สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 59.47 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายภัทรพงษ์  อินทะจักร
2. เด็กชายอธิวัฒน์  ดาดวง
 
1. นายวงศ์พันธ์  เวียงนนท์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 4 1. นางสาวรุ่งทิวา  จูมสิมมา
 
1. นางสาวสวรรค์  ประชัน
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 4 1. นางสาวภานุมาศ  ประพันธ์
2. นายอธิวัฒน์  สัมผัส
 
1. นางธัมมาภรณ์   จูมสิมมา
2. นางสาวสวรรค์  ประชัน