สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจันทร์จิลา  สายเสมา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  วรรณชารี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวนภาพร  วาชัย
 
1. นางสาวกนกวรรณ  วรรณชารี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุทธิภรณ์  สิงหะชาติ
 
1. นางสิรินพร  หนูยอด
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 14 1. นางสาวปวีณ์  หอมทรัพย์
 
1. นางสุภาวดี  ลารินทา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 70.8 เงิน 5 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไพรวงษ์
 
1. นางณัฐฎาวรรณ  ทองแดง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววราภรณ์  อินทรีย์
 
1. นางนภาภรณ์  พรคนึง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศศลักษณ์  สาลี
2. เด็กหญิงอ่อนจันทร์  ยงค์ยอย
 
1. นางสิรินพร  หนูยอด
2. นางณัฐฎาวรรณ  ทองแดง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นางสาวนิตยา  วงศ์เสนา
2. นายเอกราช  ศรีอ่อน
 
1. นางนภาภรณ์  พรคนึง
2. นางสิรินพร  หนูยอด
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงมัลลิกา  อินทะพันธ์
 
1. นายสวราชย์  วงใหญ่
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 12 1. นางสาวอภิญญา  แพงมา
 
1. นายสวราชย์  วงใหญ่
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เสาร์เหลี่ยม
2. เด็กหญิงสำราญ  บุญเลี้ยง
3. เด็กชายสุรเดช  สวัสดี
 
1. นางสุพักตรา  สำราญสุข
2. นายแหลมทอง  สำราญสุข
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิลาวัลย์  ลิพันธ์
2. นางสาวศันสนีย์   มณีนิล
3. นายอภิสิทธิ์  นันคำ
 
1. นางสุพักตรา  สำราญสุข
2. นายแหลมทอง  สำราญสุข
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กชายจัตริน  นากลาง
2. เด็กชายธารินทร์  จามะรีย์
 
1. นายกฤษฎ์   แก้วคำรอด
2. นายแหลมทอง  สำราญสุข
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นายสมศักดิ์  สัตพันธ์
2. นายสรศักดิ์  ปัญญาคม
 
1. นายแหลมทอง  สำราญสุข
2. นางสุพักตรา  สำราญสุข
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กชายภานุเดช  ทานะสินห์
 
1. นางสาวนันทนา  เกษมณี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นายสมพลักษณ์  ครองชัย
 
1. นางสาวนันทนา  เกษมณี
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20.75 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกฤตติกา   แก้วมังกรณ์
2. เด็กหญิงนวียา  แก้วมงคล
3. เด็กหญิงรุจิรดา  ภูครองตา
 
1. นางรุ่งทิพย์  ศศิธร
2. นายชัยยุทธ  ศศิธร
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 6 1. นางสาวกนกวรรณ  ยืนยาว
2. นายธนากร   สุดไสย์
3. นางสาวสุกัญญา  เทพรักษา
 
1. นางสุวรรณา  คูณทัน
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนากร  พิทักษ์
2. เด็กชายวีระวัฒน์   บุญจำ
 
1. นางสุวรรณา  คูณทัน
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 1. นางสาวดวงหทัย  มุ่งดี
2. นางสาวรุ่งนภา  ผิวอ่อน
3. นางสาววารุณี  แก้ววงษา
 
1. นางบัณฑิตา  ปิ่นหอม
2. นางรุ่งทิพย์  ศศิธร
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  จามะรีย์
2. เด็กชายอุ้มบุญ  หมายเขา
3. เด็กหญิงเนตรนภา  ดาวใสย์
 
1. นายชัยยุทธ  ศศิธร
2. นางรุ่งทิพย์  ศศิธร
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวชิราวุธ  สมศรี
2. เด็กชายสุริยา  จิตตะวงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  สำลี
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 54.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายธนากร  แก้วไพรวัน
2. เด็กชายสุธี  ศิริชนะ
 
1. ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  สำลี
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงนัธมาส  หัสดี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  พรหมชาติ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  กาญจนชาติ
4. เด็กหญิงสุรีวัลย์  ทิพเวช
5. เด็กหญิงสุวนันท์  จันพรหม
 
