สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  มีใจ
 
1. นางสมจิตร   บัวแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวสุภาพร  ผิวขาว
 
1. นางคนึงนิจ  เดชะคำภู
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชลธิชา  เนียมจิตร
 
1. นายสุพิษ  จอมหงษ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79.6 เงิน 9 1. นางสาวสวนีย์  โชติเนตร
 
1. นางนฤมล  หาญศึก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรวุฒิ  แดนวิบูลย์
 
1. นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเกริกฤทธิ์  พิศงาม
 
1. นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชโลชา  สมทรัพย์
2. เด็กหญิงพักตร์สุดา  วงษ์ศรีชา
 
1. นางสมจิตร   บัวแก้ว
2. นางนงลักษณ์  สุวรรณเทน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 10 1. นางสาวราตรี  นนทา
2. นายศรายุทธ  ยึดลั่น
 
1. นางนฤมล  หาญศึก
2. นางคนึงนิจ  เดชะคำภู
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุนิสา  ไชยโคตร
 
1. นายสวาท  ศักดิ์วิจารณ์
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นางสาวชฎาพร  แก่นกุหลาบ
 
1. นางสุภารัตน์  กีรติชัยเศรษฐ
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงลัดดา  เจียมทอง
2. เด็กหญิงสุดาวรรณ  อัฐแป
3. เด็กหญิงสุนันทา  ยืนยาว
 
1. นายไสว  วรรณทวี
2. นางสาวมัสลิน  เหมือนมาตย์
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทนาวุฒิ  พรมสุข
2. นางสาวลลิตา  จันทร์เติบ
3. นางสาวลัดดาวรรณ  จันทร์เติบ
 
1. นางสาวศิริพันธ์  พากเพียร
2. นางสาวพิชยาศิริ  พิมพ์ทราย
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนัญญา  เศษจันทร์
2. เด็กหญิงพัชราวัลย์  สัมฤทธิ์
 
1. นางทัศนีย์  อรุณรัมย์
2. นางสาวมัสลิน  เหมือนมาตย์
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นายประหยัด  มีเลิศ
2. นางสาวสุวรรณี  อินรี
 
1. นางทัศนีย์  อรุณรัมย์
2. นางสาวพิชยาศิริ  พิมพ์ทราย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. นายยศสถิต  วงษ์สุภา
 
1. นางสาวศิริพันธ์  พากเพียร
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นางสาวศศิธร  ป้องกัน
 
1. นางสาวศิริพันธ์  พากเพียร
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67.25 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงปณัฐดา  ศรีรักษา
2. เด็กหญิงพัชรา  หลักตา
3. เด็กหญิงวิกานดา  วังศรีแก้ว
 
1. นางสาวปฏิญญา  รอดคำทุย
2. นางภัชรินทร์  ขุขันธ์เขต
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวดวงใจ  สุทธิพงศ์
2. นายพิริยะ  พรมมาตย์
3. นายมงคลชัย  อ้วนหินกอง
 
1. นายศิริพงษ์  เนียมมูล
2. นายสมพงษ์  ศรีเลิศ
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุนิถา  ระมาย
2. เด็กชายอุชุกร  ประจันทร์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  หงษ์กลาง
 
1. นายนิพนธ์  พลเศรษฐเลิศ
2. นางสุวรรณรัตน์  วันเจริญ
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 65.88 ทองแดง 6 1. นางสาวขวัญภิรมย์  สิงห์โท
2. นางสาวจันทรา  ทุมมาศ
3. นางสาวสุจิตรา  กันนุฬา
 
1. นายนิพนธ์  พลเศรษฐเลิศ
2. นางสุทิศา  คงวิภาค
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวพรจิรา  ศรีเมืองเดช
2. นางสาวโสรยา  โพธิพันธ์
 
1. นายภิรมย์  อินทะนะ
2. นายนิพนธ์  พลเศรษฐเลิศ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 73.13 เงิน 5 1. เด็กชายนาวิน  โพธิวัฒน์
2. เด็กชายศรายุทธ  วงมาลี
 
