สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวลัย  รักษาสัตย์
 
1. นางเนตรนภา  มูลเสนา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุกัญญา  ศรีหาบุตร
 
1. นางขวัญชีวา  ศิริมา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัตนาพร  วงศ์บุดดี
 
1. นางสุภรัตน์  ยิ่งดี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 8 1. นางสาวบุญรัตน์  เชื้อวงศ์
 
1. นางนิภาภรณ์  จันทร์สว่าง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68.37 ทองแดง 7 1. นางสาววิชุดา  สายใหม
 
1. นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศุภรดา  มุ่งหมาย
 
1. นางสุจิตรา  สุพรม
 
7 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญญารักษ์  สีตะริสุ
2. เด็กหญิงภาวิณี  พิทักษ์
3. เด็กหญิงเหมรัตน์  สิมลิ
 
1. นางสาวกัลย์กมล  โรจนนัครวงศ์
2. นางสาวประภาพรรณ์  แก้วกลม
 
8 ภาษาไทย พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.06 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสรัญญา  อ่อนปุย
2. นางสาวอภิญญาภรณ์  ศรีสุข
3. นางสาวเจนจิรา  พิมพกรรณ
 
1. นางนภาพิมพ์  ทองปัญญา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอมัญตัย  แก้วแรมเรือน
2. นางสาวเพียงตะวัน  มณีกุล
 
1. นางสุนันท์  มีศิริ
2. นางคำนวน  ไชยะเดชะ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 95.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจุฬาภรณ์  ละมูล
2. นายชาญชัย  พิมาทัย
 
1. นางสุนันท์  มีศิริ
2. นางสุรัชนา  โพธินาแค
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรปรียา  เหรียญรักวงศ์
 
1. นางกาญจนา  แขมคำ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวภัทรพร  ดอกเขียว
 
1. นายประภูศักดิ์  มีศิริ
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปตินญา  คมศรี
2. เด็กหญิงลีลาวดี  พงษ์กิ่ง
3. เด็กหญิงวิชญาพร  เหมเกียรติกุล
 
1. นางธนพร   สำลี
2. นางนิภาพร  ทาวงษ์
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวมุกดาการ  จิรมหาศาล
2. นางสาวศิริลักษ์  สุรชาติ
3. นางสาวอรอุมา  ชมคำ
 
1. นายอัทธ์  คำอุดม
2. นางศรินทิพย์  นามศรี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงกรวิภา  เกษมสุข
2. นายศรุฒ  คร่ำครวญ
 
1. นางพวงรัตน์  เรืองมณี
2. นางสาววลีรัตน์  จันทร์เลาะ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิรวดี  บุราณรมย์
2. นางสาวนันทกา  ขุพันธ์
 
1. นางสาวมณีจันทร์  ูธาตุทอง
2. นางนัยนา  กิ่งผา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทัพไท  ไชยะเดชะ
 
1. นางสุกัญญา  สมสะอาด
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวกนกวรรณ  คำศรี
 
1. นางสาวอลิชา  สมบูรณ์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชิดฤทัย  ดวงใจ
2. เด็กชายพิริยากร  พื้นผา
3. เด็กหญิงวิมลลักษ์  ยอดสิงห์
 
1. นางสาวแก้วตา  พรมบุตร
2. นางสุรภา  สมสะอาด
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤตภัทร  วรรณจู
2. นางสาวพุทธิชาติ  ทับทิมไสย์
3. นางสาวอธิชนัน  บุญสาร
 
1. นางกนกลดา  สมพงษ์
2. นางธัญลักษณ์  เมธีปัญญากุล
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อ่ำประเสริฐ
2. เด็กหญิงวิมุตติยา  ระกำ
3. เด็กหญิงเกวลิน  พรมมา
 
1. นายบุญเลิศ  บุญมา
2. นางพิสุทธา  อินทร์พงษ์
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวฐิตาภา  บุญชิต
2. นายธวัชชัย  สิทธิพันธ์
3. นางสาวสุกัญญา  วันทา
 
1. นางสาวนัทญาภรณ์  ยอดสิงห์
2. นางสาววรดาภา  ใจศรีอุบล
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนกร  ละเลิศ
2. เด็กหญิงรักษิตา  คำขาว
3. เด็กหญิงสุวิภา  แก้วมงคล
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ชนะปลอด
2. นางสาวชญาพร  วิชัย
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 86.88 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติศักดิ์  สีแดด
2. นางสาวชนิดาภา  พิมพ์หมื่น
3. นายสุริยันห์  บุตรมั่น
 
1. นายสืบพงษ์  ยุพา
2. นางนิภาพร  ยุพา
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิชชาพร  อาษา
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  แพเพิ่มสิน
3. เด็กหญิงวิมลเรขา  ประทีปเสน
 
1. นางวรรณกร  คำอุดม
2. นายไพบูลย์  บุญชม
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนันทิชา  นิติเศรษฐ์
2. นางสาวรัตน์ติพร   พลแสน
3. นางสาวล้ำค่า  จินาวัลย์
 
1. นายธัชกร  สุริยวงศ์
2. นางศิลารัตน์  สุริยวงศ์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ทองศรี
2. เด็กหญิงนพรัตน์  ศรีโพนทอง
 
1. นางจิตติมา  ใจเครือ
2. นายกิตติ  กาสา
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพล  ทองผุย
2. นายนรินทร์  ทองประสิทธิ์
 
1. นายธนากร  ศรีดารา
2. นางสุทธาอร  โคตรมิตร
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 82.46 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฉันท์ชนก  อุตส่าห์
2. เด็กชายภูมิพิพัฒน์  ยงเพชร
 