1. นางสาววชิราภรณ์  แสงทอง
2. นางหทัยรัตน์  กันหาบุตร
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิภาพร  สาธรณ์
2. นางสาวพิยดา  ปานเพชร
3. นางสาวศิรินภา  จำปารัตน์
4. นางสาวศิริลักษณ์  จันทร์หอม
5. นางสาวสุคนธา  ศูนย์คูณ
 
1. นางสาววชิราภรณ์  แสงทอง
2. นางสาวหทัยรัตน์  กันหาบุตร
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงฐิติพร  หาญบัวคำ
2. เด็กหญิงประภาพร  สมาศรี
3. เด็กหญิงพัชราภา  เส้งแก้ว
4. เด็กหญิงสุชาดา  วงษ์จันทร์
5. เด็กหญิงสุวิมนต์  ศรีวะรมย์
 
1. นางสาววรรณา  ขันทอง
2. นางหทัยรัตน์  กันหาบุตร
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.33 ทอง 6 1. นายพิเชษฐ์  ยอดอ่อน
2. นางสาววิภา  อารีย์
3. นางสาวศิริกานต์  ทมทะวา
4. นางสาวศิริวรรณ  ธรรมจันทร์
5. นายสกลรัตน์  แก้วไพรวัน
 
1. นางหทัยรัตน์  กันหาบุตร
2. นางสาววรรณา  ขันทอง
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายมีชัย  สุชาติ
2. นายวิรัตน์  วาไชยะ
3. นายสุรพล  ลิพันธ์
4. นายเชิดชัย  แก้วมูล
5. นายเศรษฐบุตร  มะโนบาล
 
1. นางพิศมัย  แร่เพชร
2. นางกัลยรัตน์  รัตพันธ์
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ดาวไสย์
 
1. นางสาวณัฎฐ์ศมน   น้อยคำพวง
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.2 ทอง 5 1. นางสาวปะวีณา  เกษจันทร์
 
1. นางสาวณัฎฐ์ศมน   น้อยคำพวง
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงปานธิดา  ศักดิ์วานิช
2. เด็กชายเอกลักษณ์   พิทักษ์
 
1. นางพิศมัย  แร่เพช
2. นางสาวณัฎฐ์ศมน   น้อยคำพวง
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปิยะวรรณ  อินทร์จันทร์
2. นายอนาวิน  อินทรีย์
 
1. นางสาววรรณา  ขันทอง
2. นางพิศมัย  แร่เพชร
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลิดาภรณ์  พิมาทัย
2. เด็กหญิงณัฐรัตน์  วิลา
3. เด็กหญิงรัชนีกร  ช้างคำ
4. นางสาวรัตนา  โพธิ์ทอง
5. นางสาววรดา  เพ็ชรดี
6. นางสาววิไลจิตร  สุดไสย์
7. นางสาวสุนิสา  สิงห์ทอง
8. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แก้วกัณหา
9. นางสาวหฤทัย  ชัยสนอง
10. เด็กหญิงเกศรินทร์  คิดไว
 
1. นางกัลยรัตน์  รัตพันธ์
2. นางพิศมัย  แร่เพชร
3. นางสาววรรณา  ขันทอง
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐาปณี  สุดไสย์
2. นางสาวดรุณี  ลิลัน
3. นายตรีภพ  ผิวอ่อน
4. นางสาวนภาพร  วาชัย
5. นางสาวนุสรา  สายบุญ
6. นายพีรพัฒน์  กุลศิริ
7. นางสาววิภา  ศิริชนะ
8. นางสาววิไลจิต  สุดไสย์
9. นายสมชาย  โสดาดวง
10. นางสาวสายบัว  สาธร
11. นางสาวสุนิสา  ดิษฐคล้าย
12. นางสาวสุพรรณิกา  โพธิ์หลง
13. นางสาวอารียา  ขึ้นผล
14. นางสาวอิสยาห์  สาธรณ์
15. นายเทพรักษ์ษา  บุญจำ
 
