สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 47.5 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  รัตนวรรณ
 
1. นางสาวสุพิศ  สาวันดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 12 1. นางสาวขจีวัลย์  สายสุข
 
1. นางศศิวิมล  พุทธวงค์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  เคารพ
 
1. นางสาวเกษแก้ว  โพธิวัฒน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85.3 ทอง 5 1. นางสาวอรวรรณ  ศรีมณี
 
1. นางสาวเกษแก้ว  โพธิวัฒน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71.2 เงิน 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปรึกสีดา
 
1. นางศศิวิมล  พุทธวงค์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรรณนิภา  คำเหมา
 
1. นางศศิวิมล  พุทธวงค์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองใบ
2. เด็กหญิงศริวรรณ  ชาดทอง
 
1. นางสาวเกษแก้ว  โพธิวัฒน์
2. นางศศิวิมล  พุทธวงค์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วภิรมย์
 
1. นางบุญฑริกา  สีคำ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นายสรรเสริญ  โคตรสมบัติ
 
1. นางสาวอชิราภรณ์  ยอดกุล
 
10 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  พรมสุข
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  ใจหาญ
3. เด็กหญิงศุภานัน  กองศรีนนท์
 
1. นางบุญฑริกา  สีคำ
2. นางสาวอชิราภรณ์  สร้อยศรี
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวกัลยา  เขียวอ่อน
2. นางสาวหัสถยา  คูซอด
3. นางสาวเสาวลักษณ์  หาญบำราช
 
1. นางอัมพร  สมปาน
2. นางสุนันท์  คำปลิว
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคำแดง  ศิริสูงเนิน
 
1. นางสุนันท์  คำปลิว
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นายชัยวิวัฒน์  สุวรรณสิงห์
 
1. นางวิจิตรา  ราษี
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 15.25 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายสหชาติ   คมไสย์
2. เด็กหญิงสุธิกานต์  ทักษิณ
3. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  เคารพ
 
1. นางสาวดุษฎี  บรรพชาติ
2. นายอุดร  การะเกษ
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 29.5 เข้าร่วม 10 1. นางสาวนฏกร  หลักบุญ
2. นางสาวอภิญญา   ครองใจ
3. นางสาวอัชราภรณ์  สุพลี
 
1. นายอุดร  การะเกษ
2. นางสาวดุษฎี  บรรพชาติ
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 63 ทองแดง 10 1. นางสาวนารีรัตน์  แก้วดวงสี
2. นางสาววิจิตรา  ประสพเนตร์
3. นางสาวสุมินตรา  ละนาม
 
1. นายอดิศักดิ์  ผิวทน
2. นางสาวณัฐสุดา  กล้าหาญ
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 66.25 ทองแดง 5 1. นางสาวกัญญารัตน์  ชินวงค์
2. นางสาวณัฐพลิน  อินทอง
3. นางสาววาสนา  หอมคำ
 
1. นางวีรัชยานันท์  แก่นแก้ว
2. นางสาววัชราภรณ์  ม่วงนาครอง
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงขนิษฐา  คำมรักษ์
2. เด็กหญิงอรวรรณ  พวงยอด
 
1. นางสาวดุษฎี  บรรพชาติ
2. นายอุดร  การะเกษ
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาววริสรา  คำศรี
2. นางสาววิจิตรา  ติงชาติ
 
1. นายอดิศักดิ์  ผิวทน
2. นางสาวณัฐสุดา  กล้าหาญ
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 64.9 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงดวงใจ  วิลัย
2. เด็กชายอนุรักษ์  พรมสุข
 
1. นางสาวณัฐสุดา  กล้าหาญ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 66.37 ทองแดง 4 1. เด็กชายวรรณวรรฒ  ถิ่นสูง
2. เด็กชายสิริชัย  เรืองสุขสุด
 
1. นายอุดร  การะเกษ
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 73.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงยุวดี  พิมศร
2. เด็กหญิงวรรณิสา  นัยกัน
3. เด็กหญิงวาสนา  ประสมสู่
4. เด็กหญิงวิลัยพร  ณะนิมิตร
5. เด็กหญิงวิลาวัลย์  บรรเทา
 
