สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 47.5 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  รัตนวรรณ
 
1. นางสาวสุพิศ  สาวันดี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 15.25 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายสหชาติ   คมไสย์
2. เด็กหญิงสุธิกานต์  ทักษิณ
3. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  เคารพ
 
1. นางสาวดุษฎี  บรรพชาติ
2. นายอุดร  การะเกษ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 29.5 เข้าร่วม 10 1. นางสาวนฏกร  หลักบุญ
2. นางสาวอภิญญา   ครองใจ
3. นางสาวอัชราภรณ์  สุพลี
 
1. นายอุดร  การะเกษ
2. นางสาวดุษฎี  บรรพชาติ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 11 1. นางสาวธัญญลักษณ์  พงษ์สีดา
 
1. นายธรรมนันท์  จันดี
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงคนึงนิจ  โคสัย
2. เด็กหญิงไพลิน  สามารถกุล
 
1. นายธรรมนันท์  จันดี
2. นางสาวสุพิศ  สาวันดี
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 5 1. นางสาวกาญจนา  เฉลยศักดิ์
2. นางสาวบุษบา  คมไสย์
 
1. นายธรรมนันท์  จันดี
2. นางสาวสุพิศ  สาวันดี