สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 68.37 ทองแดง 7 1. นางสาววิชุดา  สายใหม
 
1. นายวชิรวิชญ์  เปล่งปลั่ง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 5 1. นายนำพล  บุตรน้อย
 
1. นายวัชรินทร์  หอมคำ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงไอลดา  ธาดาวงษา
 
1. นายวัชรินทร์  หอมคำ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 68.67 ทองแดง 5 1. นางสาวพัชรภร  สุระสร
 
1. นางสุดารัตน์  ดาทอง
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 61 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนวลอนงค์  เครือสิงห์
2. เด็กหญิงปาริษา  กาวัน
3. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  พุฒพันธ์
4. เด็กหญิงลิดาพันธ์  ถือเครือ
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ลำภา
 
1. นางศรีรัตนา  ฝอยทอง
2. นางสาวบุษยภัค  ธรรมสัตย์