1. นางปัญจรัตน์  เดิมผกา
2. นางสาวเพชรรัตน์  ภูมลี
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 72.8 เงิน 7 1. นางสาวชลธิชา  บุญสุข
2. นางสาวประณัฐา  คำเลิศ
3. นางสาวราตรี  กุดประทาย
4. นางสาวสุจิตรา  ไชยรินทร์
5. นายเอกราช  บุดดาลี
 
1. นายโกวิท  วันศรี
2. นายวัชระ  รัตนวรรณ์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชาริตา  บุญสุข
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  กลิ่นพิกุล
3. เด็กหญิงพิยดา  พิมพ์ทราย
4. เด็กหญิงวลัยรัตน์  กงแก้ว
5. เด็กหญิงสุพรรษา  ธุมา
 
1. นางปัญจรัตน์  เดิมผกา
2. นายโกวิท  วันศรี
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิตตนาถ  ขันตี
2. นางสาวบุษบา  คมใส
3. นางสาวสิทธินี  สุดา
4. นางสาวสุพัตรา  พิวิโส
5. นางสาวสุริยาภรณ์  พันชารี
 
1. นายโกวิท  วันศรี
2. นางปัญจรัตน์  เดิมผกา
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงเปรมกมล  ดวงมาลา
 
1. นายวัชระ  รัตนวรรณ์
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 74.6 เงิน 7 1. นางสาวอรอุมา  แก้วสาลี
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  ภูมลี
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.6 เงิน 8 1. เด็กชายทรัพย์ธวัช  สุระเสน
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กัญญาบัตร
 
1. นายดนุพล  ผันผาย
2. นายโกวิท  วันศรี
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.42 ทอง 5 1. นางสาวปาริชาติ  จับแก้ว
2. นายศิรวิทย์  แสงสาย
 
1. นายดนุพล  ผันผาย
2. นายโกวิท  วันศรี
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกุสุมา  เติบโต
2. เด็กหญิงสุกันยา  กุลหอม
 
1. นายบุญช่วย  จันทร์ประสิทธิ์
2. นายฤทธิรุทธ  สุภกุล
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นายณัฐวุฒิ  ทิพย์คุณ
2. นายอลงกรณ์  ปัญญาสาร
 
1. นายจักรวาล  ฆารเจริญ
2. นายฤทธิรุทธ  สุภกุล
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุพัตรา  พิวิโส
 
1. นางสาวสุภินันท์  ศุภณัฐวัชร
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นางสาวอรอุมา  วัชชัย
 
1. นางสาวสุภินันท์  ศุภณัฐวัชร
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุริสา  ยอดสิงห์
 
1. นางสาวสุภินันท์  ศุภณัฐวัชร
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวสิทธินี  สุดา
 
1. นางสาวสุภินันท์  ศุภณัฐวัชร
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรรณิภา  ทองขาว
 
1. นางสาวสุภินันท์  ศุภณัฐวัชร
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นางสาวอุมาพร  ยอดสิงห์
 
1. นางสาวสุภินันท์  ศุภณัฐวัชร
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายคิมหรรย์  โยธา
 
1. นายอาทิตย์  ยั่วจิตร
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพรพรหม  พลรักษ์
2. นายพุธศักดิ์  แสนชัย
3. นายวุฒิชัย  ปัดทุม
4. นายศักดิ์สิทธิ์  ปัญญามาศ
5. นางสาวอาทิตยา   สุขเกษม
6. นายอานนท์  อรรคบุตร
 
1. นายอาทิตย์  ยั่วจิตร
2. นางสาวสุภินันท์  ศุภณัฐวัชร
3. นางสาวสุภาภรณ์  อ้นประดิษฐ์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.3 ทอง 6 1. นายวาที  ลิลาจันทร์
 
1. นายอาทิตย์  ยั่วจิตร
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 8 1. เด็กหญิงญานิตา  พางาม
 
1. นายอาทิตย์  ยั่วจิตร
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 9 1. นางสาวเสาวรัตน์  จูเปี้ยว
 
1. นายอาทิตย์  ยั่วจิตร
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอาทิตยา  สุขเกษม
 
