สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง สพม. เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ,ยโสธร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
สำนักงานเขต​พื้นที่​การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 กลุ่มจังหวัดศรีสะเกษ
ระหว่าง วันที่ 10-12 , 14 , 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงลีลาวดี  นิลม่วง
 
1. นางสาวรมย์  บุตะเคียน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 13 1. นางสาวจันทัปปภา  วงศ์ทองนิล
 
1. นางวรรณี  ไกลถิ่น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. สามเณรเอกราช  โอชารส
 
1. นางสาวรมย์  บุตะเคียน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 79 เงิน 8 1. นางสาวจันทัปปภา  วงค์ทองนิล
 
1. นางวรรณี  ไกลถิ่น
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ไชยมูล
2. เด็กหญิงอัจฉรา  บุตรเสมียน
 
1. นางสาวรมย์  บุตะเคียน
2. นางทัศนา  ไชยหงส์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดวงทิพย์  สมหวัง
2. นางสาวสุดารัตน์  วันที่หนึ่ง
 
1. นางจันทร  คำขาว
2. นางชุติภา  มนัสเกียรติกุล
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สาระพงษ์
2. เด็กหญิงธาดารัตน์  บุญขาว
3. เด็กหญิงอุไรพร  บุญส่ง
 
1. นางสาวอ่อนละนา  สายแก้ว
2. นางสาวสุทธินี  ขุขันธิน
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ธรรมพร
2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  มาลัย
3. เด็กหญิงนพวรรณ  ศรีลาชัย
4. เด็กหญิงมัฑนา  วงศ์วรรณ
5. เด็กหญิงวิจิตรา  จันทร์หอม
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  กาหลง
2. นายศุภณัฐฐ์  เปลี่ยนทองศิริ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.8 ทอง 4 1. นางสาวทิพย์ธิดา  จินพละ
2. นางสาวศิริรัตน์  สงแก้ว
3. นางสาวสุวรรณี  ศรีมาศ
4. นางสาวอลิษา  สุวรรณ์ทอง
5. นายเดชณรงค์  อุปมัย
 
1. พระครูสุตธรรมวิวัฒน์  -
2. พระกิตติพงษ์  กิตฺติวํโส
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  สะเทือน
2. เด็กหญิงปริยา  โนนศรีเมือง
3. เด็กหญิงวรัญญา  สระเกตุ
4. เด็กหญิงสุธิดา  ศรศรี
5. เด็กหญิงอรจิรา  คำผง
 
1. นายจำรัส  สมร
2. นายสุพงษ์  กองทอง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 73.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทรา  อินทหอม
2. เด็กหญิงญาณวรรณ  พลคำ
3. เด็กหญิงณาตยา  หงษ์ทอง
4. เด็กหญิงนิตยา  สืบสิมมา
5. เด็กหญิงวิภาวดี  สำโรงแสง
 
1. นายสุพงษ์  กองทอง
2. นางชมพูนุท  กองทอง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกิจจา  พรมโคตร
2. นายศรศักดิ์  สิทธิศร
3. นายสุทธิพงษ์  สะใบ
4. นางสาวอภิรดี  อายุวงษ์
 
1. นายสุพงษ์  กองทอง
2. พระครูสุภัทรกิจจากร  -
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 67.2 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ดวงใจ
 
1. นางชมพูนุท  กองทอง
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 78.2 เงิน 5 1. เด็กชายมัย  ย่อมมี
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แก่นจันทร์
 
1. นางสายแก้ว  คำมั่น
2. นางสาวยุภาพรรณ  สุขหาญ
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.85 ทอง 5 1. นางสาวกุลสตรี  ดิตย์ประไพ
2. นายสหะ  โสดาพรม
 
1. นางสายแก้ว  คำมั่น
2. นายสุพงษ์  กองทอง
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 86 ทอง 5 1. นางสาวณัฐพร  คำศิริ
2. นางสาวณัฐภรณ์  พิมานรัมย์
3. นางสาวพรนิภา  ศรีวิเศษ
4. นางสาวพอลลิน  ทองนพคุณ
5. นางสาวมาลิวัลย์  จันทรคำ
6. นางสาวสุภาวดี  มูลราช
7. นางสาวอภิญญา  ทองฮีง
8. นางสาวอริญา  สมร
9. นางสาวเจนจิรา  กาญจนกาจ
10. นางสาวเมย์  ชาธงไชย
 
1. พระครูสุภัทรกิจจากร  เกื้อกูล
2. นางสายแก้ว  คำมั่น
3. นายฤชชณาธร  พรรณาทรัพย์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ไชยศรี
 
1. นายชัยฤทธิ์  จินดาวงศ์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทิมา  เพชรแก้ว
 
1. นางรุ่งระวี  สารวรรณ
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายอนุสรณ์  ขันอ่อน
 