1. นายคำพี  อินทร์พงษ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิตรภาณุ  สำลี
2. เด็กชายณรงฤทธิ์  แพงกิ่ง
 
1. นายวิสันต์  หงษ์วิเศษ
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราดา   ถวิลบุญ
2. เด็กหญิงชัญญานุช  จารุการ
3. เด็กหญิงธิดาลักษณ์   ดาวไสย์
4. เด็กหญิงพิณธารทอง  วันยุมา
5. เด็กหญิงเบญญทิพย์   เบิกบาน
 
1. นางสาวบุษบา   เขียวดี
2. นางสาวศิริณลักษณ์    มีบุญ
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกรักษ์   เนาวรานันท์
2. นางสาวจันทร์นภา   จิตร์กำแหง
3. นางสาวพิชญะนิตา  ศรีสุระ
4. นางสาวสุกัญญา  คารงาม
5. นางสาวอภิชญานันท์   วรรณจู
 
1. นายเกษมสันต์   แพงมา
2. นายสุประวัติ   ขันทอง
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรทิพย์   วรรณวัลย์
2. เด็กชายยศกฤต  พลการ
3. เด็กหญิงอรดี   ทัดเทียม
4. เด็กหญิงอรทัย   ศรีรังสิน
5. เด็กชายเป๊ปซี่   อธิโคตร
 
1. นางกัญจนา   ฝักแต้
2. นายกุญช์ภัช   เย็นใจ
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรกนก   ผ่องราษี
2. นายประกาศิต   โสภากุล
3. นางสาวพรอนงค์   ส่องศรี
4. นางสาวอนันทภรณ์   เบิดสูง
5. นางสาวเนตรทราย   สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวสิรังยานุกูล   บุญค้ำมา
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายฐนพงศ์   รักษาพล
2. นายธนกฤต   โอสถศรี
3. นายพัทธดนย์   จัยสิน
4. นายอิทธิฤทธิ์   เนียมจิตร
5. นายเนติวุฒิ   แก้วเคน
 
1. นางสาวทีฆรภัค   ดวงสา
2. นายบัญชา   สุขกาย
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุรัก   เมาหวล
 
1. นางเสาวนีย์   หอมหวล
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอภิลักษ์  เชื้อไชย
 
1. นางสิรินุช   สุขกาย
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญชนก   พันรอบ
2. เด็กชายลาภิศ   ถิระเลิศพานิชย์
 
1. นางสาวนภามาศ   ธานี
2. นางอรวรรณ   หลอมทอง
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนพล   ชัยแก้ว
2. นางสาวมุขครินทร์   โคตรชัย
 
1. นางรุ่งนภา   จันทร์ใส
2. นายธีรกิตติ์   จันทร์ใส
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 93.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ    อินชื่น
2. นางสาวกฤษณา    สุตานา
3. นางสาวกัลยาณี   จันทราช
4. นางสาวกายกาญจน์   บุญเพ็ง
5. นางสาวธมลวรรณ   แย้มรุ่งเรือง
6. นางสาวประภาภรณ์    โคตรแสงอ่อน
7. นางสาววิจิตรา   ครองใจ
8. นางสาววิภาทิม   ทาทอง
9. นางสาวสุนทรี   จันทะคำแพง
10. นางสาวอริสา   คะหาวงศ์
 
1. นายคำภา   ดำพะธิก
2. นางสาวบุญสม   ทองวิลัย
3. นางชลัญธร   ดำพะธิก
 
41 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราพร  จุลแดง
2. เด็กหญิงนิชานาถ  กองแก้ว
 
1. นางอนงค์   ศรีนวล
2. นางกัลยา  วรรณวงศ์
 
42 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรพงศ์  โทนะพันธ์
2. นางสาวสุณิสา  รูปน้อย
 
1. นางสาวสาคร  คุมมินทร์
2. นางวิภาษณีย์  เกิดนอก
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภาณุพงศ์  อินทะชาติ
 
1. นายรังษี  เลาหสูต
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนวัฒน์  มาตรผล
 
1. นายรังษี  เลาหสูต
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิทวัช  จำบัวขาว
 
1. นายรังษี  เลาหสูต
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวนิโลบล  สัมทาน
 
1. นายรังษี  เลาหสูต
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปรารถนา  บุญเลิศ
 
1. นายนิธิกานต์  สมทิพย์
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวโยธกา  ภูติยา
 
1. นายวิเชียร  สืบวงศ์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิทวัส  คำเหลือ
 
1. นายนิธิกานต์  สมทิพย์
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นางสาวอุดมลักษณ์  กลมพันธ์
 
1. นายวิเชียร  สืบวงศ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธารทิพย์  บุดสดี
2. เด็กหญิงพิชชาภา  เชื้อพันธุ์
 
1. นายสุขนิรันดร์  ทองมาก
2. นางสุวลักษณ์  จักขุจันทร
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปณาลี  ยีรัมย์
 
1. นายนิธิกานต์  สมทิพย์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายภูมิตระการ  กาญจนพัฒน์
 
1. นายรังษี  เลาหสูต
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรกช  บุญเลี้ยง
2. เด็กหญิงจิตราพร  จันทร์เหลือง
3. เด็กชายณรงฤทธิ์  ไผ่เลี้ยง
 
1. นายสุขนิรันดร์  ทองมาก
2. นายสุวลักษณ์  จักขุจันทร
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นายธิวากร  หลาวทอง
2. นางสาวปฏิญญา  เผ่าพันธ์
3. เด็กชายมณีรัตน์  คันทนา
 