1. นายอาทิตย์  ยั่วจิตร
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.66 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกพร  ไผ่โสภา
 
1. นายอาทิตย์  ยั่วจิตร
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวกนกพรรณ  ไชสิงห์
 
1. นายอาทิตย์  ยั่วจิตร
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวุฒิชัย  ปัดทุม
 
1. นายอาทิตย์  ยั่วจิตร
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดารุณี  พิมพ์สอน
 
1. นายอาทิตย์  ยั่วจิตร
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติพศ  เหล่าสิงห์
2. เด็กชายจตุพร  พวงพันธ์
3. เด็กหญิงจอมขวัญ  แสงทับทิม
4. เด็กชายธนาพร  สิมนาม
5. เด็กชายธีรภัคร  พิมพ์สมาน
6. เด็กชายภัทรพร  พวงยอด
7. เด็กหญิงภัทรวาดี  หะริวงค์
8. เด็กหญิงสุชัญญา  สุขนันท์
9. เด็กหญิงอาศิยา  ประทัง
10. เด็กหญิงเบญจกัลยานี  เสนาพันธ์
 
1. นายอาทิตย์  ยั่วจิตร
2. นางสาวสุภาภรณ์  อ้นประดิษฐ์
3. นางสาวสุภินันท์  ศุภณัฐวัชร
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นางสาวกนกพรรณ  เครือทอง
2. นางสาวกมลรัตน์  คมใส
3. นางสาวกมลวรรณ  อินต๊ะฟู
4. นางสาวชวิศา  โพธิ์กระจ่าง
5. นางสาวพรพิลัย  จันดี
6. นางสาวภริตา  ป้องกัน
7. นางสาววรรณิศา  สุขศรี
8. นางสาวเนตรชนก  ศรศรี
 
1. นายอาทิตย์  ยั่วจิตร
2. นางสาวสุภาภรณ์  อ้นประดิษฐ์
3. นางสาวสุภินันท์  ศุภณัฐวัชร
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรี  แสนจำเริญ
 
1. นายธรรมนันท์  จันดี
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 11 1. นางสาวธัญญลักษณ์  พงษ์สีดา
 
1. นายธรรมนันท์  จันดี
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 71.38 เงิน 5 1. เด็กชายธนากร  สิทธิศรีจันทร์
 
1. นางณัฐจิตาภรณ์  ศรีลา
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 66.6 ทองแดง 6 1. นางสาวธัญญารัตน์  มีแสง
 
1. นางณัฐจิตาภรณ์   ศรีลา
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 76.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชิดชนก  วันศรี
 
1. นายธรรมนันท์  จันดี
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 70.8 เงิน 5 1. นางสาวโยธกา  นวนคำวงค์
 
1. นายธรรมนันท์  จันดี
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงคนึงนิจ  โคสัย
2. เด็กหญิงไพลิน  สามารถกุล
 
1. นายธรรมนันท์  จันดี
2. นางสาวสุพิศ  สาวันดี
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 5 1. นางสาวกาญจนา  เฉลยศักดิ์
2. นางสาวบุษบา  คมไสย์
 
1. นายธรรมนันท์  จันดี
2. นางสาวสุพิศ  สาวันดี
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ด้วงนิล
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  สังข์ภักดี
 
1. นางณัฐจิตาภรณ์  ศรีลา
2. นางสาวนุชชะรี  คมศรี
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวธัญญารัตน์  มีแสง
 
1. นายธรรมนันท์  จันดี
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายคำแดง  ศิริสูงเนิน
2. เด็กชายสนธยา  รัตนวัน
 
1. นางบุญฑริกา  สีคำ
2. นางสาวอชิราภรณ์  ยอดกุล
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสรรเสริญ  โคตรสมบัติ
 
1. นางบุญฑริกา  สีคำ
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภูวนัย  ศิริชัย
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  เต้าสูงเนิน
 
1. นางศศิวิมล  พุทธวงค์
2. นางสาวสุพิศ  สาวันดี
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวขจีวัลย์  ครองชัย
 
1. นางสาวเกษแก้ว  โพธิวัฒน์
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกฤษณะ  ทำบุญ
 
1. นางสุนันท์  คำปลิว
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธนนชัย  เชื้อแก้ว
 
