สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกระแชงวิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เสาร์เหลี่ยม
2. เด็กหญิงสำราญ  บุญเลี้ยง
3. เด็กชายสุรเดช  สวัสดี
 
1. นางสุพักตรา  สำราญสุข
2. นายแหลมทอง  สำราญสุข
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  จามะรีย์
2. เด็กชายอุ้มบุญ  หมายเขา
3. เด็กหญิงเนตรนภา  ดาวใสย์
 
1. นายชัยยุทธ  ศศิธร
2. นางรุ่งทิพย์  ศศิธร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวชิราวุธ  สมศรี
2. เด็กชายสุริยา  จิตตะวงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  สำลี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนิภาพร  สาธรณ์
2. นางสาวพิยดา  ปานเพชร
3. นางสาวศิรินภา  จำปารัตน์
4. นางสาวศิริลักษณ์  จันทร์หอม
5. นางสาวสุคนธา  ศูนย์คูณ
 
1. นางสาววชิราภรณ์  แสงทอง
2. นางสาวหทัยรัตน์  กันหาบุตร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.33 ทอง 6 1. นายพิเชษฐ์  ยอดอ่อน
2. นางสาววิภา  อารีย์
3. นางสาวศิริกานต์  ทมทะวา
4. นางสาวศิริวรรณ  ธรรมจันทร์
5. นายสกลรัตน์  แก้วไพรวัน
 
1. นางหทัยรัตน์  กันหาบุตร
2. นางสาววรรณา  ขันทอง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ดาวไสย์
 
1. นางสาวณัฎฐ์ศมน   น้อยคำพวง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.2 ทอง 5 1. นางสาวปะวีณา  เกษจันทร์
 
1. นางสาวณัฎฐ์ศมน   น้อยคำพวง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลิดาภรณ์  พิมาทัย
2. เด็กหญิงณัฐรัตน์  วิลา
3. เด็กหญิงรัชนีกร  ช้างคำ
4. นางสาวรัตนา  โพธิ์ทอง
5. นางสาววรดา  เพ็ชรดี
6. นางสาววิไลจิตร  สุดไสย์
7. นางสาวสุนิสา  สิงห์ทอง
8. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แก้วกัณหา
9. นางสาวหฤทัย  ชัยสนอง
10. เด็กหญิงเกศรินทร์  คิดไว
 
1. นางกัลยรัตน์  รัตพันธ์
2. นางพิศมัย  แร่เพชร
3. นางสาววรรณา  ขันทอง
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐาปณี  สุดไสย์
2. นางสาวดรุณี  ลิลัน
3. นายตรีภพ  ผิวอ่อน
4. นางสาวนภาพร  วาชัย
5. นางสาวนุสรา  สายบุญ
6. นายพีรพัฒน์  กุลศิริ
7. นางสาววิภา  ศิริชนะ
8. นางสาววิไลจิต  สุดไสย์
9. นายสมชาย  โสดาดวง
10. นางสาวสายบัว  สาธร
11. นางสาวสุนิสา  ดิษฐคล้าย
12. นางสาวสุพรรณิกา  โพธิ์หลง
13. นางสาวอารียา  ขึ้นผล
14. นางสาวอิสยาห์  สาธรณ์
15. นายเทพรักษ์ษา  บุญจำ
 
1. นายอภิสิทธิ์  หันจัดการ
2. นางสาวสุภาวดี  เลิศศรี
3. นางสาวกัลยา  พรำนัก
4. นางสาววชิราภรณ์  แสงทอง
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติพร  ศรีสร้างคอม
 
1. นายสมชาติ  ทะนันชัย
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชุตินันท์  สุขด้วง
 
1. นายสมชาติ  ทะนันชัย
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธงไชย  จันทร์เพ็ง
 
1. นายสมชาติ  ทะนันชัย
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอัญชนา  ธูปน้ำคำ
 
1. นายสมชาติ  ทะนันชัย
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 82.5 ทอง 5 1. นายนันทวัฒน์  จันเกตุ
 
1. นายสมชาติ  ทะนันชัย
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเอกลักษณ์  พิทักษ์
 
1. นายจรัล  ขำผา
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัชนีกร  ตีเงิน
 
1. นางสาววัชริญา  จันทะลุน
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.25 ทอง 8 1. นางสาวนิภาพร  สาธรณ์
 
1. นางสาววัชริญา  จันทะลุน
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวรุ่งฤดี  เวียงจันทร์
 
1. นางสาววัชริญา  จันทะลุน
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายศิรวิทย์   เสนาน้อย
 
1. นายรุ่งทิพย์  ยงเพชร
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุนิตา  รอบคอบ
 
1. นางรุ่งทิพย์  ยงเพชร
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรเชษฐ์  ตีเงิน
 
1. นายจรัล  ขำผา
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายตรีภพ  ผิวอ่อน
2. นายธีรวัฒน์  สอนภักดี
3. นางสาวพรนภา  ชุ่มชื่น
4. นางสาวภัครจิรา  สาริยา
5. นางสาววิลัยพรรณ  ไพเตี้ย
 
