สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 12 1. นางสาวขจีวัลย์  สายสุข
 
1. นางศศิวิมล  พุทธวงค์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วภิรมย์
 
1. นางบุญฑริกา  สีคำ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นายสรรเสริญ  โคตรสมบัติ
 
1. นางสาวอชิราภรณ์  ยอดกุล
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 63 ทองแดง 10 1. นางสาวนารีรัตน์  แก้วดวงสี
2. นางสาววิจิตรา  ประสพเนตร์
3. นางสาวสุมินตรา  ละนาม
 
1. นายอดิศักดิ์  ผิวทน
2. นางสาวณัฐสุดา  กล้าหาญ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 66.25 ทองแดง 5 1. นางสาวกัญญารัตน์  ชินวงค์
2. นางสาวณัฐพลิน  อินทอง
3. นางสาววาสนา  หอมคำ
 
1. นางวีรัชยานันท์  แก่นแก้ว
2. นางสาววัชราภรณ์  ม่วงนาครอง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 64.9 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงดวงใจ  วิลัย
2. เด็กชายอนุรักษ์  พรมสุข
 
1. นางสาวณัฐสุดา  กล้าหาญ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 66.37 ทองแดง 4 1. เด็กชายวรรณวรรฒ  ถิ่นสูง
2. เด็กชายสิริชัย  เรืองสุขสุด
 
1. นายอุดร  การะเกษ
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงกุสุมา  เติบโต
2. เด็กหญิงสุกันยา  กุลหอม
 
1. นายบุญช่วย  จันทร์ประสิทธิ์
2. นายฤทธิรุทธ  สุภกุล
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 7 1. นายณัฐวุฒิ  ทิพย์คุณ
2. นายอลงกรณ์  ปัญญาสาร
 
1. นายจักรวาล  ฆารเจริญ
2. นายฤทธิรุทธ  สุภกุล
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 62 ทองแดง 8 1. นางสาวอรอุมา  วัชชัย
 
1. นางสาวสุภินันท์  ศุภณัฐวัชร
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัชรี  แสนจำเริญ
 
1. นายธรรมนันท์  จันดี
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 66.6 ทองแดง 6 1. นางสาวธัญญารัตน์  มีแสง
 
1. นางณัฐจิตาภรณ์   ศรีลา
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 1. นายธนนชัย  เชื้อแก้ว
2. นายเอกชัย  เนืองนอง
 
1. นายทองคำ  บุญล้อม
2. นายบุญร่วม  ราษี
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นางสาวจารุวรรณ  อุทุม
2. นางสาวอารยา  คำตัน
 
1. นายทองคำ  บุญล้อม
2. นายบุญร่วม  ราษี
 
15 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายมงคล  จับจิตร
2. เด็กชายวงค์วริศ  ทวีศักดิ์ไพจิตร
 
1. นางอัมพร  สมปาน
2. นางวิจิตรา  ราษี