สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 85.3 ทอง 5 1. นางสาวอรวรรณ  ศรีมณี
 
1. นางสาวเกษแก้ว  โพธิวัฒน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรรณนิภา  คำเหมา
 
1. นางศศิวิมล  พุทธวงค์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  พรมสุข
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  ใจหาญ
3. เด็กหญิงศุภานัน  กองศรีนนท์
 
1. นางบุญฑริกา  สีคำ
2. นางสาวอชิราภรณ์  สร้อยศรี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคำแดง  ศิริสูงเนิน
 
1. นางสุนันท์  คำปลิว
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นายชัยวิวัฒน์  สุวรรณสิงห์
 
1. นางวิจิตรา  ราษี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชาริตา  บุญสุข
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  กลิ่นพิกุล
3. เด็กหญิงพิยดา  พิมพ์ทราย
4. เด็กหญิงวลัยรัตน์  กงแก้ว
5. เด็กหญิงสุพรรษา  ธุมา
 
1. นางปัญจรัตน์  เดิมผกา
2. นายโกวิท  วันศรี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิตตนาถ  ขันตี
2. นางสาวบุษบา  คมใส
3. นางสาวสิทธินี  สุดา
4. นางสาวสุพัตรา  พิวิโส
5. นางสาวสุริยาภรณ์  พันชารี
 
1. นายโกวิท  วันศรี
2. นางปัญจรัตน์  เดิมผกา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงเปรมกมล  ดวงมาลา
 
1. นายวัชระ  รัตนวรรณ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.42 ทอง 5 1. นางสาวปาริชาติ  จับแก้ว
2. นายศิรวิทย์  แสงสาย
 
1. นายดนุพล  ผันผาย
2. นายโกวิท  วันศรี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุพัตรา  พิวิโส
 
1. นางสาวสุภินันท์  ศุภณัฐวัชร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรรณิภา  ทองขาว
 
1. นางสาวสุภินันท์  ศุภณัฐวัชร
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นางสาวอุมาพร  ยอดสิงห์
 
1. นางสาวสุภินันท์  ศุภณัฐวัชร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพรพรหม  พลรักษ์
2. นายพุธศักดิ์  แสนชัย
3. นายวุฒิชัย  ปัดทุม
4. นายศักดิ์สิทธิ์  ปัญญามาศ
5. นางสาวอาทิตยา   สุขเกษม
6. นายอานนท์  อรรคบุตร
 
1. นายอาทิตย์  ยั่วจิตร
2. นางสาวสุภินันท์  ศุภณัฐวัชร
3. นางสาวสุภาภรณ์  อ้นประดิษฐ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.3 ทอง 6 1. นายวาที  ลิลาจันทร์
 
1. นายอาทิตย์  ยั่วจิตร
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.33 ทอง 8 1. เด็กหญิงญานิตา  พางาม
 
1. นายอาทิตย์  ยั่วจิตร
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 9 1. นางสาวเสาวรัตน์  จูเปี้ยว
 
1. นายอาทิตย์  ยั่วจิตร
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอาทิตยา  สุขเกษม
 
1. นายอาทิตย์  ยั่วจิตร
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวกนกพรรณ  ไชสิงห์
 
1. นายอาทิตย์  ยั่วจิตร
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติพศ  เหล่าสิงห์
2. เด็กชายจตุพร  พวงพันธ์
3. เด็กหญิงจอมขวัญ  แสงทับทิม
4. เด็กชายธนาพร  สิมนาม
5. เด็กชายธีรภัคร  พิมพ์สมาน
6. เด็กชายภัทรพร  พวงยอด
7. เด็กหญิงภัทรวาดี  หะริวงค์
8. เด็กหญิงสุชัญญา  สุขนันท์
9. เด็กหญิงอาศิยา  ประทัง
10. เด็กหญิงเบญจกัลยานี  เสนาพันธ์
 