1. นางสาวปริญญาภรณ์  อุ่นแดง
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 59.47 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายภัทรพงษ์  อินทะจักร
2. เด็กชายอธิวัฒน์  ดาดวง
 
1. นายวงศ์พันธ์  เวียงนนท์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 74.25 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิราพร  แก้งมงคล
2. เด็กหญิงผ่องมณี  ตาลหอม
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน   โคตรวงษา
4. เด็กหญิงสุธาวรรณ  สอนบุญมา
5. เด็กหญิงสุพัฒตรา  ภักดี
 
1. นางสาวเทพี  มณีกุล
2. นางวราภรณ์   ชมภูเขา
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 79.4 เงิน 5 1. นางสาวจิตลดา  สายทอง
2. นางสาวจุฑามาศ  นาคพันธ์
3. นางสาวชนาธิป  แบบอย่าง
4. นางสาวปนัดดา  เกรินเกริก
5. นางสาวศิริวิภา   สมพงษ์
 
1. นายธีรวัฒน์  อุ่นทรัพย์
2. นางสาวเทพี  มณีกุล
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 71.4 เงิน 7 1. เด็กหญิงช่อผกา  จุฬาษี
2. เด็กหญิงน้ำฝน  วงค์ละคร
3. เด็กหญิงมะลิวัลย์   กุลรัษมิ์
4. เด็กหญิงวิกานดา   วังศรีแก้ว
5. เด็กหญิงสุทธิดา   ประพันธ์
 
1. นายรังศรี  ใจมั่น
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  ศิลป์นอก
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.17 เงิน 10 1. นายกษิดิศ   สนิทนวล
2. นางสาวณัฐกานต์   ไสอินทร์
3. นางสาวณัฐรัตน์   สมพงษ์
4. นางสาวปภาดา   สมศรี
5. นางสาวเจษฎาภรณ์   กันตรง
 
1. นายประหยัด  เสนไสย์
2. นายธีรวัฒน์  อุ่นทรัพย์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์   อนุวงษา
2. นายสิทธิศักดิ์   ศรีเมือง
3. นางสาวสุภาวดี   อินอนันท์
4. นายอรรถพล   อะเพื่อนรัมย์
5. นางสาวอารยา  นะเนตร์
 
1. นายฉัตรชัย  ป้องวิเศษ
2. นายศุภชัย  วโรรส
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร   โพนสำโรง
 
1. นายโชคชัย  กลมเกลียว
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.6 ทอง 4 1. นางสาวอรวี  ก้อนศีรษะ
 
1. นายโชคชัย  กลมเกลียว
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75.4 เงิน 10 1. เด็กชายฐิติกุล   ลุมไธสง
2. เด็กหญิงสุทธิกานต์   ไชยรักษ์
 
1. นายศุภชัย  วโรรส
2. นางสาวฐณิชชา  พลชัย
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.85 ทอง 13 1. นางสาวพัชริดา   หงษ์บุญเรือง
2. นายสุรศักดิ์   ธานี
 
1. นายศุภชัย  วโรรส
2. นายรังศรี  ใจมั่น
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวชญาณ์นันท์  เกษกุล
2. นางสาวฐิติมา   รัตนา
3. นางสาวนัดดา  ระยับศรี
4. นางสาวปรางค์ทิพย์   แก้วแดง
5. นางสาวผกามาศ   จันทะนาม
6. นางสาวพวงผกา  ปราสัย
7. นางสาวสุพัตรา  แสงแก้ว
8. นางสาวอุบลลักษ์   เหง้าโพธิ์
9. นางสาวเจษฎารัตน์   เกษสงเคราะห์
10. นางสาวแพรวนภา   แตะต้อง
 
1. นางสาวจันทร์ทิพย์  ศิลป์นอก
2. นายศุภชัย  วโรรส
3. นางวราภรณ์  ชมภูเขา
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิติญาดา  สาระชาติ
2. เด็กหญิงปาจรีย์  ป้อมสวัสดิ์
 
