เงิน 6 1. นางสาวณัฐชา  พื้นพรม
 
1. นางสาวกาญจนาภรณ์  พลนำ
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74.2 เงิน 12 1. เด็กหญิงสุกันยา  โสดามรรค
2. เด็กชายเรืองเดช  รสชาติ
 
1. นางสุวณี  ลือชา
2. นายสุรัตน์   วิเศษหมื่น
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.42 ทอง 8 1. นางสาวกัญญา  ศรบุญทอง
2. นายณัฐพล  สีหาวงษ์
 
1. นางเบญจมาศ  รังนา
2. นางสาวกาญจนาภรณ์  พลนำ
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชรินทร์รัตน์  แจ่มเชื้อ
2. เด็กหญิงสิริรัตน์   สีสูงเนิน
 
1. นายบุญค้ำ  กินรา
2. นางลำเพา  ปัดป้อง
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นางสาวปวีณา  จิตอ่อน
2. นางสาวพรกมล  มากมูล
 
1. นายบุญค้ำ  กินรา
2. นางลำเพา  ปัดป้อง
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนรัฐ  ธาตุทอง
 
1. นายสมัชชา  วุฒิพลไชย
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นางสาวลลิตา  ตาลพันธ์
 
1. นายสมัชชา  วุฒิพลไชย
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุจิตรา  สิงห์สาวแห
 
1. นายสมัชชา  วุฒิพลไชย
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอมรรัตน์  สระทองอ่วม
 
1. นายสมัชชา  วุฒิพลไชย
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  แต้มงาม
 
1. นายสมัชชา  วุฒิพลไชย
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวประวิธิดา  บุบผาเผ่า
 
1. นายสมัชชา  วุฒิพลไชย
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงชฎากรณ์  ศรชัย
 
1. นายสมัชชา  วุฒิพลไชย
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นางสาวจิตตรา  อินตาวงค์
 
1. นายสมัชชา  วุฒิพลไชย
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงฝันดี  กาหาวงค์
 
1. นายสมัชชา  วุฒิพลไชย
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายสุริยา  คำแสนราช
 
1. นายสมัชชา  วุฒิพลไชย
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมยุรี  พานพบ
2. เด็กชายมารุต  จันทร
3. เด็กชายศักรินทร์  ศักดิ์ศรี
 
1. นายอำนวยพร  ปราบเสียง
2. นายสมัชชา  วุฒิพลไชย
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญญาวดี  ตาลพันธ์
2. นายมทินา  โตสนั่น
3. นางสาวอริสา  ศรีหนอง
 
1. นายอำนวยพร  ปราบเสียง
2. นายสมัชชา  วุฒิพลไชย
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอดิศักดิ์  เป้ยแย้ม
 
1. นายอำนวยพร  ปราบเสียง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพนิดา  พิมชัย
 
1. นายอำนวยพร  ปราบเสียง
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.75 ทอง 4 1. นางสาวดารารัตน์  กองแก้ว
 
1. นายอำนวยพร  ปราบเสียง
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอัมรินทร์  เกษแก้ว
 
1. นายอำนวยพร  ปราบเสียง
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงดอกอ้อ  ไชยพล
 
1. นางสาวชนัญชิดา  นารี
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอาทิตติยา  นรินชัย
 
1. นางสาวชนัญชิดา  นารี
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศุภกิตต์  พรหมชาติ
 
1. นายบุญสม  ตั้งมั่น
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาววราภรณ์  ศรชัย
 
1. นายบุญสม  ตั้งมั่น
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธันวาธิป  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวอภิญญา  แก้วพิลา
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  นาเมืองรักษ์
2. เด็กชายอภินันท์  มูลสระดู่
 
1. นางสาวจุฬีพรรณ  คำจุมพล
2. นางสาวอภิญญา  แก้วพิลา
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 13 1. นางสาวบุษราคัม  คำแสน
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สาลี
 
1. นางสาวจุฬีพรรณ  คำจุมพล
2. นางสาวอภิญญา  แก้วพิลา
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นางสาวจิตติมา  เมืองจันทร์
2. นางสาวรัตติกาล  พานิชย์
3. นางสาววรนุช  มีใจ
 
1. นางรัตนดา  บัวต้น
2. นางลำเพา  ปัดป้อง
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นายวุฒิชัย  เป้ยแย้ม
 
1. นางสาวอภิญญา  แก้วพิลา
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รักษาวงษ์
 
1. นางรุ่งนภา  แก้วคำชาติ
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปวีณา  พานิชย์
 
1. นางรุ่งนภา  แก้วคำชาติ
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรสุดา  ก้านเกตุ
2. เด็กหญิงอภิญญา  อ้อยบำรุง
 