1. นายอาทิตย์  ยั่วจิตร
2. นางสาวสุภาภรณ์  อ้นประดิษฐ์
3. นางสาวสุภินันท์  ศุภณัฐวัชร
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง 5 1. นางสาวกนกพรรณ  เครือทอง
2. นางสาวกมลรัตน์  คมใส
3. นางสาวกมลวรรณ  อินต๊ะฟู
4. นางสาวชวิศา  โพธิ์กระจ่าง
5. นางสาวพรพิลัย  จันดี
6. นางสาวภริตา  ป้องกัน
7. นางสาววรรณิศา  สุขศรี
8. นางสาวเนตรชนก  ศรศรี
 
1. นายอาทิตย์  ยั่วจิตร
2. นางสาวสุภาภรณ์  อ้นประดิษฐ์
3. นางสาวสุภินันท์  ศุภณัฐวัชร
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายคำแดง  ศิริสูงเนิน
2. เด็กชายสนธยา  รัตนวัน
 
1. นางบุญฑริกา  สีคำ
2. นางสาวอชิราภรณ์  ยอดกุล
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสรรเสริญ  โคตรสมบัติ
 
1. นางบุญฑริกา  สีคำ
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนัฐวัฒน์  มุขขันธุ์
2. เด็กชายอาทิชาติ  แก้วไพรวัลย์
3. เด็กชายอินทราทิตย์  โสพันธ์
 
1. นายพรทิพย์  นามทองใบ
2. นางบัวทอง  เบ็ญมาศ
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมณทกานต์  พาหา
2. เด็กหญิงวฐินีกรณ์  โพธิ์กระจ่าง
3. เด็กหญิงสายฝน  พิทักษา
 
1. นายพรทิพย์  นามทองใบ
2. นางบัวทอง  เบ็ญมาศ
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดาวเรือง  อ้อมชมพู
2. นางสาวนภาพร  คำดี
3. นางสาวรัตนาภรณ์  อ้อมชมภู
 
1. นายพรทิพย์  นามทองใบ
2. นางบัวทอง  เบ็ญมาศ
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  คำรัตน์
2. เด็กหญิงธิติมา  สิทธิศรีจันทร์
3. เด็กหญิงอัยกา  เพียงทอง
 
1. นางบัวทอง  เบ็ญมาศ
2. นายพรทิพย์  นามทองใบ
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญารัตน์  สุระเสน
2. นางสาวศศิวิมล  สุวรรณสิงห์
3. นายเจนณรงค์  จันทร์สมุทร
 
1. นายพรทิพย์  นามทองใบ
2. นางบัวทอง  เบ็ญมาศ
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพรรณ  หอมคำ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  คมศรี
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ชาดทอง
 
1. นายบัณฑิตย์  คมใส
2. นางสาวสุพิศ  สาวันดี
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขนิษฐา  ดอกพวง
2. นางสาวมะลิวัลย์  มีกุล
3. นางสาวสุนิด  เนืองนอง
 
1. นายบัณทิตย์  คมใส
2. นางสาวสุพิศ  สาวันดี
 
30 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนพพล  สุวะดี
 
1. นางสาวนุชชะรี  คมศรี
 
31 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดาหวัน  ครองเชื้อ
2. เด็กหญิงรัตติยา  อินทะพงษ์
3. เด็กหญิงสวิชญา  อรรคบุตร
 
1. นางสาวนุชชะรี  คมศรี
2. นางศศิวิมล  พุทธวงค์
 
32 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสุวิทย์  เสียงเพราะ
 
1. นางสาวสุภินันท์  ศุภณัฐวัชร
 
33 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุนิสา  ชิณวงษ์
 
1. นางสาวสุพิศ  สาวันดี
 
34 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 88 ทอง 5 1. นายพีชญ์  รักษาราษฎร์
2. เด็กชายมงคล  ฉายารัตน์
 
1. นายทองคำ  บุญล้อม
2. นายบุญร่วม  ราษี