สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวลัย  รักษาสัตย์
 
1. นางเนตรนภา  มูลเสนา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 5 1. นางสาวภัทรพร  ดอกเขียว
 
1. นายประภูศักดิ์  มีศิริ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงกรวิภา  เกษมสุข
2. นายศรุฒ  คร่ำครวญ
 
1. นางพวงรัตน์  เรืองมณี
2. นางสาววลีรัตน์  จันทร์เลาะ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อ่ำประเสริฐ
2. เด็กหญิงวิมุตติยา  ระกำ
3. เด็กหญิงเกวลิน  พรมมา
 
1. นายบุญเลิศ  บุญมา
2. นางพิสุทธา  อินทร์พงษ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.75 เงิน 5 1. นางสาวธนัชชา  สารพันธ์
 
1. นางสุดารัตน์  ดาทอง
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชไมภรณ์  ศรีวิเศษ
2. เด็กหญิงณัฐรีภรณ์   พวงพันธ์
3. เด็กหญิงธันวาพร  ดงไร
4. เด็กหญิงปนัดดา  นรณัฐกุล
5. เด็กหญิงปรียานุช  สุพรรณ
6. เด็กหญิงภัทรมล  สายแขม
7. เด็กหญิงศิราณี  รังษี
8. เด็กหญิงศิรินภา  อินทร์สุวรรณ
9. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทุมกลาง
10. เด็กหญิงอมรลดา  โอดศรี
11. เด็กหญิงอัจฉรา  บุดดา
12. เด็กหญิงไอลดา  พิทักษ์
 
1. นางสุดารัตน์  พรรษาวนัส
2. นางราตรี  ชาติดร
3. นางจารุวรรณ  แสงส่อง
4. นางสาวเกียรติยาพร  แก้วปักษา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 71.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกุลิสรา  พรมมา
 
1. นางสาวธีราพร  สืบหล้า
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปัฐมาภรณ์  สามกองาม
 
1. นางสาวธีราพร  สืบหล้า
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กชายดนัยฤทธิ์  รังกระโทก
2. เด็กชายโกวิท  ประกอบผล
 
1. นายศักดิ์ชาย  วรรณวงศ์
2. นางจารุวรรณ  แสงส่อง
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวตรีชฎา  อินทวงศ์
2. นายบัญชาฤทธิ์  พลพันธ์
 
1. นางมณีกานต์  บุญเสริม
2. นางคำรวม  ทรัพย์ศิริ
 
11 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชัชวาล  ประไพผัน
2. นางสาวปวริศา  วงษ์สามารถ
3. นางสาวอรวรรณ  พูลสุข
 
1. นายอภิเดช  กุลบุตร
2. นางสาวกาญจนา  ชัยชาญ