1. นางสาวพรพรรณ  สันทาลุนัย
2. นายนาวิทย์  ภูมาพันธ์
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นางสาวกัญญารัตน์  พวงจันทร์
2. นายไชยยันต์  ภูน้ำทอง
 
1. นายนาวิทย์  ภูมาพันธ์
2. นางสาวพรพรรณ  สันทาลุนัย
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78.5 เงิน 8 1. เด็กชายบุญหลาย  กิ่งเกษ
2. เด็กชายวิวัฒน์  แตะต้อง
 
1. นางสาวสมัชญา  ชมคำ
2. นางสาวสกุลรัตน์  นารี
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กชายธิติสรรค์ชัย  วงฮาม
2. เด็กชายเกรียงไกร  พรมโลก
 
1. นางสมัชญา  ชมคำ
2. นางสาวสกุลรัตน์  นารี
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นายธรรมวัตร  อรินทรศรี
2. นายอัษฎาวุษ  ระงับภัย
 
1. นางสาวสกุลรัตน์  นารี
2. นางสมัชญา  ชมคำ
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นายพงษ์ดนัย  จันทร์โท
2. นายภานุวัฒน์  จันทร์โท
 
1. นางสาวสกุลรัตน์  นารี
2. นางสาวสมัชญา  ชมคำ
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญชลิตา  ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงปภาพินท์  ผาหอม
3. เด็กหญิงอาทิตยา  พละศักดิ์
 
1. นายนาวิทย์  ภูมาพันธ์
2. นางสาวสกุลรัตน์  นารี
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายจินวัตร  ไชยโคตร
2. นายธีรวัฒน์  เลื่อนฤทธิ์
3. นายนิพนธ์  อารมย์
 
1. นายนาวิทย์  ภูมาพันธ์
2. นางสาวสกุลรัตน์  นารี
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  พรมมา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีบุรี
3. เด็กชายประกาศิต  สัมฤทธิ์
 
1. นายนาวิทย์  ภูมาพันธ์
2. นางสาวสกุลรัตน์  นารี
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรพิรมย์  แสงมาศ
2. นายศรราม  ทีทอง
3. นายอัฐพล  พวาวงษ์
 
1. นายนาวิทย์  ภูมาพันธ์
2. นางสาวสกุลรัตน์  นารี
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.25 ทอง 6 1. เด็กหญิงปิยดา  จันทชน
2. เด็กหญิงสุทธิดา  คำโสภา
3. เด็กหญิงอรัญญา  ฤทธิภักดี
 
1. นางสมัชญา  ชมคำ
2. นางสาวกุลทิวา  นนทพจน์
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวพันธิตา  ไผ่เลี้ยง
2. นางสาวสิยากร  ตาลหอม
3. นางสาวสุพรรษา  กลมพันธ์
 
1. นางสมัชญา  ชมคำ
2. นางสาวกุลทิวา  นนทพจน์
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ตาดำ
2. เด็กหญิงธารวิมล  พิมชัย
3. เด็กหญิงพิยดา  ประโยธิน
 
1. นายนาวิทย์  ภูมาพันธ์
2. นางสาวสกุลรัตน์  นารี
 
68 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาดา  งามตรง
2. เด็กหญิงน้ำหวาน  ใจเที่ยว
3. เด็กหญิงเปรมวดี  พาโยพัด
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  พันชาลี
2. นางสาวกุลทิวา  นนทพจน์
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวปิยภรณ์  สาระบูรณ์
2. นางสาวพัชราพร  พันจันลา
3. นางสาววนิดา  รัตนา
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  พันชาลี
2. นางสาวกุลทิวา  นนทพจน์
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.1 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยา  มีศรี
2. เด็กหญิงศิรินันท์  พันธ์พูน
3. เด็กหญิงสุกันยา  โสดามรรค
 
1. นางสาวกุลทิวา  นนทพจน์
2. นางสาวสุรีรัตน์  พันชาลี
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.5 ทอง 5 1. นางสาวบุษบา  วงศ์คำจันทร์
2. นางสาวประภาพร  โพธิ์ดี
3. นางสาวสุดา  มีใจ
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  พันชาลี
2. นางสาวพรพรรณ  สันทาลุนัย
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90.08 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดาราวรรณ  พันธ์สุโพธิ์
2. นางสาวมณีวรรณ  นันทบรรณ์
3. นางสาวรัชนก  นารี
 
1. นายนาวิทย์  ภูมาพันธ์
2. นางสาวสุรีรัตน์  พันชาลี
 
73 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 -1 - 1. นายพีระพีร์  แก้วประภา
 
1. นางลำเพา  ปัดป้อง