1. นายอภิสิทธิ์  หันจัดการ
2. นางสาวสุภาวดี  เลิศศรี
3. นางสาวกัลยา  พรำนัก
4. นางสาววชิราภรณ์  แสงทอง
 
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงลักษิกา  เสนาภักดิ์
2. เด็กหญิงอัญชิลา  สาเกษ
 
1. นายนิธิโรจน์  ตรีรัตน์วิชชา
2. นางสาวอัญชลี  เขียนวงษ์
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาวขวัญธิดา  ดาวไสย์
2. นางสาวปาริดา  สุระชาติ
 
1. นายอภิสิทธิ์  หันจัดการ
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติพร  ศรีสร้างคอม
 
1. นายสมชาติ  ทะนันชัย
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุตินันท์  สุขด้วง
 
1. นายสมชาติ  ทะนันชัย
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นางสาวพิยดา  ปานเพ็ชร
 
1. นายสมชาติ  ทะนันชัย
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธงไชย  จันทร์เพ็ง
 
1. นายสมชาติ  ทะนันชัย
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอัญชนา  ธูปน้ำคำ
 
1. นายสมชาติ  ทะนันชัย
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงภณิดา  สินศิริ
 
1. นายสมชาติ  ทะนันชัย
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 82.5 ทอง 5 1. นายนันทวัฒน์  จันเกตุ
 
1. นายสมชาติ  ทะนันชัย
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายดิเรก  พาชารี
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  ตีเงิน
3. เด็กหญิงสุนิษา  ธรรมดา
 
1. นายสมชาติ  ทะนันชัย
2. นางสงวนศรี  ทะนันชัย
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเอกลักษณ์  พิทักษ์
 
1. นายจรัล  ขำผา
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ตีเงิน
 
1. นางสาววัชริญา  จันทะลุน
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.25 ทอง 8 1. นางสาวนิภาพร  สาธรณ์
 
1. นางสาววัชริญา  จันทะลุน
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายรุ่งทิวา  ตาระพันธ์
 
1. นายจรัล  ขำผา
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรุ่งฤดี  เวียงจันทร์
 
1. นางสาววัชริญา  จันทะลุน
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวีระพล  ลิลาชาติ
 
1. นางรุ่งทิพย์  ยงเพชร
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศิรวิทย์   เสนาน้อย
 
1. นายรุ่งทิพย์  ยงเพชร
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเกณิกา  จันทร์แรม
 
1. นางรุ่งทิพย์  ยงเพชร
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุนิตา  รอบคอบ
 
1. นางรุ่งทิพย์  ยงเพชร
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรเชษฐ์  ตีเงิน
 
1. นายจรัล  ขำผา
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพัชนี  ยมเกิด
 
1. นายจรัล  ขำผา
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 68.28 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีสุข
 
1. นางสาวสุภาวดี  เลิศศรี
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 7 1. นางสาวรุ้งลาวัลย์  มังวงศ์
 
1. นางสาวสุภาวดี  เลิศศรี
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัลยา  เวียงคำ
 
1. นางชิดชนก  ดวงใจ
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 9 1. นางสาวน้ำทิพย์  แก้วไพรวัน
 
1. นางชิดชนก  ดวงใจ
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 66.25 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกชกร  สุวรรณะ
 
1. นางสาวกัลยา  พรำนัก
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววรรณวิภา  ครองชัย
 
1. นางสาวกัลยา  พรำนัก
 
62 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 65.83 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงค่ำคูณ  ยี่สุ่น
 
1. นางชิดชนก  ดวงใจ
 
63 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 6 1. นายจิรศักดิ์  แสงงาม
 
1. นางชิดชนก  ดวงใจ
 
64 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิมลภา  เกษจันทร์
2. เด็กหญิงยุพาวดี  เสนไสย์
3. เด็กชายรุ่งโรจน์  พระสุรัตน์
4. เด็กหญิงวลัยรัตน์  พิมพ์สาร
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  กุลศิริ
 