1. นางรุ่งระวี  สารวรรณ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  สมร
 
1. นางรุ่งระวี  สารวรรณ
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกพร  รุ่งแสงทอง
 
1. นางรุ่งระวี  สารวรรณ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศิริพร  รัตนา
 
1. นายสุทิน  คำบาง
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายตะวัน  ซุยซวง
 
1. นายสุทิน  คำบาง
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤติยากรณ์  นาโท
2. เด็กหญิงกัญยารัตน์  สว่างภพ
3. นางสาวกาญจนา  สารสุข
4. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  ภิปราย
5. นายจักรพันธ์  พรมสูง
6. นางสาวจินดารัตน์  ขวัญเมือง
7. นางสาวจีระภา  เสาศิลา
8. เด็กหญิงชนิสรา  ทองจุล
9. นายชัยวัฒน์  ศรีหา
10. นางสาวณัฐกาญจน์  จันทสมุทร
11. นางสาวณัฐกิตติ์  คำพินิจ
12. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองอ้ม
13. เด็กหญิงทศพร  วงษ์ขันธ์
14. เด็กชายธรรณธร  สิงห์ชาติ
15. เด็กชายปกรณ์  ศรีฮ้อยคำ
16. เด็กชายปรมัตถ์  ทวีศิลป์
17. เด็กชายพัสกร  อิมปิ่น
18. นางสาวยุพรพรรณ  วงปรั่ง
19. เด็กหญิงวนิดา  วงษ์พินิจ
20. เด็กหญิงวันทกานต์  พันธ์จันทร์
21. นางสาววิลาวรรณ  พร้อมสุข
22. นางสาวสุดารัตน์  ขวัญเมือง
23. เด็กหญิงสุพรรษา  พรมชาติ
24. นางสาวสุวรรณา  เฉี่ยมแหลม
25. นายอนุสรณ์  ขันอ่อน
26. เด็กหญิงอภิสรา  ตรงศูนย์ดี
27. นางสาวอรวรรณ  พันธ์มาลี
28. เด็กหญิงอรุณวรรณ  สถานพงษ์
29. เด็กหญิงอัจฉรา  พิมเสนา
30. นางสาวอันลญา  ดีกล่ำ
31. นายโอภาส  ปัดทาศรี
 
1. นายแจ้ง  วงษ์ยะลา
2. นางรุ่งระวี  สารวรรณ
3. นางกรรณิการ์  สมร
4. นายชัยฤทธิ์  จินดาวงศ์
5. นายสุทิน  คำบาง
6. นายจำรัส  สมร
7. นางสาวอัญชนาภา  คันธชาติ
8. นางอรัญญา  ใจโชติ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรัชนนท์  ไชยโชติ
 
1. นางกรรณิการ์  สมร
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอภิสรา  ตรงศูนย์ดี
 
1. นายแจ้ง  วงษ์ยะลา
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นางสาวทิพวรรณ  สมร
 
1. นางกรรณิการ์  สมร
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภาวรรณ  บูระพา
 
1. นางรุ่งระวี  สารวรรณ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 5 1. นางสาวเบญจวรรณ  ศรีมงคล
 
1. นางรุ่งระวี  สารวรรณ
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  นาโท
 
1. นางสาวภัศรา  อานนท์
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสุภาภรณ์  ใจศรี
 
1. MissAnnabelle  Penascosas
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรุณรุ่ง  พลับสระน้อย
 
1. นางไพรวัลย์  สุขไกร
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 8 1. นางสาวนิสา  พุทธนาวงศ์
 
1. นางประภาศรี  พลภักดี
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 71.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงเสาวณา  มีกุลเวียน
 
1. นางชมพูนุท  กองทอง
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอนงค์ลักษณ์  ในทอง
 
1. MissAnnabelle  Penascosas
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 66.17 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจนา  กล่ำเงิน
 
1. นางสาวภัศรา  อานนท์
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจิตรานุช  ศิลปวรเศษฐ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ดวงเนตร
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 21 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายชัยอนันต์  มรกต
2. เด็กหญิงทศพร  วงษ์ขันธ์
 
1. นางสาวภัศรา  อานนท์
2. นายทรงชัย  อสิพงษ์
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 5 1. นางสาวสมคิด  เถาปรัก
2. นางสาวอริญา  บุญขาว
 
1. นางพรรณเชษฐ์  ทองทิพย์
2. นางสาวเพ็ญนภา  สมพันธ์
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  อาจใจ
2. เด็กหญิงชนิภรณ์  วิระสอน
3. เด็กหญิงลดาวรรณ  วันที่หนึ่ง
 
1. นางวรวรรณ  สุทธิพันธ์
2. นางรุ่งจิตร  จงดี
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นายรัชชานนท์   นามสมุทรานุกูล
2. นายไชยวัฒน์  สีสมยา
 
1. นายสิทธิกร  บุญจูง