1. นายสุขนิรันดร์  ทองมาก
2. นายสุวลักษณ์  จักขุจันทร
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงโจแอนนา  เรอเฟ็ท
 
1. นายนิวัฒน์  ทองปั้น
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกำไลทิพย์  กิจเอื้อเกษมวงศ์
 
1. นายนิวัฒน์  ทองปั้น
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัณฐิกานต์  วารสุข
 
1. นายนิวัฒน์  ทองปั้น
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอาทิตยา  ประวัน
 
1. นายนิวัฒน์  ทองปั้น
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุธิพงษ์  สุดสังข์
 
1. นายนิวัฒน์  ทองปั้น
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  อัมภรัตน์
 
1. นางพัทธยา  ชุมสงคราม
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนาชัย  เพ็ชรดี
 
1. นายพัทธยา  ชุมสงคราม
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกัณฐิกานต์  วารสุข
2. เด็กหญิงกำไลทิพย์  กิจเอื้อเกษมวงศ์
3. เด็กชายณัฐกิตติ์  การโสภี
4. เด็กหญิงปาริฉัตร  งามแสง
5. เด็กชายภัทรพงษ์  สะอาด
6. เด็กชายวีรภัทร  เคนประคอง
7. เด็กหญิงสิริยากรณ์  คำสอน
8. เด็กชายสุธิพงษ์  สุดสังข์
9. เด็กหญิงอาทิตยา  ประวัน
10. เด็กหญิงอิทธิกร  บาทชารี
11. เด็กชายเอกรัตน์  วันศรี
12. เด็กหญิงโจแอนนา  เรอเฟ็ท
 
1. นายนิวัฒน์  ทองปั้น
2. นายนิธิกานต์  สมทิพย์
3. นายพีระพงศ์  สอนทอง
4. นางสุดารัตน์  ดาทอง
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยมงคล  การะเกษ
2. เด็กชายณัฐกิตติ์  การโสภี
3. เด็กชายณัฐชนนท์  อาจณรงค์
4. เด็กชายวีระวัฒน์  ดาวจันทร์
5. เด็กชายสุรศักดิ์  ทองสวัสดิ์
6. เด็กชายอิทธิฤทธิ์  บุสภาค
 
1. นายวัชรินทร์  หอมคำ
2. นายสมเกียรติ  ประสมศรี
3. นางจิราภรณ์  พวงจำปา
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกชกร  ศรีชุม
2. นายกรวิชญ์  รัตนศรี
3. นางสาวกฤษฎาพร  อ่างแก้ว
4. นายกิตติวุติ  ภักนิกร
5. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  อ่ำประเสริฐ
6. เด็กหญิงฉัตรทริกา  บุสะวะ
7. นางสาวชฎาพร  สลักศิลป์
8. นางสาวชนม์นิภา  ชนะปลอด
9. เด็กหญิงชลธิชา  แดงดี
10. เด็กหญิงชิดชนก  แสงกล้า
11. นายญาณวิทย์  โคตรศรี
12. นายตุลาการ  ปิยะวงษ์
13. นายธนากร  พระอารักษ์
14. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สุระเสน
15. นายนวพรรษ  เนียมจันทร์
16. นายบุรินทร์  จันทรทวี
17. เด็กหญิงปภาวรินทร์  แก้วไพฑูร
18. นางสาวประไพพรรณ  วันทอง
19. นางสาวปารนา  ทองสลับ
20. นายปุณยวัจน์  เพชรรักษ์
21. นายพงศกรณ์  วุฒิธา
22. เด็กหญิงพรรณกร  อุตตะมัง
23. นางสาวพัชชิราพรรณ  ปราบภัย
24. นางสาวมลฤดี  ยอดสิงห์
25. นางสาวรัตนาภรณ์  อุทชา
26. นางสาวรื่นฤดี  สมคณะ
27. นางสาววนิดา  พูลทวี
28. เด็กหญิงวรรณวิษา  วสุกรรณ์
29. นางสาววรรณิภา  เวียงคำ
30. นางสาววรรณิภา  หงส์คำ
31. นางสาววิภา  ศรีวินัย
32. นางสาวศิรประภา  โคตรวงศ์
33. นางสาวสายธาร  อุโลก
34. นางสาวสุกัญญา  ไพศาล
35. นางสาวอนัญญา  อินตะนัย
36. นางสาวอภิชยา  ทาเสนาะ
37. นายอาณาเขต  สุระเสน
38. เด็กชายเขตนิติ  คำลีมัด
39. เด็กหญิงเพชรรัตน์   แจ๊กกี้โรส เบลน
40. นางสาวํธัญลักษณ์  สุระเสน
 
1. นายวัชรินทร์  หอมคำ
2. นายสมเกียรติ  ประสมศรี
3. นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง
4. นายคำดี  ภักพวง
5. นางกมลวรรณ  ชูกลิ่น
6. นางนิภาภรณ์  จันทร์สว่าง
7. นางสาวกัลย์กมล  โรจนนัครวงศ์
8. นางราตรี  ชาติดร
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กิ่งเกษ
 
1. นายสืบพงษ์  ยุพา
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุธิชาติ  กันตรง
 
1. นายสืบพงษ์  ยุพา
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริวิภา  อาการ
 
1. นายสืบพงษ์  ยุพา
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิภาดา  คำกรอง
 
1. นายสมเกียรติ  ประสมศรี
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนภัทร  จำเริญสุข
 
1. นายศรัล  จำเริญสุข
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายพรณรงค์  เปล่งปลั่ง
 
1. นางสุดารัตน์  ดาทอง
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ทาจิตร
 
