สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79 เงิน 6 1. เด็กหญิงอุทัยวรรณ  เคารพ
 
1. นางสาวเกษแก้ว  โพธิวัฒน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 71.2 เงิน 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปรึกสีดา
 
1. นางศศิวิมล  พุทธวงค์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 77 เงิน 4 1. นางสาวกัลยา  เขียวอ่อน
2. นางสาวหัสถยา  คูซอด
3. นางสาวเสาวลักษณ์  หาญบำราช
 
1. นางอัมพร  สมปาน
2. นางสุนันท์  คำปลิว
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงขนิษฐา  คำมรักษ์
2. เด็กหญิงอรวรรณ  พวงยอด
 
1. นางสาวดุษฎี  บรรพชาติ
2. นายอุดร  การะเกษ
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาววริสรา  คำศรี
2. นางสาววิจิตรา  ติงชาติ
 
1. นายอดิศักดิ์  ผิวทน
2. นางสาวณัฐสุดา  กล้าหาญ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 73.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงยุวดี  พิมศร
2. เด็กหญิงวรรณิสา  นัยกัน
3. เด็กหญิงวาสนา  ประสมสู่
4. เด็กหญิงวิลัยพร  ณะนิมิตร
5. เด็กหญิงวิลาวัลย์  บรรเทา
 
1. นางปัญจรัตน์  เดิมผกา
2. นางสาวเพชรรัตน์  ภูมลี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 72.8 เงิน 7 1. นางสาวชลธิชา  บุญสุข
2. นางสาวประณัฐา  คำเลิศ
3. นางสาวราตรี  กุดประทาย
4. นางสาวสุจิตรา  ไชยรินทร์
5. นายเอกราช  บุดดาลี
 
1. นายโกวิท  วันศรี
2. นายวัชระ  รัตนวรรณ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 74.6 เงิน 7 1. นางสาวอรอุมา  แก้วสาลี
 
1. นางสาวเพชรรัตน์  ภูมลี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 76.6 เงิน 8 1. เด็กชายทรัพย์ธวัช  สุระเสน
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  กัญญาบัตร
 
1. นายดนุพล  ผันผาย
2. นายโกวิท  วันศรี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 6 1. เด็กหญิงสุริสา  ยอดสิงห์
 
1. นางสาวสุภินันท์  ศุภณัฐวัชร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวสิทธินี  สุดา
 
1. นางสาวสุภินันท์  ศุภณัฐวัชร
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.66 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกพร  ไผ่โสภา
 
1. นายอาทิตย์  ยั่วจิตร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวุฒิชัย  ปัดทุม
 
1. นายอาทิตย์  ยั่วจิตร
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดารุณี  พิมพ์สอน
 
1. นายอาทิตย์  ยั่วจิตร
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 71.38 เงิน 5 1. เด็กชายธนากร  สิทธิศรีจันทร์
 
1. นางณัฐจิตาภรณ์  ศรีลา
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 76.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชิดชนก  วันศรี
 
1. นายธรรมนันท์  จันดี
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 70.8 เงิน 5 1. นางสาวโยธกา  นวนคำวงค์
 
1. นายธรรมนันท์  จันดี
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78.1 เงิน 12 1. เด็กหญิงอาทิตยา  คำตัน
2. เด็กหญิงเสาวนีย์  ปาระมัติ
 
1. นายทองคำ  บุญล้อม
2. นายบุญร่วม  ราษี
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงพันนิพา  แก้วคำมิ่ง
2. เด็กชายสิทธิกานต์  องอาจ
 
1. นายทองคำ  บุญล้อม
2. นายบุญร่วม  ราษี
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นายพรรษา  คำจุล
2. นายศักดิ์สิทธิ์  ปัญญามาศ
3. นายอานนท์  อรรคบุตร
 
1. นายพรทิพย์  นามทองใบ
2. นางบัวทอง   เบ็ญมาศ