1. นางฐณิญาร์  เสดา
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาวจิรวดี  ธีระบุตร
2. นางสาวลัดดาวรรณ  ครองยุติ
 
1. นางภัชรีพร  วงศ์บา
2. นายประเสริฐ  แสงสว่าง
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงศศิภาภรณ์  วงศ์สุภา
 
1. นางสาวปนัดดา  คำลีมัด
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์ปฏิภาณ  พวงแสง
 
1. นางสาวปนัดดา  คำลีมัด
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวหฤทัย  มะลิ
 
1. นางกาญจน์ชนา  ชินวานิชย์เจริญ
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุรศักดิ์   ขวัญยืน
 
1. นางสาวปนัดดา  คำลีมัด
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุวนันท์  คำพันธ์
 
1. นางสาวปนัดดา  คำลีมัด
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นายจิระวัฒน์   หลักแก้ว
 
1. นางกาญจน์ชนา  ชินวานิชย์เจริญ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอังคาร  สืบสิทธิ์
 
1. นายกวี  ซุยทอง
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอวิรุทธิ์  พิมพ์อ่อน
 
1. นายเดชา  พรมมาสุข
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิวัฒน์  คำแก้ว
 
1. นายเดชา  พรมมาสุข
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอวิรุทธิ์  พิมพ์อ่อน
 
1. นายปิยะพนธ์  ดอกแขมกลาง
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศิริรักษ์  ยายี
 
1. นายเดชา  พรมมาสุข
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวประชารัตน์  มิสายาน
 
1. นายกวี  ซุยทอง
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายมงคล  ภักพวง
 
1. นายเดชา  พรมมาสุข
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวศรสวรรค์  คำศรี
 
1. นายกวี  ซุยทอง
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยารัตน์  บุญอุ่น
2. นายปิยวุฒิ  ประจบ
3. นายพงษ์สิทธิ์  ไพศูนย์
4. นางสาวพรสวรรค์  ศรีโสภา
5. นายวสันต์  ร่ำรื่น
6. นายวุฒิไกร  หงษ์กลาง
 
1. นายเดชา  พรมมาสุข
2. นายกวี  ซุยทอง
3. นายรังศรี  ใจมั่น
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิชิต  ภักดี
 
1. นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเศรษฐศักดิ์  ประโลมนาม
 
1. นางภัชรีพร  วงศ์บา
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงพัชนิดา  ไชยพิมพ์
 
1. นางสมคิด  ศิลาโชติ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธิดารัตน์  จุลแดง
 
1. นางกาญจน์ชนา  ชินวานิชย์เจริญ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนราศักดิ์  เสนคำสอน
 
1. นางภัชรีพร  วงศ์บา
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกีรกิต  เลิศสุวรรณ์
 
1. นายไสว  วรรณทวี
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวภาคิณี  นิลจำรัส
 
1. นายไสว  วรรณทวี
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทัศนีย์  แก้วมูล
 
1. นางกาญจน์ชนา  ชินวานิชย์เจริญ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิชิต  ภักดี
 
1. นายสวาท  ศักดิ์วิจารณ์
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนราศักดิ์  เสนคำสอน
 
1. นางภัชรีพร  วงศ์บา
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจินตนา  จิตรนอก
 
1. นางสมคิด  ศิลาโชติ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิติรัตน์  ยอดพูล
 
1. นายสวาท  ศักดิ์วิจารณ์
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  สีผา
2. เด็กหญิงจินตนา  จิตรนอก
3. เด็กชายธนาวุฒิ   แก่นแก้ว
4. เด็กหญิงนุชจรี  เรืองเดช
5. เด็กชายมงคล   ภักพวง
6. เด็กชายมงคล  บัวงาม
7. เด็กหญิงรัชนีกร  บุญเลิศ
8. เด็กหญิงศิริธร  สุทาศรี
9. เด็กชายอัครเดช  เกษแก้ว
10. เด็กหญิงเบญลักษ์  บุญเจริญ
 