1. นางวิจิตรา  ราษี
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78.1 เงิน 12 1. เด็กหญิงอาทิตยา  คำตัน
2. เด็กหญิงเสาวนีย์  ปาระมัติ
 
1. นายทองคำ  บุญล้อม
2. นายบุญร่วม  ราษี
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงพันนิพา  แก้วคำมิ่ง
2. เด็กชายสิทธิกานต์  องอาจ
 
1. นายทองคำ  บุญล้อม
2. นายบุญร่วม  ราษี
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 1. นายธนนชัย  เชื้อแก้ว
2. นายเอกชัย  เนืองนอง
 
1. นายทองคำ  บุญล้อม
2. นายบุญร่วม  ราษี
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นางสาวจารุวรรณ  อุทุม
2. นางสาวอารยา  คำตัน
 
1. นายทองคำ  บุญล้อม
2. นายบุญร่วม  ราษี
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนัฐวัฒน์  มุขขันธุ์
2. เด็กชายอาทิชาติ  แก้วไพรวัลย์
3. เด็กชายอินทราทิตย์  โสพันธ์
 
1. นายพรทิพย์  นามทองใบ
2. นางบัวทอง  เบ็ญมาศ
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นายพรรษา  คำจุล
2. นายศักดิ์สิทธิ์  ปัญญามาศ
3. นายอานนท์  อรรคบุตร
 
1. นายพรทิพย์  นามทองใบ
2. นางบัวทอง   เบ็ญมาศ
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมณทกานต์  พาหา
2. เด็กหญิงวฐินีกรณ์  โพธิ์กระจ่าง
3. เด็กหญิงสายฝน  พิทักษา
 
1. นายพรทิพย์  นามทองใบ
2. นางบัวทอง  เบ็ญมาศ
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดาวเรือง  อ้อมชมพู
2. นางสาวนภาพร  คำดี
3. นางสาวรัตนาภรณ์  อ้อมชมภู
 
1. นายพรทิพย์  นามทองใบ
2. นางบัวทอง  เบ็ญมาศ
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  คำรัตน์
2. เด็กหญิงธิติมา  สิทธิศรีจันทร์
3. เด็กหญิงอัยกา  เพียงทอง
 
1. นางบัวทอง  เบ็ญมาศ
2. นายพรทิพย์  นามทองใบ
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  สุระเสน
2. นางสาวศศิวิมล  สุวรรณสิงห์
3. นายเจนณรงค์  จันทร์สมุทร
 
1. นายพรทิพย์  นามทองใบ
2. นางบัวทอง  เบ็ญมาศ
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  หอมคำ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  คมศรี
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ชาดทอง
 
1. นายบัณฑิตย์  คมใส
2. นางสาวสุพิศ  สาวันดี
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขนิษฐา  ดอกพวง
2. นางสาวมะลิวัลย์  มีกุล
3. นางสาวสุนิด  เนืองนอง
 
1. นายบัณทิตย์  คมใส
2. นางสาวสุพิศ  สาวันดี
 
78 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนพพล  สุวะดี
 
1. นางสาวนุชชะรี  คมศรี
 
79 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดาหวัน  ครองเชื้อ
2. เด็กหญิงรัตติยา  อินทะพงษ์
3. เด็กหญิงสวิชญา  อรรคบุตร
 
1. นางสาวนุชชะรี  คมศรี
2. นางศศิวิมล  พุทธวงค์
 
80 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายมงคล  จับจิตร
2. เด็กชายวงค์วริศ  ทวีศักดิ์ไพจิตร
 
1. นางอัมพร  สมปาน
2. นางวิจิตรา  ราษี
 
81 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุวิทย์  เสียงเพราะ
 
1. นางสาวสุภินันท์  ศุภณัฐวัชร
 
82 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุนิสา  ชิณวงษ์
 
1. นางสาวสุพิศ  สาวันดี
 
83 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 88 ทอง 5 1. นายพีชญ์  รักษาราษฎร์
2. เด็กชายมงคล  ฉายารัตน์
 
1. นายทองคำ  บุญล้อม
2. นายบุญร่วม  ราษี