1. นางสุดารัตน์  ดาทอง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.75 เงิน 5 1. นางสาวธนัชชา  สารพันธ์
 
1. นางสุดารัตน์  ดาทอง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายแอนโทนี  สหัฐ เบลน
 
1. นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นายอนุศร  ชื่นจำปา
 
1. นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมแพรว  ศรีแจ่มใส
 
1. นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวรวินท์นิภา  สาระวรรณ
 
1. นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  การโสภี
 
1. นายวัขรินทร์  หอมคำ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 5 1. นายนำพล  บุตรน้อย
 
1. นายวัชรินทร์  หอมคำ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงไอลดา  ธาดาวงษา
 
1. นายวัชรินทร์  หอมคำ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 68.67 ทองแดง 5 1. นางสาวพัชรภร  สุระสร
 
1. นางสุดารัตน์  ดาทอง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษฎา  สุวรรณคำ
2. เด็กหญิงกาญจนา  พิมพ์โพธิ์
3. เด็กหญิงกานต์ชนก  แผ่นแก้ว
4. เด็กหญิงกุลวดี  พรหมมานนท์
5. เด็กชายคำใส  ซวงไซ
6. เด็กชายจิรวัฒน์  รักษาพล
7. เด็กชายชัชรินทร์  รักเกียรติ์
8. เด็กหญิงณัฐณิชา  นามเกษ
9. เด็กชายดุลยุตฆ์  วสุอังกูร
10. นายธนาวุฒ  บุดดาลี
11. เด็กหญิงธมลวรรณ  บุญประสิทธิ์
12. เด็กหญิงธารารัตน์  สมพร
13. เด็กชายบุญชัย   สายสิงห์
14. เด็กชายพงศธร  สายทอง
15. เด็กหญิงพลิศภัสร์  ภัททวัชรมงคล
16. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ประสารพันธ์
17. เด็กชายมนัสวี  เอ้โทบุตร
18. เด็กชายรังสรรค์  คำจันทร์
19. เด็กหญิงรัตนสุดา   เทพอาษา
20. เด็กหญิงวลีรัตน์  คำศรี
21. เด็กหญิงวิจิตรา  อุ่นพันธ์
22. เด็กชายวิศิษฎ์  หอมคำ
23. เด็กหญิงวิษา  เวฬุวนารักษ์
24. เด็กชายศุภกร  คำศรีสุข
25. เด็กชายศุภกิตติ์  ถาวร
26. เด็กชายศุภสัณห์  สารพล
27. เด็กชายสิรวิชญ์  แสงแปลง
28. เด็กหญิงสิราวรรณ  วะรงค์
29. เด็กหญิงสุธาสินี  โพธิ์อ่อน
30. เด็กชายอธิภัทร  สมสะอาด
31. เด็กชายอภิชาต  อรจันทร์
32. เด็กหญิงเกวลิน  ปัญญาบุตร
33. เด็กชายเกียรติภูมิ  ปะนามะทัง
34. เด็กหญิงเจนนิสา  สมสุข
35. เด็กหญิงเพ็ญพิสุทธิ์  ใสดี
36. เด็กหญิงไอลดา  ธาดาวงษา
 
1. นายวัชรินทร์  หอมคำ
2. นางสุดารัตน์   ดาทอง
3. นายพีระพงศ์  สอนทอง
4. นางสาวประภาพรรณ์  แก้วกลม
5. นางสาวนภาพิมพ์  ทองปัญญา
6. นางสาวธีราพร  สืบหล้า
7. นางสาวรัตนาวรรณ   ไกรยา
8. นางสาวนภามาศ  ธานี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลชนก  ประดิษฐ์นอก
2. นางสาวกมลพรรณ  ดาวสี
3. นางสาวกุลธิดา  ทองขาว
4. นางสาวจิตรลดา  ครองเชื้อ
5. นางสาวชนิกาญจน์  ดีสัน
6. นายชัชวาล  อุททา
7. นายชัยการ  ราษี
8. นายชาคริต  เหล่าสมบูรณ์
9. นายณัฐนนท์  รองสุพรรณ์
10. นายณัฐพัฒน์  สายสิงห์
11. นางสาวดรุณี  โอภาพ
12. นายธนโชติ  โกศล
13. นางสาวธัญญารักษ์  สังโขบล
14. นายธีรศักดิ์  พลโยธา
15. นางสาวนัฐธิชา  คำปรีดา
16. นายนัทธพงศ์  สมศรี
17. นางสาวนิภาพร  แก้วลา
18. นางสาวนุชนาฏ  ขันซ้าย
19. นายบุญอ้อม  บุษภาค
20. นางสาวปณิดา  จันทราศักดิ์
21. นางสาวประกายทิพย์  แสงชาย
22. นางสาวปัณณพร  บุตรเทศ
23. นางสาวปัทมาวดี  พิมพ์ศรี
24. นายปิยพงษ์  มีศรี
25. นายพรณรงค์  เปล่งปลั่ง
26. นางสาวพรรอุษา  ทองลือ
27. นางสาวพรสว่าง  วงษาบุตร
28. นางสาวพรสว่าง  วงษาบุตร
29. นางสาวพัดชา  สุขพอดี
30. นางสาวพิมพ์ชนก  อาษา
31. นางสาวลันณา  แสงเพ็ง
32. นางสาววัชรินทร์  แก่นหอม
33. นายสรวิชญ์  อ่อนพั้ว
34. นางสาวสุณัฐดา  ขันโท
35. นางสาวสุปรียา  จุลสมบัติ
36. นางสาวสุภัทรา  มาโนชญ์จิต
37. นายสุรพงษ์  บุญเพิ่ม
38. นางสาวอริศรา  ไทรสงค์
39. นางสาวอาริฏา  หงษ์คำ
40. นายโชคชัย  ชูกลิ่น
 