1. นางสาวปนัดดา  คำลีมัด
2. นางสาวกรพินธุ์  บุญเลิศ
3. นางฐณิญาร์  เสดา
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทัศนีย์  แก้วมูล
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ใจมั่น
3. นางสาวศรัญญา  คลทา
4. นางสาวสุกาฬดา  ศรีหาบุตร
5. นางสาวสุทธิดา  แจ่มเชื้อ
6. นางสาวเทวิกา  กันสา
7. นางสาวเพ็ญนภา  เจียมทอง
 
1. นางสาวมัสลิน  เหมือนมาตย์
2. นางฐณิญาร์  เสดา
3. นางสาวกรพินธุ์  บุญเลิศ
4. นางสุภารัตน์  กีรติชัยเศรษฐ
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิติมา   พรมอ่อน
2. นายพงศธร  นามโคตร
3. นายรัฐพงษ์   ร่มโพธิ์ศรี
4. นายสำราญ  ดำริห์
5. เด็กชายสุรศักดิ์   เวฬุวนารักษ์
 
1. นางกาญจน์ชนา  ชินวานิชย์เจริญ
2. นางสาวปนัดดา  ุคำลีมัด
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงแคทรียา  จิตรแสวง
 
1. นางสาวกรพินธุ์  บุญเลิศ
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 4 1. นางสาวรุ่งทิวา  จูมสิมมา
 
1. นางสาวสวรรค์  ประชัน
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงอังคณา  สิงห์เงิน
 
1. นางราตรี  ฝอยทอง
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายเฉลิมชัย  สายเพชร
 
1. นางวรวรรณ  กาญจนสมวงศ์
 
70 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิชชุดา  สะเหมาะ
 
1. นางธัมมาภรณ์   จูมสิมมา
 
71 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ชัยวงษา
 
1. นางสาวอาทิยา  อ่อนสาร
 
72 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปัณฑิดาภรณ์  หาญโสภา
 
1. นางราตรี  ฝอยทอง
 
73 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 74.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสมหญิง  มัสยามาศ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ธนะนู
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัณทิมา  เทพช่วย
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สร้อยเสนา
 
1. นางสาวอาทิยา  อ่อนสาร
2. นางธัมมาภรณ์  จูมสิมมา
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 4 1. นางสาวภานุมาศ  ประพันธ์
2. นายอธิวัฒน์  สัมผัส
 
1. นางธัมมาภรณ์   จูมสิมมา
2. นางสาวสวรรค์  ประชัน
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจริยาลักษณ์  สืบชาติ
2. เด็กหญิงทิพาภรณ์  อ่อนศรี
3. เด็กหญิงพิกุล  ทิพย์มะณี
 
1. นางสาวยุพา  คำแพง
2. นายสุพิษ  จอมหงษ์
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวจินดารัตน์  จันดีบุตร
2. นางสาวนันทนา  เคารพ
3. นางสาววิจิตรา  ตาลหอม
 
1. นางสาวมยุรี  ภักดีเหลา
2. นางนฤมล  หาญศึก
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  บุญเต็ม
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  หลอดทอง
3. เด็กหญิงอรดา  ศรีรักษา
 
1. นางสาวมยุรี  ภักดีเหลา
2. นางสาวยุพา  คำแพง
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวผ่องนภา  กุลศิริ
2. นางสาวลัดดาวัลย์  กุลศิริ
3. นางสาวอินทิรา  จันทวงษ์
 
1. นางสาวมยุรี  ภักดีเหลา
2. นางสาวยุพา  คำแพง
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลธิชา  เนียมจิตร
2. เด็กหญิงแคทรียา  จิตรแสวง
 