1. นางรุ่งทิพย์  ยงเพชร
2. นายศักรินทร์   ดวงใจ
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายชลณธี  บุญขันธ์
2. นายพิเชษฐ์  ยอดอ่อน
3. นายสกลรัตน์  แก้วไพรวัน
 
1. นางกัลยรัตน์  รัตพันธ์
2. นางสุวรรณา  คูณทัน
 
24 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ชมภู
2. เด็กหญิงมาริณี  เขียวมณฑา
 
1. นายกฤษฎ์   แก้วคำรอด
2. นายสวราชย์  วงใหญ่
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสรศักดิ์  ปัญญาคม
 
1. นายแหลมทอง  สำราญสุข
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุนิสา  พิทักษ์
 
1. นางสาวนันทนา  เกษมณี
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรรณิการ์  นางวงษ์
 
1. นางสาวนันทนา  เกษมณี
 
28 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวรเชษฐ์  ตีเงิน
 
1. นายจรัล  ขำผา
 
29 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายเดชา  สาธรณ์
 
1. นางสาววัชริญา  จันทะลุน
 
30 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 87.17 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกันตยา  ละมูล
2. นางสาวจินดารัตน์  เสาร์แพง
3. นางสาวจุฑารัตน์  สำราญล้ำ
4. เด็กชายณัฐกานต์  อ่อนตา
5. นางสาวนิตยา  สิงห์ที
6. นางสาวนุชนาฏ  อุนะบุตร
7. นางสาวบุปผา  สาเกษ
8. เด็กชายปิติ  สาลี
9. นางสาวพัชนี  ยมเกิด
10. นายพัสกร  โกฏหอม
11. เด็กหญิงภาวิณี  สุชาติ
12. นายยุทธินันท์  สุดไสย์
13. เด็กชายวรดา  พิมาทัย
14. นางสาววรรณนิดา  ไชยชาติ
15. นายวรัญญู  บัวทอง
16. นายวรเชษฐ์  ตีเงิน
17. นางสาววิมลวรรณ  บัวงาม
18. เด็กชายศราวุฒิ  จันทร์โสภา
19. นายศิรวิทย์  เสนาน้อย
20. เด็กหญิงสุชาดา  เพ็ชรดี
21. นางสาวสุดารัตน์  จามะรีย์
22. นางสาวสุริฉาย  จันทร์อบ
23. นายอภิรักษ์  ทุมสิงห์
24. เด็กหญิงอรปรียา  นางวงษ์
25. เด็กหญิงอรพรรณ  นิยมชาติ
26. นางสาวอัยลดา  โพธิ์ชัย
27. นางสาวอาภัสรา  จันทร์วิโรจน์
28. เด็กหญิงอารียา  จันทร
29. นายเดชา  สาธรณ์
30. เด็กชายเอกลักษณ์  พิทักษ์
 
1. นายจรัล  ขำผา
2. นางสาววัชริญา  จันทะลุน
3. นายกิตติศักดิ์  วิลัย
4. นายวฤหัส  รุ่งเรือง
5. นายศักรินทร์  ดวงใจ
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธรรมนูญ  แก้ววิฑูรย์
2. เด็กชายธีรพัฒน์  แก้วฤาษี
 
1. ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  สำลี
2. นายจรัญ  ศิริชนะ
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นายณัฐวัตร  ชนะภัย
2. นายธัญญาวัฒน์  พรมมา
 
1. นายกิตติศักดิ์  วิลัย
2. ว่าที่ร้อยโทเฉลิมศักดิ์  สำลี
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 80.7 ทอง 5 1. เด็กหญิงวิไล  นันทะกุล
2. เด็กหญิงเกษมณี  เงือกงาม
 
1. นางสาวดวงรัตน์  ปัญญาวัน
2. นายจรัญ  ศิริชนะ
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสหรัถ  ดาวประสงค์
2. นายเชิดชัย  แก้วมูล
 
1. นางสาวดวงรัตน์  ปัญญาวัน
2. นายจรัญ  ศิริชนะ
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกมลรัตน์  พิทักษ์
2. นางสาวพัชรินทร์  เพชรดี
3. นางสาววาสนา  สุขพิมาย
4. นางสาววิจิตร  นางวงค์
5. นายสมชาย  โสดาดวง
6. นายเทพรักษ์ษา  บุญจำ
 
1. นางสงวนศรี  ทะนันชัย
2. นางสาวดวงรัตน์  ปัญญาวัน
3. นายชัยรัตน์  รักพรหม
 
36 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอุ้มบุญ  หมายเขา
 
1. นางพิศมัย  แร่เพชร
 
37 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  ลิลาชาติ
2. เด็กหญิงดุษฎี  อินทะพันธ์
3. เด็กหญิงพรพิมล  บาดาล
 
1. นางนภาภรณ์  พรคนึง
2. นางสาวกนกวรรณ  วรรณชารี
 
38 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิจติชัย  ลิลาชาติ
 
1. นางพิศมัย  แร่เพชร
 
39 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอุ้มบุญ  หมายเขา
 
1. นางพิศมัย  แร่เพชร
 
40 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวรพงษ์  แดนราชรัมย์
2. เด็กชายวัลลภ  รอยทะยาน
 
1. นางสาวดวงรัตน์   ปัญญาวัน
2. นางสาวสุภาวดี  เลิศศรี