1. นายวัชรินทร์  หอมคำ
2. นางสาวนภาพิมพ์  ทองปัญญา
3. นางสุดารัตน์  ดาทอง
4. นายพีระพงศ์  สอนทอง
5. นางสาวธีราพร  สืบหล้า
6. นางสาวสภาพร  วิลา
7. นางสาวณญาตา  อัมพวรรณ
8. นางสุธรรมา  สัญญาถนอมรัช
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  เครือแก้ว
2. เด็กชายขจรศักดิ์  นัยเนตร
3. เด็กหญิงจินดามณี  โกศล
4. เด็กชายณัฐกร  เกษมณี
5. เด็กหญิงณัฐรุจา  ดวนใหญ่
6. เด็กหญิงธนาวดี  ทะนงค์
7. เด็กชายพรภิวัฒน์  พิมอุทา
8. เด็กหญิงสุปรียา  จันทร์เหลือง
9. เด็กชายสุพัฒน์  บุญเรือง
10. เด็กชายเบญจพล  สุจันทร์
 
1. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
2. นางสาวรัฐญาภรณ์  ศิริภี
3. นางราตรี  ชาติดร
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชไมภรณ์  ศรีวิเศษ
2. เด็กหญิงณัฐรีภรณ์   พวงพันธ์
3. เด็กหญิงธันวาพร  ดงไร
4. เด็กหญิงปนัดดา  นรณัฐกุล
5. เด็กหญิงศิรินภา  อินทร์สุวรรณ
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทุมกลาง
7. เด็กหญิงสุภาวิตา  เกรัมย์
8. เด็กหญิงอมรลดา  โอดศรี
9. เด็กหญิงไอลดา  พิทักษ์
 
1. นางราตรี  ชาติดร
2. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
3. นางจารุวรรณ  แสงส่อง
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจริยา  ไชวิจิต
2. นางสาวชมพูนุช  ขวัญอ่อน
3. นางสาวณิชาภา  ขำศรีบุศ
4. นางสาวธัญพิชชา  กันหาบุตร
5. นางสาวนุสรา  ลีเลิศ
6. นางสาวศิริยากร  ดาวใส
7. นางสาวหทัยชนก  เวชสุวรรณกิจ
8. นางสาวเกษสริน  ทองสุข
9. นางสาวแพรวา  กันหาบุตร
 
1. นางวันเพ็ญ  สีแดด
2. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
3. นางสาวเกียรติยาพร  แก้วปักษา
4. นางราตรี  ชาติดร
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชไมภรณ์  ศรีวิเศษ
2. เด็กหญิงณัฐรีภรณ์   พวงพันธ์
3. เด็กหญิงธันวาพร  ดงไร
4. เด็กหญิงปนัดดา  นรณัฐกุล
5. เด็กหญิงปรียานุช  สุพรรณ
6. เด็กหญิงภัทรมล  สายแขม
7. เด็กหญิงศิราณี  รังษี
8. เด็กหญิงศิรินภา  อินทร์สุวรรณ
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทุมกลาง
10. เด็กหญิงอมรลดา  โอดศรี
11. เด็กหญิงอัจฉรา  บุดดา
12. เด็กหญิงไอลดา  พิทักษ์
 
1. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
2. นางราตรี  ชาติดร
3. นางจารุวรรณ  แสงส่อง
4. นางสาวเกียรติยาพร  แก้วปักษา
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทิมา  ประสงค์
2. นางสาวจิราวรรณ  อ่วมดี
3. นางสาวตุลาพร  ทวีวัฒนสมบูรณ์
4. นายทิวากร  เหลาทอง
5. นายธนภัทร  ช้างสาร
6. นางสาวนภาภรณ์  ไชยปัญญา
7. นางสาวปิยธิดา  ธนะนู
8. นางสาวรัชดา  ถนอมศรี
9. นางสาววิลาวัณย์  เหล็กกล้า
10. นางสาวศิราณี  เหล่างาม
11. นางสาวอัญชลี  สีดา
12. นายอัษฎาวุฒิ  ศรีโกศล
 
1. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
2. นางราตรี  ชาติดร
3. นางจารุวรรณ  แสงส่อง
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนวัฒน์  เครือสิงห์
2. นายปณิธาน  บุญสถิตย์
3. นายประกายเพชร  แก่นสาร
4. นายปริวัฒน์  ละมูล
5. นายวรวุฒิ  ไพรบึง
 
1. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
2. นายคำดี  ภักพวง
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายภูบดินทร์  บุญรักษา
 
1. นายณัฏฐ์  ณฐภัทร
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดลฤทัย  กรมพะไมย
 
1. นางสาวพุฒพร  รัตนวัน
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมารุต  ชัยชาญ
 
1. นางอัมพร  รุจิรารังสรรค์
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกฤษฎีกา  จันทราภรณ์
 
1. นางพรทิพย์  นิลมัย
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 81.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุจันทร์
 
1. นางสาวภารดี  พันธุ์ไทย
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวศิรประภา  ยอดโพธิ์
 
1. นางกชพร  สมสะอาด
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 89.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวชิระ  สุริยวงศ์
 
1. นางจารุวรรณ  น้อยพลาย
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบัณทิตา  ยางนอก
 
