สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชลธิชา  เนียมจิตร
 
1. นายสุพิษ  จอมหงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 10 1. นางสาวราตรี  นนทา
2. นายศรายุทธ  ยึดลั่น
 
1. นางนฤมล  หาญศึก
2. นางคนึงนิจ  เดชะคำภู
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นางสาวชฎาพร  แก่นกุหลาบ
 
1. นางสุภารัตน์  กีรติชัยเศรษฐ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 65 ทองแดง 6 1. นายประหยัด  มีเลิศ
2. นางสาวสุวรรณี  อินรี
 
1. นางทัศนีย์  อรุณรัมย์
2. นางสาวพิชยาศิริ  พิมพ์ทราย
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67.25 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงปณัฐดา  ศรีรักษา
2. เด็กหญิงพัชรา  หลักตา
3. เด็กหญิงวิกานดา  วังศรีแก้ว
 
1. นางสาวปฏิญญา  รอดคำทุย
2. นางภัชรินทร์  ขุขันธ์เขต
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 65.88 ทองแดง 6 1. นางสาวขวัญภิรมย์  สิงห์โท
2. นางสาวจันทรา  ทุมมาศ
3. นางสาวสุจิตรา  กันนุฬา
 
1. นายนิพนธ์  พลเศรษฐเลิศ
2. นางสุทิศา  คงวิภาค
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาวจิรวดี  ธีระบุตร
2. นางสาวลัดดาวรรณ  ครองยุติ
 
1. นางภัชรีพร  วงศ์บา
2. นายประเสริฐ  แสงสว่าง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงอังคณา  สิงห์เงิน
 
1. นางราตรี  ฝอยทอง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ชัยวงษา
 
1. นางสาวอาทิยา  อ่อนสาร
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปัณฑิดาภรณ์  หาญโสภา
 
1. นางราตรี  ฝอยทอง
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงจริยาลักษณ์  สืบชาติ
2. เด็กหญิงทิพาภรณ์  อ่อนศรี
3. เด็กหญิงพิกุล  ทิพย์มะณี
 
1. นางสาวยุพา  คำแพง
2. นายสุพิษ  จอมหงษ์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 1. นายเกียรติศักดิ์  วิมาน
2. นางสาวโสรยา  พูลสุข
 
1. นางนิพา  แสงกล้า
2. นายฉัตรชัย  ป้องวิเศษ