สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกาญดา  วงนารินทร์
2. นางสาวขวัญทิวา  ตั้งมั่น
3. นายชิตนภา  ภูพันนา
 
1. นายวิชัย  ทองมาก
2. นางรุ่งนภา  แก้วคำชาติ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวมัสรินญา  คำอุดม
2. นางสาวมินตรา  บุญเวช
3. นายเกื้อกูล  สังวัง
 
1. นางนิศาชล  คำมอน
2. นายทองคำ  ผูกจันทร์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายปริญญา  ปุระชาธรรมโม
2. นางสาวเอ็นดู  เภาดี
 
1. นางรุ่งนภา  แก้วคำชาต
2. นางสาวจินตนา  บัวหลาย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.33 ทอง 5 1. นางสาวชฎากรณ์  จันทแพง
2. นายทนงศักดิ์  วิลาวัลย์
3. นางสาวนภาภรณ์  ถาวร
4. นางสาววิลัยกุล  ตั้งสุข
5. นายโชคชัย  อสิพงษ์
 
1. นางสาวกาญจนาภรณ์  พลนำ
2. นางเบญจมาศ  รังนา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.42 ทอง 8 1. นางสาวกัญญา  ศรบุญทอง
2. นายณัฐพล  สีหาวงษ์
 
1. นางเบญจมาศ  รังนา
2. นางสาวกาญจนาภรณ์  พลนำ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมยุรี  พานพบ
2. เด็กชายมารุต  จันทร
3. เด็กชายศักรินทร์  ศักดิ์ศรี
 
1. นายอำนวยพร  ปราบเสียง
2. นายสมัชชา  วุฒิพลไชย
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญญาวดี  ตาลพันธ์
2. นายมทินา  โตสนั่น
3. นางสาวอริสา  ศรีหนอง
 
1. นายอำนวยพร  ปราบเสียง
2. นายสมัชชา  วุฒิพลไชย
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพนิดา  พิมชัย
 
1. นายอำนวยพร  ปราบเสียง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.75 ทอง 4 1. นางสาวดารารัตน์  กองแก้ว
 
1. นายอำนวยพร  ปราบเสียง
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรสุดา  ก้านเกตุ
2. เด็กหญิงอภิญญา  อ้อยบำรุง
 
1. นางสาวพรพรรณ  สันทาลุนัย
2. นายนาวิทย์  ภูมาพันธ์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญชลิตา  ดวงแก้ว
2. เด็กหญิงปภาพินท์  ผาหอม
3. เด็กหญิงอาทิตยา  พละศักดิ์
 
1. นายนาวิทย์  ภูมาพันธ์
2. นางสาวสกุลรัตน์  นารี
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นายจินวัตร  ไชยโคตร
2. นายธีรวัฒน์  เลื่อนฤทธิ์
3. นายนิพนธ์  อารมย์
 
1. นายนาวิทย์  ภูมาพันธ์
2. นางสาวสกุลรัตน์  นารี
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรพิรมย์  แสงมาศ
2. นายศรราม  ทีทอง
3. นายอัฐพล  พวาวงษ์
 
1. นายนาวิทย์  ภูมาพันธ์
2. นางสาวสกุลรัตน์  นารี
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.25 ทอง 6 1. เด็กหญิงปิยดา  จันทชน
2. เด็กหญิงสุทธิดา  คำโสภา
3. เด็กหญิงอรัญญา  ฤทธิภักดี
 
1. นางสมัชญา  ชมคำ
2. นางสาวกุลทิวา  นนทพจน์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 1. นางสาวพันธิตา  ไผ่เลี้ยง
2. นางสาวสิยากร  ตาลหอม
3. นางสาวสุพรรษา  กลมพันธ์
 
1. นางสมัชญา  ชมคำ
2. นางสาวกุลทิวา  นนทพจน์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ตาดำ
2. เด็กหญิงธารวิมล  พิมชัย
3. เด็กหญิงพิยดา  ประโยธิน
 
1. นายนาวิทย์  ภูมาพันธ์
2. นางสาวสกุลรัตน์  นารี
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาดา  งามตรง
2. เด็กหญิงน้ำหวาน  ใจเที่ยว
3. เด็กหญิงเปรมวดี  พาโยพัด
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  พันชาลี
2. นางสาวกุลทิวา  นนทพจน์
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวปิยภรณ์  สาระบูรณ์
2. นางสาวพัชราพร  พันจันลา
3. นางสาววนิดา  รัตนา
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  พันชาลี
2. นางสาวกุลทิวา  นนทพจน์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.1 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยา  มีศรี
2. เด็กหญิงศิรินันท์  พันธ์พูน
3. เด็กหญิงสุกันยา  โสดามรรค
 
1. นางสาวกุลทิวา  นนทพจน์
2. นางสาวสุรีรัตน์  พันชาลี
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.5 ทอง 5 1. นางสาวบุษบา  วงศ์คำจันทร์
2. นางสาวประภาพร  โพธิ์ดี
3. นางสาวสุดา  มีใจ
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  พันชาลี
2. นางสาวพรพรรณ  สันทาลุนัย
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 90.08 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดาราวรรณ  พันธ์สุโพธิ์
2. นางสาวมณีวรรณ  นันทบรรณ์
3. นางสาวรัชนก  นารี
 
1. นายนาวิทย์  ภูมาพันธ์
2. นางสาวสุรีรัตน์  พันชาลี