1. นางสาวพรทิพย์  ตันติประภาคาร
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกิตติยาภรณ์  จันทร์แก้ว
2. เด็กชายธีรภัทร์  บานฤทัย
3. เด็กหญิงปวิชญา  ชนะมี
4. เด็กหญิงมัญตา  แก้วแรมเรือน
5. เด็กหญิงวิลาวัลย์  คำหอมกุล
 
1. นางสาวสุพัตรา  มูลสาร
2. นางสาวสุภาพร  วิลา
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญฐมาศ  ใจหาญ
2. นางสาวปานชีวา  ยงทวี
3. นายวรานนท์  วะรงค์
4. นางสาวศุภลักษ์  เจริญศรี
5. นายเฉลิมเกียรติ  ยะประโคน
 
1. นายจิระวัฒน์  ศรีสุข
2. นางจิราภรณ์  พวงจำปา
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจักรกริช  แก้วศรี
 
1. นางจารุวรรณ  น้อยพลาย
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอสมาภรณ์  อาสนรัตนจินดา
 
1. นางสาวปุณณดา  บัวทุม
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 80.75 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณชนก  หงษ์ชื่น
 
1. MissWen Hui  Jiang
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 71.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลิสรา  พรมมา
 
1. นางสาวธีราพร  สืบหล้า
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปัฐมาภรณ์  สามกองาม
 
1. นางสาวธีราพร  สืบหล้า
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมมาดา  ปิยะพันธ์
2. เด็กหญิงอภิสรา   สถิตพิพัฒน์
 
1. นางมณฑา  สถิตพิพัฒน์
2. นางสาวพรพรรณ  วรรณวงศ์
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวตรีลดา  คมใส
2. นายอลงกรณ์  ปัตตาละคะ
 
1. นางจันทิมา  โกมลศรี
2. นางสาวพุทธรักษา  ถิระโคตร
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ  บุสภาค
2. เด็กชายจิณณวัตร  จันทรแสง
3. เด็กชายฐากูร  อนันต์
4. เด็กชายนัฐพล  ช่อทอง
5. เด็กชายนัฐพล  อินทรสุขศรี
6. เด็กชายสุทธิพงษ์  เพชรนิ่ม
7. เด็กชายอัจริยะ  บุญมา
8. เด็กชายอิทธิชัย  วงษ์แก้ว
 
1. นายสาเกียรติ  แก้วปักษา
2. นายณัชช์ฐกัณฐ์  ศรีสวัสดิ์
3. นายทองพูล  ทุมโยมา
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจุฬารัตน์  รัตนศรี
2. นางสาวชลธิชา  ขันตรี
3. นายณัฐพงษ์  เลิศวรศิริกุล
4. นางสาวณัฐรีพร  พวงยอด
5. นางสาวธาวิณี  บุญคงมาก
6. นางสาวปาลิตา  อายุยืน
7. นางสาววิจิตรา  ใสแก้ว
8. นางสาวเกศินี  พรมแสง
9. นางสาวเดือนฉาย  สายพงษ์
10. นายแทนคุณ  บึงแก้ว
 
1. นางสาวแจ่มจันทร์  คุณมาศ
2. นางทัศนี  ศิลบุตร
3. นางสิรินุช  สุขกาย
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนวลอนงค์  เครือสิงห์
2. เด็กหญิงปาริษา  กาวัน
3. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  พุฒพันธ์
4. เด็กหญิงลิดาพันธ์  ถือเครือ
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ลำภา
 
1. นางศรีรัตนา  ฝอยทอง
2. นางสาวบุษยภัค  ธรรมสัตย์
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวฐิติกานต์  จันทร์แจ่ม
2. นางสาวพนิดา  ภาระ
3. นายวิสุทธิ์  สิงห์กลาง
4. นายศักดิ์สิทธิ์  รัตนโสภา
5. นางสาวอภิวรรณ  ยงเจริญ
 
1. นางสาวรัตติยา  สนิท
2. นางภัสราภรณ์  พินิจ
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชุษณะ  แก้วมูล
2. เด็กหญิงดารณีรัตน์  คำจุน
3. เด็กหญิงพิชญา  โพธิวัฒน์
 
1. นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์
2. นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยนรินทร์  เจตินัย
2. นายปวริศ  เรืองศรี
3. นางสาววิราศิณี  ไค่นุ่นกา
 
1. นางอรนุช  นามเขียว
2. นางสาวรพีพรรณ  บุญเย็น
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐรินทร์  สุทธิชา
2. เด็กหญิงธนพร  พลตรี
3. เด็กหญิงอิงกมล  เป็นสุข
 
1. นางสุรัชนา  โพธินาแค
2. นายคำดี  ภักพวง
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาววิภาดา  ป้องสิงห์
2. นางสาวศรวงสุดา  โถทอง
3. นางสาวเยาวลักษณ์  นนยะโน
 
1. นางเอื้อจิต  วรรณวงศ์
2. นางฉวีวรรณ  โพธิวัฒน์
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  วงษ์จันทร์
2. เด็กชายณัฐกิตต์  วอนอก
 
1. นายธวัชชัย  พานแก้ว
2. นางสุภาพร  งาสุ้ย
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวขวัญใจ  รสชาติ
 
1. นางสุภาพร  งาสุ้ย
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชวิศ  เกษสร
2. เด็กหญิงปตินญา  คมศรี
 
1. นางธนพร   สำลี
2. นางนิภาพร  ทาวงษ์
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 87 ทอง 4 1. นางสาวสุนิษา   สายโน
 
1. นางสาวดวงเดือน  ดวงดี
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ศรีกุล
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  จันทศิลา
 
1. นางอรนุช  นามเขียว
2. นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. นายบัญชาฤทธิ์   พลพันธ์
 
