สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้ : เน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธเน€เธ˜๏ฟฝเน€เธ˜เธ”เน€เธ˜เธ‡เน€เธ™โ‚ฌเน€เธ˜โ€ขเน€เธ˜เธเน€เธ˜เธƒเน€เธ™๏ฟฝ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายดนัยฤทธิ์  รังกระโทก
2. เด็กชายโกวิท  ประกอบผล
 
1. นายศักดิ์ชาย  วรรณวงศ์
2. นางจารุวรรณ  แสงส่อง
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชินวัตร  ราชชิต
2. เด็กชายชิษณุชา  อำไพ
 
1. นางคำรวม  ทรัพย์ศิริ
2. นางมณีกานต์  บุญเสริม
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปนัสยา  คมศรี
2. นางสาวเวธนี  ทรัพย์ศิริ
 
1. นางคำรวม  ทรัพย์ศิริ
2. นางมณีกานต์  บุญเสริม
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคุณาธิป  พละศรี
2. เด็กชายเกียรติชนก  พิมพ์ไชย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเหรียญ  ดาทอง
2. นางสาวกาญจนา  ชัยชาญ
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชิดชนก  ปานหทัย
2. นายธนวัฒน์  ชื่นศรีวิโรจน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเหรียญ  ดาทอง
2. นางจารุวรรณ  แสงส่อง
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรุวรรณ  กิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงอมัญตัย  แก้วแรมเรือน
 
1. นางจารุวรรณ  แสงส่อง
2. นางมณีกานต์  บุญเสริม
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธัดเดช  มณีรัตน์
2. เด็กชายปริญ  อุ่นวงศ์
 
1. นายศักดิ์ชาย  วรรณวงศ์
2. นายบรรหยัด  สุริพล
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนาธิป  ละม่อม
2. เด็กชายธนวัฒน์  กรรณิกา
 
1. นายศักดิ์ชาย  วรรณวงศ์
2. นางสาวณภาย์  ทะนงค์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพงศ์  ภูพวก
2. นายอาทิตย์  ทุมวงษ์
 
1. นายบรรหยัด  สุริพล
2. นายศักดิ์ชาย  วรรณวงศ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวตรีชฎา  อินทวงศ์
2. นายบัญชาฤทธิ์  พลพันธ์
 
1. นางมณีกานต์  บุญเสริม
2. นางคำรวม  ทรัพย์ศิริ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวชิรวิทย์  วงค์ภักดี
2. นายศุภกร  ไชยศรีษะ
 
1. นางคำรวม  ทรัพย์ศิริ
2. นางสาวกาญจนา  ชัยชาญ
 
12 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณิศา  ทองกลม
2. เด็กชายพิชชากร  พรคนึง
3. เด็กหญิงมินตรา  ท้าวคำวงษ์
 
1. นายศักดิ์ชาย  วรรณวงศ์
2. นางสาวณภาย์  ทนงค์
 
13 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัชวาล  ประไพผัน
2. นางสาวปวริศา  วงษ์สามารถ
3. นางสาวอรวรรณ  พูลสุข
 
1. นายอภิเดช  กุลบุตร
2. นางสาวกาญจนา  ชัยชาญ
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวิทย์  ศรีหาภาค
2. นายปรัชญากรณ์  หอมคำ
 
1. นายอภิเดช  กุลบุตร
2. นางสาวณภาย์  ทะนงค์