สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงอารียา  รัตนา
 
1. นางสาวจริยาภรณ์  สำเริง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายธีรเดช  แสงเดช
 
1. นางสาวอุบลรัตน์  เจตินัย
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 12 1. นายรังสรรค์  จันทร์ลาพันธ์
 
1. นางรัตนดา  บัวต้น
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายทวีศักดิ์  อัฐทอง
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ศรีมะณี
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  เสาร์ปา
 
1. นายทองคำ  ผูกจันทร์
2. นางสาวจินตนา  บัวหลาย
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 59.45 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายบัญชา  อ้วนเสมอ
2. เด็กชายวันชัย  กะชา
 
1. นางสาวจินตนา  บัวหลาย
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 58.49 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายภัทรศักดิ์  พิลา
2. เด็กชายอานนท์  ภูพันนา
 
1. นายทองคำ  ผูกจันทร์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาววราภรณ์  ศรชัย
 
1. นายบุญสม  ตั้งมั่น
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  นาเมืองรักษ์
2. เด็กชายอภินันท์  มูลสระดู่
 
1. นางสาวจุฬีพรรณ  คำจุมพล
2. นางสาวอภิญญา  แก้วพิลา
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 13 1. นางสาวบุษราคัม  คำแสน
2. นางสาวเสาวลักษณ์  สาลี
 
1. นางสาวจุฬีพรรณ  คำจุมพล
2. นางสาวอภิญญา  แก้วพิลา