สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงมัลลิกา  อินทะพันธ์
 
1. นายสวราชย์  วงใหญ่
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 12 1. นางสาวอภิญญา  แพงมา
 
1. นายสวราชย์  วงใหญ่
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 20.75 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกฤตติกา   แก้วมังกรณ์
2. เด็กหญิงนวียา  แก้วมงคล
3. เด็กหญิงรุจิรดา  ภูครองตา
 
1. นางรุ่งทิพย์  ศศิธร
2. นายชัยยุทธ  ศศิธร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 6 1. นางสาวกนกวรรณ  ยืนยาว
2. นายธนากร   สุดไสย์
3. นางสาวสุกัญญา  เทพรักษา
 
1. นางสุวรรณา  คูณทัน
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 54.5 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายธนากร  แก้วไพรวัน
2. เด็กชายสุธี  ศิริชนะ
 
1. ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  สำลี
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 7 1. นางสาวรุ้งลาวัลย์  มังวงศ์
 
1. นางสาวสุภาวดี  เลิศศรี
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกัลยา  เวียงคำ
 
1. นางชิดชนก  ดวงใจ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 9 1. นางสาวน้ำทิพย์  แก้วไพรวัน
 
1. นางชิดชนก  ดวงใจ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 6 1. นายจิรศักดิ์  แสงงาม
 
1. นางชิดชนก  ดวงใจ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ธะนู
2. เด็กชายอภิชัย  แก้วมูล
 
1. นางสาวกัลยา  พรำนัก
2. นางสาวสุภาวดี  เลิศศรี
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 6 1. นางสาวนฤมล  ดีพาชู
2. นางสาวอุไรภรณ์   ยี่สุ่น
 
1. นางสาวสุภาวดี  เลิศศรี
2. นายกัลยา  พรำนัก