สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจันทร์จิลา  สายเสมา
 
1. นางสาวกนกวรรณ  วรรณชารี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 14 1. นางสาวปวีณ์  หอมทรัพย์
 
1. นางสุภาวดี  ลารินทา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67 ทองแดง 8 1. เด็กชายจัตริน  นากลาง
2. เด็กชายธารินทร์  จามะรีย์
 
1. นายกฤษฎ์   แก้วคำรอด
2. นายแหลมทอง  สำราญสุข
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นายสมพลักษณ์  ครองชัย
 
1. นางสาวนันทนา  เกษมณี
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 1. นางสาวดวงหทัย  มุ่งดี
2. นางสาวรุ่งนภา  ผิวอ่อน
3. นางสาววารุณี  แก้ววงษา
 
1. นางบัณฑิตา  ปิ่นหอม
2. นางรุ่งทิพย์  ศศิธร
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงลักษิกา  เสนาภักดิ์
2. เด็กหญิงอัญชิลา  สาเกษ
 
1. นายนิธิโรจน์  ตรีรัตน์วิชชา
2. นางสาวอัญชลี  เขียนวงษ์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 60 ทองแดง 12 1. นางสาวขวัญธิดา  ดาวไสย์
2. นางสาวปาริดา  สุระชาติ
 
1. นายอภิสิทธิ์  หันจัดการ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 68.28 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีสุข
 
1. นางสาวสุภาวดี  เลิศศรี
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 66.25 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงกชกร  สุวรรณะ
 
1. นางสาวกัลยา  พรำนัก
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 65.83 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงค่ำคูณ  ยี่สุ่น
 
1. นางชิดชนก  ดวงใจ
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนวียา  แก้วมงคล
2. เด็กหญิงนันทนิกา  พิมาทัย
3. เด็กหญิงสุมนฑา  สมอรัตน์
 
1. นางณัฐฎาวรรณ  ทองแดง
2. นางสิรินพร  หนูยอด
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กชายวีระวัฒน์  ปัญญาคม
2. เด็กชายสมคิด  นางวงค์
 
1. นายจรัญ  ศิริชนะ
2. นางสาวดวงรัตน์  ปัญญาวัน