1. นางรุ่งทิพย์  ยงเพชร
2. นางสาวศิริภา  วงษ์จันทร์
 
65 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายตรีภพ  ผิวอ่อน
2. นายธีรวัฒน์  สอนภักดี
3. นางสาวพรนภา  ชุ่มชื่น
4. นางสาวภัครจิรา  สาริยา
5. นางสาววิลัยพรรณ  ไพเตี้ย
 
1. นางรุ่งทิพย์  ยงเพชร
2. นายศักรินทร์   ดวงใจ
 
66 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 76.4 เงิน 5 1. เด็กหญิงศศิปรียา  พรมวงษ์
 
1. นายศักรินทร์  ดวงใจ
 
67 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 72.6 เงิน 4 1. นางสาวสุริฉาย  จันทร์อบ
 
1. นางสาวศิริภา  วงษ์จันทร์
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ธะนู
2. เด็กชายอภิชัย  แก้วมูล
 
1. นางสาวกัลยา  พรำนัก
2. นางสาวสุภาวดี  เลิศศรี
 
69 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 6 1. นางสาวนฤมล  ดีพาชู
2. นางสาวอุไรภรณ์   ยี่สุ่น
 
1. นางสาวสุภาวดี  เลิศศรี
2. นายกัลยา  พรำนัก
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนวียา  แก้วมงคล
2. เด็กหญิงนันทนิกา  พิมาทัย
3. เด็กหญิงสุมนฑา  สมอรัตน์
 
1. นางณัฐฎาวรรณ  ทองแดง
2. นางสิรินพร  หนูยอด
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปาริชาติ  ปัดถา
2. นางสาวสุนันญา  ชนะภัย
3. นางสาวสุรีรัตน์  เพ็งนาม
 
1. นางนภาภรณ์  พรคนึง
2. นางสุภาวดี  ลารินทา
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 75.66 เงิน 4 1. เด็กหญิงอัจฉริยา  อินทวงค์
2. เด็กหญิงเกษรินทร์  ทองแต้ม
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา   อินทะชาติ
 
1. นางสาวนัฏฐ์ศมน  น้อยคำพวง
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายชลณธี  บุญขันธ์
2. นายพิเชษฐ์  ยอดอ่อน
3. นายสกลรัตน์  แก้วไพรวัน
 
1. นางกัลยรัตน์  รัตพันธ์
2. นางสุวรรณา  คูณทัน
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชมภู
2. เด็กหญิงมาริณี  เขียวมณฑา
 
1. นายกฤษฎ์   แก้วคำรอด
2. นายสวราชย์  วงใหญ่
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสรศักดิ์  ปัญญาคม
 
1. นายแหลมทอง  สำราญสุข
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เสาร์เหลี่ยม
2. เด็กหญิงจันทร์จิลา  สายเสมา
 
1. นางสุภาวดี  ลารินทา
2. นางสาวกนกวรรณ  วรรณชารี
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนิตยา  วงศ์เสนา
 
1. นางสิรินพร  หนูยอด
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุนิสา  พิทักษ์
 
1. นางสาวนันทนา  เกษมณี
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิการ์  นางวงษ์
 