1. นางสาวศรมนีย์  หาญสิงห์
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาณิน  ดอกเขียว
 
1. นางสาวรัชดาพร  อูบแก้ว
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวัชรากร  รองสุพรรณ์
 
1. นางสาวจิตร์สิริ  ไกรรักษ์
 
123 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธัชพล  วงศ์งามเถาว์
 
1. นายทองพูล  ทุมโยมา
 
124 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศิริชัย  ฑีฆะ
 
 
125 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเจษฎา  ธานี
 
 
126 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.6 ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  วันศรี
 
 
127 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.6 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกนภา  มูลเสนา
2. เด็กชายกิตติชัย  เพียลา
3. นางสาวจงกชกร  ครองยุติ
4. เด็กหญิงจันทร์ธิมา  อ่ำประเสริฐ
5. นางสาวจันทิมา  ประสงค์
6. นายจิรายุส  คำพันธ์
7. นางสาวจิราวรรณ  อ่วมดี
8. นายญาณวิทย์  โคตรศรี
9. นางสาวตุลาพร  ทวีวัฒนสมบูรณ์
10. เด็กชายถนอมศักดิ์  คูณคำตา
11. เด็กชายทรงยศ  ผ้าลายทอง
12. เด็กชายทวีทรัพย์  บุญประภาร
13. เด็กชายธัชพล  วงศ์งามเถาว์
14. นางสาวธิดารัตน์  เทาศิริ
15. นางสาวนภาภรณ์  ไชยปัญญา
16. นางสาวปรางทิพย์  เถ้าหอม
17. นางสาวปิยธิดา  ธนะนู
18. เด็กชายพงษ์ศักดิ์  วันศรี
19. นางสาวรัชดา  ถนอมศรี
20. นางสาวลลิตา  โกลละสูต
21. นางสาววินิภา  คันทา
22. นางสาววิลาวัณย์  เหล็กกล้า
23. นางสาวศิราณี  เหล่างาม
24. เด็กชายศิริชัย  ฑีฆะ
25. นางสาวหทัยชนก  เวชสุวรรณกิจ
26. นางสาวอัญชลี  สีดา
27. นางสาวอารีย์ญา  เถาว์คำ
28. เด็กชายเกรียงไกร  แก้วกอง
29. เด็กชายเจษฎา  ธานี
 
1. นายทองพูล  ทุมโยมา
2. นายนิวัฒน์  ทองปั้น
3. นายนิธิกานต์  สมทิพย์
4. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
5. นางสาวเกียรติยาพร  แก้วปักษา
6. นางราตรี  ชาติดร
7. นางจริยา  วงศ์ภักดี
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายดนัยฤทธิ์  รังกระโทก
2. เด็กชายโกวิท  ประกอบผล
 
1. นายศักดิ์ชาย  วรรณวงศ์
2. นางจารุวรรณ  แสงส่อง
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชินวัตร  ราชชิต
2. เด็กชายชิษณุชา  อำไพ
 
1. นางคำรวม  ทรัพย์ศิริ
2. นางมณีกานต์  บุญเสริม
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปนัสยา  คมศรี
2. นางสาวเวธนี  ทรัพย์ศิริ
 
1. นางคำรวม  ทรัพย์ศิริ
2. นางมณีกานต์  บุญเสริม
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคุณาธิป  พละศรี
2. เด็กชายเกียรติชนก  พิมพ์ไชย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเหรียญ  ดาทอง
2. นางสาวกาญจนา  ชัยชาญ
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชิดชนก  ปานหทัย
2. นายธนวัฒน์  ชื่นศรีวิโรจน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเหรียญ  ดาทอง
2. นางจารุวรรณ  แสงส่อง
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิรุวรรณ  กิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงอมัญตัย  แก้วแรมเรือน
 
1. นางจารุวรรณ  แสงส่อง
2. นางมณีกานต์  บุญเสริม
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธัดเดช  มณีรัตน์
2. เด็กชายปริญ  อุ่นวงศ์
 
1. นายศักดิ์ชาย  วรรณวงศ์
2. นายบรรหยัด  สุริพล
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนาธิป  ละม่อม
2. เด็กชายธนวัฒน์  กรรณิกา
 
1. นายศักดิ์ชาย  วรรณวงศ์
2. นางสาวณภาย์  ทะนงค์
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายณัฐพงศ์  ภูพวก
2. นายอาทิตย์  ทุมวงษ์
 
1. นายบรรหยัด  สุริพล
2. นายศักดิ์ชาย  วรรณวงศ์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวตรีชฎา  อินทวงศ์
2. นายบัญชาฤทธิ์  พลพันธ์
 
1. นางมณีกานต์  บุญเสริม
2. นางคำรวม  ทรัพย์ศิริ
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายวชิรวิทย์  วงค์ภักดี
2. นายศุภกร  ไชยศรีษะ
 
1. นางคำรวม  ทรัพย์ศิริ
2. นางสาวกาญจนา  ชัยชาญ
 
139 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณิศา  ทองกลม
2. เด็กชายพิชชากร  พรคนึง
3. เด็กหญิงมินตรา  ท้าวคำวงษ์
 
1. นายศักดิ์ชาย  วรรณวงศ์
2. นางสาวณภาย์  ทนงค์
 
140 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัชวาล  ประไพผัน
2. นางสาวปวริศา  วงษ์สามารถ
3. นางสาวอรวรรณ  พูลสุข
 
1. นายอภิเดช  กุลบุตร
2. นางสาวกาญจนา  ชัยชาญ
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐวิทย์  ศรีหาภาค
2. นายปรัชญากรณ์  หอมคำ
 
