สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบึงมะลูวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศศิกานต์  มีใจ
 
1. นางสมจิตร   บัวแก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นางสาวสุภาพร  ผิวขาว
 
1. นางคนึงนิจ  เดชะคำภู
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79.6 เงิน 9 1. นางสาวสวนีย์  โชติเนตร
 
1. นางนฤมล  หาญศึก
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุนิสา  ไชยโคตร
 
1. นายสวาท  ศักดิ์วิจารณ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนัญญา  เศษจันทร์
2. เด็กหญิงพัชราวัลย์  สัมฤทธิ์
 
1. นางทัศนีย์  อรุณรัมย์
2. นางสาวมัสลิน  เหมือนมาตย์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นางสาวศศิธร  ป้องกัน
 
1. นางสาวศิริพันธ์  พากเพียร
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวดวงใจ  สุทธิพงศ์
2. นายพิริยะ  พรมมาตย์
3. นายมงคลชัย  อ้วนหินกอง
 
1. นายศิริพงษ์  เนียมมูล
2. นายสมพงษ์  ศรีเลิศ
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุนิถา  ระมาย
2. เด็กชายอุชุกร  ประจันทร์
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  หงษ์กลาง
 
1. นายนิพนธ์  พลเศรษฐเลิศ
2. นางสุวรรณรัตน์  วันเจริญ
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 4 1. นางสาวพรจิรา  ศรีเมืองเดช
2. นางสาวโสรยา  โพธิพันธ์
 
1. นายภิรมย์  อินทะนะ
2. นายนิพนธ์  พลเศรษฐเลิศ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 73.13 เงิน 5 1. เด็กชายนาวิน  โพธิวัฒน์
2. เด็กชายศรายุทธ  วงมาลี
 
1. นางสาวปริญญาภรณ์  อุ่นแดง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 74.25 เงิน 5 1. เด็กหญิงจิราพร  แก้งมงคล
2. เด็กหญิงผ่องมณี  ตาลหอม
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน   โคตรวงษา
4. เด็กหญิงสุธาวรรณ  สอนบุญมา
5. เด็กหญิงสุพัฒตรา  ภักดี
 
1. นางสาวเทพี  มณีกุล
2. นางวราภรณ์   ชมภูเขา
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 79.4 เงิน 5 1. นางสาวจิตลดา  สายทอง
2. นางสาวจุฑามาศ  นาคพันธ์
3. นางสาวชนาธิป  แบบอย่าง
4. นางสาวปนัดดา  เกรินเกริก
5. นางสาวศิริวิภา   สมพงษ์
 
1. นายธีรวัฒน์  อุ่นทรัพย์
2. นางสาวเทพี  มณีกุล
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 71.4 เงิน 7 1. เด็กหญิงช่อผกา  จุฬาษี
2. เด็กหญิงน้ำฝน  วงค์ละคร
3. เด็กหญิงมะลิวัลย์   กุลรัษมิ์
4. เด็กหญิงวิกานดา   วังศรีแก้ว
5. เด็กหญิงสุทธิดา   ประพันธ์
 
1. นายรังศรี  ใจมั่น
2. นางสาวจันทร์ทิพย์  ศิลป์นอก
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.17 เงิน 10 1. นายกษิดิศ   สนิทนวล
2. นางสาวณัฐกานต์   ไสอินทร์
3. นางสาวณัฐรัตน์   สมพงษ์
4. นางสาวปภาดา   สมศรี
5. นางสาวเจษฎาภรณ์   กันตรง
 
1. นายประหยัด  เสนไสย์
2. นายธีรวัฒน์  อุ่นทรัพย์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75.4 เงิน 10 1. เด็กชายฐิติกุล   ลุมไธสง
2. เด็กหญิงสุทธิกานต์   ไชยรักษ์
 
1. นายศุภชัย  วโรรส
2. นางสาวฐณิชชา  พลชัย
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกิติญาดา  สาระชาติ
2. เด็กหญิงปาจรีย์  ป้อมสวัสดิ์
 
1. นางฐณิญาร์  เสดา
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงศศิภาภรณ์  วงศ์สุภา
 
1. นางสาวปนัดดา  คำลีมัด
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นายจิระวัฒน์   หลักแก้ว
 
1. นางกาญจน์ชนา  ชินวานิชย์เจริญ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวิชิต  ภักดี
 
1. นายสวาท  ศักดิ์วิจารณ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนราศักดิ์  เสนคำสอน
 
1. นางภัชรีพร  วงศ์บา
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.25 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจินตนา  จิตรนอก
 
1. นางสมคิด  ศิลาโชติ
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายเฉลิมชัย  สายเพชร
 
1. นางวรวรรณ  กาญจนสมวงศ์
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิชชุดา  สะเหมาะ
 
1. นางธัมมาภรณ์   จูมสิมมา
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 74.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสมหญิง  มัสยามาศ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  ธนะนู
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัณทิมา  เทพช่วย
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สร้อยเสนา
 
1. นางสาวอาทิยา  อ่อนสาร
2. นางธัมมาภรณ์  จูมสิมมา
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นางสาวจินดารัตน์  จันดีบุตร
2. นางสาวนันทนา  เคารพ
3. นางสาววิจิตรา  ตาลหอม
 
1. นางสาวมยุรี  ภักดีเหลา
2. นางนฤมล  หาญศึก
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78.5 เงิน 8 1. เด็กชายกนิษฐ์  นิลพัฒน์
2. เด็กชายไชยา  เตี้ยงตั้ง
 
1. นางสาวภคอร  อำนวย
2. นางสาวบุษราคัม  แก้วพวง
 
28 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทศพล  ทวีกาล
2. เด็กชายธรรมนูญ  โอดงาม
 
1. นางเถลิง  จูมสิมมา
2. นายไสว  วรรณทวี