1. นายฉัตรชัย  ป้องวิเศษ
2. นายมนตรี  สอนไชยญาติ
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 7 1. นายฉัตรชัย  ณ รังสิทธิ์
2. นายวิทธวัช  ไกรศรี
 
1. นายปิยะพนธ์  ดอกแขมกลาง
2. นายฉัตรชัย  ป้องวิเศษ
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78.5 เงิน 8 1. เด็กชายกนิษฐ์  นิลพัฒน์
2. เด็กชายไชยา  เตี้ยงตั้ง
 
1. นางสาวภคอร  อำนวย
2. นางสาวบุษราคัม  แก้วพวง
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรวิธ  นาคศรี
2. เด็กชายเจษฎา  สารี
 
1. นายฉัตรชัย  ป้องวิเศษ
2. นายสาทิพย์  สุทาศรี
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤษณะ  ประสิทธิ์
2. นายภูวสิทธิ์  เยือกเย็น
 
1. นางนิพา  แสงกล้า
2. นายมนตรี  สอนไชยญาติ
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 1. นายเกียรติศักดิ์  วิมาน
2. นางสาวโสรยา  พูลสุข
 
1. นางนิพา  แสงกล้า
2. นายฉัตรชัย  ป้องวิเศษ
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เทียมวงค์
2. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  พิมศรี
3. เด็กชายประสิทธิ์  เทียมดง
4. เด็กชายศราวุธ  อุทธจันทร์
5. เด็กหญิงศุภาวรรณ  มีสันทัด
6. เด็กหญิงสุพรรณษา  แสงดี
 
1. นางสาวโสทิน  สุธรรม
2. นางสาวบุษราคัม  แก้วพวง
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93 ทอง 9 1. นายกษิดิศ  สนิทนวล
2. นายธนากร  ปานประชาติ
3. นางสาวศุภรัตน์  ศรีชัย
4. นางสาวอรทัย  ฤทธิญา
5. นางสาวอรอนงค์  คาทวงศ์
6. นายเกียรติศักดิ์  ธานี
 
1. นางสุภาพร  คำประไพ
2. นางนงลักษณ์  สุวรรณเทน
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง 5 1. นางสาวจริยา  สอิ้งทอง
2. นางสาวนพกร  ถิ่นถาวร
3. นางสาวอรยา  อินทร์ชื้น
 
1. นางสาวโสทิน  สุธรรม
2. นางสาวบุษราคัม  แก้วพวง
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนุชจรี  ฮงทอง
2. นางสาววิไลวรรณ  บัวลภ
3. นางสาวสุพัฒรา  เดรัม
 
1. นางสุภาพร  คำประไพ
2. นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์
 
90 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   พุทธระสุ
 
1. นางคนึงนิจ  เดชะคำภู
 
91 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพัลลภ  บุญเย็น
2. เด็กชายวิทยา  ดานุวงศ์
3. เด็กชายวีระชน   แบบอย่าง
 
1. นางนงลักษณ์  สุวรรณเทน
2. นางอภิชญา  อ้วนคำภา
 
92 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัยยา  บุญแก้ว
2. นายวรพล  สืบศรี
3. นายวิรัตน์  ตระการจันทร์
 
1. นางสาวศิรีรักษ์  แสงกล้าชนะชัย
2. นางวรุณลักษณ์  ภูแป้ง
 
93 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทศพล  ทวีกาล
2. เด็กชายธรรมนูญ  โอดงาม
 
1. นางเถลิง  จูมสิมมา
2. นายไสว  วรรณทวี
 
94 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิชุดา  ซวงไซ
 
1. นางสาวปนัดดา  คำลีมัด
 
95 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุวรรณี  บุญเล็ก
 
1. นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์
 
96 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปุนณิศา  พิทักษ์เกียรติ
 
1. นางสุรีรัตน์  ศักดิ์วิจารณ์
 
97 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนรากร  กุนรา
2. เด็กชายหัตศีล  เคนคำ
 
1. นางสาวภคอร  อำนวย
2. นางสาวบุษราคัม  แก้วพวง