1. นายอภิเดช  กุลบุตร
2. นางสาวณภาย์  ทะนงค์
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล   เรืองจรัส
2. เด็กชายณัฐพล  อินทมาศ
3. เด็กชายภิรมย์พร  สุริพล
 
1. นายบรรหยัด  สุริพล
2. นางมลิวัลย์  เลาหสูต
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐชนน  จันทร์ถา
2. นายทรงกต  ราษี
3. นายธันยบูรณ์  อาษา
 
1. นายสืบพงษ์  ยุพา
2. นายบรรหยัด  สุริพล
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  วงศ์จันทร์
2. เด็กชายภูวดล  จันทร์ทอง
3. เด็กชายศุภวิชญ์  เทพบุตร
 
1. นายถวิล  คุณสวัสดิ์
2. นางรวงทอง  คุณสวัสดิ์
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรฤกษ์  เหลาทอง
2. นายอมรเทพ  โถตะบุตร
3. นายไกรวิทย์  ประเสริฐชาติ
 
1. นายถวิล  คุณสวัสดิ์
2. นางรวงทอง  คุณสวัสดิ์
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์วลีย์  พิสมัย
2. เด็กชายภูมิชัย  โคสัย
3. เด็กหญิงสายใจ  สมทรัพย์
 
1. นายภานุรุจ  บุญสังข์
2. นายสาเกียรติ  แก้วปักษา
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปนิตา  เครือทอง
2. นางสาวมินตรา  กาลพัฒน์
3. นางสาวเมธากุล  คำสุข
 
1. นายภานุรุจ  บุญสังข์
2. นายสาเกียรติ  แก้วปักษา
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลย์รัตน์  ชินชัย
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  เศษสุวรรณ
3. เด็กหญิงธรรมศิริ  งามสิริ
4. เด็กหญิงศุภวรรณ  พละศักดิ์
5. เด็กหญิงสวนีย์  พรมวัลย์
6. เด็กหญิงอัจฉราภา  ชาภักดี
 
1. นางปณิชา  ศรีมาธรณ์
2. นางสาวพีรญา  มานะศรีสุริยัน
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง 5 1. นายณรงค์กร  คุณสุข
2. นางสาวประกายแก้ว  ปานประชาติ
3. นางสาวพรพิไล  สุฤทธิ์
4. นางสาวรุ่งฤดี  บรรพชาติ
5. นางสาวสุมาลี  ซ่อนกลิ่น
6. นางสาวอรอารีย์  อาศัย
 
1. นางปณิชา  ศรีมาธรณ์
2. นางสาวรพีพรรณ  บุญเย็น
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.79 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  กาญจนพัฒน์
2. เด็กหญิงสิริมา  ตัดพุดชา
3. เด็กชายอดิศร  ศรีพินทร์
 
1. นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
2. นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวยุวธิดา  ทายะคา
2. นางสาวสุพัฒตรา  ประวาฬ
3. นางสาวสุภาสิทธิ์  แก้วยงค์
 
1. นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
2. นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงยุพิน  วนาสุวดี
2. เด็กหญิงวีระยา  ทองแปลง
3. เด็กหญิงสุภาวิณี  นวลละออง
 
1. นางสาวณญาตา  อัมพวรรณ
2. นายณัชช์ฐกัณฐ์  ศรีสวัสดิ์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกกานต์  ศรีวรบุญ
2. นางสาวชญานี  กุนเดช
3. นางสาวพรชิตา  แซ่เฮง
 
1. นางสาวณญาตา  อัมพวรรณ
2. นายณัชช์ฐกัณฐ์  ศรีสวัสดิ์
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงบรรจง  โจมปัญญา
2. เด็กหญิงปิยนันท์  วงษ์แสวง
3. เด็กหญิงศิริพร  ฟื้นสวรรค์
 
1. นางฉวีวรรณ  สำราญ
2. นางนภาพร  คานะมี
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบุญจิรา  บุญเชิญ
2. นางสาวสุกานดา  นาคชาติ
3. นางสาวสุพัตรา  สุภาพ
 
1. นางฉวีวรรณ  สำราญ
2. นางนภาพร  คานะมี
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนริศรา  กุดประทาย
2. เด็กหญิงปิยรัตน์  ยอดสิงห์
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  เมตมาตร
 
1. นางฉวีวรรณ  สำราญ
2. นางสุรภา  สมสะอาด
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญชนก  ศรีมาลา
2. นางสาวธนพร  อินทร์สอน
3. นางสาวรัตน์สุภา  ไชยสุข
 
1. นางฉวีวรรณ  สำราญ
2. นางนภาพร  คานะมี
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เกตชาติ
2. เด็กหญิงนฤมล  โคศรี
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  เครือบุดดา
 
1. นางฉวีวรรณ  สำราญ
2. นางสุรภา  สมสะอาด
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91.17 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจเรศักดิ์  คุณสุข
2. นางสาวปณัสยา  ลาลุน
3. นางสาวสุภัทรา  แถมศรี
 
1. นางฉวีวรรณ  สำราญ
2. นางนภาพร  คานะมี
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดา  อินทร์ชื่น
2. เด็กหญิงธุสาวดี  จันทสี
3. เด็กหญิงปาณิศา  ยอดสิงห์
 
1. นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
2. นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิพย์เกสร  แทนกุดเรือ
2. นางสาวศิรินาฎ  ครองพันธ์
3. นางสาวสุนิตา  ประมูล
 
1. นางวิลาวัลย์  เพ็งชัย
2. นางสาวอัมพรรัตน์  กุคำทอน