สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นางสาวนภาพร  วาชัย
 
1. นางสาวกนกวรรณ  วรรณชารี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุทธิภรณ์  สิงหะชาติ
 
1. นางสิรินพร  หนูยอด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 70.8 เงิน 5 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ไพรวงษ์
 
1. นางณัฐฎาวรรณ  ทองแดง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นางสาวนิตยา  วงศ์เสนา
2. นายเอกราช  ศรีอ่อน
 
1. นางนภาภรณ์  พรคนึง
2. นางสิรินพร  หนูยอด
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิลาวัลย์  ลิพันธ์
2. นางสาวศันสนีย์   มณีนิล
3. นายอภิสิทธิ์  นันคำ
 
1. นางสุพักตรา  สำราญสุข
2. นายแหลมทอง  สำราญสุข
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 72 เงิน 4 1. นายสมศักดิ์  สัตพันธ์
2. นายสรศักดิ์  ปัญญาคม
 
1. นายแหลมทอง  สำราญสุข
2. นางสุพักตรา  สำราญสุข
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กชายภานุเดช  ทานะสินห์
 
1. นางสาวนันทนา  เกษมณี
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนากร  พิทักษ์
2. เด็กชายวีระวัฒน์   บุญจำ
 
1. นางสุวรรณา  คูณทัน
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงนัธมาส  หัสดี
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  พรหมชาติ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  กาญจนชาติ
4. เด็กหญิงสุรีวัลย์  ทิพเวช
5. เด็กหญิงสุวนันท์  จันพรหม
 
1. นางสาววชิราภรณ์  แสงทอง
2. นางหทัยรัตน์  กันหาบุตร
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กหญิงฐิติพร  หาญบัวคำ
2. เด็กหญิงประภาพร  สมาศรี
3. เด็กหญิงพัชราภา  เส้งแก้ว
4. เด็กหญิงสุชาดา  วงษ์จันทร์
5. เด็กหญิงสุวิมนต์  ศรีวะรมย์
 
1. นางสาววรรณา  ขันทอง
2. นางหทัยรัตน์  กันหาบุตร
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงปานธิดา  ศักดิ์วานิช
2. เด็กชายเอกลักษณ์   พิทักษ์
 
1. นางพิศมัย  แร่เพช
2. นางสาวณัฎฐ์ศมน   น้อยคำพวง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นางสาวพิยดา  ปานเพ็ชร
 
1. นายสมชาติ  ทะนันชัย
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงภณิดา  สินศิริ
 
1. นายสมชาติ  ทะนันชัย
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวีระพล  ลิลาชาติ
 
1. นางรุ่งทิพย์  ยงเพชร
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงเกณิกา  จันทร์แรม
 
1. นางรุ่งทิพย์  ยงเพชร
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพัชนี  ยมเกิด
 
1. นายจรัล  ขำผา
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 76.4 เงิน 5 1. เด็กหญิงศศิปรียา  พรมวงษ์
 
1. นายศักรินทร์  ดวงใจ
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 72.6 เงิน 4 1. นางสาวสุริฉาย  จันทร์อบ
 
1. นางสาวศิริภา  วงษ์จันทร์
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปาริชาติ  ปัดถา
2. นางสาวสุนันญา  ชนะภัย
3. นางสาวสุรีรัตน์  เพ็งนาม
 
1. นางนภาภรณ์  พรคนึง
2. นางสุภาวดี  ลารินทา
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 75.66 เงิน 4 1. เด็กหญิงอัจฉริยา  อินทวงค์
2. เด็กหญิงเกษรินทร์  ทองแต้ม
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา   อินทะชาติ
 
1. นางสาวนัฏฐ์ศมน  น้อยคำพวง
 
21 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงประพัยศิริ  จันทร์นาม
 
1. นางสาวณัฎฐ์ศมน   น้อยคำพวง