1. นางสาวนันทนา  เกษมณี
 
80 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรเชษฐ์  ตีเงิน
 
1. นายจรัล  ขำผา
 
81 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเดชา  สาธรณ์
 
1. นางสาววัชริญา  จันทะลุน
 
82 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 87.17 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกันตยา  ละมูล
2. นางสาวจินดารัตน์  เสาร์แพง
3. นางสาวจุฑารัตน์  สำราญล้ำ
4. เด็กชายณัฐกานต์  อ่อนตา
5. นางสาวนิตยา  สิงห์ที
6. นางสาวนุชนาฏ  อุนะบุตร
7. นางสาวบุปผา  สาเกษ
8. เด็กชายปิติ  สาลี
9. นางสาวพัชนี  ยมเกิด
10. นายพัสกร  โกฏหอม
11. เด็กหญิงภาวิณี  สุชาติ
12. นายยุทธินันท์  สุดไสย์
13. เด็กชายวรดา  พิมาทัย
14. นางสาววรรณนิดา  ไชยชาติ
15. นายวรัญญู  บัวทอง
16. นายวรเชษฐ์  ตีเงิน
17. นางสาววิมลวรรณ  บัวงาม
18. เด็กชายศราวุฒิ  จันทร์โสภา
19. นายศิรวิทย์  เสนาน้อย
20. เด็กหญิงสุชาดา  เพ็ชรดี
21. นางสาวสุดารัตน์  จามะรีย์
22. นางสาวสุริฉาย  จันทร์อบ
23. นายอภิรักษ์  ทุมสิงห์
24. เด็กหญิงอรปรียา  นางวงษ์
25. เด็กหญิงอรพรรณ  นิยมชาติ
26. นางสาวอัยลดา  โพธิ์ชัย
27. นางสาวอาภัสรา  จันทร์วิโรจน์
28. เด็กหญิงอารียา  จันทร
29. นายเดชา  สาธรณ์
30. เด็กชายเอกลักษณ์  พิทักษ์
 
1. นายจรัล  ขำผา
2. นางสาววัชริญา  จันทะลุน
3. นายกิตติศักดิ์  วิลัย
4. นายวฤหัส  รุ่งเรือง
5. นายศักรินทร์  ดวงใจ
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธรรมนูญ  แก้ววิฑูรย์
2. เด็กชายธีรพัฒน์  แก้วฤาษี
 
1. ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  สำลี
2. นายจรัญ  ศิริชนะ
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นายณัฐวัตร  ชนะภัย
2. นายธัญญาวัฒน์  พรมมา
 
1. นายกิตติศักดิ์  วิลัย
2. ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  สำลี
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.7 ทอง 5 1. เด็กหญิงวิไล  นันทะกุล
2. เด็กหญิงเกษมณี  เงือกงาม
 
1. นางสาวดวงรัตน์  ปัญญาวัน
2. นายจรัญ  ศิริชนะ
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กชายวีระวัฒน์  ปัญญาคม
2. เด็กชายสมคิด  นางวงค์
 
1. นายจรัญ  ศิริชนะ
2. นางสาวดวงรัตน์  ปัญญาวัน
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 -1 - 1. นายฉัตรพล  ศิริชนะ
2. นายนพคุณ  พรมมา
 
1. นายจรัญ  ศิริชนะ
2. นายกิตติศักดิ์  วิลัย
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสหรัถ  ดาวประสงค์
2. นายเชิดชัย  แก้วมูล
 
1. นางสาวดวงรัตน์  ปัญญาวัน
2. นายจรัญ  ศิริชนะ
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลรัตน์  พิทักษ์
2. นางสาวพัชรินทร์  เพชรดี
3. นางสาววาสนา  สุขพิมาย
4. นางสาววิจิตร  นางวงค์
5. นายสมชาย  โสดาดวง
6. นายเทพรักษ์ษา  บุญจำ
 
1. นางสงวนศรี  ทะนันชัย
2. นางสาวดวงรัตน์  ปัญญาวัน
3. นายชัยรัตน์  รักพรหม
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 -1 -   1. นางสุวรรณา  คูณทัน
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 -1 -   1. นางสุวรรณา  คูณทัน
 
92 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอุ้มบุญ  หมายเขา
 
1. นางพิศมัย  แร่เพชร
 
93 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงประพัยศิริ  จันทร์นาม
 
1. นางสาวณัฎฐ์ศมน   น้อยคำพวง
 
94 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ลิลาชาติ
2. เด็กหญิงดุษฎี  อินทะพันธ์
3. เด็กหญิงพรพิมล  บาดาล
 
1. นางนภาภรณ์  พรคนึง
2. นางสาวกนกวรรณ  วรรณชารี
 
95 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิจติชัย  ลิลาชาติ
 
1. นางพิศมัย  แร่เพชร
 
96 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอุ้มบุญ  หมายเขา
 
1. นางพิศมัย  แร่เพชร
 
97 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรพงษ์  แดนราชรัมย์
2. เด็กชายวัลลภ  รอยทะยาน
 
1. นางสาวดวงรัตน์   ปัญญาวัน
2. นางสาวสุภาวดี  เลิศศรี