สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงลลิตา  พรหมวันดี
 
1. นางวรินรัตน์  รูปคม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงปิยรัตน์  สุวะจี
 
1. นางสาวจริยาภรณ์  สำเริง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงศิริพร  วงคำหาร
 
1. นางจิรฐา  แก้วนอก
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กชายรัตนพล  ท่อนเงิน
2. เด็กชายสมเกียรติ  พิมพ์โคตร
 
1. นางสาวจำเนียร  ทรงกรด
2. นางสาวอุบลรัตน์  เจตินัย
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกาญจนา  ตั้งสุข
2. เด็กชายเจนชัย  สีทองทุม
 
1. นางรุ่งนภา  แก้วคำชาติ
2. นางนิศาชล  คำมอน
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงชรินทร์รัตน์  แจ่มเชื้อ
2. เด็กหญิงสิริรัตน์   สีสูงเนิน
 
1. นายบุญค้ำ  กินรา
2. นางลำเพา  ปัดป้อง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นางสาวจิตตรา  อินตาวงค์
 
1. นายสมัชชา  วุฒิพลไชย
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอาทิตติยา  นรินชัย
 
1. นางสาวชนัญชิดา  นารี
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นางสาวจิตติมา  เมืองจันทร์
2. นางสาวรัตติกาล  พานิชย์
3. นางสาววรนุช  มีใจ
 
1. นางรัตนดา  บัวต้น
2. นางลำเพา  ปัดป้อง
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กชายธิติสรรค์ชัย  วงฮาม
2. เด็กชายเกรียงไกร  พรมโลก
 
1. นางสมัชญา  ชมคำ
2. นางสาวสกุลรัตน์  นารี
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นายธรรมวัตร  อรินทรศรี
2. นายอัษฎาวุษ  ระงับภัย
 
1. นางสาวสกุลรัตน์  นารี
2. นางสมัชญา  ชมคำ