สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 72.3 เงิน 13 1. นางสาวศิริลักษ์  ภูคำภา
 
1. นางสาวจริยาภรณ์  สำเริง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 6 1. เด็กหญิงพรพรรณ  กิ่งทอง
2. เด็กหญิงละอองดาว  ศิรินัย
 
1. นางสาววรินรัตน์  โอภาพ
2. นางสาวจริยาภรณ์  สำเริง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 70.88 เงิน 4 1. นางสาวปราริชาติ  อัมรินทร์
2. นางสาวรัตนาวดี  ยอดคำมี
3. นางสาวสุวรรณี  ปูพะมูล
 
1. นางสาวจินตนา  บัวหลาย
2. นางลำเพา  ปัดป้อง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.4 เงิน 4 1. เด็กชายจารุวัตร  หงษ์สา
2. เด็กหญิงวงเดือน  สีดาจิตร์
3. เด็กหญิงสร้อยลดา  บุตรพวง
4. เด็กหญิงสุพรรษา  สังข์ภักดี
5. เด็กหญิงอาทิตยา  พละศักดิ์
 
1. นายสุรัตน์   วิเศษหมื่น
2. นางสุวณี  ลือชา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  คำแสนราช
 
1. นางเบญจมาศ  รังนา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.4 เงิน 6 1. นางสาวณัฐชา  พื้นพรม
 
1. นางสาวกาญจนาภรณ์  พลนำ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 74.2 เงิน 12 1. เด็กหญิงสุกันยา  โสดามรรค
2. เด็กชายเรืองเดช  รสชาติ
 
1. นางสุวณี  ลือชา
2. นายสุรัตน์   วิเศษหมื่น
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นางสาวปวีณา  จิตอ่อน
2. นางสาวพรกมล  มากมูล
 
1. นายบุญค้ำ  กินรา
2. นางลำเพา  ปัดป้อง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 73 เงิน 6 1. นางสาวลลิตา  ตาลพันธ์
 
1. นายสมัชชา  วุฒิพลไชย
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงชฎากรณ์  ศรชัย
 
1. นายสมัชชา  วุฒิพลไชย
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงฝันดี  กาหาวงค์
 
1. นายสมัชชา  วุฒิพลไชย
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นางสาวกัญญารัตน์  พวงจันทร์
2. นายไชยยันต์  ภูน้ำทอง
 
1. นายนาวิทย์  ภูมาพันธ์
2. นางสาวพรพรรณ  สันทาลุนัย
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78.5 เงิน 8 1. เด็กชายบุญหลาย  กิ่งเกษ
2. เด็กชายวิวัฒน์  แตะต้อง
 
1. นางสาวสมัชญา  ชมคำ
2. นางสาวสกุลรัตน์  นารี
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นายพงษ์ดนัย  จันทร์โท
2. นายภานุวัฒน์  จันทร์โท
 
1. นางสาวสกุลรัตน์  นารี
2. นางสาวสมัชญา  ชมคำ
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  พรมมา
2. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีบุรี
3. เด็กชายประกาศิต  สัมฤทธิ์
 
1. นายนาวิทย์  ภูมาพันธ์
2. นางสาวสกุลรัตน์  นารี